Page 23

openbaarheid-maaris tegelijk ookverreweg de oudste en de meest ontwikkelde. Heer Bommel is zo'n figuur apart,dat bij balanceert op de grens van wat nog aanvaardbaaris als vermenselijkt dier. In hoeverre is in de Bommelverhalen nog sprakevan dieren als figuren? Toegegeven,als je alleen naar de tekeningen kiikt, blijkt Rommeldam -Bommelt woonplaats-op een enkeleuitzondering na, zoalsde mens\schilderTerpen Tijn en de boze tovenaarHocus Pas,bevolkt met aangeklede,rechtop lopende beesten.Maar in de tekst is het beest-achtigenauwelijksmeer terug te vinden. Het lijken bijna echte, levendemensen.Deze opvattingwordt gedeelddoor de bommoloog Henk R. Mondria die in zijn Bommelbiografre(1974, 2e druk) gretig een uitspraakaanhaaltdie Marten Toonder,scheppervan Heer Bommel en Tom Poes,deed in eenvraaggesprekin de Volkskrant in 1949.Toonder zegtdaar: 'Eenszal ik een boek schrijven:De mens in al zijn vormen. 'Bommelbiograaf Mondria voegt daar aantoe: 'Dat boek schrijft Marten Toonder nu al meer dan dertig jaar lang!' Het zouden er meer dan vijfenveertigworden voordat Toonder in 1986 met zijn dagelijksestrip in Nnc-Handelsbladzou stoppen.Kan een dierenverhaaltegelijkertijdhet boek zijn'over de mens in al zijn vormen'?Een dierenverhaalis immers een dierenverhaalomdat de figuren die er in spelengeenmensenin al hun vormen zijn, maar juist gesimplificeerde,incomplete karakters.Gereduceerdemensbeelden aishet ware.Maar de som der karaktersin de Bommelstriosbiedt wel degelijkeen heel rijk geschakeerdmensbeeld.Volgenssommige Bommelkennerszouden Tom Poesen FleerBommel afsplitsingen zijn van ĂŠĂŠn en dezelfdepersoonlijkheid.Mondria neemt inzljn Bommelbiografieeenbelangwekkendebeschouwingop over deze theorie, onder de titel'Symbiose van een heer en een poesl Hij schrijft: 'De symbiosevan heer Bommel en Tom Poeslevert een geheel op dat sympathiek aandoet,hoezeer Tom Poes apartzljn vervelendekanten heeft en hoezeerBommel apart een parvenuachtige schertsfiguuris met wie maar weinig mensenpuur voor hun genoegen omgangzoudenhebben,behalvedan juffrouw Doddeli Hoewel heer Bommel weinig menselijksvreemd is- zelfszonder dat er sprakeis yan een symbiosemet Tom Poes-hij blijft een incompleet mens, en daardoor nog wel aanvaardbaarals vermenselilkt dler. Er zljn een paar menselijketrekken die Bommel niet lijkt te kennen.De mogelijkheid om ouder te worden bijvoorbeeld.Dat heeft hij gemeenmet alle ander r-ermenselijktedieren.Bruintje Beer is bijvoorbeeld op vijf jaar blijven

e3

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded