Page 19

Ievensbeschouwelilkevraagstukken.Zijn verbluffende intuïtieve kennis leidde hem een leven lang op wegen van magie en mystiek en dat wij daar, dankzlj de Bommelsaga deelgenoot van mochten zijn, is een groot voorrecht. ln dezewereld van ratig analyse,empirie en digitalisering is hij zijn eigen eenzameweg gegaan,gelukkig wel gesteund door familie en rrienden, die ruimte schiepenvoor hem om zijn gedachtenop papier te zetten. Zljnbenaderingvan de werkelllkheid is naar mijn mening van grote betekenis,hoewel zijn definitieve en blijvende bijdrage aan de Nederlandsecultuur op dit moment nog niet is te peilen. Mocht dezelezing u aansporenom weer eenseen of enkeleverhalen uit de Bommelsagate lezen,dan heb ik mijn doel bereikt. In de zekerheid dat u dan veel beter begrijpt wat hij bedoelt dan ik u kan uitleggen stel ik voor dezelezing direct weer vergeten.

Pim Oosterheert

Een beer uán gíote Íaem Jaarlijks verschijnt rond de Kerstdagen een specialeuitgave van "Grafisch Nederland", uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van GrafischeOndernemingen.Deze traditie gaatterug tot 1911 en illustreert daarmeebijna honderd jaar collectievepromotie, samenwerking, grafischetechniek en vormgeving. Bij het opruimen van een oud archiefstuitte ik op het Kerstnummer 1986 dat als thema Mensenwereld-Dierenwereld draagt. Het gaat over het dier als symbool, vanaf de plaats in oude godsdiensten,in de kunst van de renaissancetotaan de commercie van vandaag de dag. Daarbij treedt ook onze tweeslachtlgheld ten aanzienvan dieren duidelijk aan het licht: bewonderd en verheven tot bron van magie en kracht tot genadelozeexploitatie en uitroeiing. In één van de hoofdstukken laat journalistJanvan Lieshout ons kennis maken met "Het sprekende mens-dier".Vanaf de slang in het scheppingsverhaalverl'ullen dieren wonderlijke rollen in verhalen, mythes en sagen.Dieren blijken in mensentaalte kunnen communiceren.Het gaatin dit hoofdstuk om dieren alsmenselijkverzinsels.Vermenselijktedieren gevormd naar het evenbeeldvan hun schepper.De auteurmerkt op dat dieren met

t9

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded