Page 13

bloedige strijd, die niet tot een overwinning leidde.Moegestreden werd het Dana volk gedwongen ondergronds te gaan.De Kelten (aangeduidalsdezonenvanMil of deMilesiĂŤrs))namen het land, en het volk van Dana moest de situatie accepteren.Als compromis werd beslotendat er bepaaldeplaatsenin het land zoudenworden aangemerkt, waar het Danavolk bovengronds zou kunnen komen. Dit zijn de heilige plaatsen in Ierland, de fairy-rings, en hoewel langzameĂ?hand ook in Ierland de vooruitganggenadeloostoeslaat,is er nog veel geloof in dezemythen te vinden. Bekend is het waargebeurdeverhaal van een Akzofabriek in Cork, die op zo'n heilige plaatswerd gebouwd.Deze schennisleidde ertoe dat Ierse bouwvakkers weigerden op dezeplaats te bouwen, zodat arbeidersvan eldersmoestenworden aangevoerd.Toen in 1975 de directeur van deze fabriek door een splinterbeweging van de rne werd ontvoerd, was het voor de gelovige Ieren duidelijk wie de werkelijke aanstichtersvan deze daad waren. De fabriek leverde qeenwinst en is na enigejaren gesloten,zo gaathetverhaal. Niet los van deze mythische benadering staat het begrip 'shee',een soort natuurkracht, verbonden met het volkvan Dana, die zichzowel alsgeesten alspersoon kan manifesteren.Sheeis zo'n begrip uit de 'anderewereld'.Het is om ons heen,kan ons gunstig of ongunstig gezind zijn. Vanuit je ooghoeken zieje ze somslangsflitsen, aldus de Ieren en Toonder vertelt in zijn autobiografie verschillende verhalen, waarin hij met de sheein aanraking komt. In BV 142 De krookfilm komt die sheeuitgebreid aan de orde. Heer Bommel, die een film wil maken maakt op aangename,maar ook op onaangenamewljze kennis met de krachtenvan dezegeesten. Een ander kenmerk van de Keltische cultuur is: verandering; het leven is niet statisch,maar een proces van veranderingen. Vastschrevelen is uit den boze.De natuur met zijn seizoenenwijst ons daarbij de weg. De I(elten kenden dan ook geen schrift, hooguit voor religieuze zaken.Met geschreventaal leg je dingen vast, die kun je niet meer veranderen en dat werk remmend op de voortgang van het bestaan.Toonder heeft in het verhaal de wisselschat'(BVI I 2 ) de dwerg Monkel Oor ten tonele gevoerd.Hij is de enige dwerg die het lezenmachtig is en verdoetzljntljdmet het uit het hoofd leren van eenwoordenboek. De bedoelingvan het schrift ontgaathem geheel.

t3

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded