Page 12

Het gaatom Toondersgedachtedat er een gebiedis, parallelaan onze wereld, waar wezensleven die een sterke binding hebben met de natuur, en natuurwetten eerbiedigen,bekend onder verschillende namen: kabouters, elfen, feeĂŤn,goblins, trollen, leprechauns, kobolden, harpies, sirenes,gnomen. De westersewereld heeft zich van dezeanderewereld vervreemd,volgensToonder, en is daardoorhet contact met dit gebied en haar bewoners kwijtgeraakt. Toonder heeft.in zĂ­jn autobiografie,maar ook in verschillende interviews verteld hoe hij ervaren heeft dat dezewereld bestaat.In de Bommelsagakrijgt deze'anderewereld'gestaltein de vorm van het KleineVolkje. Met dit onderwerp zrjnwe beland bij de I(eltische mythologie, die zo belangrijkwas in het levenvan Toonder en in zijn oeuvre een grote rol speelt. I(enmerkend voor de Keltische mythologie in het algemeenen voor de Iers-Keltischemythologie in het bijzonder is het leven in harmonie met de natuur. De mens maakt deel uit van die natuur. De natuur in zijn geheelis overweldigend.Jemag haar niet bestrijden;het is de bedding van je bestaan.De natuur is het wezenlijkebestanddeelvan het goddelijke.Als je wijs wilt worden, d.w.z.wijs voor God, dan moet je naar de natuur gaan,niet naar de mens.Wie de natuur vernietigt, vernietigt zichzelf. In Toondersleven heeft de natuur van jongs afaan een grote rol gespeeld.Bekend is zljnverhaal dat hij het Ierse landschap al tekende voor hij er ooit geweestwas. Maar zljnliefde voor bomen en bossen stamt al uit de tijd dat hij verloofd was met Phiny Dick en wandelingen maaktein het Baarnsebos.Zijnliefde voor bomen straaltvan zijn tekeningen af. In een van zijn laatsteinterviews gafhij te kennen een grote hekel te hebben aan het begrip milieu. Natuur, daar ging het om. De natuur is bezield en de Ieren erkennenook nu nog dat er in hun land bezieldeplaatsenzijn: heilige bossen,open plaatsen,waterbronnen, opgerichte stenen,boomkringen, de fairy-rings. Ierse mythen verhalen van het volk van Dana (eengodin) dat in oude tijden in Ierland woonde. Toen de l(elten binnendrongenvolgde een

le

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded