Page 11

a Dhn.Dick Schiferlivnaagt ons, Heeft iemand ooit gehoord over een toneelstuk wat Marten Toonder geschreven zov hebben in ca. r94r Het moet heten " Tom Poes en de sprekende koe". He t z ou opgev oe rd m o e te n z i j n door Wim Sonneveld en Guus Verstraete, Vo l g ens het boek v a rr "De Co rnelis s en T o o n d e rto n eels t uk k en" is h e t s tu k u i t 1 9 4 2 . De pr em ier e w a s o p z r d e ce m ber en het is h e t v i e rd e u i t d e r ij v an W im S o n n e v e l d , d i e e r i n t ot aal ac ht h e e ft g e d a a n . H e t v er haal gaat o v e r e e n p ri n s Pa l is ander die w i l l e re n to v e re n . E doc h de heks w i l d e p ri n s zelf betoveren en daar steken To m P oes en de sp re k e n d e k o e "Jaapie,"een stokje voor.

'Ik,í.#,à'

Pnijsvnaagje? Van het volgende 'weetje' zou ik eigenlijk een prijsvraagje willen maken. De boekenvan de VerzameldeDagbladpublicatiesvan Hans Matla bevatten vele interessanteextra's, zoals het commentaar van MaÍten Toonder zelfbrl elkverhaal; de drukgeschiedenisen een stukje over de context. Ook vond men het aardig steedsop de binnenkant van de vooren achterkant een uitvergrote tekening van Bommelstein te drukken. Maar is het iemand wel eensopgevallenwat het verbindendeelement in de Bommel en Tom Poestekeningen op de Voorplaat vormt? lPeter r,tan lD oor*.&, Stuuruw oplossing naar:Redactie Toondertijd,Wilhelminastraat r6 z38znn Zoeterwoude De oplossing komtin rr 58.Onderdegoedeinzenders verloten we een luxe Friese Bommel.

(Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd).

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Clubblad nr. 57  

Clubblad nr. 57

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded