Page 14

a A nt ik el ov e n Ma n te n T o o n d e n i n ' Stni pni euus' . jaargang3,nummer In het tijdschrift voor stripliefhebbers'srRIpNtBUws', z, van aprlI zoo5 is een negen bladzijden tellend artikel verschenenover Marten Toonder en zrln werk, geschrevendoor Walter Dijkshoorn. Het artikel bevat,naasteeninterview met Toonder,informatie overde MTvc en museum 'De Bommelzolder'.Het artikel is verluchtigd met foto's en tekeningen. De omslagvan het tijdschrift is gesierdmet een tekening uit het verhaal'Het klerenkoffertje',die a1somsiagtekeningis gemaaktvoor deel r van de zo-deligeboekenreeks'De Avonturen van Tom Poes',verhalenuit het jeugdblad'Donald Duck' (uitg.Panda).Het blad 'srRIPNIEUws'kost in de losseverkoop e 4,95.Adminstratie StripNieuws:tel. o78 6gr or n; faxl. o7864r o7 7o. Website:www.stripnieuws.nl.lPim OofÍerheert.@

F nagm ente n u i t S tn i p n i e u u s (m e t toestemmi ng ui tgeven) "De strip heeft zrln eigen ondergang gegraven",zegt hij na eerst diep ingeademdte hebben."De strip is afgeschaft.De strip bestaatnu alleen nog uit grapjes.Het vervolgverhaalbestaatniet meer. Na de oorlog werden opgerichtvan stripfiguren...".Toonder in Amerika geweldigestandbeelden zwijgt even en vervolgt dan: "Wat je nu zíet is kinderachtig. Het frappeert me dat er nooit eenseenvondst is. Er is geen karakterontwikkeling. Grapjes zyn goedvoor jonge jongens.De strip is geen kunst op ztchzelf.\&oeger zeiden we van wel. We zijn er ijverig mee bezig geweest,maar het is ons niet gelukt. De grapjesin de humorstrips van tegenwoordigzíjn alleen maar bladvulling. Als je een zwaar verhaal hebt, moet je er iets lichts tegenover zetten,maar het lichte moet niet de overhandkrijgen. Juist nu er behoefteis aan spannendeverhalen,is er een ontzettendeoppervlakkigheid." "De Panda-verhalenvielen er ineenstussen.Er was meestalgeen oPzet, geen scenario.De verhalenvan Pandaverschillendan ook enorm in kwaliteit. Je kan zo zienwie wat heeft gedaan.Door die kwaliteitsverschillen kan de serie eigenlijk niet worden uitgegeven.Niet omdat ik een nurkse, dwarsefiguur ben, maar rommel uitgeven zou ik rot vinden. Er zit geen vastelijn in de serie,ziet:u". Het onderscheidtussen Panda en Bommel ziet ht1 als volgt: "Het is moeilijk om over Panda serieuste pÍaten. Er zitten heel goedeverhalen tussenhoor. Dan waren de schrijver en tekenaarbeide kunstenaar.Maar als je alle verhalenvan verschillendniveau achterelkaar zet, krljgje geen geheel.Bommel komt helemaaluit één hand. Er is geen nivueauverschilDat verklaart waarom het tot het einde een succesgeweestis".@.,

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Clubblad nr. 56  

Clubblad nr. 56

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded