Page 22

a UITSMIJT€R,oftuel:het €ind€vàn €indÉloos Als uitzwaaier wil ik het nog even hebben over de kampioen rc-missers aller tijden. Neen lezer, wees niet bevreesd.Dit wordt geen poliriek vertoog! De kampioen rc -missersis in miin osen de heer Olivier B. Bommel. Deze bril jante cÍeatie van Marten Toonder presteert het keer op keer om dwars door alle interculturele taboesheen te breken. Desondanks komt hij er toch altijd weer levend uit tevoorschijn,dankzij -ofsoms ook: ondanks- de hulp van zijn trouwe beschermengel,Tom Poes!In een vrijwel eindeloze reeks verhalen, steedsweer hetzelfde doch altijd weer boeiend, stommelt Toonder's creatie door diverse culturen en hun heilige huisjes heen, daarbij allesvertrappendwat hem voor de plompe voeten komt! Heer Bommel is -hoewel tijdens zijn avonturen een duidelijke vertegenwoordigervan de "G"-cultuur die hij zojuist tijdelijk achter zich heeft gelaten- feitelijk zelf een "F'Lfiguur. Ga er maar aan staanl Telkens weer beroept heer Bommel zich op zijn levenswijsheid.De wijze lessenvan zijn goedevader rollen regelmatig over taËl. De lezer vermoedt echterdat deze wijze lessenter plekke door de sprekerzijn verzonnen. Tèlkens en telkens weer krijgt heer Olivier het op de heupen. Hij moet en zal dan op stel en sprong de wijde wereld in, daarbij panisch achtervolgd door zijn tÍouwe makker en beschermengel,Tom Poes.Tèlkens en telkens weer probeert heer Bommel in den vreemde projecten op te zetten ondeÍ zrln eigen bezielendeleiding, en met als doel de stommelingen aldaar te verheffen. Je reinste projectie dus van Bommel's "G"-cultuur op een andere,meestal van het "F'Ltypel Botsingen, verwoestingen en onafzienbareellende zijn daaÍvan steevasthet gevolg. Steevastook moet oÍivel Tom Poesmet harde hand ingrijpen, ofivel Heer Ollie zelfzijn portefeui.l.letrekken. Dat laatste is overigens een van ztlt favoriete soorten van (intercu/turee/) communl ceren! Tot op zekere hoogte heeft hij daar nog gelijk in ook, natuurlijk! Maar, grofstoffelijk is deze wijze van communiceren wel. Over grofstoffelijk gesproken. De schilder Tèrpen Tijn is in de Bommelverhaleneen van de weinigen die enig begrip heeft van de wereld om zich heen.Ic zou bij hem nog wel eenseengoedekans op succeskunnen hebben. Hrj ziet de dingen nuchter en zoals ze zr1n.De figuur Wammes Waggel maakt ook nog wel een redelijke kans. Hij wordt volstr€kt niet

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded