Page 21

a Beste lezer, clubgenootl In ry96 -nog geheel onkundig van het bestaanvan een MTVc- heb ik een werkstuk gemaakt over interculturele communicatie. Als "uitsmijter" voor dat werkstuk heb ik een stukje toegevoegdwaarin ik mijn visie gaf op de intercultureel-communicatievevaardigheden (of somsjuist; het oolslagenonÍberendaarvan) van enkele figuren in de Bommelboeken. Ik wil dat gra:agonder jullie aandacht brengen. Het is niet bedoeld als discussiestukof zoiets, maar gewoon om ook eenseen andere kant van de verhalen te belichten. Even wat theorie, om het stukje goed te kunnen begrijpen: De leer van de interculturele communicatie (door rnij afgekort:IC) houdt zich bezig met het opsporen van verschillen tussen (opztattingenoaer) communicatie tussen culturen. En geeft vervolgens uiteraard aanwrlz\ngen om deze verschillen zoveel mogelijk te overbruggen. Het mag duidelijk zqn dat Heer Bommel en Tom Poes op hun vele uitstapjes minimaal evenzoveleinculturele contacten hebben gehad. Ik trek het begrip rc echter veel breder, want zelfsburen ofdorps- oflandgenoten kunnen grote "interculturele" verschillen ondervinden. Denk biivoorbeeld maar eens aan de ondedinge verschillen tussen noord- en zuidnederlanders.Om over de bewonersvan Rommeldam en omqevinq

"""*aTiï1rff:iffi:i .." "grofmazige" cultuur: in deze ,*rt g t, ni, indiwidu gericht op zelfredzaamheid en zelf-ontplooiing. Dit is bij uitstek een tpestersstre,uen. "F"-cultuur, ofiarel een "fijnmaztge" cultuur: niet zozeer het indioidu, maar de groep als geheelheeft aanzien. De indioiduen doen alles roat in bun macht ligt ont (deeerztan)degroep in stand te bouden.Ifet persoonlijke aanzien wan het indioidu vsordt aan de juiste uitnoering van die taak ontleend. Dit komt woorbij eenheleboelniet-westerseculturen. In mijn stukje laat ik mij best wel kritisch uit over heer Bommel en de overige figuren die Marten Toonder zo prachtig heeft gecreëerd. Ik weet dat ik daar mijn zojuist veÍworven narvc-lidmaatschap op het spel zet, maar ach, vrijheid van drukpers en meningsuiting en zo. Men moet met zljntrjd meegaan.In het meest duistere scenariozal ik tijdens een speciale,geheime bijeenkomst in de Kleine Club per omgaande als lid worden geroyeerd.Uiteraard nuttigen de heren executantendaarbij dan een lekker "chateautje". Ik waag het er toch maar op, met het publiceren van mijn werkstuktekst die ik voor deze gelegenheid iets heb aangepast!

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Clubblad nr. 54  

Clubblad nr. 54

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded