Page 7

a il:iit;i,1ï:;:': ;;i,:ii;,itiil.l;ila,i.:l,:lll:'t:ir:.,:llllt;,:.*ilii: Veel BommelfanatenkennenJa Zuster, Nee Zuster uit hun jeugd. De televisieserie van Annie M. G. Schmidt en Harry Bannink over Zuster Klivia, de Boze Buurman, Gerrit, de Ingenieur,Jet, Bertus en Bobby in het Rusthuisvol Herrie kreeg door de jaren heen een haastmythischestatus.Niet in het minst doordater vrijwel nietsvan het filmmateriaalovergebleven is en we dus niet kunnen controleren of een herhaling bij nader inzien misschieneen beetjetegenvalt.De oorspronkelijketelevisieseriebestond uit twintig afleveringen,die werden uitgezondentussen3 septemberry66 en 7 september1968. In zoor werd er een bioscoopfilm gemaakt, gebaseerdop de serie. De film was (terecht) een enorm succesmet 2oo. ooo bezoekers.Hij speeltzich net als de serie af in de jaren zestig.Zo zien we in de film stukjestelevisieover de geboortevan Prins Willem Alexander, waarmeede film dus geplaatstwordt in ry67,om precieste zijn rond z7 apriI. Historisch klopt dat best, want die geboortewas ongeveer halverwegede uitzendingvan de oorspronkelijkeafleveringen.Maar wat is nu leuk voor Bommelfanaten?Oo een zeker moment zien we drie damesin de kapsalon,samenmet de kapper,die wordt gespeeld door Paul de Leeuw. Er wordt een vrolijk l\e$e @Ldumaarmeneer) gezongen.En de dameshebbenelk een tijdschrift voor zich, zoals dat vaakgebeurtbij de kapper.Dan gaathet hart van eenBommelaar harderkloppen en zet papaonderluid protestvan het kroost de lvo even op patze. Het tijdschrift links is niet goed te onderscheiden, lijkt op een Panorama.In het midden de Romancewist niet eens dat dit blad heeft bestaan.En rechts overduidelijkde Revue. Met duidelijk in beeld de achterpaginamet Tom Poes. Even nauwlettend kijken: dat liikt een draak. Even nadenken en bladerËn in de heruitsave van Panda. Et voila: r1et lvlonsterel. Monsterei.' .rleer Heer een afleverin een aneverlng van 'Het Bommel wordt bedreigd door de mammoet íinbó en gered door Wammes Waggel en zrln draak Kaspar. De aflevering werd gepubliceerd in week z6 van 1958,midden in de zomer dus. Vervolgens zwenkt in de film de camera naar de overkant van de straat, en daar zit de Boze Buurman een krant te lezen. met oD

vóórpáginade geboortevan Willem Alexander.Juni 1958en april ry67komen op dat moment bij elkaar.De Bommelaarweet dat het niet klopt, maar dat hij eenvan de weinigen zalz\n die zich dat realiseert.Toen Willem Alexanderwerd geborenwas de Tom Poesstrip helaasal verdwenenuit de Revue. ,7[arc de Bruijn, cHeemstede.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.