Page 24

a

il;ï*:iji}ii;:i:*l i$iiil*ï:ï:33ïi Let op: ruiladvertenties voor leden verschiinen slechts één keer, tenzij u ons w e d e r o m o m h e r h a lin g vr a a g t. Ru ila d ve r té n tiesvoor ni et-l eden versi hi i nen e v e n e e n ss l e ch ts e e n kè e r .te Ázij we d e r o m d a a r voor w ordt betaal d ui teràard.

QÁanbodBommel VerzameldeWerken deel3, 18en 29.Hollewij n (Mondria-uitgaz,e) deel z en 7 Í/m 29. Sigarenbandjes (Graaf Ti//y) Bommel in diversekleuren. Reactiesof vragen: duncjp@hetnet.nl QAanbod Heer Bommel VerzameldeWerken.completereeksin nieuwstaat. Bommelbodez t/m 6,9-ro en rr. Bram Ibrahim boekuitgave1939.Ook diverse deeltjesuit de reeksvd Bezige Bij ism. het Stripschap.Enz enz. Geef maar door wat v zoekt,ik doeveelweg.Prqzen op aarrvraag.*l/raag werk van Toonder cs.vanvóór ry46/ dtgavenenz.in kleurjaren '4o/'5o.Loek Donders / Hopveld 26, 5467KB Veghel / Tel. o4r3-34zoo9I donders.l@home.nl QVraagDeel 13en z5uit de Bommel-reeksvan uitg. Panda.Tevensdeelz uit van uitg. Panda.Allan Ritman; tel oTo-346o685-Vraag Wie de Rer,'r-re-reeks kan mij een exemplaarvan de manco'sin mijn krantenknipselslevereni Het gaat om: 2385uit Bv 63 en 2648uitBY 67.Alex Dijkstra / Margnetenlaan27, of illapa@xs4all.nl 482 XÍ[ Vlissingen/ andesreligion@wanadoo.nl QÁanbod Vele, vele krantenstrips.ftVraagTom PoeskrantenstripsTelegraaf BY o, 14,15en 23/ NRC BV z4 t/m 29 + 3r.Ik zoek ook anderelaantenstrips van de handvan tekenaarsvd Toonderstudio,s zoaisEric de Noorman,Aram ea. Eventueelcompletekanten. WebeHaagsma / Tel.o594-515269 -\ Qanbod/Vraaglkzoeken heb regelmatigde mooistespullenl í" Cirkel / www. depapierencirkel.com

ingeplakte Toonder-Verhalen van toen. Wat ik niet meer heb, is -een

domino-spelmet Kappie en de Maat en de Meester,getekenddoor mijn TanteAnnali. We hieldeninnig van elkaar.Ztlkwam na de oorlog uit Indonesieen las mij voor: Van PoesMinet. Zrj wasverkouden.r;us is verkoudheidhet hebbenvan'Poes-Minet'.De Têkst is het Ultieme. Als ik nu slechtseen tekstlees,ben ik vanuit mijn oorsprongvan de ervaringenuit mijn jeugd, veroordeeldtot een misschiengebruikelijk ontvangenvan de tekst -misschienminder gebruikelijk.N{AÁR,de tekst, die ik waarneem,LEESik Ntnr, ik Hoon hem en noteertegelijkertijd het bijpassende eonro in mijn geheugen.Têvensis dat bij mij Onuitwisbaar.Dus;voor mij geenBommelfilm ! Mijn Bommelen mijn Tom Poeszrlnvantr.lr;!Daar laat ik niemanden beslistgeenfilmmaker aankomen.Absoluut niet. The Lord of the Rings heb ik nu z5 keer gelezen,danga ik toch niet naarde fantasievan eenfilmmakerkijken? Ik kïk wel uitl Zljn M\jn Vriendjes,die ik ook wel voor de z6e keer (zonder wil spreken.Maar dit dus terzijde!Tonaan der cI@st, c,Arnhem. negatieve oaerigens tov. deheerDijkstra.) geaoelens


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.