Page 16

a vÍije tijd vulden met de belangen van de vereniging. Helaas is Wim Versteeg ons alweer twee jaar geleden ontvallen en is Loes Bon in het voorjaar van 2ooz gestopt met de ledenadministratie. Cor Erkamp heeft begin mei zoo3 na 9 jaar besturen zrjn secretariaatspost verlaten, Valentijn van Koningsbruggen is medio augustus 2oo3 gestopt als bestuurslid en per 3r-rz-zoo3 jI. heeft Loek Donders ons als voorzitter verlaten. Gelukkig blijft Herman den Dulk de penningen beheren. Bovendien is Henk Arens - die Cor is opgevolgd als secretaris - bereid het voorzitterschap van Loek oveÍ te nemen, alsmede ons blad Toondertijd te redigeren. Ook zijn we erg blij met het werk dat Ed Bakker doet voor het Clubblad Toondertijd en zijn grote kennis op het gebied van informatica is voor de Club van onschatbare waarde. Tevens heeft medio december Clublid Arnold Alderlieste het Clubarchief en de Clubwinkel overgenomen van Henk Arens. Maar, het is u duidelijk: het bestuurLehoeft uitbreiding met een aanÍaI leden. De MTVC heeft ongeveer 8oo leden en ik ben ervan overtuigd dat er t ienta l l e n l e d e n z i j n , d i e g e s c h i kt zi j n voor een functi e i n bestuur. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat er tientallen leden zyn die een deel van hun vrije tijd willen geven ter versterking van de vereniging. Dat ik u dit artikeltje schrijf als niet-bestuurslid komt, omdat ik de vereniging een zeet waïm hart toedraag. Ook ik wil mii inzetten voor de MTVC. Daarom was ik zo astrant het bestuur iun t bieden de beurzen voortaan te organiseren. NÍiin wer k v oor d e S ti c h ti n g m u s e u m D e B ommel ál der bel et mi j echter nog meer tijd in de MTVC te steken. Deze wankele positie belet mij overigens niet een dringend beroep te doen op alle leden om na te denken over een functie in het bestuur van de MTVC. De hoeveelheid werk die als bestuurslid moet worden gedaan, is, als er een goede taakverdeling wordt gemaakt, beperkt. Wat moet er momenteel nog zo spoedig mogelijk gebeuren? a.) Beheer van het secretariaat. De secretaÍis voert de correspondentie van de vereniging, schrijft vergaderingen uit en stelt de agenda daarvan vast. b.) Bijhouden van de ledenadministratie. Deze is op dit moment up to dàte. In het onderhoud van het M'rvC-archief. èn het beheer van de Clubwinkel is dus momenteel gelukkig voorzien. U ziet: de hoeveelheid werk is niet te groot indien de taken verdeeld worden zoals hierboven veÍmeld. Dringend vraagt het (geminimaliseerde)bestuur u na te denken over een functie in het bestuur van de MTVC. Datgene wat in de afgelopen jaren in de vereniging is opgebouwd, mag niet verloren gaant Eigenlijk kan ik me niet


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.