Page 15

heb je veel minder fantasie nodig dan bij het lezen van een roman. ZoweI de tekst als het beeld wordt gegeven. Deze vrees voor de

gezondehersensbleek echter ongegrond.Bij genoegstrips blijft er ruimte over voor persoonlijkeinvulling. En verhalen,die op de laatstebladzijde eindigen, kunnen in de hersenenzelf doorgaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de tv. Toch is het idee van de strip veel ouder.Weliswaar zondertekst, maar de Egyptenarenbeeldden al beeldverhalenuit; wanden van bijvoorbeeld grafkamers waar iemandsleven aan de hand van tekeningenwerd afgebeeld. Het oudste officiële stripverhaal stamt uit de tijd van de Romeinen en staat zelfs midden in Rome. En wel op de overwinningszuil van tajanus. Van beneden naaÍ boven staat op die zull in relif de overwinningsverhalen van de Romeinse keizer afgebeeld. Er zijn nog meer voorbeelden te bedenken. Têgenwoordig worden name-

liik talloze fllms en toneelstukkenals kunst erkend. Éen strip is niks andersdan een stilgezettevariant van dezekunstuitingen. En zeker eetrhandige variant, want er is niet aliijd plaatsen tijd om bijvoorbeeld een toneelstukuit te voeren.Maar een strip kan altiid ièr hànd'gènómenworden. Ik sluit af met het volgende citaat van J. H. Donner: De beeldroman is een kunstvorm van recente datum.(...) Het is een kunstvorm, die als zodanig niet herkend en erkend wordt en daarom nog goeddeels in de staat der onschuld verkeert (:). Et kan dus gezegd worden dat de strip een vorm van kunst is, ook al zullen velen dat niet acceoteren. Maar het is net als met de moderne kunst: in het begin weiden zi1 niet gewaardeerd, nu hangen de musea er vol mee. Erik Jan Tillema, Schoorl. Noten: r). Wolters HandwoordenboekNederlandsz9e druk. Utrecht; Koenen z). Zie redactie) 3).J. H. bijgeleverdkrantenartikel(niet afgedruktwegensplaatsgebrek. Dbnner,(uitleidingvan) AJsje begnjptwat ik bedoel.Amfterdam,BezigeBij r9o9p.2r3

:r-dg3:H$iSffi {Ë$ïilig'ï},ff $;;itr*

gaatzljn verantwoordelijkheden niet uit de weg. Dat onze held Olivier B. nooit aarzelt de leiding op zich te nemen als hij een misstand gewaar wordt, is de oplettende lezertjes bekend. En omdat ik de urvc-leden tot de oplettende Iezertlesmag rekenen, en omdat zlj ongetwtjfeld dezelfde hoogstaande doelstellingen in het leven hebben als heer Bommel, vind ik het verantwoord u te wijzen op enige onrust die zich voordoet in de boezem van het bestuur van uw vereniging. In alle ernst: de uTvc heeft jarenlang gesteund op een aantal hardwerkende leden, die hun

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded