Page 1

December2003 'Jaargang 13 ' Nr. 50 Tbondertijd is het driemaandelijls tijdschrtft ,L,oorleden van de Marten Toonder Wrzamelaars Clu b, afgekart MTI/C. Oplage825 +50. Ledenaantal december2003: 816

BESTUUR * I/oorzitter Loek Donders Hopveld 26,5467 KB Veghel Te/: M13-342009 E - mai /: dickerd ack@toon dertij d.n / ft Secretaris Henk Arens Wilhelminast rzat 76,2382 HE ZoeÍerwoude Te/./Fax: 071-5891103 E -mai /: dorknoper@toonderÍij d.n/ $Penningmeester Herman den Dulk Franciscushof759,4733BD Vianen (Zuid-Ho//and) nl:0347-375518 E - mai l : at ;s@toondertij d.n / Ledenadministratie Henk Arens (zie boven) B eurzen Pim Oosterheert Weipoortseweg 33, 2381 NC Zoelerwortde Te/. 071-5804812 E - mai /: zt amrnes@ toondertij d. n/ Websi te .rrl.nzu. toondertij d. nl Websitebeh eer Ed B akker E - mai /: pr /u;ytzkofski@toon dertij d. nI Clubblad redactie Loek Donders opmaak Ed Bakker Met dank aaniedereen die ons ook dit nummer weer de nodige informatie heeft verstrekt, vragen stelde of op andere wijze medewerking verleende. Wrantzr;oordeI ij Aheid ooor onder n aam

gepub/iceerdeartike/en berust uitsluitend bij de desbetrefende. Lidmaatschap Het lidmaatschapsgeld kan zrorden gestlrt o? Postbankrek Nr. 626 11.21 t.n cJ.de Marten Toander /erzame/aars Club, Zoeteru:audeen bedraagt dií lopendekalenderjaar €15,-. Leden buiten Europa betalen€20,- ivm. hogere t-terzendkosten Ádwertenties Loek Donders Tarieven 2003' '7/TPagina É50,- / Leden €37,50 Zetspiegel-bxh- 105 x 180 mm. '7/2 Pagina €32,50 / Leden €25,Zetspiegel-bxh- 105 x 87,5 mm danz.;el 50 x 180 rnm. '7/4 Pagina €20,- / Leden €15,Zetspiegel-bxh- 105 x 41 nrm danzuel 50 x 87,5 mm. ' Ruiladvertenties: EIke regel bevat t 80 tekens,spatiesenz. meegerekend. Leden eerste5 regelsgratis, daarna €3,50 per regel.Niet-leden betalen €2,50 per Íegel voor de eerste 5 regels, daarna eveneens€3,50 per regei.

Copyright Niets uit deze uitgarLemag zonder schriftelijke toestemmingvan de rechthebbende op het auteursrecht tuorden ooergenomen. Copyright op alle illustraties berustbij'loonder Studiai, tenzij anders oermeld. De MTVC is ingeschrevenbij de Kamer van Koophandel ondernr.40.26.02.55

ISSN..1572-33sX

'--:-

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Clubblad nr. 50  

Clubblad nr. 50

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded