Page 4

Het is logisch,dat als je Olivierheet, iedereenje "Ollie" gaat noemen.Het voorbeeldHeer Bommelis immersoverbekend.Hierdoorkíeêg OlivierSterk, 62 jeat, al jaíen geledeneen hekel aan ruitên jassen. Vra de Bornmelstrio kwdm hii ,n conlact mel een tekenaar,die enoím veel weÍk genaakr heett voor de Toondêrstudio'sen die dooí Marten ïoonder "de belangíijkste Toonder-tekenaar" is genoemd_ Het gaat hieí om p.C (piet)Wijn, bekendals tekenaêrvan Toonderstrips ats Penda,Kappieen KoningHollewijnen ook van tallozeanderestripsatsAram, puk en poppedÍn,Verowinen DouweDÊbbert. PietWiin GeboÍenin 1929 ging PietWijn koít na de Tweede relctooÍtog weíkenvoor de Toond€rStudío's.Hij stertte zijn carrièremet het tekenenvan strips met een histor;sche achtergÍond, eerst weekstrips voor het Tom poes Weekblad Wijn bekênd meï de dagsttip Aram. Wn tekende niet a een deze strío. maaÍ schreefook 34 van de 40 verhaten.GedurendeeenjaarrekendepierWijn een ''interím-KapiteinRob", FÍank de VlíegendeHol/árde, (die in BetgíschekÍanten PietWijn was niet vast verbondenaan de ToonderStudio,s,maaí werkte áls Íree-lancetekenaar, Wijn levêrde meestal de potloodschetsen,die door andeÍenwerden geinkren Ingekleurd.In de jaÍen I 960-l 962 was hii betrokken bij het lekenenvan de Bommetstíip. Tussen I 964 en I g74, ooi vooÍ de ToondeíStudio's, verschenen;n de protestants-chíistelijke weekbladen,de Spiegel'en'de Prinses'deveÍhelenvan en poppedín.Dit is ongetwijÍeld PietWijn op z'n best: twee kinderenbelevenavonturenin een sorookiesachIige weÍeld, ongeveeíin de negentiendeeeuw, Schitterendetekeningenen foÍmidabeÍe;nkleuíing{doorWim Lensenlmakendezeverhêlentot het onberwiste hoogtepuntván het oeuvrevan piet Wijn. Toende lijdschflftenstoptên. kwam er ook eên eindeaan dezê serie Ook was Wijn verantwoordelijk voor het tekenen van de dagstrips ie, Panda en Koning Hollewijn. De teksten van deze strips waÍen van Lo HaÍtog ven Eanda en Eiso Toonder. Nedat eerct Koning Hollewin en daana Kappie was beeindigd,blêefalleenPandaover Vanaf verhaaltO7 tekendepiet Wiin de PandastíipToen deze bij veÍhaat l40 van teksrstíipbaltoonstripweri, schreeíWijn ook de teksten.In dezepandaveÍhalen komt de sprookjesachtige Puk en Poppedijnwereld weer teíug. lMethet teruglopenvan het eantalToondêrstrips, beoonpiet Wijn te tekenen voor Oberon. Eerst tekende hij een eentat verhalen van de Kleine Boze Í I

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded