Page 3

Voorwoord, Het nieuwejaaÍ begintal goed,In dit nummeívindt u een interviewmet Ernst Onkenhout,de beeldhouwerdie zo'n 40 jaar geleden het sprookiespark 'Romm€ldam"in Oisterwijkbevolkte,De heerOnkenhoutzalde bêeldjesvoor liefhebbersen verzameiaars opnieuwuitbrengen.Hij heeft voor iederlid een Íoto van zijn beeldjesbij dit blad laten insluiten Het tweede belangriikg item vên dit blad is de tentoonstelling over Manen Toonder'sweík in de oorlogjaren die, naaíaanleiding van het veÍschijnenvan het 2e deel van zijn autobiografie, in het verzetsmoseum in Amsterdam te zien zal zijn. Ook vindt u in dit blad een stukje over het verschijnenvan een boek oveí Piet Wijn van de hend ven OlivierSterk.Daarveelverzamelaars van het werk van Marten Toonder ook veel weík van Piet Wijn in hun bezit hebben, vonden wij het vanzelÍspr€kendom hier in ons blad aandàcht aan te besteden. Nieuw ditiaar is d€ clubkeart,zij het nog bescheiden. Hij woídt u medioepíl toegesluurd, De intekent€ímiin vooÍ de Bezige Bij-serie is veÍlengd tot halÍ epíil, zie dê bijgesloten informatieÍoldeís. Als laatste wijs ik op de bijsloten copie van de bÍiot dio uitgev€rij Panda ons stuurde. Zij brengen op korte termijn reproductiesuit die het hart van iedeÍe vêízamelaeísnellerzal doen kloppen, Namenshet bestuurhoop ik u in Nieuwêgeinop de clubdagweer te kunnen

Tony Agterberg VoorzitteÍ Advertenlies en kopij voo. clubblad nummer 12 dienen vóór 1 juni 1994 bij het secrelariaat binnen le zin.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded