Page 26

Ook dezekeeí zal de clubdagplêatsvinden in aktiviteitencentrum 'de Baten", Dukatenburg1 te Nieuwegein.De dag zal gehoudenworden van 1O.OOtot 16.00 urrí (zêalopen om 9.30 uur vooí standhoudeÍs). Toegêng:Í2,50 per persoon(Vooíledenop vertoonvan hun clubkeertgratis'. Kinderentot 'l2 jaar gratis{wel ondeí begeleiding van een volwassene}. TaÍelhuur(alleenleden):1e metêr gíaris, 2e rneterÍ5,O0, 3€ en volgende meteí Í10,00 per metor. EÍ zijn 80 meters beschikbear,toewijzing van taÍels op volgorde ven binnenkomst (er ken een maximalehoeveêlheidper persoonworden vastgesteld). Geletop het succesvan vorigjaaÍ zal ook die dê9, om 13.00 uuí een veiling worden gehouden. Veilingstukken kunnen schíiftelijk worden aangemeld bij de vooízitter A. Agterberg,HeiligeStoel 57-14, 6601 TV WÍchen. onde. vermeldingvan de inzetprijs (niet te hoog) en kwaliteit.

Het maximalêaantalkavelsbedÍaagr40. Aanmeldinggeschiedtbij volgord€ ven binnenkomst.

Om 16.15 is eí een ledenvergadering.

Omstreeksl5 april zullenkêvellijsten clubkaartnaar de leden opg€stuuíd

INFOBEURS/VEILING + OPGAVEBEURS:OAA94-24A17 {na 18.00 uur)

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded