Page 23

InteÍview met EÍnst Onkenhoul Op 29 decemberjl. was ik op bezoek bij Ernst Onkenhout en zijn vrouw Ton. Als verzameleaÍvan Toondeí-materiaalzou eí dan een bellelje moeten gaan rinkelen,Na het opslaanvan'de curieuzewereld van HeeÍ Bommelen Tom Poes' weetje het weer, EÍnstOnkenhoutis de makervan de beeldjesdie des tijds in Rommeldamte Oisterwijk hebben gestaan. Nu, na bijna rto jaar treedt hij weeí op de voorgíond. Als voorzitter van de l,4TVCmochl ik een exclusiêÍ interview met hem houden. De 61-jarigebeeldhouwer,"Zo staat het in mtn paspoort.'hêeÍtzijn opteiding genotenaan de bekendeBierveldAcademie. "'t is oeen soeelooed", aldus Eínst Onkenhoutoveí zijn cÍeaties, teíwijl hij vol trotseen elftalhoofdfigurenen een aantalbifiguíentoont, Welnu, dêca l5 tot 20 cêntimeter miniaturen zien eíuit of ze zo uit een boek ven líaíten Toonderkomen. Velen van de MTVC ledenzullennooit in Rommeldamge, weest zijn, en kennen de beeldjesalleen van de zwart-wit kaaíen die er ooit van Rommeldemzijn uitgebracht,Juist daaromis sen interview met een man, die aan de besis heêÍt gestaan van Rommeldamzo interessant. -Wanneeí kwam je in aaníaking met Toondêr en Rommeldam? "op een gegeven moment las ik een stukje in de krant dat er een spÍookjesstad in Oisterwik in oprichting was, en dat hiervoor nog jemend gezocht werd, die de figuíen gestalte moêst geven. lk ben altÍd geïnteresseeídgeweest om spÍookjesfiguíente maken, 6n ook stíípfiguren. Destids heb ik voor de Julianatoren in Apêldoorn Íiguren van Wêtt Disney gemaakt Uit eigen initiatieÍ heb ik toen de figuur Wel Rus gemaakt, en die heb ik aan Íoonder laten zien, ToondeÍ vond het formaat diíect goed, alteende houding ven Wal Rus moesl wêt áangepastworden. Zelf vond ik hêt íormaat wat raar, het was een "schoorsteenmantel Íormaat",Naderhand bleekdet dê Fe,Gielissenvoor het Íebricerenvan de huizenhad gezorgd,en det dit Íormeelfiguunj€sideaal was Toonderhad desrijdswel tweê beeldhouwers op het oog voor de klus maarna mijn proefbeeldje is dat nooit meerteí sprakegekomen,EigenlÍkwas niet Toonder,maárde NV Rommeldamin oprichtingmijn opdrachtgever'. -Kendê jê Maíten Toondeí? "nou, niel persoonliik, en niet zakelijk.Wel de verhalenuit de krant van hem. lvlaarik heb wel eens een klus gedaan voor Geesink' -Hoeveel Íiguren moesten er gemaakt woíden? "heel Rommeldammoeí bevolktworden, lk heb zo'n 30 hooÍdfigurenge-

23

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Clubblad nr. 11  

Clubblad nr. 11

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded