Page 1


Dit blad is uitgegevêndoor de Marten ToonderVeÍzamelaarsclub en wordt grarisveíspreidonder haaÍ leden.De oplagebed?agï 275 stuks. Het is niet bestemdvoor de losse verkoop, voor ledenzijn gratis. De ruiladvertenties BestuuÍMaltenToonderVerzamelaarsclub Tony Agteíberq Willemin 't Hout wim LommeÍs Rob WolÍs

Voorzitter 2e secÍetaris Secretaíis Penningmeester

OBB94-24817 010-4517605 013-556179 046-520721

481, 501 1 JM Tilburg SecrerênaatSibeliusstraêt bij Kamer van Koophandelondeí nummeÍ V 260 255 GeÍegístreeíd Postbank6261121 1.n.v MaÍten Toonder Lidmaarschapbedraafi f25, Verzamelaarsclub, Sittaíd. Medewerkersaan dit blad zijn: Tony AgterbeÍg Henk Bom Marc de Bruijn

Wim Lommers P. Philíps H. Drag't

Vormgeving/layoutWim LommeÍs AdvertentietaÍief pêí blad: 1/1 pasinêf75,1/2 paginaf50,1/4 pasinaf30, ledereadveÍteerder ontvangt een bewijsnummeÍ Nietsuir dezeuitgavemag zonderschíÍtelijketoestemmingvan de rechthebbendeop het auteursrechtcasu quo ToondeíStudio'sworden overgenomen


VoorwooÍd. VooÍ u ligt het 10e nummeívan het MTVCclubbled.Met dit nummêÍsluiten we het 3€ clubjàaraf. Vooí het bestuuris dez€p€riodevan biina3 iaaí vooíbigêvlogên,EÍ zijnheel wat nuttigecontactengelegd,en det kunnenwe als b€stluí goedmêrken, Plannenvooí 1994 zijn eÍ gêno€g,en met een wet ruim€rbudgetden in de vorigejeÍen, zullen€í h6elwat van diê plannengerealisoerd kunnonwordon, Nieuwegeinzal in 1994 ên in 1995 w€6rde locatiezijnwêar éénvan detwee ieadiikseclubdagenzal wordengehouden.Voor 1994 is det op rateÍdag18 iuni. Not66nu dit vast in uw ag6nda. OnsstreeÍgetalvan200 clubledenzElditiaarni€tg€haaldworden,maarvooÍ 1994 zal dit zekêrlukk€n Namenshet bestuuÍwens u en de uwen alvastall6goodsvoor 1994 toe, Tony Agteóêro {VooÍ_zitteí)

Advertentiês en kopij voor clubblad nummê. 11 dienênvóóÍ 15 lebruari 1994 bij hêt secretaÍiaat binnên l. ziin.

Lidmaatschaosoold. Voor de betaling van uw lidmaatschapsgeldvoor 1994 dient u gebruik te maken van de bigevoegde acceptgiro. Zou u uw betaling willen voldoen vóóí 28 Íeblua(i 1994? Dan kunnen we u het maannummêí op trjd toesturenBij vooíbaat dank. R. WolÍs lPenningmeesterl


Voor ik mijn vêíhaalbegin,is het goedals ik mij evenaan U voorstel,voor alle een vÍeemde'tik' deze píachtigestaipsgaan inkleuíenen det heeÍt geíesulteerdin tol nu toe in een 1500 blz gekleurdeBommels maaí op een In het begrnheb ik eigenltkmaarwat willekeuÍigaangerommeld, Dooral dat gekleurkom ik iets meertegendan de doorsneelezelomdet ik elk

In mijn steeds groeiendeaÍchief staan duizendenvooíweÍpen/ personen, gebouwen,wegen en endeÍezákendie nodig zijn om nog wat overzlchtte houden. wil ik wel eenswat vertelwederwaaídigheden van al deze-vaakonbekendehierlen en ons clubbladlijkt mii een uitstekendmiddelom geinteresseerden

te letten of er andere verhalenbI te halen zodat Uw boekenkestenigszinsop oÍde te houden lederdie dit stukjeverdeíwil lezennemehet veÍhaalwat ooit

tekentafel, Allereerstwil ik U de -zoalsik het noem-doorlopeÍlatenzien,ik bedoeldaaÊ vaak niet eens opvalt oÍ slechts in een enkel detail te zien is ln dit verhaal

is niet door te trekken oveí de twe€ plaaties.

4


Dan zijn er ook nogal eens bijzonderedingente zien diê ik zekerde moeite waard vind om aandachtaan te schenken.deelsomdat er iets eigenlijkniet kan oï onlogisch is, deels omdet Toonder daar een gíapje met ons uithaall. In aíleveridg0419 en 0420 holt heeí Bommelmet een blakêrde tÍap aÍ, zwaait verveeriijk met dê kaars in het íond tijdens €en boeiend gesprek met de Apoka'sdie daarhun behuizinghebbenopgeslagenen de kaersis niet uit te krijgen, moet lJ eens píoberen na te doenl Als hij echler met geluchl hart huiswaêrtskee(. is dê keersgedooÍd,zodat Joost thuis een Íeserveblaker moet hanterenom zijn heerbij te lichten. ledere BommelkenneÍweet dat Joost de kantjes van het Íechte pad er nog wel eens af wí lopên, maar dat hij dat nog íustig duÍft te vertellen teÍwijl hil voordoet alsoÍ hij van de prins geen kwaad woord weet te zeggen, rs toch werkefijk al te dol. lk bedoel dit naar aanleidingvan aÍl€vering 0424, alvtaaí hij doodleuk vertelt dat hij de kÍant al heeft doorgenomen/wat heeÍ Bommel nooit kan waardeíen.maaÍ dan schuiÍt hij ook nog eensdoodleukhet adÍes bandjeom de krant om dit euvelte verbergen.Hoe kan een huistoch afschu welijk verminktworden als de bewonervan alle marktenthuis wil zijn. HeerFanth{Mzn)woont in een pÍachtígevílla,zoalsis getekendin afleveÍing 0429 en 0430, ?o mooi dat Bommelmet zijn Schichtniet de moed heeft om de lange oprilaan op te rijden maar het laaÍste stuk tê voel eflegt loÍ een hêkelheeft aan echtoruitrijden). maar StatighooÍ, zo'n woning,helemaalín stijlmel zijn rolin de samenleving, om respecteÍ te dwingen,dus heeft eÍ is meer nodig in deze maatschappij om van allekanten eÍ achteÍde statigeqeveleenverbouwingplaatsgevonden Ingedektte zin en vooropte lopendoor een íaam in te bouwên,zoalsook ál in de tekst staat, die ds afmeting van een etalageíuit heeft om zodoend€ dat meneer toch maaÍ goed te laten zien vanuit de ruime 8-persoonsbank Fanth zich best een privé-golfbaankan peímitteren. Ook in aflevering0437 komt iets mêÍkwaaídigsvooí, U zieÍ het voor u als u dit plaatjebekijkt,een drukkestÍaat,waaÍ veleApoka'szonderinteíessevoor zoekenen een vÍachtautodre het verkeernaaízo broodnodige betaalmiddelen al evenongeinteresseerd de straatdoordendeíten met gillendebandenom de hoek zal verdwijnênteíwijl zijn bÍrijdeí, onverschilligvoor zwaartekracht middelpuntvliedende krachtof welke wet dan ook, zit te dommelenalsof hii thuis vooí de T.V. zat BÍigadierSnuf maakt het allemaalniets urt, die heeÍt alleenoog voor de meute buitenlandeísen nergensandersvoor, ook niet voor de kennelíjke ontvoeÍingvan een persoondie geheeltegen zijn wil en kunn€nrn een auto woÍdt ontvoerd,niet geziendoor Snuf maaÍ wel door ons in aÍleveíing0438 en vooí wie de dadeÍ alsnogwil vatten het kentekenvan de auto van de dadeÍ is duídelijkte lezen.


Hêt eerste pleêtje vên aÍleveíing 0445 is een van mijn meest favoÍiete plaatjes, omdat hier wordt aangetoond dat líaÍen Toonder ook wel eens heel stilletjes iets goeds wil veírichten. Wêt ziên w€ nLreigenlijk in dit plaatje. ook een T.V,-studiomet heer Bommelên een aantalopnamelieden en ,,,? twee camêíê's,Kijk nu eênsnaarde minstopvallendecameíalinksop de tekêning. Als u nu met eên beetje fantesie kijkr, ziet U geen cemera meer maar een revolver,ja werkelíjk,de loop van het schiettuigis heelerg duidelijk,maaÍ om de trekker met zo'n boog eí ondeÍ en schietenkan hij ook nog, neo, oeen kogelsgelukkig,mêaÍ wel plêáties,en deaÍ gaat hêt om. In de 0447-ste aflevering komen nogal wal boze personenvoor, zoals dê altrjd nijveÍemiddenstanddie er niet vooÍ schroomtom in het werktenu's avonds voor de buis te hangenen zo zichzelfvoor te houdeneltijdmaarvoor de zaak bezig te zíjn Dê heeíGroolgrutmêg zijn teleÍoonboektrouwenswel eensbijwerken,want dit stamt uit 1977, rerwijl dit boekjein 1982 is uitgegeven. Den hebben we ook nog een boze maÍkies di€ meent z{n grieven per teleÍoon te moeten uiten. maar die eerst nog kans heeft gezienom de kaarsenmet zijn woede te ontsteken vooí hij dê têl€foon ter hánd neeml. een rare volgorde van handelen, lglo'swoÍden uitsluitendin zeeÍkoudelandenbewoond,dat weet elk kind en dat heeft een íeden,het bouwselis van ijsblokkengemaakten dat is in de poolstíekenin íuimemate vooíhanden, toch is ook in dit oververhittelandeen sooÍt iglobouwte bemeÍken,en wel in de aÍleveringen 0463 en 0464, niet van Ís uiteraaÍd. In een netuurlijk€omgevrnggebruiktmet mateÍiáaluit wat daargroeít,kamp€erdeísonder d€ lezersweten dat maaÍ al te goed, maar de Apoka's doen dit wel op een raadselachtige manier,want de stokken van de tent en de takken van het spit wat rs getekend in aflevering 0465 moeten toch ergens vandaankomen.Het enigegroeiselwat er op het eilandis, is echterde wíingeídstruik,die zich vast geen takken láat ontÍutselen,zekeÍ niet zo'n mooie haakals aan dat spit, dat het zo groeienkanl Brjnatot slot een puzzel.veígelijk efleveíing0457 en O479, er ziin zevenverschillen,kunt U ze vinden?Als allerlaalsteopmeÍking,maar dan ook de meest belangrijkevraag bij dit verhaal, waar zijn de Apoka's gebleven,zijn ze naareen nieuw land, bouwden zrjop de rokendepuinhopenvan hun vadeÍlandeen nieuw bestaan,we weten het niet van allen,een van hen is in iedêígevalgebleven,het bewiisvindt U in het verhaal'De Unistand'in aflevering0522, waar een van de Apoka'szijn díaai heeft qevondenals werknemerbij aannemerLeemzeuldeí, Als dezeuitpluizerij U is bevallen,laatdan gerusteensweten welk onderwerp U zou inteíesseíen,schríjfnaar: H. Dregt, Reamvest39 Rood, 2011 ZJ Haariem.

6


stond in het NRC van 15 juli 1955 DezeRommeldam-edvertëntie

chárme Eên attr.ctiêván odgekende .nderê Olliê B. Bomhel ên 'oveel is wereldbekendê lisuren

in werk.lijkhêid eêniêlenI Aan de rand van de beroemde

VAN IN D E EOSSEN OISTERW IJK v e .rê e r de Íàni asti schê

S prook je s s t a d , , RO MME t DA M'

DaseliJksgeopendvrn 9 tot 22 uur, '! Zondaesva. 10 tot 22 uur ! Avondi leeèriekevêtr lichting.Eot.eeprijs80 ct' Kinde.entot 12 jóèr ó5 ct ' Naar Rommeldamen Oisterwijk: hêt mooi3te u'lit.pje in vácàntie en wêêk endI Vái d. .nliáDrii! rdJl 5 .t àÍqlddqs i.i

hli P'ii' 8e'nh.Íd Íonl,


Hêt sDêlván tom ooes. zoals qesoeeldin 19661 Wie ksnt het niet: Het Spel van Tom Poesl Uitg€komen in 1942, heídrukt Íoondeí oveí dit spel, zoals opgetskend in BarbeÍbernummer 49 uil november 1966, Dir nummer uit het tijdschíift is erg zsldzaam. zelf heb ik het nummer (sl6chts) in kopievorm nou dat moet wel want wê hebbên Barbarbeícompleet! Toên ik terugbelde weÍd mij door de stomverbaesdêeigenaaí meegedeeld,dat zii elle nummers ven Barbarbeíhedden,bêhalve... inderdaad!

Mocht overigens iemand het nummer {dubbel)hebben en het kwijt willen, hij of zrj nem€ diíect met mij contact opl

-

Oíiginele tÊkeningen Cels Posters Fl€sjes Aardewerk beelden Reclame-objecten Etcetéra etcetera etcetera

Reactiês gaarne schriltelijk ean Rob Wolfs, Heeílenêrweg 23' 6132 CK Sinard.


Tom Poes bii LekÍuÍama, uitgeverijLekturamaheeÍtdezezomeÍeenÍoldeíuilgebrachtovereen nieuwe In I á I hardcoveíszou - zo bljkt uit informauirgavevan Tom PoesveÍhalen. met Tom Poesuit de DonaldDuck heÊ tie van Lekturama- de Oberonsêíie drukt worden. Men heeït overwogenom een aantalkorte verhalenáls een soorttiidschriftjeuit te geven.OmdatLekÍuramahelemaalstopt (dusook mel gaat de serieniet doot. nieuweboekuitgêven) UitgeverijBig Balloon(de opvolgeívan Obeíon)zal oveí enkeleiaíen weer is vooí een herdrukvan de Obeíonserie Íestên of er belangstelling geen materiaal(dummieso.i.d.)gemaakt Lekturama Er is door kest, het had zo mooi kunnenzijn. in de Al die hardcovêís van de Obeíonserieis niet echt interessantWel herdruk Éen ongewijzigde een integraleherdÍuk vên de Revueverhalen interessanthad biivoorbeeld (op formáát). Een aantal hiervan is overigensin de oÍigineel kunnen zijn nog nooit in boekvormveÍschenen maar DonaldDuck herdÍukt, heÍdrukvan de voor kansen een {integíaleof gedeeltelijke) Al met al lijkende woÍden kleiner te Tom Poesweekstrios Marc de Bruijn

Boek en stÍipverwiizer(adveÍtentielop het gebiedvên boeken,sÍrps, tijdschriften Het infoímalie-en advertentre priizenl met budgetvriendelijke en plaatjesalbums VÍaageens een proefnummeraan, Postbus950, 7301 BE Apeldoorn

FoldeÍKnorr-aktie, Op de volgendepaginêziet u de buitenkantvan een folderdie door Knoríaan is verzonden Deze folder ls verschenenlegehjkertiid de verkoopadÍessen en de posteí waaÍvanspíalze'sop met de adveÍtentiecampagnê verschenen is op A-4 foímeat, in kleur.Joost De folder ní. 4 1992 bh. 4 van clubblad jas blauwe broek en een drêagteen rode P. Philips.


Itr

\s1 E

I

It

3? eii zí

I E

?i p3 99

l0

.

i1jj


n 'IL but íàpfdil 1 , ?Uh th ikh tt jtltt la t h t ltr r . 1,r((e/t/./r',1 d.4X odrtdt dt !rip ttt irn h4I t E d k n i t { . s th ottijd w?er reÍa:senrt Die t?i?ntkhtitt ttt4t uij ield s E d n l k { n S t à r sh o r d .tk a r r n b \ta l Dat kun jé rdr r.ttdn). tn ronlttutti.ttkuttto) ni.t t l t i | d . 4 È ( 1 n d \..r d n t.ltr n tlo r ^oL dr.,,i'dnsA r- Sonnuth(tB 110)\.r tt, D.h. ttEr! irdrn Hnr!! v.^1..'l t.r-n1n.l.nt \nt tl d\nnun2n \nn f.nt P..s rr Hl

ll


Vótr j.r!! áÍ aatrhÈbirbclansd.llinee.had !oonLlê sooí.n r.k.n'.rk Rcclam..nhrs. conítucti.r.kcninsen alles Als her maar eàkkundisser. kcnd wàs t,ar.r k hèr s.sro.'d ind.. i c h r i í Ê v à n d e í ! i p He l gins F. ddrb,j ni.r 3ll..n om de aíbc.ldins, maàrom de combL Jc h.br bÍ'll. rÍlps nos rl|cne' s oo . n B i j d . r . k . n ' n g .n k.n ' n.n w. krÍikrMer her rekeí. Íilms.nr..í phdi.s Jie d. w.F Ierurheid e.eÍgeven zoa]s Kn. pnein RDt en EÍicd. Nn.ínrn oor d . r e k n r y n e nv c B .h r le n Er z,jn..h'. k,nde.verhrr.n ínp\ die d. p.lihcke en marl schrpnelilkev.rhoudinEÈnmer e.n slimlrdhbcurn ,orh r.'n P o. s - c i r e l k í r i p s D cz. u n derErdunds hehbeneei schok. . í Í ec r Z e i s s è nn i . r r t t e .n o p pol,r i e k m . a r o o k o p s er d è e l rc de r n I n N e d e r n n d * i n r d . dndeÍsroundnc.ds meeÍ vetd rk Íeloor d and.Íe tcvenss. *oonten .n opea(insen darvln dê oon..k zijn D. mensen,oe k en e e e d s n a a Í o i ê u * . d in s.n oh b.Yrcdisins re vindên Z. krusen e.n aÍkcer van hers.!,o.

DÉ h.erSonnenbeÍ! voelr z'ch her n..íàansekokkcn ror de

12

nnpin her E.nr. !in Tom Poes W&rom? Dar *e.( ik.isênlijk nier H€t È mocllij*t.z.ss.n waaróm eên bêpàaldtype je aM. Í.kr Ik h.b ..n vricnd die sck is op Suskeen Whke MaÍ wàrom"(weer u ovenlen5, dar vo o Íe .n e .n r e d r u kva n Susk. .n wi!ke h o n d e Íd e n !u ld ens

In l9 4 3g in sikve r za o cle n Toên wasTom Poesvan her on behodwênpluinB. brllèUe ver anderd in de gissefisuuÍ vin nu Nad. oorlog u ujd.ns vc.hu! zinscn veel vênor.n Eesáan Der h.b ik nos altijd eên bc.rrê p ijn va n H.r ish c.l ja m m er Ddna6.n ik r&h v..rbeton ncn se.iedsr. veÍzamclen Eei\t ook,nd.r. írips, zoak Fehx d. K.l Mraral saus werd hêr alleenTom Pocs.d zijn voono p.^ Mijn belans{ellinssaár nu sp.carluir ndrher *.rk van Maíen T@ndeÍ van vóór. ên Ylak nad. oorlos IkTou eÍ!'nge. luktis zijn ner c.n boekj. van

'lk 6c. nos b.zismer de op bouw Der ruil.n kÍÍs ik íeeds ne.r btêl kar' Ondi Í. bcwtz.n hulr hijeen íap.J be*ên ên doz.í tev@Áchijn Zc hebb....n aeÍ uir.eítopen dc inhoud Ecí oíiBinel. àqurel vàí Encd. Nornan W.,rs srars.ên Tom Poès,msrvel w.rk uil Mnên Tmnder's íu dio Eèn h.lcíopelv.oès.Ton Poes verhslên,êenplàkbct, su.in hijzelf d. scschiêdênh vand.rnphccÍr beschÊ v.n EnscnluírÈcrd. m.( Íjjne r.kc ninB.rj.s ií zchre krcuren E.n s.í. Tod Pcs dripsuit h.r blad van I'd TtomÁ À Kempis I-yc.um'nZw ol l e, d€C ríz.-

e.n l ev{nsíond brcrheb it nard. schoolecschrêven€n haal Mer d. onÊineleschets.n \ KloodeÍ Hu was JÍênláns fÍee lanc. nedew.rker vaD Mar D Ê h€l ànsrU kíenukl cnunm n

D€ze sríp w.Íd nooi r sepubliccqd S.hcb ur l M e r € n [ @ n d e * s r u d r os v o o r T o m PG s € n d e Wi l d e l ! a g e n


veÍ,3nehns zijn zweéds. krm , ênaí i k e l e no v ê Í M a n e nT m n deÍ Uir 1950,toen hij in heLbui rc nlà n dn o s n i e r z o b e k e n dwis. e )uir l % l I k h e b z e s e kr e 8 e n ván de zoon van miln cheÍ, d. heeí S a m w e l D i e w o o n rr íZ sê . den Hij h€eft .r vêêl móêne voor sed:an en ze ook voor mÍ De frookr. r.kentns !í de col le. I ie i s . r ó é n v a o ' T o m Po e se n deW r l d e W 4 e n . d r er o od h s.ptrhhceerd Mervoorzr.hrsê vinse^ háak de heerSonnen bcrsherpÍonr!uk tr| e.trdoor. 2L.hrsehoe! M!n hcle vcÍza m elin g h o ui l i n p Í i m a í a a r ' . vcrklaaí hiJziln Frecieuzehaí delin E e n A h i r e . n s n c cíRo L LeÍ dr m s n n p w r n k e l r j e k o d o ó wàr te rÍilen dan zect die mani 'O daaÍheb je Sonienbere weeÍ drc noer r eetrr un plaíic

zijn hckcidhcid mer rrlairen roond c Í z r l m i s s c h i e n n ie l !rcemd zijn aan zirn l'.Íd. voor I dm Í b e s D e k e n n i s n á k in s mer T.m s s.ênelUl. vadêrdo LÊ Ê r . l v a r 1 9 1 7 v l a k n àd e oof lo { ! r k ' ê m i j n v a d r b i j Po rak van D€venreÍ oF een dàs k s am M : Í e n T o o n d c r r n de ZJn studiowas in onkomn e.

De heerên óev.ou* Soínênbers b€tijken sàócn eên ni€uweeànqiní Op de achl€F s r ond t í k l H . e r B o n m e l b e ^lsje be8.ilprwal rk bedo€l

hr moeí mêr m.nsen sn r Êke nHiid 'llenc' ie n d e e Ín aruunU k in e e n r ' Jdd À n ie m r n dn asi êk hid, vlrk na dc oonos Hijbezár óók n'èr voldoenderê{rielpun, ren v.oÍ u.veel heDd.n MÍÍ m,JnvadeÍ heeÍr her woorhem Tidcis hcr *csprtlt ho.Íde MaÍ retrToondrr. dar ik Toveelbe h n síe llin sv.o r { n p s h ad Io€n,êi hij ]àxr d'e jonÊeman n r a llccis]a n g \ l.m ê i drn za] kh .n ' e r e .r $ .!cf venel

H.r ko r r r i\ se h r c!.r cn d€ h .cÍS.n n e n b e r sh e e ír zel h kcc..cn M n h ' Êd ,Dg a.Lr^d 'op *Êc wrn dr pÍoducrierÍ(rerrne M a n € n T o .Àd cÍ sSr u d or.k. m e n lk h e he e n se e n ve ,h.i hl e !cn'aikr ovcÍ r.nr no.s ci dr gá1,9. van wàlnm.5 wisseJ M a n .n lo o n d è r m o e 5 r .f rrs .D /achenen vroes oÍ il nier bij h .fr q ild e *.Íke n Ik sa \ eÍers

v€Íb&sd ove. Omdd bijhemri dè buun Êeenhuis rc kijsen w as h.brk h.r nE rsedaan H cr l i l kt m.overi gcnsêÍs,*ri r $ecds weerÊ.í nieuv v.rháat r. ntoeienrekenênen sch'uven Maar e.n beerje troc op de bnet, wainn Mancn rrFndeÍ ,un voosrerde.d. hhi j ,och e.l E nni errenonrechrc 'ToÀ ok i', de rek.nins.n, D ch.eÍS onrenbeÍ!boudLhêr mraÍ.F h.r rek.n'nsefarchreÍ vrn de D ehndcní 'E rk.m.i h'er veer *cÍhiek.nnrsen l)rn *..dcn brJÊcnirakrllcn hli oÍ ..nc,rÍer D srdoc k 7el Ínr.r s.h11,k,nenerzo Drn het L herêma3ror.dar vi nd,I cc$èl d'p l kben nue.'rcj rÍen b! dr I)ckaJi€ní ci Èerl hiq mer l k7:r nud

i i àr,sÍàrg rtr\{ I

!


los i: A aNv uL L rÈD èc .c Êv .N s !r,

! r EÉcrN. ïqssEN rE * É d ' r .

cÊÍ.(E

14

N! zE':

rN P i ol rér

z À6 ! t a. Í ÉN Í o o d D Ê . - Dr Í

H!!F r

t zè k.r

Nb ? - Nc r M u{ Hc ÈR, r Kr ëk . No aÀN, - z EG €. { !

wa d

u ni!Í

MaR-EÈ1 Íoo ÈDÉR woonÈ6 r n 19( 7 A Mr Í!i.D.i\ NAê! L .6 ÁÀ ká Mr - AM . r s poóF1

H ó o . ! l 'I o o d D . i É!r Br€rJÉ ? -

cR A tLo.


Hierond€rsteateentekeninguit "Heksenest",geschíevendoorJ.G, Toonder, uitgegevendoor de BezigeBij, Amsterdamin 1954. Tony Agterberg.

OLIIE B. SCHARTONG IN

UTT VISMYSTIRIE

3

l5


qooide, na enkele handigÊ kunstgrePer nei haak et aás ztjn dobber le water Nu lvilde hêL gevèl dat niet ver van .Laa. een anrlere hengeiaar zat, Hêt was êen lid van dezelÍde visclub ên hij luislerde naar de naam Lardru de Visdodêr' , Je noet Àiet steeds naar die figuur zilten kijkenl" sprak heer Ol)ie binnênsnondt. ,,HLj È een twijlelachtig vissêr' Kijk allêen maar eens náar dat Pro tserige vis tuig, dat hlj hatrteert Het is geên lezichl Een goed vakman zou zich schaden mêt zo'b scherts aplaraat in le leggên Let Lrever op hoe ik té werk ga longe ,,Hm,' zêi Tom !oes, ,Daór u gaàt helemaal met te werkl U hebl nog niet één keer opgêhaald eí die heer daa! heelt aan één stuk Heer Ollle keek verholeD naar de hoeveelheid fls die naast Landru de Visdoder in het glas lag d haalde ioetr peinzend zijn ,,vreemd, nompelde hij, naa! hei argesabbelde aàs starend ,,Het rvil niet rêcht, Maa. bedênk, jorge vriend, het gdat oF het sPel en nie t om de k nik k er s l'

,,Goed Jij

l6


weer. Het was al van veEe duidelijk wat hij ged.r I rrir I ivant cen opvalleDd vistuig benqelde óchter hem aan ,,Maa! u hebt dezerÍde uitlustinq gekocht, als die hêcr Landru , heelt 'zei Tom Poes ,,Ik dacht, dat u zei gaat om de pelsoon dLe hèt ollie, shauwde heer ,,het ,,Onzinl vistuig hanteert, \Mat bij de een ptotserig is, is bij de aDder gewoon ên doeltrêIlend, éls Je beg jpt wat ik bedoell Hij legde ophieuw in, doch geluk had hij nog stêeds ni€t Zijn dolber dreel doods op het watê!, teMrll landru dê Visdoder de ene vÈ na de ander bij zijn verzmeling voeqdë

laar als ik ben.

dillêtlant, zon amaleur

bij wijze van exPeBFent?

Landtu wêe. bëet aan heer OUiê s hengêl ,,Dat is sterkl mompelde dezei toen zijD haak nog steeds onbezet Uef. Mei ledê ogeD keek hij toe, hoe zijn colleqa voortging Eet

ing teh onder! hohpelde hij bitte! ,Er is geën re'ht meer voor een he€r, Tom Poes!' Landru had intusseD ook de wêggetolPen henge! ingelegd en hàalde nu aan zijn beide tuigjes tègellk op

vaD vind? Het rs onrêdelijkl

t7


cevraagdrTP en de raíeuitvinding,Aan het stíand,De begravenschel,In het Lunapark,Victoriafilmboekjês,TP en de nieuwe lJstijd, de wensweÍkster, (1964),TP en het slaagsysteem, Plakboekvoor O.B.Bommelpleatjes TP TP en de Achtgever, weekblad jaaígang2, 3 en 4 llosse nummeís), Rhymeland ÏP in Rhymeland,Puzzels:SV 1.2, 1.3, 2.1 llm 2.6, Nuísery & 4, 5.1. 5.2, 5.3, 7, KalendeísSV 20, 21{1ost.),22. Wendplatên1 r/Íh 4. H. Jansen,W. Druckêí€í 5, 2253 RW Voorschoten,Tel: O71-313160. GezochtiTom Pfitfignt.1,4,-7,13en 16 t/m 25 De 5 stuiversvan Wammes Waggel.MaandbladDonaidDuck (StripgoedExtra)ní. 36. SRVluciÍersmepje Markiesde Canrecláeí.De Muinck & Co BV 4.5 Het monsteÍeien BV 4 6 Kespaíde díaak VideocassetteBommelfilmVHS (nieuwsreat) Aangeboden:Wereldkroniek{Los) TP en de wonderschoenen,TP en de (ln blad)TP en het betoverdeschaakspel TP en de ijzervreters, blaasgeest, GimboínpLrzzel SV 8.l w Lomm€Ís,SibeliussÍrêêt 481, 501r JM Íilbuíg, Tel: 013-556Í79. Gevráagd:Oíigineletekeningenvan de dagst.ips;het monsrerei;KaspaÍde dÍaak; GÍim, Gíêm en Grom; Achteteveí;Serie 1 en 2 Bommeloorlogskaaften met mapje;NieuwjaaÍskaarten 1948; Kálendeítjes; Aangíijpendeachterkan ten: Blader Mee reeksi Aángeboden:CompleelOns VrijeNederland1945 1950 met Tom Poes;Van Concoídia:Affiches 1986 lte koop voor f30,-), KleuÍboekjes(Íe koop vooÍ f6,-l en Kerstkaartmet CDj 2O0 Bommelknipsels div€rsekíanten;40 Panda knipsels;Hel sprookjev/d 1002e nacht(ill.ToondeÍ1948 kleuÍ);Nreuwjaarskaarten1958; VeÍkeerdVerkeer;OBBfotoboek;Laarzenreuzen; 20 nummersSkipperskÍaekenKong Kylie(allemaalToonderkaÍten). Wiffemin 't Hout, Ketênsêdijk27,2902LA Capellea. d. lJssel. lk ben op zoeknaaí: Pandaknipsels, voor nÍ. 10O en vanaÍnr. 172 maarelke lijst is welkom; Bommelboeken:BV 99 1 Aangrijpendeachtêíkanten, BV 105.1 Tom Poesen O.B Bommeluir Ons VÍie Nederlandaug. 1945Jeb. t950j Tom PoesWeekbladlejaargang ní. t,2,3.4,5,6,7,8,11. Wereldkroniek nr. 26 1954 (het volledigetijdschÍíft) Revuemer Tom Poes.compleleÍijdschriÍt,fteÍst (rngebonden)jaaígangenTijdschriftDe Spiegel/DePíinsesmet HollePinkelen Puk en Poppedijn Maíc de Bíuijn,Willemsbos236,2134 EJ Hooíddorp,Tel: O25O3-38885.

t8


,,Wel alte nensen, wdt noet d.ie ktant in niln

Disuater?,'

ConcoÍdiaX. haar8o-jaíigbestaan Op 19 november1987 vierdeConcordiaVerzekeÍingen met de Ter geleg€nheid hiervanstuuídeToonderStudio'seen felecitetiekaart afbeeldingvan heeÍ Bommel.BijgaandeÍekeningwerd op A-4 gekopieeíden Zie SV vooÍ de dkectieen medewerkersoveralin hel gebouw opgehangen. 200 bladziide1 13 en 1 14. Henk Bom.

19


Y


Actuele infoÍmatie. dat we melddenu reedsin onze mailíngoveÍ de nieuwe BezigeBij-uitoaven gelurd van ToondeÍ's ván Bloehet tweede deel Ívlart€n autobiograÍie"Het men" is veíschenen, Op de avondvan 2 novembeíjongstledenbesteeddehet televisieprogÍamma "Nova" op is hier aandachtaán besteed.Ook de dag en weekbladenzullen hieí rn aítikelenop in gaan We hebbenalvasttwêe artikelenvooí u genoteerd, - In de NRC van 5-11r93, "De afdalingnaaÍ de dreigendeaarde"van Henk van Gelder. In de Volkskrantvan 5-11''93, "lllegaliteit ondeÍde vlagvan Tom Puss"van WillemEllenbÍoek.

Hieíonderziet u IMarten Toonder'sbijdrageaan een gÍote adveÍtentievan het dêgbladDe Tijd. ln dezeadvertentiepf€zeneen gíoot aantalbekendeneder landeÍsvan die tijd deze kÍant aan. En zo te zienwááÍdeertheerBommeldit bladookzeeÍ De adveÍtentiestamt uit 1966 of later In welk blad hlj stond en de pÍecrezeverschijninssdatum ervanrs mij nier bekend

JE !€ÈGI5T JE JOr'lGEvRlÉND-

ItE TÍJD- EN H'J IEESTHEM@K

,o,

lill

, 2tl

21


Oude clubbladen. Voor clubleden die voor 1993 lid geworden ziin besteet de mogeliikheidom de oude clubbledendê nummêís 1 t/m 6 ie bestellen. De kosÍen voor de clubbladen bedÍagen f5,- peí stuk. Alle záken zrjn op de clubdagen te veÍkriigen (zolang de vooíeed strekt). maar ze kunnen ook via bank en giío besteld woídên. De pono vooí de clubbladen bedraagt Í1,30 voor I blád, Í1,90 vooí 2 bladen è f2,7O \/oo( 3 t/m 6 bladen. vermeld u even welk{e) clubblad(enl u wilr b€stellen, Ston het bedÍag op postgiíonummeí 6261 121 t.n.v. Marten Toondeí Veízamelaarsclub,Sittard. Het bestuur.

22


Zo nleqdd moêtu h:ar€enr èen pÍ@ín!mms

rmnrt h€*€d€n ít

undrnt

rn

*n

SUPERSTRIP SPECIAALZAAK

b{.ondsrê oí

H?t btodygÉ.rtt r t I naot pet too. vtu 4".ns f,,22,to tunÍ n èr hn he.tv..t hfotu.t" {.E'&roFreto,!E H.t o'ornrnenuldor

bótt

er, FÈ ki ír,n hè) -, vonal

snjp-r .rsior i5ó,(.íDro,o to,, + lcohr Goded,, oi4nKr,

Kleine B€€ 33 5ó11JS Eindhoven 040,441889

vo o íi,oor 3l ], oo,dr..hrl

2X


-

---==-

==--

Clubblad nr. 10  

Clubblad nr. 10

Clubblad nr. 10  

Clubblad nr. 10

Advertisement