Page 5

(StíioschÍift,Waftaal,Zozolala,de Klepel,Boekenposten matiebladen drverselandelijkeen regionaledagbladen).Helaasneemtnretelk blad de inÍormatieoveÍ Het bestuurzal zich hreíov€rbuigen. verslag. 4. Financieel Beslotenis de contribulieniet te verhogên,We hebbenmomenteeleen behoorlijkeÍesêíve,We zullen,naar het zich nu laat áanzien,dit jaar posiÍief aÍslurten Dit positiefsaldois medete dankenaan de veíkoopvan artikelenvia cle gevondenom het blad te Ook is er een andeíemogelijkheid ledenservice. drukken{viaWim Lommers}.Het;s niet alleengoedkopeÍ,hêl is ook stuk ken betervan kwaliteit.Eennègatiefpunt op de balansis de stijgingvàn pa(ijpost om goedkode poítokostenen de verhogingvan dê ho€veelheid de per te kunnenversturen.Hermanvan Velzenzal met de penningmeesteÍ verslagen dooÍnemen, f inanciéle 5. Volgendeclubdag. l\/ogelijkdecember1993. Er is nog geen besluithoe en waaÍ. We zijn in ondeíhandeling met Rijswijkover een dag. InÍo volgt via het clubblad 6. Clubactiviteiten. Niet directbeurzennieuws maaÍ er zijn plannenom vooÍ de clubledeneen aantal exclusievezaken op de markt te brengen. Wat dit precies is, een boekje, een object, kerstkaaít of wat dan ook is nog niêt besloten Wel staat vast dat de ToonderStudio'sniet erg happigziin om toestemmingte verlenen,Er wordt gedachtaan êen integraleherdrukvan een íecentelijk gevondenboekjevan Philipsuit 1953. Momenteelworden delenaÍgedíukt in het clubblad,zodatde ledener in i€deígevalkennisvan kunnennemen. 7. Ledenliist. Hetaantalledenop dit momentbedraagtop dit moment 143 Erisonlangs een afzegginggeweest,en enkeleledenblinkenin het niet betalenvan hun achteÍstallige contributie.De verwachtingis dat als de stiigendelijn van nu zich voortzet,wij op het eindevan dit jaaí het 180e lid zullenkunnenin schriiven L Rondvíaag. Ruud't Hoen komt nog even terugop de exclusieveuitgave.Hij raadtaan iet heelbijzondêrste doen. Verderzijn eí geen puntenvooÍ de Íondvíaag Willemrfl 't Hout 7 septembeÍ1993

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded