Page 4

Op zaterdag20 novemberzal in de openbarebibliotheekvan Rilswijk(ZH) worden gehouden.Dezedag die het een zeeÍ specraleToonderruilbeurs karakteÍheeft van de clubdagendie de MartenToonderVeÍzamelaarsclub orqaniseert,zal gehoudenworden naastde uniekeoveízichtstentoonstelis de hele maandnovembeí ling van MartenÍoonder, Dezetentoonstelling re bezichtigenin Rijswilk.Dezeexpositieis zeeÍ bijzondêÍen als liefhebbeÍ van Toonderswerk moet men dezezekeígezienhebben aanwezigzijn die op de Tevenszullênenkelezeer pÍominenteverzamelaars boekenbeurs een fantastischaanbodvan boekenen pÍachtigec!riosa te tot aanschaÍ koop oÍ te Íuil zullenaanbieden.EÍ is een íuime gelegenheid verzanêlaaís,Sla dus uw slag en voor zowei beginnendeals vergevordeÍde bÍeng uw collectieop peil. Allen die het werk van MaítenToonderzozeer niet voorbijlatengaan. bewonderenmogen dezegelegenheid De dag op 20 novemberzal 's moÍgensbeginnenom 10.00 uur en zal durenlot's middags14 00 lrur De openbarebibliotheekvan de gemeente Ruswijk(russenDelft en 's GÍavenhage) goed peí tÍein re bereiken,ze ligt op nog geen 100 meter open schuin'steg€noverhet statíon De toegang is, in tegenstelling tot de clubda van zowel boekenbeurs als tentoonstelling gen van de MTVC, gratis. Voor inlichtingenen/of vragenoveÍ dezedag kan men tefecht bij: Willemin 't Hout, telefonischte beÍerkenNA 20.O0 uuR op nummer01 0 4517605

1. Opening welkom. De voorzitteÍopent de vergaderingen heet de belangstellenden Helaasis de opkomstvênuit de ledenzeermager,ln totaal zun eÍ 11 leden en 4 bestuuÍsleden aanwezrg Wellichtis dit vanwegehet onhandigetijd wordt hieÍ stip na een toch al drLrkkeruilbeuÍs.ln de bestuursveÍgadeíing aandachtaan besteed 2. Veíslagvorigeveígadeírng Het veíslagvan de voíige veÍgaderingwordt bespíokenen goedgekeurd 3. ReclameÍuilbeurs. Voor deze dag is op alle, het bestuurbekende,Ínanierenreclamegemaakt Êr zil stroo foldersop diveÍsestÍipruilbeuÍzen uitgedeeld,het is vermeldin het c ubblad,er zijn persbeÍrchten uitgegaannaaÍ veÍschillende stripinfor

4

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded