Page 3

vooÍwoord. De clubdao in Nieuwegein was een groot succes. zowel het aantal bezoekers als het aantal standhoudeís overtrof de verwachtingen van het bestuLrr,De zaal leent zich ook vooí de komende iaren als lokatie waaÍ we onze clubdagenkunnenhouden Jammeralleendat een oíiginelewandplaatvan pennhgmeesterRob WolÍs weíd ontvreemd, Verdeíwas de vergadeíingeen succesen zeerverhelderend Ronclomde persoonvan lvlartenToonderzal eind 1993 nog wel het een en ander gaan gebeuren. Het twêede deel van z'n autobiografiezal worden rond dit íeit zullenwe de leden uitgebracht.Over eventuelemanifesteties op de hoogtehouden, Dit nejaaízal er geen clubdagzijn zoalswe gêwendztn. In novemberzal die in de MTVc zijn medewerkingveílenenaan een Toonderíuilbeurs persbericht zie het gehouden Voor verdeÍe infoímatie, zal worden Rijswijk op de volgendePagina, Tenslolte hoop ik dat iedêreengenoten heeft van het eerste veíhaaltje uit het boekje"Ollie B. Bommel'sWondereWeíken" In dit nummervindt U het tweede veíhaallje.

Tony Agterberg. (Vooízitted

Advedentiês en kopij voor clubblad nummer 10 dienen vóóí 15 novembêí 1993 bii het secretariaatbinnente zin.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded