Page 14

Menig Toonderverzamelaaí heeÍt ooit diep in de buidetgetast voor de eanschef van een EngelstaligBommelboek,zoals Tom Puss Tales, Tom Puss et the Pantoof Íom Pussin NurseíyRhymeland.Ze zijn in alle opzichten een pÍachtig bezit, rijkelijk voorzien van kleurenplaten.vêak exctusief voor deze uitgavengemeakt.Lijvigespíookjesboeken in typisch Engelsestijl, soms voorzien van een stofomslag. In Engelandweet men ondeÍtussen ook dat NedeíendseveÍzamelaars graag veel betalenvoor deze boekenen dat is duideliikmeÍkbearin hêt aanbod.Ondenksde soms enormeoplagen{van Tom Puis at the Pantobiivoorbeeldzijn er 75.0OOexemplárenuitgegeven!) zjjn deze boekenin goedestaet toch redelijkzeldzaámgeworden.Vaak zie je incompleteboekenwaaÍ kleurenplaten zijn uitgescheurd. Met name bij Tom PussTalesis dat veak het geval íbeval 16 kleuíenplaten). Soms ontbreektook het schutbladomdat daaÍ vaak een opdrachtop stond geschíeven vên de schenkervàn het boek, H€t meestzeldzaamven d€ íeguliereuitgavenzijn Tom Pussin Rhymelend, de z.g. Jack and Jill-annuáls en Tom PussComics.Tom Pussin Rhvmeland aseen selectievan een zes-telplatenui1het boêk NurseryRhymeland, afg€drukt op een soort dik íelièfpapier, Een kleuterboekie,dus zeer vergankelÍk. Tom PussComícsis een echte strip op dun papieígedÍukt en mede door de kwetsbaaÍheidnagenoegonvindbaar.In Nederlendztn er mis, schiennog geen 10 exemplaÍenondeí vêízamelaarsMisschienzijn de Jack and Jill-annuals wêl even zeldzaam.Het boek met het vêrheal"The Faií" was bij het verschijnenvan de katalogusin 1989 nog niet wáaígeno men. De aÍmetingenvan de boekenzijn bêkenddoor uit het boek gescheuídeverhalendie bij veÍzamelaars aanwêziOzijn. (Engelsehandelaren vÍoegenzich in die tijd af waerom Nederlandse vêrzamelaars hun annuàls stondenna te metenl)Wordt u ooit zo'n annualaangeboden,let dan goed opr Er zijn minstensdrie verschrllende boekendie "Jack and Jill ell coloul gift book" heten,uitgegevendoor "News of the world'. In één deel (volgens het voorwoorddeel l) staat echtergeen Tom Poes-verhaal! Op de voorzijde eívan staat een tamboer afgebeeld. De annuals met Tom Poesverhelenzin die met de auto op de voorzijde(in de katelogusafgebeeldl waárop vermeldstáat deel ll. Op de anderestaet een díaaimolen,dit is misschiendeel lll. Er is nog een boek (de titel is tot oD hedenonbekendl waarin het verhaal"The Fair"in een anderelayout is gepubliceerd. Andere "News of the world' uitgaven,zoals 'Farmya.dÍÍiend", "Mrs Cluck and masteÍ Ouack' en 'Jack and Jill at the seáside"tiken qua inhoudop de Jack and Jill-annuals. lvlisschien is een van deze titels hêt oezochteboek. Rob Eosman

t4

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded