Page 13

,,Ik zal het wêl even opvesen bood Tom Poês aah. Doch heer Ollie wós al o!geslronsen en snelde de kamer uit Eve! later stormde hij weer binnen, een groot model stoÍzuiger voor zich ujrto.send, De bedjende Joost volgde heE, met eeD bêkohmerde ultdnkkiDg spnk de trouwe knecht, ,,áls u dat ,,Excusee!, heer Olivierl apparàat wilt gebruiken moet u voorzichtig te werk gaan, mêt !w weLnemen Anders gaat dê zak kapotl' Heer Ollie keek hem ujt de hoogte aaD en zette het toertel het g.ote waardigbeid op de klultabak ,luisiêr ees, goede vrieDd," sprak hij sLreng, ,,in de eer+e llaóts heb ik dit toestel eigenhaidiq qekocht - en ]k koo! nooil romnel dat ho€st je weteD Eh in de tweède plaats heb ik wel voor hêtere l1rren gestaan dan hêt bêdiênèn van zo n zuigapparaàtl EeÉ even kijken - a'aar is de schakelaar? Juistl Slop nu die stekker haar in De Diave kne.ht gehoorzaómde handenwlingend en dè machinè begoD ótrdêr lujd gêloei le zuigen, ,,ËeDbeetje lechnische vaardigheid doet woDderehl Ollie bo ve n h et la waai uit , , J e z iet , ddt , ., Op dat moment barstte de zak mei eên doIIè kll| r i àlla sloÍ diê Joost er d'e week in alle hoêkex t Bommelstein had opgezoger wervelde als een gra{\ÍL ,,Ik waarschuwda u nog, als u mij roèstaatl" riep .1. Torgzahc knecht, verbitterd wat krultabak uit zijn oren plukkend Hee. Otlie hoestte benauwd en keek eniqszins verwatul nddr dê grijze laaq, die h€t gehele meubilèir bedekte Doch locn tr.k cen qlihlach over ztn bestofLe tlekken, ,,Eigenêardigl' monpelde hij, ,,eèn kleine verwa.rjng in let mechanismê, als jullie begrijten, wa! ik bêdoêll Mèar h. is de hoeite waa.dl Zièn juLlie wel hoe uitstekend, deze glrjz€ stolklcur harmohierL met het w'jn.ood van de gordijnen? Flet is toch pretLjg om een heer ie zijn en oog le hebben vóor de scl'().nlrc d on je heen! Láat h€t haar zitlen, JoostL

l3

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Clubblad nr 9  

Clubblad nr 9

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded