Page 15

ODdat vooínoemd voorval niet anderen in dezê florerende vereniging onaenoênaam treft. zou ik bestuul en leden van de Maíten Toondêr Vêrzamelaarsclubwillen vregen er een fiks stokje vooí te steken door op deígelijke HiepeÍ-activiteitenSupeÉalên te zijn. Een groet van Sijbíánd Buve.

Nadat het boek'De cuíieuzewereld van heeí Bommelên Tom Poes" in november 1988 op de markt is gebracht zijn er vele {nieuwe) anikelen bekend geworden. In het blad van de |\4.T.V.C.wordt hier veel aandacht aan gegéven.Omdat niet alle artikelenhieíin genoemdzijn heb ik het initiatief genomen om eên aenvullend overzicht bij te houdên. Het is bii de eerstkomende clubdag tegen een gêringe vergoeding voor de leden beschikbaar. De bedoeling is dat de lêdên op hun beuít hun reacties aan mij KUnnenooorgev€n. Henk Bom,

speciaalvootverzámelaars Yan alles los eh vást zit ? Zo niêt, dan moêt u ma. nummêranYraSên

Vakblad voor Bommelogie & Toonderiana sinds 1985. rssN 0926-8707 Neêm nu een abonnement en ontvang 5 numners Bommef Bode voor maar J12. DOEN' Rek. 48.45,31.a83 t.n.v. S. B. A, Buve, inz. Bommê1 Bode (eiro ABN/Amro803049) , Info: Sybrand Buve (135568).

harlingerstraat l3-15 8913CD leeuwarden

eers en próêÉ

Régèlm a t i g b € s t ê d ê n w , j a à n d a c h t a à n ê ê n bijtóhdereoígrotêvênamêrinB, br€hgênhleuvs op h€t gêbiêd ván sleÍenbandjês, póstzesêk, rt€mpêk, lu.lÍêEmêrk.n en hel vêelmêèr

He. blod vê6.hiint I I naolFêtioot Voor slê.hk í1.10,- kuntl./dushoart êlkê moand i n het bë zit ko me n ft o heel vèel i nf o rm o ti e H è t a b onnemèntsj aar l oopt vonof I oktober tot en mêt J0 Jeptembet. U kunt obonnéê worden voo.een heetjaor of een

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 7  

Clubblad nr 7

Clubblad nr 7  

Clubblad nr 7

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded