Page 14

Kanttekeninqbii een clubdaq

le slijten onder het mom van een e€Ísledruk aan €en aígelozevooíbijgangeí (het betroÍ hier een vÍÍde). Vanuit de ingang Oezien zat ik rechts echterin de hoek met mijn Ven de heeí die aan miin Íechterzijdezat, heb ik het boek in Bommelbodes. goed vertrouwsngekocht."Leuk",dacht ik Die man víoeger f32,50 voor en vanaÍ zodat ik een "1e druk' van hel eeíste hij deed êÍ noo een rijksdaeldeí Eommelboekuit de titeraireBezigeBij-íeeksvoor drie tienti€s mee kon nemen bedraagtÍ50,- BetreÍthet géén eersredruk. Niet gek, want de catalogusprijs dan geeft mrjn catalogus f23,- aan En toen ik nadeÍhand een schrikberend

Bedriegenmet voorbedechle rade, Vrêeg een beetje verzamelaaí maaí hoeveel een eeíste druk vooí hem betekentdan een vijfde,ook al stêmt die van slechtseen half iaar eêÍder'lk lig daarniet wakkervan en ook niet van die paarÍlorijnendi6 ik erteveel voor neeÍgelegdheb, 0eld speeltimmersgeen rol lvlaaruit het Íeit dat een mede_ tid van d€ze club die, nota bene, de nêam van Marton Toonder dreagt, tot zoietsleegsin staat is, vind ik weíkelijkgenant. DIÍ IS TEGENDË CODEVAN DEZËVERENIGING, Waaí moet her heen als men straks geen mede'veízamelaarmeeí kan vertrouwen? ledêí boekje contíoleí€n of de druk die op de buitenkant vermeld staat eÍ ook werk€liik in staat? Of alle bladzijden nog eens nalellen om te kijken of het ècht compleet is, têíwijl dit met ko6ien van letters op de buitenkant staat vermeld en de koopman hel je tienvoudig verzekert? Ach kom, Leuke clubdagen word€n dat zeg Laat naar u kijkên, het zoals_de_ waard-is-vertÍouwr-hij-zÍn-gasten-eÍfectkrijg je dan

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 7  

Clubblad nr 7

Clubblad nr 7  

Clubblad nr 7

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded