Page 1

CLUBBI,AD VAN DE

Marten ToonderVerzamelaars Club

t lA RT E N :_ = OONDER

[ER.ZAr\ËbAr\R-S LUB


Dit blad is uitgegeven door de Marten Toonder Verzamelaarscluben wordt gratis vorsprêid ondeí haar leden. De oplaoe bedraagt 275 stuks. Het is ni€t bestemd vooÍ de losse veíkoop, De Íuiledvertenties voor leden ziin gíetis. Bestuuí Marten Toonder Veízamelaarsclub Tony Agterberg Will6min 'l Hout

Voorzitter 2e secretaris S6cíeteais Penningmeesteí

08894-24817 010-4517605 0 1 3 -5 5 6 1 7 9 046-520721

S6creterieêt: SibeliusstÍeat 481, 50l 1 JM Tilburg Gerêgistíeerd bij Kameívan KoophandelondêÍ numm€Í V 260.255 LidmaatschapbedraagtÍ25.- Postbênk6261121 t.n,v. Marten Toonder Verzamêleersclub,Sitteíd, Medewerkeís aan dit blad zijni Tony Agteíberg Henk Bom Willem in 't Hout

Voímgeving/layout: Tony Agteíberg, Wim Lommers Adveítenti€tàíieÍ l/l paginaf75.1/2 pegina Í5O,1/4 paginaf30,ledereadverteeÍderontvangteen bewijsnummer Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijketoestemming van de rechthebbende op het auteursrecht casu quo Toondêr Studio's worden ov6Ígenomên


Voorwoord Het oud6 geat, het nieuwe komt. Ook 1993 belooit een uitstekend Bommeljaar te worden. Het begon goed in Rotteídem ên Enschede. {Zie verder in dit blad.) Daernaaststijgt ons ledental gestaag, op dit moment zijn het er dêt zo'n 145, D€ volgende Toondeíbeuís kondigt zich een; deze zel gehouden worden in zaat "de Baten' in Nieuw€gein.De zaal is gemakkelijkbereikbaaímet de auto (eÍ is volop parkeeíoolegênheid) en met de sneltram uit Utrecht {ca. 2 minuten loo€n vanaf de halte), Verder hebben we de pressntatie en uitvoêÍing van ons clubblad grondig aangepakt ên verbetêrd. AI met al hebben we een actiêÍ jaar vooÍ dê bo€gl hop€ndat ditjaar ons ledentalde 200 zal beí6iken,zodatwe ons als club beter zullen kunnen píêsenteren, Tony Agteíbsrg. (voorzitter) Adv€rtêntiêsen kopij voor clubbladnummer 8 dienenvóór 10 mei bt het secíetariaat binnen tê zÍn.

Wij zouden ons clubblad graag van een passende naam voorzien. Hierbij roepen wij de leden op om een waardige naam te bedenken, StuuÍ uw idee op naaí het secretariaet. Wij loven hierbij een set DEPA-dozenuit aan de inzender van de geschiktste naam.

Ledencontact. Reeds enige malen hebben leden ons verzocht om adressen van leden openbaarte maken voor een diÍecter contact tussen verzamelaarsonderling. Het bestuuí wilde hieí niet dir€ct g6hooraan geven,omdat veel lsden z€er st€rk op hun privacy staan. Wij stellen nu het volgende voor: ledêreendie er geen bezwaar tegen heefl dat zijn adres op êen ólgemen€li6t komt tê staan die dan onder de leden verspreid kan woíden, maakt dat aan ons kenbaar, Stuur een bericht naaí het secretariaat wanneer u veímeldt wilt word6n oD deze lijst. Deze lÍst zal beschikbaarzijn voor alle leden, Het bestuur.


ledeÍe BommèlverzamelaaÍkent oÍ heeft de uitgav€ "Heer Bommêl en de

haven van RotteÍdamkent iedereen,maar men mag aan de haven van Amsterdem, de 15e ven de wereld, zekeí niel voorbijgaan De Amsterdamse haven is zelÍs de gíootste cacaohavenÍer wereld' met een jaarlijkseoverslag

hieÍ venwegehun belangvoor de verzamelaar. De redactie

(Verênging van

,t;

en organrsatreswerkzaarnIn oe eíwanle secÍorJ


MaÍten ToondereÍegastoo StoÍv lnteÍnational. Story InteÍnationel. dêt dil jaar z'n 3e editie beleefde, had dit jaar wel een heel bijzondermotto. Dit motto luidde "Als u bedoelt wet ik begíijp", de titel van de doctoreelscriptie van een van onze leden/ Annemariê Korevaar, Hiermee werd d,itfestival geheel aan-Ma-rtenToonder.opgedragen, Op de avond ven woensdeg 20 januaíi ginq Story International van start. lvlartenToonder verschéénzelióok op deze avond die muzikaal werd ingêluid door het oianosoelvan Polode Haas. Hêt toneel weíd gedomineeÍddoor een enorm scheím waaÍop Slot BommelsteingepÍojecteerd stond, Voor op het podium stond, neeÍ het leek, heeÍ Bommel'sfauteuil,in íood uitg€voeÍd,zo weggeruktvan zijn plaalsbij de open haard uit de huiskamer van Eommelstein.Kunstsneeuw sn mistÍlarden gaven dit taÍeÍeel een sprookjesachtige atmosfeeí die zoveel Bommelverhalenkenmerken,OrganisatoíHansKombrinken píesenlator Geert -ièmidden ván dit sfeervol van lstendael hielden hun obiÁiióii-óêópïá decoí. GeeÍt lstendaelhield aan het einde van zijn welkomstredeeen kort gesprek met MaÍten Toonder. Hij stelde hem de vraag wat hij er van vond dat men hem als venellerbetitelde,een omschrijvingdio in Nedeílandnooit als erg positieÍ weÍd ervaren.ToondeÍ antwoordde dat ht er trots op was. In veel geweestdie het culturele {oude)cultuíenwaíen hetjuist de verhalenvertellers erfgoed beweaÍden en oveídroegen, Toondêropendede rij van êuteursdie voordroegenuit eigen werk met een passageuit zijn autobíogÍafie VÍoegerwas de aardeplet. Hij las het fregment vooí waarin hij de huiveringwekkendeontmoeting beschíeef met een walviskadaveÍ dat op het strend lag. Op de laatste dag ven het fesrival, zaletdag 24 januati, weÍd 's middags het ij;i -Jecqueiine Cíêvoisier in 1983 maakte van tetevisieportÍei-ii6dnd Toondervoor de AVRO. Na afloop boog een panel bommêlkennersonder leidingvan Aert van Zoest zich oveí vÍagenzoalsrZtn de verhalenvan heer Bommel wel veÍtaalbaaí?;ln hoeveíre is de tekst begriipenzonder de in het tekeningen?JacquelineCÍevoisier,die reeds twee Bommelverhalen Duits vertaalde, wees op de succesvolle reeks íadio-uitzendingên In ZwitseÍlandwaaÍin hear vertalingvan "De uitvalsels"werd vooígedragen, hieÍmee beantwooÍdde :e de vragen positief, Vervolgens meldde ze dat eÍ nog drie Bommelvertalingen zullên volgen. ln dit najaar zullen ze worden gepresenteerdaan het publiek op de FrankÍurteí Buchmessein Duitslend.


L

5831 t/m 5851' omvat de afleveringen

optraden. en Wij hebben voor de club posters, programmaboekjes'tekstboekies zullen in Nieuwegein beurs ueist"gen van het velggplqigct ingekocht' Op de deze zaken te koop ziin voor de leden' Wim Lommers.


ConcordiaVll. Concordiaheeft niets uitgebrachtop het gebiedvan stripverhalenof -stroken in boek- of Ă?oldervorm. Wel echter in dagbladadvertenties.Bekendzijn de volgendestripstroken: - Autoverzekeringen. - Ongevallenverzekering. - Inboedelverzekering. - Koopsom, - Hypotheek. - Gezinsverzekering. Deze stripstrokenzijn een leuke kant van de Concordiaserie' Tony Agterberg.


Belangrijkemededelingvoor Tom Poes-abonné's' uan I Juli 1951 kriigt toegezqden' is zeet gee{t fnai uitgep@rd ín oietkleurcndmk. een oueruloedoan gde .'stríps" en vcthalen, velhe tlw kinderen zeet zullea boeien en zal zich, zoals gezegd' op kott? teniin of,wrmen tot ecn blad dat de tinblende Ftans-Belgixhe gnst zal Paten aan onze eigen opoattiagen t.a.u. goede *inderletuur' Wij twijfelen er niet aan of U zult ercnals wij, reÍ dea conbinatie, relke Uu hindeten een aanttah*eliiker oeekblad ver*haft, ool' V'w evencuele o1> of komen insaamen. aanaerkingen t.a.a. de inhoud houden uij gaame aanbevolcn. Naw Uw as uibturd @nsen en ueilangu al onze eigen rcdacteur zich gaarne richbn. Hoogachnnd N.V. NTU-CERATO

Het uitgeoen ín Nederland uan eea goed kinderueekblad. zoals Toa Pocs, brengt in de laatste tijd dasdantg hoge kosten met zrh mee dat. dit otiluel onmogeliik is gewocden Wij hebbea als uitgeuers van Tom Poes daarom gezocht naar een mogelijkheid tot combinatie net een ander kinderweel<blad en konden urij onvetuachts een orereenkomst sluiten met het FtanslBelgirch blad ,'TiaTin" in hel dat ondec dc naam un "Kuifie" Nededands EÁchaint. De rcdaaie paa dit wekblad is thans aangeuuld met een Nderlands jozrnalíst. waaidoor taal en *iil binen enkele wken volkorca zillen ziin aangePast toals dan onze Nededandse o9vattingen' sÍeeds tot *idrukking deze in Ton Pes .ijn gekomen. Het nieuwe blad. dat U du ret ingang

K E N N I S M A K T NGM EÏ KUIF JE KUIFJE pubt ic . . t t

1. d. . .

w. . k y . r l. don

h.d.n . l t p . l 'n ált in h.t i6 h. t z o' c l (St.rk. Jrn Mldd.l.@w!n n. . t d. i. h. . v ot t . n ( S oldatrn N a p o l c o n H! lm ) , t iidp . r k hàt on Or Í ada* r c "an nr dc dcrdc Punirchr vu hlt Có. ihlgo vrn Nr polc on) , w. tr.kk.n Vc . v t olk t . md 8.?.lll Eil. hd) , oo rlog ( H. t dic .r

ric h

d l.

Alrik..nt .

cr

oc t v oud

v olqt

dr

dr n

ln

têr

i n h 't

z o 'l t v.n

Gêh.im

d.

Y.n d.

k.u€Í

ilidlo

wctàuwcl

Dc

socowcerders

gcva!

omgcvbg

sMchE

hii

de

setd, vao

rooic

roveÍ!

e@Md€riitk

ziit

uecioogcs

Ke!

Bil hct

€!

dG r@fÍlddcr

vao

va!

d6r

dic

,d.

kao

eco nieuoc va!

algcwczea

had, oaar

Gcert aao

3ria

ftc.strÍ

d.

errd.o

In

iotkvrouw dàaÍom

vrn ed

Hasn kwah€À bu

N.polst.

wctcn

en ;ria

Nap ole oa

rr Zc

eiizr

zc nrcts

roldatcd

hc n c ór c r

hebb.r

echÈí

in

mccr

steu goc d p.ch

vrtnd.n.

ooaÍschÀdeliile

twee

raád!.lachtig.

op

vcrledcn

Naoolcoa volqcn

de

Kaddoer,

EgyPte

€o al3 :e

wetcD q.zrod

ca ;c

Saodi.t

r€recit.

OvcÍ

plotsciinq

vooÍ

za gt€6

Ëàd

mqeo

E sluit&

h€t leqe? hco rr hcl

d€ kcizci

i!

omslo!.n . .

'

H.ló ma

htld

13 wêl

Sskc

ea Whkc

redr

dc tild va!

Pl4r

hG.Jt o o. n

bcl.cfd

dic

t:obll'

KUIFIE

vri6d.r

mínhÉ!

v.Gbddd. eo

Brcughcl

b.vflid h'cft waar hll dc ioeolcí Mcano. dat h 6o[ttaa to .?! v@rhisonsh vil e?E stal rchurhcn wÉ. d?2. adc6' N. irgêluiE"rd dc rBd dc grot oodcÍ zrch tcrugg?tlokcí htd Leobil g.b"uÍ.neo bcEGE.Ddc e! wrlddc €r llch io dc K.6rE dltr landhuit dc edclc shcEkuDt!. licv€llígspor!: poo, eD Ssta Laabil tocval wordeo Mttshce "16 d@! ovcrgchtvcld eeuwsc Brug€c oaar hcr Xtll vcrlona en Ze h€bb€a huo gehcugeo noris.ur Brrgre

de

q.!

kad.t

sch.Fo

zeldaD€

k@pwared

Io

herberg

lèr

eeÀ

Rabalol

Caatano ecn grocEc

ftaÀtel, dic

dwcrg. D.

wood€

dweÍg

d€ deg.E. Het

h

Wál

dc

sordt

door

co

r!

dat

dc v@l

€cd

dezc lit

Qn de CapttlDo

Lambit

h)?'

k@pvaaÍdil_ aaover.a.

sch€mEc6t". f,a!

faa dwar!

wiitlrulk

zct cn e

tÉcbt

h.tkot

Capitaoo

de

ec!

waadcl'a

de gc-

zita vddovrDg

zàl

vfrctrdsch.pp.liik

te ventll:o

I

e.ÍllagcD

(i.ÍDaàDt

6ppeÍh@lï.

al3 klod

decdav@rd

die dw.q

weten

Elhnd.

Vcrvlorktr

Àler,

eo

al dadelilk zal

.D Wtlkc

gehelnziEllge

eco

keunco

afwachting

:al

b€ladeD wcr.lddalca

V.actiaao*

dic há mrslukt

krtrsea

ontsakcr,

:w.aÍ uit alle

erD

veÉbol!!

aaDllag

dodan.

te

ziir

a!

of

ern

Solddcn

he

de bcadc. b?vqdcrd

pilnldoE

taoqs

dic de struikroveÍs

de haod

die mar

SteêDaÍdt

wonca.

van dc strurk_ Sttrkc

makco.

vindt

Koa

op hq

eaa

wn

w.td6

l@pt

kcd .nRd

zlÍ

dag

dc hoÍdou

Etd

op

lercÀ'

zilo .n

:ll-hcld

lDt|'er va!

vol

ald6

oP' docà

Àlct

zclct

op

dlc

liifwachtd

.n

dtc lilgzero

twec

zri!

io h.t

riddct'

upenkotchtca

de b?stoÍdln€

eo

en

|u

zc

Kadd@!,

cn vaD

ZG kslo6

NaPolco!.

d33:

b*hd_

ddp

ca Kaddou

têddc!

êchicr

n. Mortbldo!,

eD

avon$r.!

Ja! €! ziiD ioDgc vaE de ltrulkrov€Ís eco bclaÍde

€d

orllen

had

ontkomen

gedoogc n

va o K r ud

aearlag

eo

lao de biiaaan de hccr vàE K€$Êl'

nddtr

s(Éi

rrtlJer

een haadvol

artlaD

gedakkcliik

overEl

vêÍdi€ldê

trokt

Í.rl.rtr

m.t

g.sctealor.

van de4

ovcrvatlen.

vaa Kcgei.

en

d*hte!

verdl.or

sordcn

Licr

stÍurLtovcr!

tastecl

valse dicnaar

ccr

veÍpllcht

uit d€ hadd.D

vluchtca

ku6co cÉlaÉc

veÍhlndcr.o

.adat

dc

d@r

vdEd ziln

zich

reddco

Lao

h

op h.!

zitt

orsbrurkt

kcrcls d.

Deurnc

tot

v€Éid€l.o

.iEd HagÁ

DG vrolilkltc

Jil ve t€ verlai@

schclsco

te

plao!@

tot

Hasa

€o hct

K3ddoci

.a

tldrt6

eca keldcr

Jro.

Rlddcr ilot

se.r

k*!

zíd

oadêr

dorP

legco

eo.DzwciEg

dc

D. Strrke

vao e!

dc hogte

ror k.uriold6!.!

h.ld.n

t G L. nv . . hàl. n:

u il KU I FJ E' r

stad to! !!Ed.

vatr

dag kooo

i! FraDknik

tp@lcn

heo

n.eE! !e

tÍ.LkcÁ zckcrc

Op

Hc!

te v.tkopcE

slàvcí

alt

pchvo€€Lr

tovela.Í

heE

cD Ecr

miag

hco

oo

d. beid.

sicchtt

ltalia.tt

aaÁ. E€n

kortltc

Grot.

*hip

cco

vcrgaat.

h.Gft

liilt

en d!

XVll.

h.t

lFóêlt

Modin.Í

lt . t inhoud

k or t r

in

ClDt.

or ola$o r

n. . r

Egy pl.

h rdcnd r aer r Hl..

6i! L. dlê

h. t

Fr . 6k . iik .

a .uvr.

1 . . {t

Vlnc.nt

M o. t i6ut

Nu. . - P. nid. .

na .r

vao

ÍuÍE ship

t . k G 6 Y . ó 'l 'n

bo.i.ad.

lchi

:oon d€

!àr

t€D

[lod.[en

Na

tal vau


wor dr

wed cr waàr dr ohed. o

sud

In de rxke er vad

rrik

.eÀ

papy$s

s t a d o E d ' o o r z J k 'a

riqeieid

naar dela op ild

vao dc dader!:

sP@Í

gcwctclioze

cea

io .et

rch

Gnek' eo hs

Àrbrccr

Galo.

vcrscbol'n

kust

rols bii de

À l 'r

zal bídgcD

reddioo

de

oP c eÉ s c hlp da!

wac ht Ên

hebben d€ r ot s o E s i E q r l d .

s or dat eo

ro:ri!

gebcuÍ'

lraocilaqcrs

enkcle

hebbco

mcÍicplichfigc! .n

g.b.lEztEnrQ.

trch

Àrboces.

iesttor'

nog

ea

Scgabal

en qulst

koot

.\l.x

te tporeo-

oo

Calo,

o v 'r a 1 n t

Ces ar : eac i Alc r

a[

tcorrr c o

k€lt

vrtcod

mer :ilo

In

Morcau

ca

hetzelÍdc

vllcgturg

eers

Fsg€

geqod.À

dr

hodr€

vl46'

he! mob'nr dÊ twee

papyrur

evcE-

Vinc.tt

od

hcm te helpea

Te

arscD.

dic

r!..d

gellik naEigr

Io dil

tÊk.rv.rh.al XVlle

bcwocn lev€n

in

aideo

tot

tc

diedt!

t llE

br eogt o

wmcr c uwr o

d€r

Fuoay

vao

be!€f

hcclt

r oagc pnc r t c r

v a[

dc par oc hiaÈc n

toi hur s - ood?Í wiiz er v en d! b . v €lhebbc r

g€s iaaqd

€o wordt

h r i v 'e l

meilc

Clichy

t'

om het

o v 'r s t d de Condi

gaicicD. aaEgesteld

zaj N{onsrar

Vinccll

vrst

ove8lEoco

hil doo!:il6

vaa mosrcur

v ad d€ k r o d € . 4 dc k or iollii k .

oEqtvtm

6€!

is

Gods

Kroóchap

hun

een

dat

Mortidd

Blakc

gezlld

nret gocd

mêr de raadsel-

g€maakt

kêonis

h e € l vc€ l w e .i

R a ze k. d i e b l l i kb à a r

A b d el

!a

is .

de

op

àe

vÉqeÈ

reocre

Btieuenbus' vnsde!

Kuifies

histoischc

!€chrish',

ov.r

sítitcl.a

is

d€!'cilv€-v?rhalê!'

oorspanÉrng

eoz

is

W:lke

ats:

gevuld

De

bcrrc

woid'!

antwoordcn

d'

LIit

daaDd

spon

gchcfkoorde

le

d?

É!

tlt€l led'rt

zrio lczrÍs

otrd"

opt^ieandetzoek

een

KLIIFIE

ordcrw€Íp€t

dt

ood" ged

st€dt

kcuc

D'

ordcÏw?rPcu'

cn aDdcrc

nsuaacdqhcdzn

e W

houdt

var

e l scl scn h u Eo ísti sh ca .r h a ]'n l n t'r u i 'u u t co de rubli'L tvcDmi! brck€n

re@í

Vr".

w.osct

rs zecr aifr!!.l.od:

uprÁslen

de korre

g6pfct

lÉ:ss

e!

n.tuurkundiqc

spÍooki.i ea

.Á een klclE'

:iia

soÍot

Er wÉrschilbGtr reqctmaaig

wn

(UiFiE

pubiicean

,.t"oï".u",.o ".n, SriefTe

geabrwooÍd

Iedcr

orgadlsecrt

iaar

vo.lbailcb

horlogcs.

hel ?bd

op

KtllflE

JuUle kuÀt wtolcn I

.edzeprtjsoíÈag

ccD

S€pteEb"r hem.

Grcoadi€r

kodeo

i D Àth d .

ovlr

l6rus'

g'publlcclrd

eoz

wan d'

daaod

dan

radlo s

Nlll. . r l.

h. l

Ch oL c ,

Mo(lE€!

Daar EgyPtc

Ook

Cods soord

en daad

w@íd

zrin rrvaal

gehkt'

nlci

+ iieze

sDoriicvc,

die in dc VioceEt wc de iolgc getrokk!í is ea er zild ?cuw dooí F.ankrilk eo rrikeo en steld€ van de dáast.liiefd€

hii daar lo

vcrton<iigen

vedcr

de Pterrc

hcri€veo

dcrti

mc.stcrliik

Àlr

ia dczÊ nieuwc

liquur'

toocebpcler

qetÉcht

kerd st

teltgrateerde

MoÍtimcí

heeft

één

volgcD

ceÁ dicp€Í

Wa oo c er

Fraas€

Et€r we't

ecbter

d o cb Bl a kzve td w e e o l Po o Íl o o s

en zrio LEode

Naasr

hittorl*hc

È.o

Ddts

een

i!,

Cizeh

Olrik

d'

her

opgraviogeo

doo!

ol€

EEgels detective

Scrvrce

Inteillqencc

De dood

wàaín is

de b..@ddê

tê rui6€!'

twcc

Vlnc . ót ,

Mo..l . s r

ver*hill.nde

liet

'reek

Moosrêur

intusca

ceo bero€dd

Bleke.

acbtrgÉ Shcik.

ood'Í

schuÍkra

Morrid€r

sord.D

Dabil

Girêh 6'!

vo e Í(

urt d€ weq

h€en

Ol.ik

van

gcleid

Crossgmbeosteru

Dr

eo

@

stuk

bcialgnlk€

logacr!)

Mornmcr

opgraviDqc!

D€t€

verdedter

gcgortd

ovÈtbcc.i

(war

i n h e l F hl l d

war Olrik

hct

va!

Ra:ul

d i € h e tg e o u o t

sch u r ke n

oP de hoogvlake

:iiÁ

eE

Hourc-hotel

eea

schatt'!

dc

Shartrcy

Olrik'

ook

Íoolde!

Zil

oo drc schat

bcgoan€o

€o hii wrl

cr

:rio

a r lco q e w cte o l o zc

knccirteD

.okelc

dar Barelli

wordeE

op el ie

die m.t

"D' die

LaÍue

.n

Saigo!

eeD vad

€cE oíkáan

de kapt€b

door

rp€.;!,

dát

:eilschip

sÀ'l

ela

ces

giro€d

Sdgod

Bmser

naar OP

hebbc!

steckt

is

bcsdelcidcr

dctecdves

van

Pani3

kriigco

eu Morcau:ckerhcrd

lo

lÈidl

Fmorco.

var

stri,d

Nusa Prorda

ie

Nu

vrndcn

Hou

va n

:e e e o tr a g E€ l t

ka n w o r d 'n o n tcr i i ;r e n rs vao de qchermc kamer van Horu Nle6aad icidt' €o d€ veq diè er h€.D Dat pilk_ rn dre kamcr te osrdckkco

Eleuwlgi?rigbcd

illoiliÉ.rs

re KaÍÍo

Eqyproloog

tcn

ku n E.!

:e

Pyradrdc'

oudhodkuodiqc op

BaÍclli

ootstaprn'

naar

dat

5@íd

vetdachte

d€(

kao

aÍ c hip e l

ran

Baí€lll twÊe

. waar

Haar

wtseivailige

e€!

!a

ootci€kl

I t dbc he

erla rdlc

woíder

sp@í

ela

echt.r

sil'D

sabot€urs

eeÁ beoda

hoofdmao

cje

Eaar

oversoDArD,

de

ev€n àa!

r'd alsaoatêur-detGcÍve

MoÍcau'

bcodeledeo

De

te sporen. h.Gft

heÉit gezegd iospcclaur

oi!

todÉlspcler'

Fr aos

bc r oc oo

vaarwÊl

S a n co

Êr lor noq

Pt? !n l d . vrt€ld.

o n td e kke n

e. spíak.

dat

slaaqde

a ? o t.

ts ;rin

n e t q €? !

U*

rn de Grctc

Vena

ic e. o

BaÍe lll

dc

oD!o?ke!.

raao

d.

plaÀkeq

v..

Moftrder

Pror€ssoÍ

\ebbeo

Ser olll

Sigro r

g.h.lm

H.l

Àlcr

eE sr n t d i € l s v . r t r o u w 'a sp€l€B

CrÍthaqo

€ 'u

Gallá

Hooois

door

aang.oodcD.

: ooa

v aD C€s ar

v t iildc n

cnkel€

h! l

als

qouv er Eeur ,

Rod cr f i

Vlciorra

Iadiag

chocolàdc

woud

váa

i! aan

hct boord

CcEtr.al-Afrika

:rjo hecft

vli.gturg.

dÀt een kositEÍ'

ÀecÍgcstoÍt

HG! nrkkcrtle

Choko

hcr helpt

orrhem

dc gekltc €n dan b e l c v c n z . 3 a h t n k liEF. o nl dè la d r o g r a n h c ( v l l e g t u i q Zc { llLn 'e d d c n hct Is lang tr la n d? rasp d Gh dc q?g naat de Pb. t ! v€rtig aÍ.sbchatw€ o€rwoud u rt ec b boom

a vo Dt ur c n

Wa

wcnrca

je ê.n h.t n!.r

iullie

n u va e t p l a r i cr

k l € i n G v . i ê nd ..d i .n tt:

tislst

l"ctt

j ê r '^

.d

t€ ziin

w .t

e.

Ju l l i €

m ct

Sch r i i í nog

a .n

ke n a e n

het blad

onr

w 'r

o n tb Í'€ kr

onr

cn vr r g cn

i ' i n KU l t'E on hebmarl

r d r cr :

KUIfJE 7ó' ROTTERDAM. GOUDSÉSINGEL

AankondioinqWeekbladKuifie. ln het laatste nummer van Tom Poes Weekblad stond bovenstaande mededeling.Hier werden de abonneesgewezen op een alternatief,nu Tom Poes Weekbladzou ophoudente verschijnen. Tony Agterberg.

( ro)


Oude clubbladen. om Voor ctubledendie voor 1993 lid gewordenzijn bestaatde mogelijkheid ggldt voor ook de Dit 6 te bestollen. I t/m numme.s dê oude clubbladen de kêrstkaarten di6de MTVC in'1991 en J992 heêft uitg6bracht Dgkaartvan 1991 is nog maar in êen beperktaentalte verkrijgen De kosten voor de clubbladenbedrageni5.' peí stuk. dê kerstkaan 1991 kost f5,- en de keístkaart1992 (kleur)Í10,-. Alle zaken zijn op de clubdagente verkrijgen(zolanode voorraadstrektl. maaÍ ze kunnen ook via bank en giío besteld worden. De portovoor de clubbladenbgdÍaagtf1 ,30 vooí 1 blad,Í1,90 vooí 2 bladen en Í2,70 voor 3 t/m 6 bladen. Vermeld u even welk clubblad en/of kerstkaart u wilt bestellsn. U kunt ook via de bij dit nummeí gevoegde bestellijst uw doen bestellingen Het bestuuí.

Toonder-tentoonstelling. De tentoonstelling 'De andere weíeld van Maíten Toonder' zal in maert te zien zijn in de bibliotheekvan Vught bij 's Hertogenbosch.Het adres is in de Dorpsstreat 28. Têletooni 073-563320 Artikêlen, van 14-1-1993staal een artikslover Stoíy International. - ln de Gelderlander - ln het kerstnummervan Libelle 1992 staet een inteíviêw met Manen Toonder.

TekenÍilmdeel 2. Op de volgende pagina staat het tweede dêêl ven het vêíhaal over het maken van een Bommeltekenfilm afkomstig uil het blad 'Het Katholiek FilmÍront', nr. 5, 9 iuni 1947, 2e jaaÍgang. Tony AglerbeÍg.

@


i ;:

*Ë -

- !;.:

-ehn ; , i Ur Ë = e

aÉ2Ze

:.4;.rs !-3i Ë ; Ë '; * ' È: ËI s 3 e s€ i

!

ó q ! _ 9 'í

::E:o Ë 9

':

90d-

ooo 6 J.

;ëI Ë

ó

o!

;,J

:_Ë; 9Er 'EÈ

LOU g d!

':

-Yè

;€

Yr

!c'.u:í o"

i-i

0c

:i

a aÍ ai è!

.i

.5:' o

9€ OL

/-- l

1:' N

a:

d:

;o. > :r

ó

! o

g ' -g= " x€: ó I e-eè;. -3 " 3;'

>;á

ocry > 9e

óÍ


<2',tJ !

tl

! !v -.à-lï

,uï -\

l{ll


Kanttekeninqbii een clubdaq

le slijten onder het mom van een e€Ísledruk aan €en aígelozevooíbijgangeí (het betroÍ hier een vÍÍde). Vanuit de ingang Oezien zat ik rechts echterin de hoek met mijn Ven de heeí die aan miin Íechterzijdezat, heb ik het boek in Bommelbodes. goed vertrouwsngekocht."Leuk",dacht ik Die man víoeger f32,50 voor en vanaÍ zodat ik een "1e druk' van hel eeíste hij deed êÍ noo een rijksdaeldeí Eommelboekuit de titeraireBezigeBij-íeeksvoor drie tienti€s mee kon nemen bedraagtÍ50,- BetreÍthet géén eersredruk. Niet gek, want de catalogusprijs dan geeft mrjn catalogus f23,- aan En toen ik nadeÍhand een schrikberend

Bedriegenmet voorbedechle rade, Vrêeg een beetje verzamelaaí maaí hoeveel een eeíste druk vooí hem betekentdan een vijfde,ook al stêmt die van slechtseen half iaar eêÍder'lk lig daarniet wakkervan en ook niet van die paarÍlorijnendi6 ik erteveel voor neeÍgelegdheb, 0eld speeltimmersgeen rol lvlaaruit het Íeit dat een mede_ tid van d€ze club die, nota bene, de nêam van Marton Toonder dreagt, tot zoietsleegsin staat is, vind ik weíkelijkgenant. DIÍ IS TEGENDË CODEVAN DEZËVERENIGING, Waaí moet her heen als men straks geen mede'veízamelaarmeeí kan vertrouwen? ledêí boekje contíoleí€n of de druk die op de buitenkant vermeld staat eÍ ook werk€liik in staat? Of alle bladzijden nog eens nalellen om te kijken of het ècht compleet is, têíwijl dit met ko6ien van letters op de buitenkant staat vermeld en de koopman hel je tienvoudig verzekert? Ach kom, Leuke clubdagen word€n dat zeg Laat naar u kijkên, het zoals_de_ waard-is-vertÍouwr-hij-zÍn-gasten-eÍfectkrijg je dan


ODdat vooínoemd voorval niet anderen in dezê florerende vereniging onaenoênaam treft. zou ik bestuul en leden van de Maíten Toondêr Vêrzamelaarsclubwillen vregen er een fiks stokje vooí te steken door op deígelijke HiepeÍ-activiteitenSupeÉalên te zijn. Een groet van Sijbíánd Buve.

Nadat het boek'De cuíieuzewereld van heeí Bommelên Tom Poes" in november 1988 op de markt is gebracht zijn er vele {nieuwe) anikelen bekend geworden. In het blad van de |\4.T.V.C.wordt hier veel aandacht aan gegéven.Omdat niet alle artikelenhieíin genoemdzijn heb ik het initiatief genomen om eên aenvullend overzicht bij te houdên. Het is bii de eerstkomende clubdag tegen een gêringe vergoeding voor de leden beschikbaar. De bedoeling is dat de lêdên op hun beuít hun reacties aan mij KUnnenooorgev€n. Henk Bom,

speciaalvootverzámelaars Yan alles los eh vást zit ? Zo niêt, dan moêt u ma. nummêranYraSên

Vakblad voor Bommelogie & Toonderiana sinds 1985. rssN 0926-8707 Neêm nu een abonnement en ontvang 5 numners Bommef Bode voor maar J12. DOEN' Rek. 48.45,31.a83 t.n.v. S. B. A, Buve, inz. Bommê1 Bode (eiro ABN/Amro803049) , Info: Sybrand Buve (135568).

harlingerstraat l3-15 8913CD leeuwarden

eers en próêÉ

Régèlm a t i g b € s t ê d ê n w , j a à n d a c h t a à n ê ê n bijtóhdereoígrotêvênamêrinB, br€hgênhleuvs op h€t gêbiêd ván sleÍenbandjês, póstzesêk, rt€mpêk, lu.lÍêEmêrk.n en hel vêelmêèr

He. blod vê6.hiint I I naolFêtioot Voor slê.hk í1.10,- kuntl./dushoart êlkê moand i n het bë zit ko me n ft o heel vèel i nf o rm o ti e H è t a b onnemèntsj aar l oopt vonof I oktober tot en mêt J0 Jeptembet. U kunt obonnéê worden voo.een heetjaor of een


AMRO actie 1975. In blad nummer 6 stond het geboortekaartjevan Jacobus Nijver, een zoon en geesteskindvan de AMRO-banken Marten Toonder.Dit keerbeeldenwe een internefolder af voor het personeelvan de AMRO-bankover de actie uit 1975 met betÍekking tot de stickers en de puzzels. Daarnaastziet u nog enkele dagbladadvertenties. Tony Agterberg.

DitwodteenAmrc-naiaar volaardigespaaractivitéiten.

D c ko mcn d c u 'cken g o o tcn u c ' t als ,\nr r r r Bank w ce r o vcÍ d c sp a a rh o cg \\' aar omT Om dat,\mr o r l stijgcn. s p a a rtcg o e drr cl i srra a r str - vr gLrilfi m al r \l ( JJrr\cd r!a n n rru$t spaar r clcr r ngen r n vcrhoudinB rvat achtcrblijl t B o ve n d i e n q 'cttn $ c dat hccl Ncdcr land m ome n tccl ccn g ro ci cn dc'spaar bchoeitehcelI. d u s d a a r l i g g cn o o k mo cr tckanscnop ntcur rc' r e l a ti cs \\'c ku rtn cn d u s h cst tr t lcr cn ttt oe or ou\\ctll g c brui kcrr \'rn d a a r d rt \\c n p r ar acttcsop tt,ur r hchbcn g c zct,a l s crtra -cl u trtj c Actr cs,ejienict allccn onzc p r crd u ktrcrn sa ki r crr rckcntngcn dr m cn ( tf lc v { ) cre o .l l txtl r{1 c6 o k ,l c ' \r r t1, r ls' n vr r cn.ielr tkc h c h rrl p T a mgrl stcl l rttg n loctcn lalcn zlcll I:n rr h cg ri 1 1 .t.u \l rrl/al l\ Llaar hll onrrnthccrl lk

Enwatisnuuwrul in'tgeheel? W c c l urv c r hc s l l c s tc l l c n c l l t 't s l agc n v al l tr cir lcac tr c sv oor c c n gr ot) t dec l athangt r r n uq nr c c r k r ng. r nc r rbi j v oorbc c l c ldc s ti c k c r ni c r k r r l gr aangcboc l c n,nl r ar ntoc t,.r v c ggr i s s c n" . is' t bc oogc i cc l l c c t Íi r c ts i c .H c t nl oc t c c n . ct u ,.l' cgg c v c r tj c ' z .i1r t c n i :c c n ..r v c gpak k c r r i e" /ciic sti c k c r sc i usl i c v c r ni c t op dc bal r c . m aar op ccn anc l c r cpl aar sr v aaru s r ec dsk onr t. Bi l dc k as misschi c n.Li r v or dr c r c l anook r an hc r i nnc r ti Probccr ook c,nt ttict al nr ccn Paar dagcn ..uitvc r k oc ht" te m oc tc n v c r k open D c opl agc i s r r u ccnnr l al bc pc r k L( ook di c v an dc puz z c l s ) ' dus cni ge,.dos c r i ng" i s z c c r gc r v ens t En nog een advies. maar rvaarschiinlijk rveeru clathc tc r dan u'i j ; v r i c ndc l i j k hc i d i s v aak 't m c c s t alilocn dc w apc n tc gc n l as ti gco{ onr c dc l i i k c clltntc n In icclcr gcr al, u wcct nu tcnmlnstc lvat cr zoul op handc n i s . D c gc br ui k c l i l k e c i r c ul ai r e z al r t vcr d c tc dc tai l s gc v c n, ook ov c r de r c c l m c r ond dczc s paar ac ti v i tc i l c n.M aar Il i j v en er z el l s dan nog vragc n o!c r , s c hr oom dan nl et om ev c n I{ .B.S./Spar c n i n Am s tc r danr Lcbc l l c n' r cl.02 0 - 28331f1.D c her c n N oov c n Z i l l i g ir r lir r nr c r c n r nc t al l c pl ez tc r . Ilrr 'r ,,, .r r ( r r 'r \\'( ) t

.tat ,,tz c l tr r tr 'l tJ k e,t,,n* ff11 i \l \ur ( l u( ( l ( t.c l k l l l l .l AJ


Ac{ie1. Stickers.

Actie2.Puzzels.

' f r 1 . l e ns d e ko me n d e We re l dspaar r teek ( 2 ( ) I m , + o kro b e r) ko me n rve met' n . . *e g g c r e r t1 c" \o o r o n ze b e sta ander elatr cs. ' n Kl e i n s r u ki e kL a n re n b i n d i n gdus. \Vaar bij ' I niet z o z e c rg a a t o m H e r l )i n g , a l s tvcl om Hct Gebaar D a t r r e g g e re rti c h cL ttu n u i n handen I n d c r d a a d .ce n ma p )c rrct sti cker s,ecn paar p l a k g r a g cp )a a t;e sr o o r o u d e rs cn ktndcr cn I i n d r t i cl l c kl cu r ts n tct to cvalltg \ \ ' a n t d o o r h u n l i ch rg e vcn d cka rakter hcbbcn r vc c r . , r ' e r l i g hci d ssn cke rs"r'a n g e maakt. L k u n t sl ra ks zo 'n sti cke rmapjeaan clke citënt r a n o n s c a de a ud o e n E i g e n l i j k z iin ze met name bedoeld voor spaarders,maar u mag ze ook best m c e g e v e naa n a n d e reA mro re l aties D c c n r g e b e p e rki n g a a n u w gulheid is ' r Íer r d a t z e r r e t n a b e ste l dku n n e n rvor den O p t s . u s L ,p

Dircct tra de \Vereldspaarwcekstrrten we een zogenaanr dc, ,pr em i untac ti c "D. c aanbi edi ngdi c we dan doen, g c l dt v al v r i j dag 24 ok tober tot en met vr ijdag l4 nov em ber . En die aanbi edr ngi s : Bom m c l - puz z c l s l W aar om jui s t Bor nm el - puz z el s ?Om di v c r s c 'l'cn ccrstc: Bomtlel is gccn orrbcketrdc rcdencn vocr ' t Am r o puhl i c k , dc Anr r o hec Ír nu c c nm aal cxclusicver cc htc trv att H ec r O l l i c . Bc tv c tr el tc tr roont ondcrzock aan dat dczc l-leer van Stand zccr gelieÍd is bij de gr oc p 1e1r v i c w i i ons r i c htc n ,,Cocc1."zuJ t u z c ggc n,,,Bom nr c l hegr i j p i k ' maaÍ waàrom in puzzelvornr?" Wel, onrdat rvc pr ima er var r ngenhebben m er de Paul us - puz z el van vor ig iaar en om dat't z o v l ak v oor Si ntc r k l aas een zeer gesch i k tek i nder s ur pr i s ei s Bom m el i n puzzclvor m du s . i\{ct dezc actie richtcn we olrs vooral op - i j k r i j gen f 2,50 op hun nieuwe Amr o s paar der s Z net g('opcndt rekening biigeschrevcn en kunnen dc puzzcl voor | 2,50 k opc n LI z r et, cic vcrtr0uwdc actlcproccclurc I r telrr r r llc n ue t',r k tr nz c hc s tl tuttti cr l l r 'ttdc r s r r ict tclcur stcll c tr Z i j k r r nttc r tdc pr tz z c lgc r v oon kopen voor j 2,50 ,\'l aardegr c nr i c bi j s c hr i l v i ng bLiili dan nar u url i j k ac hter w ege

politieteRommeldam gezegd: rneemdan.lichlgevende stickers. Da'snognuttigook,wantin de mistof bii avondbevorderen zedeverkeersveiligheid'. De Amrovorrddath drommelsgoedidee,JPrima suggestie, BulleBas',sprakmen.En zo is't gekomendater nu in elkeAmroBankvoer iedereen eengratisstickerklaarligtl Trouwens, ik ontmoette de heerO. B. Bommelen dieschiintbinnenkortookier tegaandoenmetdeAmro.À{aardat nogstriktgeheimblijven.

bdt inbrcssantnietwaar?" *zDIenEdc voorEad sÍdt

U**


n. vs trir t,n bcwoslnl*d ia lErie kltr4lab @ êèosèlic btrddp@ds v,n dc Àdo lank krn e'n puzèl vóór 14nóvhber Elkc AN-sp|ddd k@a vmr de klênÊ son vd 12,50qins Wic v.er(llg n, opdr du snd ém s! bri dc AdÍó Bek, @r zo'í niduê spdrd* kijsr bov6dj.n vs dê A@ Àls Ènm'e

êdn@d

I SPECIAALZK

bLijlt

Kleine Be€ 33 5ó11JS Eindhoven 040-441889

toí

5 , p - 4 r . , s r o / , t5 < h o ír .í,Pd i I 3 lll tl o o r J,a .lr , 0 70 l r20l ?) I { c o m r c o J e .r ' , c' o m Kl, o r J Co e !, vo o ,i.o o r lr 3, D o,dí.di l


Vele Toonderverzamelaarszijn op zoek naar allerleiartikelenuit verschillende interview bladen. In 1982 stond in Kuifje (37e jaargangnr. 12) een aardig met Marten Toonder. De redactie

ed gên! lJ, dtat de lllm ook atn het bultên' woÍdl, Ytn b.Y. dê Engel trnd vetk@ht

De mee 3t bek endê s t r lp v En Nedeíl r n d ls lon dê Í m eêr O llic B. Bom m el en I o m dege' v êí s c hlinen Poe !. De v er hr len k r ánlen ln Nedeil a n d ' lliks In l lenl! llên Velen zu l l e n n iarr o ok v er daaí bulien h el on tblit niet c om Pleet v lnden, z o n d e Í van e eísl e v en aan de bes lom m er t ngen le gePÍ oel d gez els c hr P d ll lllus t eí e he bb en . we àl eeÍ der Yeam eldden, J e r Zo rls schlin t êlnd dlt l. ! . c eí gr oot lê te k e n ' Í oond é í t d! ar ln m êl lllm;rod uc t lê In e ê n creá tles. Der e dagc n v . Ec hUnl o ol.o e v an í ulm een h! lí m llloen c t ê m ' Ytn boekenwêekgelchenk oiare--n xgÍ boêx " g E Toondaí ' l ig a2 . t.w. uanen ANDEFE W ERELD, . PÍalen Red en gênoeg om Êen3 t ê git n met de z e m an

n i ct! Ve n a a a r . l1êl

ldèc

root

cen

lekênlllfr

l3

Oa t w e

de

ti l m

zo

g e m a á kl

nier

Be n va n Vo p € í. e e n m i a a Í h e b sa 'Even over

s d e a ch te r g r o n d o n l w + w a a Ím e e i k r e e í d a n JU n g e w e r xl zell' Wilt U tels vêrhílen

v.êl ik eí noq even veel vooí. u wit aoet U-zett can de tllm? MaaR U cte moder co\lrcleed hèl vehêal, aheê?s etc-? Precies. lk ben er enorm biib€lrokkeNn dat ik nlet zrs Erl_ e r o o b e u d n i e t Y *l ;o;der oÍettig. omdal we op drt ogenblrk waarme z i t l e n . l€ here_ met @; Ploeg Mensen .dre ooil i n ó " *" 'i l ráir-Éé,it zrln weer voor zichzell ziin begonnen o n o Ím In te íe ssa n t E€ n Pa a í á ïí,"0 '* va n m i r n ve r h a l e n zi i n u i l g e Ía l e l d sn o a n ln zi e te d a t e Í e r g ve e t m e e í d e n kb e e l 0 e n In Ie zi ttè n . d a n i l e í o o i t g e p o o g d h e D b Ío n g e n . ilgtuÍ ! Wal is Uw meest gelielde gommel! l k h e b d e 2 e l Íd e Ío u l e n a l s n l l

Wiii t-.*,i,,,Ï

bekena!? Ja zekeí, vnl. Scandrnavre Denemaíken Frankrijk, Durtsland en Engelano

d i e w e l h e e Íl H U r s m e n se l i j k xel tk hoop tot slot, dal uw huis ||al heel btilll den ziin hEsteel? In e e n o g a l va l l H a , h a . Ja , h e l e tka a Í R e l n va n Wl l l 'g e n


RuiladveÍtenties, Wíe helpt mrj nu eindelijk eens aan: Deel 3 Koning Hollewijn en het andeíswezen. Uitgave MondÍie, Ook zou ik erg blij zijn met: Olle Kapoen deêl 2, Bib. berg & Gouden Appels, Uitgave Alg Dagblad en Olle Kapoen en Prins Poespas Uitgavë Wotters, Noordhof.lk wacht vol spanningaÍ. Reactiesaan: Jac. Dijkstía. Dotinsatun 45, 9035 EX Díoníiip, Íel: 05172-32029. Gezochttegen betaling: Manco's nrs. 1961/1963/1964 + 1971 van het Bommelverhaal"De Bommelkuur", eventueêlin koDie. T. BurgerhouÍ,Hêidestíaatí5 Flat zes, 1216 CK Hilversum,Tel: O35231308. Aangeboden:SV 130 Plafonnière, SV 170 PosterBommel'swijnhuis, SV 125 í Meproskinderzeep+ doos + Fix-Foxpop, SV 145 Spetdjes, SV 146 Speldjes,BV 33.1 Tom Poesen de Toveíluit {zondersingle), BV 55.1 De Bovenbazen,BV 34.1 De Grootgroeiers, BV 76.1 a. Bommelbibliosrafie R. Bfok, Gentiaanweg 2, AO42 cN Zwolle. Gevraagd:TP en de Íare uirvinding,Aan het strend,De begravenschat,In het LunepáÍk,VictoriaÍilmboekjes,TP en de nieuwelJstijd,TP en de wensvíerk(1964), TP en het slaegsysleem, ster, Plakboekvoor O.B.Bommelplaetjes TP en de Achtgever, TP weekbled taaryang 2, 3 €n 4 {losse nummeÍs,. NurseryRhymeland& TP In Rhymeland.Puzzels:SV 1.2, 1.3, 2.1 tlm 2.6, 4,5.1,5.2,5.3, 7, KelendersSV 20, 2l(1Ost.),22, WandptatenI t/m 4. H. Jansen,W. DÍuckeÍerÍ5, 2253 RW Voorschotên,Têl: 071-313160 GevÍaagdiTP boekjes Bladermeê, kalendertj€s,nieuwjaaÍskaarten 1948, Engelstalig Rhymeland& NurseryRhymeland,Tom PussComics,Wandptaten met rand, NRC knipsels26. 26,27,2A, 106, 101, 157, NRC puzzelmet doos en plaat, Aangebodenr140 stukskíantenveÍhalen, 90 stuksboekjes,cuíiosa/objecten. Bommelaffiches,RolÍix kwartet, Ansichtkaarten 1958 compleet. Door Toondeí geillustíeerdeboeken, W. in 'l Hout,010-4517605 {na 19.0Ouurl of'n bíiêÍjenaaí: KetensedÍk27, 2902 LA Capellea.d. lJssel


en na nr' 172, maarelk6 tk ben oD nde achte'kanten, liist is wel 1945 'Íeb 1950' BV 105.1 jaaígang 1 nr. ,8'11 ,2.3,4,5,6,7 Tom PoesWeekblad1e ' 38845, Tel: we?k 010-2242785. vERzaME

R RulMToPl rwee kompletejaaígansen l'55/'56)van Donald

eerst in de Donald Duck met nooit eerder gepubliceerdeveíhalen

Geíhard Toondeí, op band en/of in de krant. INTERESSE?B€l dan naaÍ Sêb ván der Kaaden en díaai 023'251875. mmes Gezocht:Tom Pfifiigff. 1,4,7,13 en 16 t/m 25. De 5 stuiversvan (Stripgoed luciní 6n 36 SRV Extra) 35 Waggel. Maandblad Donald Duck Kaspar de co BV 4 5 de Muinck & feÍsmapjê Markies d6 Cantecleer. Serie (nieuwstaat). Videocássette Bommelfilm draak en BV 4.6 Het monstêrei. Aang6boden: Wereldkíoniek {Los) TP en de wonderschoenen, TP en de bleasgeest,TP ên de ijz€rvreteís.ConcoÍdiaposteís SV 196 a en b SV 198. 481, 5o11 JM Tilburg,Tel: 013-556179. w. Lommeís,Sib€liusstraat Gevraegd:SV 178 en SV 181 (Concordià). , Wijchen, Têl: 08894'24417 ha A.C. Aqterbeíq, H. Stoel 57-14,6601 19.OOuur,.

ConcoÍdiaÍoldeÍs. VeÍzamelaaísdie nog folders van ConcoÍdiain hun verzafielingmissen stuíen De MTVCheefteengloot kunnenhun mancoliistnaarh6t secíetariaat zwart/wit foldeís {kl€inen A5 formaat}.ze kostenf1,' aantalverschillende Íolderstoe met een acceptgÍokaart. Het bestuur


MTVC MART EN TOONDER VERZAMETAARS -

Van 10.00 tot 16.00 uuí {zaalopen om 9.30 uur voor standhoudeÍsl in Aktiviteitencentrum "de Baten", Dukatenbuíg1 te Nisuwêgein Toegeng:Í2,50 per persoon{ledengíatisl kindeíeniot 12 ieargratis (wel onder begeleiding van een volwassene) Tafelhuur{alleenleden):1e meter gíatis 2e meter Í5,00 3e en volgendemeteí 110.OOper meteí om 13.00 uur is er een kleineveiling en om 16,15 is er een ledenvergadering INFOBEURS+ OPGAVEBEURS/VEILING: 010-4517605


5


Clubblad nr 7  

Clubblad nr 7

Clubblad nr 7  

Clubblad nr 7

Advertisement