Page 1

MA R T E N T O ONDERV ERZAMELAARS CLUB

cl u b b l o d nu m me t

3 APRI T 19 92


door dê Marten Toonder is uitgegeven Dit blad onder ên wordt gratis versprêid verzanelaarsclub haar leden. Dê oplage bedraagt 200 stuks. Het is niêt bêsternd voor de fosse verkoop. voor lêdên z ijn g ra t is . D e r ui la d ve r tenties Bestuur

Martên

Toonder verzanelaarsclub

Tony Àgterberg wilfen in 't Hout Wim Loimers

V oorzitter 2e secreta ris Secretaris P enningme e s t ê r

O 3 2 I O -L 7 a O 3 O I O -4 5 1 7 6 0 5 0L3-5561-79 o 4 6 -5 2 0 7 2 I

481 5 0 1 1 J M T ilb u rg S ibeliusstraat s e c r ê tar ia a t: bij Kaner van Koophandef ondêr nunmer ceregistreerd 2 6 0 .25 5 P os t b a n k 6 2 6 \ 1 2 1 i: --n . v . L i d ma a tscha p bêdraagt f25,sittard. Marten Toonder verz anelaarscfub, Mê d ewe r ke r s aan dit

blad

zijn:

Tony Àqtêrberg Rob Bosrnan Frêd Bronner I,Íillern in 't Hout Wirn Lommêrs Barend Stêijaard Rob woffs Vorrngeving/layout: Àdvertentletarief L / 3 - p a q in a f7 5,' 1 / 2 p a g in a f5o,I / 4 p a g in a f3 o,' rederê advertêêrdêr

liillên

ín

ontvangt

't

Hout,

Wim Lonmers

êên bêk/ijsnunmêr.

maq zonder schriftelijke Niêts uit. deze uitgavê op hêt autêursvan dê rechthebbêndê toêstêmning quo worden ovêrgênonen foonder Studio's rêcht casu


1992 ríordt voor de C een intere€sant J.|ar, Naast, h ê t f e it dat MÀ rten Toonder 80 j a a r n o rd t e n z ijn aut o b j o g r è fÍe zà1 uitbrengen, staà n e r n o g e e n a a n t a l ] éu ke zake n op stapelZo zal o o k d it ja a r ! í e e r b i j z o n der Toíhdé èteriaal lrord ê n u it g e b rè c h t , w a a r v a n vi j U op de hooqLe zullen h o u d e n . O n g e t lT i jf e l d z al h o t le dentÈ I, nu 81, dÍt ja a r \ . ' e r b o v e n d e 100 u i tkom e n . Da a r n aast i É n u reed6 onze derde ë lu b d ê q q e p t d n d . N o t e e r t U m a ê r èlvast: 13 Juni in Ut r€ c h t . Nêrhens het bestuur hoop ik U dèar té ont_moeten. To

Àg ter b e r g ,

vootzít-1-er.

Einddatufi voor inzeníiing v o l q e n d b la d : 15 mei 1.992.

copT

en

èdvertent

i eB

I e d e r lid .l<è n gratÍs een ruildílverle n t ie opqeven. D e a d ve r ten ti e maq k pèqina qroot z ijn . Dit k o ln t o v e r e e n m et m Rximadi 20 regels v a n 2 4 ' k a rè k t e rs í 46 0 l eL ter s, c ijfers, spèÈ ies o f le e s f e k e n s ). Uy l adv e r L e n lie m è gÍ rneer tekst bevatte n a ls : - H i j kan t en klaar ingesÈ uurd !/ord L , io d a n lg d d t d e z e d ir e ct te plaètsen ts zonde r v e rd e re b e nerking van onze kant. - H i j nie t m e e r plèats in beslag n e e mr d a n \ í p a g inè.


Ín de boek w( voorzien: op poten gezet rond aantal activiteiten êen Deventer het boekênweekgêËchenk, zoals iedereen t'e1 weet was áit iret iroek "-De andere wêreld'r van H. Toonder, De zo ca fé . he t li t e r a i r thena qehouden rond hêÈ centrale festiviteiten orqanlserên hêt waÉ activiteitên van dê Een Bo €1. over het $erk van litartên van êen tentoonstelling lilerk ovê! dê heêr Litêraj.re het specifj.ek Toondêr, rÈên Toonder wêrd instanti.e êerste van stana.'Ín rdèt een week Dêventer deze tijdens on berêid Eevondên

lllartên Toonder ' Een anderd{ horeca-geleEenheden, restaurant van de pLaatselijke Bo elnaatrtijdên op het Íienu, zette 'tDe Drié Nissêntt, deze roaalti jden kon nen zoals dat staat

aankondigdè '

Dê redacti.ê.

lnaar hét etiket blad nt' afgebêêtd in cI

geplakt ' 2'


van Marten onder 2Z maart- 11 april Stads-oÍ Athenaeurnbiblioth k, Klooster12 Open: WOl3 17.oouur MA1300-17 0Orur DO130O_A muur D|lo0A_A 0Ouuí VR10. 170Olur

(Deventerboekenweek'92)


5oÍrs komt het voor dat êr iêts nordt ontdekt dat in de Bonmefcatal.ogus is opgenornen. Dat nog niet verzaFelaar.s aardig in bêroêring: ftet li jkt brengÈ de i êrs nagenoeg onnogeLijk dat eï na a1 die jar.en van spitr,rêrk in het Bo êlqêbêuren nog iêts onbekends ker isr Hoe bovên water: kan konen, en eJat bêlangrijtrrii-

ia

h êÈ

ih

l. r êt it - ?

In dê 18 jaar dat ik toonde atêriaal verzarnel kan ik Ine nog een paa! van diê r0ornentênhelinneren, za-aLs dê êersqe druk van hêt land dêr blikkên nannen/ diê jaar later aan dê vêrgêtelhêid v,rêrdontrukt. Bij êên eên lag toendertijd strip!íinkel in Ànslêrdaír I dit nieuitstaat Latêr b1êek stapeltje van bo€kjê in ook dat de neêstêr.schilder in dezelfde uit- voering bestónd. velen dachtên aan doorgeÊtoken kaart. totdat ienand kwam diê zo'n êxen-plaar ooit had ik bij gev/onnên bij een wedstr:ijd, DiL boêk is dus zondêr twijfel autentiek. Bij nijn r,rêlên zijn er van dit twêedê dêel nog slecht6 twêe êxêÍi- plaren beketld. Dat deze boekjes zeldzaan zijn behoeft gèen íiadere toèlichting, naar dat naakt ze noq niet populair. ooit had ik het eersf.e deel dubbêI naar had toch de kunnên constaÈer€n aien dat het hÍer grngr on êen v ê rv a l s i n g , E n ke te j a rê n g ê 1 e d ên, de Iaatste êditie studio's

s t r i p srr.

Het

be1

tên tê interegseren voor dan ook worden opgênom€n de strips. Dit boek kan Na een inlêiondêf. dê catêgorie 'rsho ateriaàl'r.


Tinus Taks (H. Kabos), Robby the sleuth ên Eric the y ou rlg. V i k i n g ( H . X re sse ), B a ro n B 1uff, W itty and W op {J. R. rn g r o s e ) . ê n B e n B u ê y [c, v.d . Íteer d) . ldat dil boek echt bijzonder maakt zijn tekstloze gags van Kappie. Ve oedeLijk zijn ze speciaat voor dê éxpcrt geÍt aak t e n n o o i t i n N e d e rl a n d gepubli- ceer d. De Rappiêfiguur zièt er qêhee1 anaerÀ uit al.s dat vrii hem kennen! Het boêk bevat geen datum van uitgiftê: van oktober 1974 n@t mêvr. NêIly van der Geêr/ oudnedewerkÊter van de Toonder étudiors, l.rordt het bestaan van showmateriaal rnet fraqnenten van dê vêr s c hill e n d ê T o o n d e r-stri p s i n d e E;gêl.se, Duitse, en Pranse taal a1 gèmê1d" Eên vraag d:iê gêsteld kan worden is of het sturen van dit sho ateriaal ook daadwêrkelijk tot publi- caties eigênfijk naunelijks b tijdschriftp licat-ies bekend, bêha1ve hêt Deen-se I'RII{VÀRTER, r'7e11icht ko!trt dat doordat strips in tijdschrjftên en kranten ?eer noeiliik te trÀceren zi jn " D e L i j s t e n me t p u b l j ce ti ê s die in de Bo elcRtalogus sÈaan dateren uit dê tijd dat Toonder,E coupagnon/ de heer dè Zwaan, zijn kruistocht door Éuropa hiel^d en êrvoor heêft gêzorgd daf de strips een enornê versprêi.ding kregèn. Deze opsomrníng is onEet!,lijfêld verre van conpleêt. Voordiên zijn de gegevens over puhlicatie€ nau lijks bijgehoudên ên het i€ maar dê vraag of dê de betreffende uitseverÊ bewi jsnrruuers naar dê Toonderstudro,s zonden. IJ<dehk oak wel dat er nog $ref het eên ên ander te ontd€kken v al t ! Rob Bosman Gezocht: H. d e Wit, Zeê load.iênlaan 15 1 7 8 5 BL D en He ld er Tel: 02230-3366 0


en Royal Flush zijn er ook sigaNaast craaf Tilly van l4elior ên Caraibe. Graaf til-1y bekend renbandjês ze ziJn beschreven ln !rDe curieuRoyal flush en 9 2 ên S v 9 3 . ten- groên, van SV 92.1 zijn 5 kleuren bêkênd, te p a a rs , o r a n j e , ro o d e n b Ia u w . De volgende figur en qrordên êrop afgebeeldl Ollie B. Bo e1, Hiep Hiêpêr, Bu11e Bas, Bu1 super, Prof sickbock, connissaris Wa Ès Joost, l4arkiês de cantecler, Tijn, Terpên PoeÊ. en Torn WaqgêI bokend wÊarop Valr i4arnnes t{aggel is ook eên variant Vah sv ge1ê broekzak heeft. toeter in ?ijn êên hij kend als bij Sv 92.1, d e z e l fd e 5 k1 ê u re n 92. 2 r| Joost, Ollie B, Bomnel, 5 figureni echter" , í Jslechts waggel en Ton Poès. cantecler, Wanl!ês de l.tarkies één soort sigarenband (zÍê afslechts heêft UeLior beeLding), dê voorkaft van het ve aal trTon Poes ên rood, de tik van JooÉt" in de klêuren 9eê1, wit, goudên dus randje, groen of een zilverên êr1 net b1augr in t o t a a l . L0 bandjês van goln Poes. caraibe kent 30 verschillende ollie B. BgnmeL en l4êrten Toonder, ln de kleuren geel, paars, blaurr, en groen, rnet een zj-lveren rood, o f go u d e n r a n d je . (zi e a fb e ê l d i n gen. ) van Het bestuur is bêzig on centraaL de levering ên carajibe-banden aan de leden te regelen. ltêliorzodra hier lets rneer over bekênd i.s, ?aL het worden vêrneld in het c1ubblad.


De vorige keer heb ik iêts qeschreven ovêr buitênverzahelobject, els. Een hèderlandstàliq landse É het water in dê gemiddetdê verzaneLaar de b?aarvan gàf De volkÉkrant Bamnelbode. gaat is de 1opên nond is uit-. De inhoud nunnerÉ 12-tal een eind 1950 grotendêêls gelijk aan heÈ Tom Poês í{eekblad. Ik k l"ên' átraks te g op de ovêrêenkotnsten ên vèrschilwaaron heeft heeft diê Bo elbodê Íiaar zo kort bestaan? Na ênig speurltêrk ben ik daarachter qel<omen, De reden valt te achterhal.en Lrit de correspondêntj.Ê tusÉen de heren van de Burgt en Lticker. t^7iê z ij n dê z e h e r e n ? van de ltlêi, Ldcker uas jarenlanq hoofdredacteur $rat afthans en een echte Bo e1fan, volkskrant uorgdê êrvoor dat de Hij de dagstrip' betrefc an. Fn toên hij van baan daqstrip in de volkskrant wiiseldá en naar de Tijd qinq (toen nog êên dagblad vas één van zijn êerste beEluiten ors Bo el nêê te Ítijs van zijn Een duidelijk nênen naêr de Tijd. van dê in het kielzog waarschijnlijk voorkeur. hij het êxperiment rond de Bo eldagstrip starttê De andêb,oáe. Tàt zover één van dê sleutelfiguren. jeugdrêdactiè ên van dê vras hogfd dê Burgt, van re, wgnend ín hê'h zuiden in Geleen, zijn naan en adrê6 zi-in ook te vinden in het eolofon van de nuumers van de Bo elbode. Ik heb nu de beschikking gekrê-gên van dit ten voL1ê, dat hel liqui-deren begrijp jerigdlàurnaal voor de volkskranÈ, diê zeker niêt de 1i9gên, eên b< te faten qeweest. Maar toch verrastê nlê beEluit niet 2o Jeugdperiodiêk ;têrk, omdat dit h'êekb1ad, d4t een doê1 zijn n i e t aan i n z i j n , -o p zi ch t n oe 6 t ginE vrijwel beantr,Joorade: Dê KaÈho1ièke L?irnpel onéler de overdadige geheel schuil "n9Ytl?19" andere Íroordên, dê duidêlijke I.{et iavoisering". óonetusie is <lat nen het blad niêt Katholiek genoeg vond. De dagstrip kon blijkbaar wé1 vele jarên, ondat de doelgroep uiÈ volwassên leuêrs bestond, naar aan een bi jbehorend jeugdblad


r{i4irdenzo rc}nC 1950 i.n kaÈholieke kring andêre gestêId. Rêeds na t èe naanden \ras er eán fr*il"lt eiserl ó"Ë s t op z e t t i n g . tÍarin verschilt de Bo elbodê nu van het Ton poês Uit' heÈ Ton poes í,Íeêktllad ontbreken de Ton poê€ Club eeh v er h a a l ( , s n e l 1 e p a sper'lrer wonnên,, .Hoe Sint Nicolaas uit de lucht kwaÍl L

r{erd rneegêdrukt net Tafir poes Weêkblad

en verschilt

I'red Bronner

in eén verzdmeling v a n La a t s t t rof :k f o ld e rs een pa p ie a aan lnêt daaroF st r o ó k j e een a d v e rt e n t ie vèn Ro e l d a n, Ik zo u qr-èag wet-on waar d e z e à d v e rt e n t ie va n d a a n ko m t. H eeft iemand een fold. e r o f eên b1àd in b e z i t m e t on d erstaènde advortentle ? De rê d a c t ie zcu h e t oD p r j js stellen als U de g e v ra À g d e in f o rLeveren. Reactiês mè t i e zo u ku n n e n o p s llrre n n è è r

het s ec r e t a r i è ê L

Wim LomrnerF


Naar aÈn le id in E vèn mj.jn vondst v a n d e re c la me f iln ' ' To r n Pu ss in in een k rjn g I o o p win k e L Dreanldnd" de samen erkiog van een llesprekjnq hjer volqt het bekende P hilip s , en i -u s Àe n de To o n d €r studio's co n c e r n uit Ei ndhoven. l-n opdracht In 1949 verd "Tom Puss in Dreèrnlènd" s t u d io ' s , T o o n d e r g emèakt door de v à n Ph r llp s Crè at 9 te 1 erd rí a rs s qe le g Fn Requ i aèn de de s t i j d s e r v ie r e n 1 9 4 9 in 1948 s t e r d a m . In tot,è41 zijn in " De t e v in d e n is hierover o e mè a kt. Infor n a tie f n de T o m P c rê s " I en áur i e r r ze {er e ld van hcer B o qekopieerd in v e rs c h iljëren e n zijn ze op L6 voor vêrton ln g . l en d e za le n u Ítg êbracht T o o n d e r in heeft èa n deze tekenfilms Voo r è f gèè n d gehouden b e z jg no g s a me n wè r kin g m et Geésink zich z iJ n p oppenfi Ims. Deze ac t iv it e it e n l n e t t r u ca g e over a rt ik e l ee n W e Lezen in l ate r stop g e ze t. M è r t e n 'fo o n d e r in hel boekj€ "Tabl e t o p f q t o g ra f i€ " it e n z o o n in de vijfti.ger Jaren d o o r ui lg e g e ve n . in s a n re n $ / e rk in g me t t e Èe n ge lo h e t volgende: ".. sèmenwe rk in g ln e t d e z e n E veneêns in J o o p Ge e sln k. p ó p p è n f i lrn b e E o n ne n m e t poppenfi lm" Na ee rs t e P h ilip s , ( "Serenalè voor Nocturna" experiment bu:iLenlan d ) s p ê c ia lis e e rd e in het al i e e n ve r too n d we rd gebiedD e t ' e k e n f ilm op dit zich Gêesink af qe s ë heid e n e n de samenwerkinq verb ro k e n ' ' l Nè d e ze b r e llk had Geesink uich m e t p o p p e n f ilms è ls t e rt ' ? i j1 o p de reclame\n'ereld g e s t ' )rt , "D o I l oo d " k u n s t e n e n we t e n T o o n d e r m ê t be h ulp van onderwijg, haakt e me t d e t e k e n sc h d p p en zl ch veraljenstelijk was er z e k e r o p " T o m P u s s f i lm "lq o o n g iio w'. K ritiek u it c in e ma i n D r e a m la n d " zoals uit het co ên t a a r ' He t Do ruit 1951 b lijk t : qi ê, akblad ee n fil die hie r t u s s e n b e we q t n q o p dÊ na uwe relatje vi j z e n De N.R C acht d e f è n t a s i€ e n m u zi ek b e staèt. " rè t gewe n d is De V o lk s d a n r i en uit de strips stroever t tegen het onvoimaêl(te nevolgen van krant waêrsch de Groene A Ín5terd è é r me e n t d a t d e D i s n e y , tér vjjl ge d a a n wo rd t d o o r- d e teniet p a è r g esla a g d e effecten ln het -eI e me n t . " vèn het recla à t u n t e l i qh e id T o o n d e r Ma rt e n kom t b o e k j e "Titble ToP fotografis"


a a n h e t Í{o o r d I "De kosten vàn ee n t e k e n f jlm z ijn jd e a lis t e n al er m è t e h o o E d at er zeer bêzwaa r-lijk zullen worden qevonden, d1e voornoemde experiÍnenten zu l l e n L r r lle n b€ kostiqien. Was i n Ne d e r la n d dê neterprij$ vóór d e o o rlo g re e d B angeveer honderd qulden, deze is' nu gestegen tot ong e v e e r f2 5 0 ,- rninimèal. E een giewa n e é é n a c t e r z ê l d u s m í n eten s f60 .000.hoeten koste n , e e n p rj_ js d Í e e r v r i j r de l n ie t ujt te halen is, o m v a n win s t ma À r n i e l t e spr è ke n . De t e v ol ge n $? e g za1 dus zijn, orn re c la me f ila ls te m a k e n e n dà a r u it de nodige ervaring te puttenMis sch j € n i s e r in de toekomst een mo g e lijk h e id t€ vi nde n (o f " o m ee n groep particulieren z o a ls in F rè n k r i " i k de Staat) bereid te vind e n h e È k o E t b è rê e *p e r i me nt vd n eèn getekende hoofd f ilm, g G b a s e ê rd o p e ê n nie u we r ichtlng, t.e fínanciere n " Hoe'rrel tri j dus momenteel bezig zij$ èan een serie (die èèn d e n p ro d u c ê r e e n recl à Í n e f i 1m 6 voo r P hilips g ro t e v r i j he id toes+-èat, dèL hij a ls o p d ró c h t s e v e r jd e à a l te no e m e n is) tjlms dus" d ie g e e n n ie e p Èd e n z ul l en op e nen, bestaan êr pla n n e n o m e e n er è rt rs t i e k e r i chti ng tn te gaan sla è n , z o d rd d e f in a n c i ê l ê m oEelijkheden zullên v o o rd o e n . D e z e p l ên n e n ljg gen in "ich de richting v a í t d e a b s lra c te, h è a6 l su r r e èlist-is.he f iln. lle l t e rrê in i6 derntste onbekend €n onbetreden, dèt het 1{einiq zin he e f t h i er ove r uit te lreiden. De r e s u lt Á t e n z u lle n vo o r z i c hzelf m ogten sprêken. Á ano f e z ie n d e p o p p e n fi l m e én tu Ege nvorm iÊ die zich tot o p z e k e re js ce ho uden heeft aan de c o n c re t g lre t t e n ho o g t e và D d e r € è liteiL , Iêent deze z:c h n ie t v o o r de hier b o v e n qe n o e e richting, D€ pap p e n f ilrn is d ë à rvo o r l e tech n l$ ch en te veeel een na b o o t s in g v ê n d e geen op z í c h z e lf we rk e l i j k hê:d. l {i j i6 dus staande kuns L v o r n, zo a ls de tekenf i 1m. " To t z D v e r d u s de citatên, Op het o g e n b lik is d e Gl oe i l a mp e n fèb r ie k in het Zuíden d e s L a n d s d ! -u k be z i o m ot de r n vÊ ntartsótie van het è a e z ig e f i t m-

Ba r. e n d gtoi i da r d .


lid Ê r is v o o r iê d e r in!Íekocht. Jo o s t - ve r p a kkíngen in i e der gê va l L set geresêrveerd É e n c p le te 6et bestaat u]t: - kran s d e k s e l/ b o d e m de kse l/bodern - letteÍ - staa f d ó o s K e rs t Si nt s t è êfd o o 6 - stol k o k e r k I ê in - s t a a f de kse l,/tlodem E root * s t a êf de kse l,/bodem middel - poP d o o s h p o n d - P oP d o o s 1 P o Í ld - s t ó 1 ko ke r klein J oost k l e ur pla a t op de s êts kunnen Í'rorden è f g e h a ó id D e c o n p le te noql êr toêh z ijn Daarnaóst c l L r b d è g i n Utrechtlevêrbaar à f 1 7 0 , - Djt b e d ra g e n k e t e Jo o st- di5p1ay6 op het i^'ord e n q e s t o rt àprit a.s. l5 m o e t vóó r qjron er van de club onder vern re ld in g v ê n " J o o s t op de De ze pop kàn ook worde n a f q e h a à ] d á i s p l a y". in U tr êêht. c l u b d ag

He t b e s L u u r . D e b r o c h u r e s vè n C o n co rd i a zijn o n d ê rv e rd e e ld in 3 soort ê n : Kl e r n (1 8 b i i 1 0 cm), À 5 f o a a t (2 5 b ij 15 c m ) e n l a n g (2 9 ,5 b !J 10,5 c m). V a n d e k ie in e e r S \/ 1 8 6 slecht s 7 v e rs c h iI le n d e f old e r e o n d e r n o n d e r vo l g t een a à n v u I I in g : b es c h r e v e n . H l e r 8. 9. 10. 11. 12 13. 1 4.

C o n c o r d i a i n b o è d el ve rze ke r i ng ( 198s) . C o n c o r d i a a u È o ve rze ke ri n g (1990) . ( 1990) ' c o n c o r d i a e a n sp rê ke Ii j kh e i d 6 ver aeker ing ( 1 9 8 s) r n g w o o n h ui s v e rze ke i (1 9 8 8 ) .(Zie afbeelding l - ) Vr i j w i l l i g e r sp o l i s (1 9 8 9) . (Zie afbeelding 2. ) On ÊÍ e v d 1 ! e n p o l i s vo o r h e t va stste ilen van de ver zeHèndleidinq basiÊ van nleuw op i n b o e d e l ke r d e s o l n va n e e n (te ke n i n g ; een pi- lp ( 1 98 7 1 r ookt OÈ B +raêrde . z i e Ê u ! 8 7.7 j

T ot z o \ , r e r d e kl e i n e To

Ag t e r b e r q Í.

b ro ch u re s.


De Concordia Vriiwilligcrspolis

Af b e eld in g

1

De Concordia Ongevallenpolis


I k be n va n meninq dat, indien e r g o e d e e y s t e me n de bez i - j n vuo r h et conserveY en van d ê g s t rrp s , voor deze mèest o o rs p ro n k e li jk e v o 1 m l Ènq stetl i ng zèl toenen re n Me n s e n d e ln z e n , v a n h e t be € ldverhêal tê c m L o l von r edenen, nu noE i relu g o m d a g s t rip s e e n p o s it je v e dat dÍt a rt ik e l v e r z àh e le n . Welljcht we e r o p wê k t heeft eD de intere s s ê t , e ï n vlo e d ln g v d n ille g a le uÍtgeMe t n ê m e d a or de À kti.witeiten J it g a v e v e r s e n d ls jongsLe producl de ln t e g rè I e v e n alle Bor unelverhalen in prac h b b è n d e n d o o r u it v o o r h e t k n ip g e v er íj Pa n da is 4e belanE stellin g ve inderd. E n d a l n ie t a lle e n s e l ofw el de strip eb i j Bo m "$ e l. Toch zi.jn er heel v lè t T o o n d e rv e rz v e . z a me v o o L h e t de botangstelling b ij wiÉ l È a r s, v e iNie t aang e Í ra h re v e n . hooq 5tèat vaÍr str i ps 1er n i g ve r za m e ldarF hebben hun eers f , e k e n n is ma k in g tê danlen a a ll d e p u b lt c a L ie s lstrips m e t d.e Bo (Dona ld Du c k ' lRe v u e ) of wB ekblàden i n d e d a q Íe n ik Bo e lk n ip s e l6 1973 ver zê m e l ik sedert Zelf varL dil tere g'emerkt n e het bewóren met heb dèt gaai achterprobl.emen Jêren zonder rnateriaêlni€t id plakb o e k e n , D1 t is e e n e e n pla kte ik de strips I a a r o v e r v o ide v e rz a maniér, mitg f è n ta sti gch e k a . E t t e z e t ie n . ze in d e beschikt d o en d e r - u im te o o rt t e om e é n I jj beel belanE rijk Wel is het o p h e t p a p ie r h ê e f t g e br u ike n ílie geen bijwerking U i t e r va r in g kan ik zeggen dat h e t g e b ! u ik v d n e e ! 1 o f e rv e r k ee r d e l i j oort eterke gêê lv e rk le u rin g r g e r tot q e wolg kên hebbÊ n- V oo r h ê n d ie d u s p la k b o eken bijh o uden iB raadzaam o rn s imp e lrre q s t iJ f F e l (2óndet wêêk ma l< e r) t -e g e b ru ik e n . o f ee n Pr ittstjft in t e s me I I e t i s nie t nodig om de hele a c h t e rk è n t v o ld oende. 1 s von of 4 hoek -e s 2 r e n , a a n L lp p en I k b e h d n d e l puntsqewiJs eniqe v e e l v o o rk o me h d e z a k en . van de E triP É. 1 . He t uitknr ppen v B n d e s t rlp s : . H et r e p a r È reD of restaureíen verhal e n 3 . lie t lo sweken van oude 4 . I{e t o p ze tten ven een bewaar s y a t e e m. N u zê 1 i ed e r een

naàr beste

jnzic h t

z iJ n

v e rz è me -


l i n g o p b o u we n . Zelf heb ik b a n d l g e tip s on tvènqen die om d o o ra te ge ve n.

hèê

1

n r-,-r

i q^he

an

be Iarlg ri t k g e n o e g z i jn

r'oor z.ich te s p re k e n . I s lit Iljkt H e L u i t kn lp p e n ! í e 1 z o ? Ru im teg ebrek 16 voor vêIen e e n re d e n o m nj et d e com p le te krànt te bewaren. Wa À r b e wa à r je Uitkoippen i5 e e n lo g is c h g re c t L i z - n d e n dÈgtl r den" boven en vo l q - Er zi Jn e r die êan wêerszijde n , eve n t u ee' on d e r een rulme mèrge ts d o h a u d e n v d n s s een o n d € rs c h e jd o p Htêr lreedt eni g e cen tl m êter 9. t ugs e n he n d ie later voor éen t\ïeed e ma a l n e t je s en hen dje het la t e n b lj e e n d e s L r i p uitknip pen z o we l k ip Je kunt de afleve rin g k e e r u i tkn jp p e n . pen ( DV "ne t e e n behdngschaÈ r kun je ê e n ld n g e sc h e r p e sne d € naken) a1c É nijclen (me t e e n ld n c e t ln e s je s ) . m e s o f ee n o p e r 'atiemes met verwisse lb a re Let g o ed op da t het mesje goed sc h e í p is . E e n b o t J e le E t kapot t re k k e n . m e s j e kê n he t krantepapior e e o lln e a è 1 e rd e Èf l eve r in q o p een snijplankje, op h o u den , stevig èèndrukken en me L é é n h a a l re c h t s n e 1 1 e ma n ie r. Een eenvoudiqe en vrli af sn i j d e n . Een s n i i m dch r n e 1s ook hancligf. ma a r n ie t ie d e re e n bes c h i . kt h ie r o ve r. rn e t p lê k b a n d Vaê k k o m j e, to t je grote erqernis. teqen. V è a k è 1 n à 3 ja ê r qer e p À r ee r d e afieveringen vèn het p1èkbèn d t e re ê q e re n bÊ g t n t d e Ii j m l aóg e g e e l/ Het gÍevolg rs een s t e me t h e r pa p ie r . v a n h e t p la k ijdering B lj ve br u i n ver kle u r in gbón d t r €kt m e n vèak dè krènt stuk, Mijn e rv è rin g van plakba n d t ric h lo o r1 s d è t b iJ ver wijderjng qoede diensten b e v ijs t . T ri is e t h è à n ( o f "tr i ") v a n d e p la k vloêistof die Ce lijm e e n v l u ch ti ge ban d s nel o p lo st en de kleur vèn d e in k t n í e t o f Restjes lijm k d n me n v e rlrijó d n last n è u w ê l i j ks gedoopt propje wà L t e n . der e n m e t e e n in tri uóet men goeíl laten d ro g e n e n o p De a f L eve r in g n re u i ! pl akke n . B 1J voorkeur gebeu rt d it me t e e n o f F rit t dat met stijfsê I s t u k j e kr a n tep a pier (z o n d e r we e km a ker) ap de èchterkan t wo rd t 9 é p ló k l.


D j t p a p ie í i s dun en heeft dezelfde e ig ê n s c h è p p e n He t g eb íuik vèn S cotcb tape is èf t e ra d e n . 0 p b e p è a l d e p è p ie r so orten begint dit p la k b d n d n è B t o t 11 j à dr b ijvr e r kingen te v€rtonen. B o v e n d ie n is jjd e re n . Sc o t c h td p e z€er moeilrjk te ve À l s d e str ip heel strèk rondom de p lè a t je s of t e k s t j É afge knipt kun je er een s L ro o k ro n d p la k k e n . J e n e e m t dan een reep klnntep d p ie r s me e rt e r st i j f s e i o f Pr i tt op en vervolgens p la k je d le ê a n d e a c hle r kè n t, Zeif heb ik eens ee n ó u d v e rh è a 1 gerest è u re e rd d a t q eh e e l vr a s geperforeerd door een (v e r g e e ld e ) kr anleÉ trook te perfore r' e n , v e rv o lg e n s d e c o nfettj dr e eruitkÍ,rám op kleur t o s o rt e re n en j n d e g d è tJes te plakkên. E en ÍÍonn ik e n we rk lÏ 1 ó è r het w ès ve l de moeíte rdèrd. He t r s du s b e ter een geschelrrde d a n e e n me r p la k bdn d h- - r steld e àilevering te bezitL ê n Een v e r kr e u kte êfleverrng Frèêk je è I s v o lg r \ " / e e ! è 1 s n i eu wr Go o i het in koud wdter, la a t h e t e v e n w e k ê n , ha a l he t eruit en 1eg het t u s s è n lrè t k ra n * t en m eL e r b o vênop vrat dozen of e é n z wa É r b o e k . Het e/èter nordt er zo lreeta uitgeperst. Na 24 uur j 9 d e str i p dr o og en de stíip .is we e r ê ls v a n o u d s . N o ó i t m e t ee n heet striJkijzer str ijk e r, d a n k ru lt h e t p apie r o n lj verhalen. Ni e t z eld e n zi Jn verhqlen in scho o ls c h rif t e n oep l a k t hr et zee r uiLeenlopenoe Iij oottên. Voo;dl j n d e jè r e n 50 i6 dit het werk ge we ê s t v e n v o o rn a me l i j k ki nd ê r e n . S ome is het mogelijk o m d e a f le vêringen los te ríel(en in 1èuir of koud vrèter. De afleveriDgen kunnen het best g:edroogd $rorden door ze o p k nten of thèedoeken uit tê s p ro id e n . Wa ! oo k h e el g o e d q èèt is de nètt.e afl e v e rin g e n tegen ke u k e n kastj es te plèkken. À Is bet è rg s t e v o c h t ve r d a n p t of e r u it qedropen is, vèlle n z e v à rlz e lf va n d e kèBtd e u r tjes af. Je kunt ze e rg Í e n s n e e rle g gen en verder laten drog,en. Z€ lrorden dan weer mo o i g tà d €n Êtrak.Zorg er !íel voo r d a t e l] e lijrn verwrjderd is. tlet is verstandio o m t e v o e le n o f


d e è chter ka n t vèn de strip kleverig is . De ljjm m o e l e r vo o r zichtig af-gewassen wo rd e n (è lle e n in w è t e r , q e e n zeepl) net een zachte b o rs t . e l o f me t d e v j ng e r s. Àls er lijn biijft zjt t e n , kunnen de af l e v e r i.ng ie n àan elkèar,blijven k I even. T o t s l ot r 4o e t er een sysleem beda c h t wo rd e n _ o n je k o s t b À r e str oken te bewaren,/archiv e re n . E r iijn d i v e r s e m og e lijkheden. In een en v e l/ )p . V e rwe rk t to t e e n so o r t boekje llet een kaft je er In ehoqm à p p € n va n À4 met twee àfleverjngen b o v e n e lk ê a r e n v e r volg e n s in een rinqband. D it la a t s t e n e e mt v e e l r u tm te i n beslag. In plekboek e n , ê n e r z u lle n w a è r s ch r jn lijk nog tal vdn andere v o e n z ijn , De h o o g t e van d e strip hangt af van c le h o e v e e lh e id t ek s t , D e a fl everingeo die ,,uitst e k e n , , Í o rd e n s n e l b r u l n on d e r in vloed van licht of q a a n s t He t s ystee m da t ik zelf ontwikketde is , mijn 6 inziens i de è à 1 . V èn dik l<artotl sn ij ik e e n q ro n d v o r m. Dlê le q ik op eer sruk dun k è rL o o e n iro k d e co n t e ur en o ve r Daarna knip of sn ij ik d e z ê v o ï . m riit, vo u Ír h e t en het knipsel kan e rin . Op d e ka ft ve r mêld ik qegevens zo a ls , mè n c o , s , v e r h a aln u er , tile1, etc . Dit g è a t in e e n ièartaI o p maa t g e g n e d en doos die rreer af q e s lo t -e n wo rd t Íz i e teke r :i r .6 ) . Het mdterlóèr ktn z e e r là n g me e . E r i s e e n m i nimale Luchtcirculatie, v rjjv Í e l geên s t o f en u .v.- 1 Íc ht dat het papier d o e t _ v e rE e le h . H e t s ysL e e m iË makkelijk op te be rg e n e n s n è l t e vl n d e n , e vê n t.u eeI stapêlbaèr. De ma p je s k u n n e n o o k o p d e p lê n k w orden gezet. Op de zjjk à n t v e rrDe ld ik de t i t e l va n het verhaè1 in vrijfiet t e r9 . Z i j n er l eze r s die denken een bete r s y s t ê e m t e h e b b e n b e d a ch t, mèèk er melding v a n . Dit g e ld t vo o r a Il e èn d e re besproken punten. Vee I gr.rcces e ee I W i I I e m ir r

't

kout


váÀr 4 r.n êRe€rf

.,

cl 3.Fdx 4lapr oP ocllÉkÁbr

pap,el 44É.N

0

i:llt_ -F.

G

,l

Á_B_C.DrN\Jo ÊrÉ ,4_B_ GiNNar loutJEU, ^14ÁR

rNot Êl-rPJI

-)

-

Li/a4r

cidajir-!€Êi

oE KNrp5eL5c)P !cr6 € JÀ]ÊEN L <Cf'IEEÊF'4PJER.. Do'f5rs. Dcos opeoEDe È HA<erJ EN ('oÈj 4f5L! I-IEI!


Gêvraagd: Tom Poêsweèk- Gezocht: bla d j r g 1 t 2 t 3 (Ió sl . l e roÍr P f ig g ig n o I , 4 , 7 , 1 3 seriè TP ansichtkaartên+ en 16 t / r 2 5 . hoês, TP filmstrook de p Weekblad dè Tijdt arbenspeler deel If . IÍe- 6-9-74 t / n I 4 -L O -J 7 e n t ro 1 3 , L 4 t 2 Ot2 1 ,2 3 . On zê 21-12- 7 9 t / / n 2 2 -l-A 2 club krant. Ideaal (nêt De 5 stuivers van Wa es Tabias). Tip ên de rÁtin- WaEgel têrdraak Serie De inck & Co Àangeboden: I.leerbaar ên B V 4.4 de zieke hertog student. TP tales ên 1os B V 4.5 Kaspar de draak sê stof s1aq. Lê rayon B V 4.6 Het monstêrei d e t a m o r t ( d el i E n e ). 3 TP poËterÈjes, schat op de zeeboden (D ID). oBB fotoboek. Ton Puss ( Deen e

mêl -

Él

'á+

iÁ<

l

Rob Bosman tel: 0 2 0 - 6 9 0 1 987

cevraagd: SV173 Deksêls Du y v i s , S V 1 3 9 .l è n 7 3 9 .2 B rill" e n k o k e r s , svl 2 4 schuinptrastic Bo elfiguur . S v 9 2 . 1 D e g ro l e si garenbanden van Graaf T illy . SV 8 . 1 ê r| 8 .2 P u zaels van Gi.nborn. À a n g e b o d e n i B V 1 0 1 .1 H e ! Bênogen aanhalingen. BV 46. 1 H B é n d e ru j -tê n j a s3 3 .1 T P e n s envr a c h t . ( zondêr si de toverfluit n g l. e ) , 8 V2 4 . 1 T P e n a n d e re verhalên( 2N, lX zo'rder achterkaft ) . R. Blok-Bos Gentiaanweg 2 8042 GN Z rv o L l e . T ê 1 | A 3 A -2 2 O7 L A

I^1. Lo êrs S ibeliu s s t ra a t 48L tel- r 0l-3-556179

Gê ? o cht: Kleine zondags iend (l o s) l- 949, 1956 vanaf Wereldkroniek

1954 no 1

Mickey Magazine n a 4 72.

À. c. AgCerberE D e F a zant 40

gz5t Te1:

L,ronEen O3 21O-178O3


b o.kj ê8, €n l kà r ê n d .r r j.s_!!ndpl áÈ €n Èj€ - d ...u 3 _ NR .c. d ê € r r (copi . - vicr o r iá - Nie u { ja a r u ka b o e kie s cu r io !à .n z enz,

! i . u y j a á r Ák!!r r e n

v o o r ka fr J r b r p s.l3

re4€

V er z aneling

c u ri o s a

an prlncape klrjpsels of

ruilen voor oude Toonderstrips werk van ?aulus de Boskabouter

e rr a ffi s c [ es.

IN/ T I{OUT KIT ENS E D IJK 2? '"1I!I,EI.{ 2 9 0 2 !À cÀ P E Lnr À À N D E N IJS S E T, T Er r O10-4517605 H O!!À N D


Zoeldiist MaÉen Toonder-boeken (numnê' novohons tsommêibtr osusrsde) Ee i e'zékè'J

FRSB11

rom Pdè (Auab oaÈ.boák)Ibê@i n a' zekê'l

lNBBl lb

TFntsKu$rE'srPuÍh' (a êendoíomae)

zwB8u1

FFdeAÈbr{êelc( (Geil veÍh,2 oisêld r (aapaánqmáL))

rss3

PsdbrbnDramhEi

(500)

DUK B ] 1 K à p t c . K o F e l t a t eÍ Fackêtrè'oêÍVgag ]s54FskerfÀ !íV dag

PBll la

%nd3êi dê m P.ndad h.' dir'e(Mdadsisk)

DUP B 2 , 4 9 È à n d a u d d | ê

1165

vm c'êb{ó 3,càó

r$e

D,uk!árjHe móÊd

rs34

RH4éwnkêf/tfêu*bl

DUPB213oon vêÍdq lt'ék onbêksdl oè watii{vdnru

rco61.1a rGoB1.lb

Ei hn s Em rbËhim (cê kánonnêêÍdê êd !rê)

sssduidErïhrin ícênunmodt 95ffi duidÊrTinlin (oiq€nuhmêrd) Én ÍhiF rr€,deuiGber eÉcaêiê rhrts $.n Fo.ê MaÊ, dGk.r 6h sLm ^vdruEn

Hanslvalla,FrBdsil$traal , s-Gravonhag€r rax070-3561122, tol 070-3635950, bijgowsÍkr 22-1-1992

Clubblad nr 3  

Clubblad nr 3

Clubblad nr 3  

Clubblad nr 3

Advertisement