Page 4

À a n k on d ig in g e n

vèn krantenverha

l en.

V o o r ve le n van ons vormen de k ra n t e n p u b lic è lie s vèn de vêrhalen van Marten Tgonder de eerste kenni s r n èki ng ne t het werk van deze q e b o re n v é rt o lle r en tekenaêr. En voor menig Toonderbewonderaar zijn jeugdsentÍment d ê z e ve r h è le n bij u it s t e k . Da è ro rn is he t n ie t verwonderlijk dat d e t à n q e re e k s v e rh a l e n dr u k ve r zameld worden. Dit g e t á t z e k ê r v o o r de avonLuren vàn Tom Poes en O.B. Bornrnel, f n d e lo o p va n dè jèren ziln vee l v e rh a le n in s o ms p r a c h tig ê b o e kuitgaven verschenen, ma a r d e b e la n g s t e l l i ng vo o r de uitg'êknipte v e rh a le n v e rf la u wd e er n ie t d o o r . ZeIfs het initiatÍef v è n Ha n s Mè t 1 a om het h e lê B omrneloevre in lu x e s t ijl u it t e brengen zal voor de qedreven verzamelaar geen r e d e n zi j n om zijn collectiê k ra n t e n v e rh è I e n de d ê u r uit te doen, Vaak werden nie e verhalen aang.ekondigd rniddels e e n a p a r te str i p of illustrêtie me t t e k s t . De è a n k o n d i gi Ílg is oen speciaal item b in n e n d it v e rz a m e l g e b ie d . Hans l4at1À besteedt in z ijn Bo eIk a t a l og u s hie r de nodiq,e èandèc h t a è n , Hij b e e ld t z e d a ar b ij oo k nog af in zijn ',He e r B o rn rn e l, V o I I e di g e $ r e r ke n ". H e t b líj kt ech ter dat de bekendê lÍ js t di g i n g en a è n vu lling behoeft. Dit s t u k ee n e e r ste è a n zet toe. I k b e s pr e e k h ier 4 voorbeelden.

van aànkonv o rmt h ie r

À f l e v e r in g , 0 9 5 1 is mijns inziens e ê n a a n k o n d iq in s v a n " Hee r Bo eI en tle àèmnaèk, ' e n n ie t d e e e ; s t ; a f l e v e rÍng vèn voornoemd verhaal, z o a ls de kataIogus sug g ê r e ert. Toonder heeft d e z e a f le v e rin g d a n o ok e e n ap artê titol mêegegev e n (z ie b la d z ijd e 6) .

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 1  

Clubblad nr 1

Clubblad nr 1  

Clubblad nr 1

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded