Page 3

VoorÍroord Z e I f Ii ep ik al een hele tijd met h e r id e e v d n e e n v e r z è me lclu b r ond. Miin verzame lit e rn is v o o rn a me li j k Tor n Poe s en O. B . B ommêl. Na e e n t ijd k wa m ik er a c h ter d a t neerdere mênsen m e t h e t z e lf d e id e e r o n d l i epe n , zoals WiIlem en Win . O m z o v e e l mo g e l'ik m ên :r ên .ê È êrêikên werd u ire in d e lilk c le k o zen voor de naam "Marten Toonder Verzamelaars cl u b ' , e n niê t Tom P oesof Hee r B o rn rn e lv e rz a rn e l c Iub. De o pze t r s duideiijk: Zoveel n o g e lijk v e rz è me la è r s va n M arten Toondermèleriè è 1 me t e lk a a r in kontact p ro f i l aten komen en hen hier v d n la t e n g ezamenlijke te r e n do o r acties e n lo f in k o o p , en he t u ith'isse le n van ir]formatie b e t rê f f e n d e het he l e wer k vè n Marten Toonder. G e z i e n e e n a è nta1 andere stripverz a f t e lc lu b s , z o a ls d e Kr e sse Kr rng. de S uske ê n Wt s k e c lu b . de S m u r f enclu b e n de Don Lawrence f a n c lu b is onze c l L r b 1è a l, m aèr onze start is des te b e t e r. H o p e l i jk b e se ft iedereen die 11 d wo rd t d o t een c l u b p a s ee n s ucces wordt als elk I id z ijn b ijd ra qe h i er a a n l evert. Ik nodig een re d e r d a n o o k u it om a f en to e een stukje te schri jv e n , a I d a n n ie t over hun verzème I onderwerp . W e l k o m bij d e Marten Toonder verz a me I a a rs c l u b _ T o n y Àg ter b e r g ,

voorzítter.

Einddaturn voor inzending copy v o l g e n d bla d 15 noverDber í991.

en

advertent i es

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr 1  

Clubblad nr 1

Clubblad nr 1  

Clubblad nr 1

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded