Page 1

Vi skaber virksomheder i vĂŚkst


Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 12 Side 16 Side 18 Side 20 Side 22

Vi skaber virksomheder i vækst Indtjening, investeringer, innovation Organisationsdiagram HedeDanmark – med naturen som omdrejningspunkt Orbicon – bæredygtige løsninger, der giver værdi Hedeselskabet Sp. z o.o. - energiproduktion og reduktion af drivhusgas Xergi – excellence in biogas Dalgas Innovation – fra idé til praksis Hedeselskabet – skovejer med historiske rødder Hedeselskabet i konstant udvikling Vi bygger videre på vores historie

Hedeselskabets formålsparagraf Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt, etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer, både i og uden for Danmark. Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem

forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi. Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset ansvar.


Vi skaber virksomheder i vækst Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, der både driver kommerciel virksomhed, støtter udviklingen af ny viden og arbejder med formidling af viden inden for natur- og miljøområdet. Foreningen bag Hedeselskabet har ca. 2200 medlemmer og en egenkapital på ca. 770 mio. kr. De kommercielle interesser i Hedeselskabet varetages af Dalgasgroup A/S,

hvor missionen er at bidrage markant til en bæredygtig udvikling af naturværdier og naturressourcer i Danmark og resten af verden. Missionen realiseres primært gennem ejerskab af datterselskaberne HedeDanmark, Orbicon, Hedeselskabet Sp z o.o. og Xergi. En del af det overskud, der genereres i Dalgasgroup, spirer videre i Dalgas Innovation, hvor vi aktivt deltager i

forskning og udvikling af ny viden og nye metoder, der skal drive væksten i fremtiden. Derudover indstilles en del af overskuddet til projekter og aktiviteter, som støttes i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf. Glæd dig til at læse mere om Hedeselskabet, Dalgasgroup og datterselskaberne i det følgende og få den kortfattede historie om, hvordan vi skaber forretninger og aktiviteter i vækst.


S | 4

hedeselskabet | indtjening, investering, innovation

indtjening, investeringer, innovation

www.dalgasgroup.dk

Hedeselskabets kommercielle aktiviteter varetages af Dalgasgroup A/S, som realiserer vores formålsparagraf gennem et dynamisk ejerskab og ledelse af selskaber og aktiviteter efter pricippet om de tre I’er:

Indtjening

Investeringer

Innovation

Dalgasgroup fokuserer på at skabe en god indtjening ved at sikre et solidt kommercielt grundlag for datterselskaber og associerede selskaber.

Vi investerer i fast ejendom med naturværdier samt i aktiviteter, der realiserer målene i Hedeselskabets formålsparagraf.

Vi arbejder også målrettet med at omsætte gode idéer til innovative, kommercielle løsninger, der kan fremme samfundets udvikling af gode natur- og miljøløsninger.


hedeselskabet | organisationsdiagram  S | 5

organisationsdiagram

Hedeselskabet Forening

Hedeselskabet skovejendomme Ejerskab

dalgas innovation

dalgasgroup Koncern

Projekter

hededanmark 100%

orbicon 100%

Hedeselskabet Sp. z o.o. 100%

xergi 50%

Forening med status som erhvervsdrivende fond

Varetager den kommercielle del af Hedeselskabets aktiviteter

Service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område

Bæredygtig rådgivning og løsninger inden for miljø, byggeri, energi og natur

Energiproduktion og reduktion af drivhusgas.

Leverandør og driftsoperatør inden for biogas og andre energi- og miljøanlæg

Udviklingsprojekter inden for natur, millø og energi

Ejerskab af skov- og naturejendomme

selskabsstruktur I Dalgasgroup er der en selskabsstruktur med en klar rollefordeling mellem de forskellige forretningsområder og selskaber.

Selskabsstrukturen danner et godt og overskueligt fundament for den fremtidige forretningsudvikling. Hvert år skal der skabes et fornuftigt

afkast til Hedeselskabet, og samtidig skal der igangsættes nye, fremadrettede investeringer, der bidrager til vækst i koncernen.


S | 6

hedeselskabet | hededanmark

HedeDanmark med naturen som omdrejningspunkt

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed indenfor det grønne område. Selskabet er Danmarks største og ledende virksomhed inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt de åbne rum i byerne.

Akademiet og landets førende uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Selskabet har kontorer og driftssteder over hele Danmark og er således både landsdækkende og lokalt til stede.

HedeDanmark har datterselskaber i Tyskland, Letland, Litauen og de Forenede Arabiske Emirater. Der arbejdes systematisk på at overføre viden og serviceydelser mellem landene til gavn og værdi for kunderne. Derudover har HedeDanmark samhandel med knap 50 lande fordelt over hele verden.

HedeDanmark fokuserer løbende på at udvikle medarbejdernes kompetencer såvel fagligt som personligt i tæt samarbejde mellem HedeDanmark

HedeDanmark er førende inden for flisproduktion og leverer årligt ca. 1,5 million rummeter flis til varmeværker og energiselskaber i Danmark.

www.hededanmark.dk

Hermed søger HedeDanmark fortsat at være på faglig forkant inden for det grønne område samt at udvikle nye og bedre løsninger til glæde for miljøet, kunderne og øvrige samarbejdspartnere.

Effektiv og skånsom vandløbspleje. HedeDanmark er højt specialiseret inden for området og plejer mere end 4.000 km danske vandløb.

Skovrejsning, pleje af skov og træhugst er et kerneområde. HedeDanmarks aktiviteter omfatter i alt 100.000 hektar skov i Danmark.


hedeselskabet | hededanmark  S | 7

HedeDanmark håndterer organiske restprodukter fra industrien og spildevandsslam fra kommunerne.

HedeDanmark arbejder med pleje af udenomsarealer og Selskabet afsætter årligt ca. 400.000 juletræer til hele grønne områder for en række landsdækkende virksom- Europa. Den internationale handel omfatter ligeledes ca. heder og forretningskæder samt stat og kommuner. 700.000 kubikmeter råtræ til savværker og træindustri.

Forretningsområder Skov • Skovforvaltning og – aktiviteter • Skovcertificering • Råtræ • Brændselsflis

Landskab • Skovrejsning • Vandløbsvedligeholdelse og -restaurering • Læ- og landskabsbeplantning • Naturpleje og -genopretning

Grøn Service • Anlæg og vedligeholdelse af grønne områder • Snerydning og saltning • Anlægsgartneri • Greenkeeping • Nyttiggørelse af spildevandsslam og organisk affald

Handel • Planteskole og -handel • Skovfrø • Udstyr til juletræs- og skovbrugsbranchen • Ejendomshandel og – rådgivning • Eksport af juletræer og pyntegrønt


S | 8

hedeselskabet | orbicon

Orbicon bæredygtige løsninger, der giver værdi

Orbicon er en international rådgivningsvirksomhed inden for områderne miljø, natur, byggeri, forsyning, klima, energi, arbejdsmiljø og infrastruktur. Orbicon er 100% ejet af Dalgasgroup. Orbicons ca. 500 medarbejdere er fordelt på kontorer over det meste af Danmark. Herudover er selskabet etableret i Grønland gennem et grønlandsk selskab med kontor i Nuuk. For Orbicon er samarbejdet det centrale i ethvert projekt. En forståelse for kundens ønsker og behov gør virksomhedens rådgivere i stand til at løse kundens problemstillinger.

www.orbicon.dk

sourcerne, ligesom der arbejdes med at genoprette tabt natur og sikre biodiversitet i nye former for naturområder. Derudover arbejder selskabet med at bevare og beskytte drikkevandsressourcer og sikre en minimal belastning, når det rensede spildevand ledes ud. Det er med til at sikre et godt vandmiljø og en stabil forsyning af rent drikkevand. Orbicon er med til at skabe fremtidens byer. Bygninger der er gode at bo og arbejde i, byer der er tilpasset fremtidens klimatiske forhold og byer der har integreret natur og miljø med rekreative omgivelser og oplevelsesmuligheder.

I Orbicon arbejdes der for en mere bæredygtig udnyttelse af naturres-

Forståelse og dialog er værktøjerne til at finde, skabe og skræddersy løsningerne – for miljø og mennesker.

Ved at tænke mennesker, byggeri, miljø og forsyning sammen i en klimatilpasningsstrategi, er Orbicon med til at skabe fremtidens bæredygtige byer.

Igennem Orbicons grønlandske selskab udføres en række rådgivningsopgaver i Grønland – især inden for råstof- og olieefterforskning.


hedeselskabet | orbicon  S | 9

Som multidisciplinær rådgiver har Orbicon blandt andet lavet VVM-redegørelse, der afdækker miljømæssige konsekvenser ved etablering af Femern-forbindelsen.

Nogle af Orbicons spidskompetencer ligger inden for miljø- og naturområdet. Selskabets rådgivere er engageret i adskillige af landets største miljø- og naturprojekter.

Forretningsområder Miljørådgivning

Anlægsprojekter

Ledende softwareløsninger

Fremtidens forsyning

Klimaindsats

Driftsoptimering og vedligeholdelse

Bæredygtige bygninger

Arbejdsmiljø

Energioptimering

FN-Byen i København er et af de bæredygtige byggerier, som Orbicon er involveret i. Udover nybyggerier arbejder Orbicon med renovering af eksisterende boligmasse.


S | 10

hedeselskabet | hedeselskabet sp. z o.o.

hedeselskabet sp. z o.o. energiproduktion og reduktion af drivhusgas

Hedeselskabet Sp. z o.o. er et polsk datterselskab, som er 100% ejet af Dalgasgroup. Selskabet varetager driften af tre vedvarende energianlæg placeret i byerne Olsztyn, Sosnowiec og Warszawa. Herudover har Hedeselskabet Sp. z o.o. ligeledes et kontor i Warszawa. De tre energianlæg anvender gas fra lossepladser og forhindrer dermed den kraftige drivhusgas metan i at sive til atmosfæren. Det er med til at begrænse drivhuseffekten og den globale opvarmning. Samtidig bidrager energiproduktionen til at fortrænge fossile brændstoffer.

De tre anlæg har en el-kapacitet på 4,078 MW og en varme-kapacitet på 4,930 MW. Hedeselskabet Sp. z o.o. har en målsætning om at fordoble energikapaciteten over de næste år.

www.hedeselskabet.pl

Over en femårig periode forventer Hedeselskabet Sp. z o.o. at reducere udledningen af metangasser svarende til 620.000 tons CO2 eller 15.000 danske husstandes udledning. Hvert energianlæg leverer strøm svarende til 15.000 danske husstandes årlige forbrug, ligesom de leverer varme svarende til 5.000 danske husstandes årlige forbrug. De vedvarende energiaktiviteter i Hedeselskabet Sp. z o.o. omfatter også handel med klimakreditter, hvor der løbende indgås aftaler mellem Danmark og Polen.

Hedeselskabet Sp. z o.o. investerer løbende i ny teknologi, der skal forbedre afgasning i de tre anlæg til gavn for miljøet.

Den primære del af Hedeselskabet Sp. z o.o.’s lossepladsgasanlæg er er gasindvindingsanlægget, som består af et antal borede gasindvindingsbrønde og de dertil knyttede gassugeledninger.


hedeselskabet | hedeselskabet sp. z o.o.  S | 11

Gasindvindingsanlæg i en 40 fods container på lossepladsen til håndtering af lossepladsgas.

Inde i containeren samles gassen og ledes videre til energiproduktion.

Hvert energianlæg er udstyret med Jernbachergasmotorer.


S | 12

hedeselskabet | xergi

Xergi excellence in biogas www.xergi.dk

Xergi A/S har en international kernekompetence inden for biogas – både som leverandør og driftsoperatør. Selskabet har over 20 års erfaring inden for udvikling, levering, drift og vedligeholdelse af nøglefærdige energi- og miljøanlæg. Xergi har hovedkontor i Danmark og datterselskaber i Frankrig, England og Tyskland samt repræsentationskontorer rundt om i verden. Xergi er et associeret selskab i Dalgasgroup, som ejer halvdelen af aktierne, mens Aktieselskabet Schouw & Co. ejer den anden halvdel. Xergi har udviklet over 150 nøglefærdige energianlæg i ind- og udland – og er

Xergi er engageret i optimering af de biologiske processer og målet er at udvikle den næste generation af biogasteknologi.

Danmarks førende virksomhed inden for biogasanlæg. I forhold til proceskontrol har Xergi leveret mere end 200 overvågnings- og kontrolsystemer til forskellige kunder på energi og miljøområdet samt i industrien og forsyningssektoren. Xergi tilbyder løbende drift og service af biogas- og kraftvarmeanlæg, og selskabet samarbejder blandt andet med internationale forskere fra Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Tekniske Universitet.

Biogas produceres af organisk materiale, som nedbrydes ved hjælp af bakterier i et iltfrit miljø. Denne proces foregår overalt i naturen, men i et biogasanlæg fremskyndes og effektiviseres processen.

Xergi A/S er ejer af et verdens omspændende patent. Patentet øger biogasproduktion baseret på husdyrgødning og giver en bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen.


hedeselskabet | xergi  S | 13

På Gotland i Sverige har Xergi bygget et biogasanlæg, som er baseret på husdyrgødning, energiafgrøder og restprodukter. Anlæggets output er på 20 GWh.

Xergi har leveret verdens største biogastestanlæg til Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet i Foulum.

Xergi har leveret biogasanlæg til den britiske grøntsagsproducent Staples Vegetables, som bruger grøntsagsaffald til energiproduktion.


”Naturen er en mild, klog og retfærdig vejleder” Montaignes Essais, 1588


S | 16

hedeselskabet | dalgas innovation

Dalgas Innovation fra idÉ til praksis www.dalgasinnovation.dk

Dalgas Innovation driver koncernens langsigtede udviklingsprojekter. Aktiviteterne har til formål at understøtte datterselskaberne og udvikle nye forretningsområder i koncernen. Dalgas Innovation bygger videre på de stolte traditioner, som har præget Hedeselskabets historie fra starten. Traditioner der bygger på at omsætte banebrydende ideer og forskningsresultater til praktisk anvendelige metoder og løsninger. Dalgas Innovations investeringsfokus er inden for natur, miljø og energi med

Dalgas Innovation arbejder bl.a. med vidensopsamling angående energipil og andre træ-baserede biomasser.

særlig vægt på projekter, der fremmer bioenergi, og projekter der har en gavnlig effekt på vandmiljøet. Dalgas Innovation har i denne sammenhæng været med til at igangsætte et større projekt inden for blå biomasse, hvor der arbejdes med tang og muslinger som kompensationsopdræt, energibærer og råstof til foder. Et andet fokusområde er biomasse-potentialet i energitræ som pil og poppel. Der samarbejdes med en række kommercielle virksomheder, universiteter og andre forskningsorganisationer.

Tang og muslinger er grundelementerne i det udviklingsprojekt om blå biomasse, som Dalgas Innovation har været med til at igangsætte.

Dalgas Innovation deltager i et projekt om effektivisering af minivådområder, der er designet til at rense vand fra landbruget.


hedeselskabet | dalgas innovation  S | 17

Sukkertang (Laminaria saccharina) er et af grundelementerne i projekt blå biomasse.

fokusområder Dalgas Innovations fokusområder er vand og bioenergi.

Vand

Bioenergi

Minivådområder Blå biomasse Energipil Bioresource


S | 18

hedeselskabet | skovejer med historiske rødder

Hedeselskabet Skovejer med historiske rødder

I Hedeselskabet har vi en lang tradition som skovejer. Vi administrerer og udvikler en betydelig portefølje af skov- og plantageejendomme. Skove vil også fremover være et vigtigt led i vores forretningsudvikling. Hedeselskabets Egne Skove i Danmark er PEFC-skovcertificeret, hvor vi forpligtiger os til at drive skovene efter de kriterier og retningslinier, der gælder for bæredygtig skovdrift, ud fra økonomiske, økologiske og sociale forhold.

Sammen med blandt andre NEFCO er Hedeselskabet medejer af selskabet Rindibel, som varetager skovningsaktiviteter i Hviderusland.

www.hedeselskabet.dk

I udlandet arbejder Hedeselskabet ud fra en strategi om at udvide porteføljen af skov- og naturejendomme. Der integreres et specielt hensyn til natur- og jagtoplevelser i driftsplanerne for skovene. Blandt andet repræsenterer skovens vildt en stor herlighedsværdi og bliver derfor en vigtig økonomisk ressource for skovejerne.

I Letland er der etableret et datterselskab, som ejer ca. 2200 ha skov- og naturejendomme.

Hedeselskabet ejer skove i Danmark, Letland og Frankrig.


hedeselskabet | skovejer med historiske rødder  S | 19

Ejerskab af skov- og naturejendomme

Egne skove i Danmark Egne skove i udlandet Skovselskabet Skov-Sam Holding ApS (50%) Skovselskabet Skov-Sam II ApS (15%) Plantningsselskabet St. Blicher Øvrige plantageselskaber (Ejerskab under 20%) Øvrige plantageselskaber (Ejerskab over 20%) Samlet skovareal

3.769 ha 2.766 ha 5.288 ha 1.960 ha 1.710 ha 793 ha 8.020 ha 24.306 ha


S | 20

hedeselskabet | foreningen

Hedeselskabet udgiver tidsskriftet Vækst, der udsendes til foreningens medlemmer og interessenter. Vækst indeholder artikler og analyser af faglige og politiske problemstillinger, der præger udviklingen på natur- og energiområdet.

hedeselskabet i konstant udvikling www.hedeselskabet.dk

I Hedeselskabet udgør vores medlemmer en bred kreds af beslutningstagere, fagfolk og andre med interesse for natur, miljø og energi. Og døren er åben for flere engagerede medlemmer. Forening beror i dag på de tre grundsten: viden, indflydelse og oplevelse.

Viden Medlemmer af Hedeselskabet modtager fire gange årligt medlemsbladet Vækst. Se også www.tidsskriftetvækst.dk

Indflydelse Hedeselskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, som vælges af medlemmerne.

Vækst indeholder spændende artikler og indlæg, der kommer bredt omkring emner som vandmiljø, drikkevand, spildevand, skovbrug, landskabspleje, byernes grønne miljø og bioenergi.

Repræsentantskabet vælger seks personer til Hedeselskabets bestyrelse, mens de tre øvrige bestyrelsesposter varetages af medarbejderrepræsentanter.

I Vækst er der altid mulighed for at blive opdateret på de væsentlige udviklingstendenser på natur-, miljøog energiområdet. Både fagligt og miljøpolitisk.

Det er dermed medlemmerne, som har direkte indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for foreningens arbejde og udvikling.

Oplevelse Som medlem af Hedeselskabet er der mulighed for at deltage i spændende oplevelser sammen med andre, der har samme interesseområder. Aktivitetsprogrammet udvikler sig fra år til år, men fællesnævnerne er altid natur, miljø og energi.


hedeselskabet | uddelinger  S | 21

Hedeselskabet støtter mange forskellige projekter. Blandt andet etableres der caféhave og snoezelhaver i Landsbyen Sølund, som ligger ved Skanderborg. Sølund er Danmarks største boform for udviklingshæmmede med vidtgående psykiske og fysiske handicaps. Haverne placeres i landsbyens store udeareal, hvor offentligheden også har adgang.

Uddelinger Hedeselskabet har en lang tradition for at gennemføre og støtte udviklings- og forskningsprojekter. Repræsentantskabet og bestyrelsen har derfor nedsat et medlemsudvalg, der blandt andet arbejder med at kortlægge mulighederne for at støtte projekter og aktiviteter, der ligger inden for Hedeselskabets formålsparagraf.

Ørslev Kloster har fået støtte til udvikling og pleje af de unikke og værdifulde omgivelser omkring klosteret.

Projekt minivådområder er blevet udvalgt med henblik på demonstration af anlæggene som virkemiddel til at reducere udledningen af fosfor.

Midler er blevet tildelt Naturvidenskabernes Hus til oprettelse og implementering af anvendelsesorienteret undervisning.


hedeselskabet | hedeselskabets historie

S | 22

Vi bygger videre på vores historie

1860

1880

1900

1920

1940

1866 Det danske Hedeselskab stiftes under ledelse af Enrico Mylius Dalgas. 1894 Enrico Mylius Dalgas dør.

1867 Engvanding var en vigtig forudsætning for frugtbargørelsen af jorden især i Vestjylland. Hedeselskabet støttede oprettelsen af engvandingsselskaber og var bl.a. involveret i placering af vandingskanalerne, stemmeværker og den rigtige fordeling af vandet.

1910 Hedeselskabets Labora­torium etableres med forskellige analyseformer.

1930 Aktiviteter som for eksempel mosekultivering, tørveproduktion og mergling øges under den økonomiske krise. Det Flyvende Korps etablerer læhegn og plantager.

1880 I slutningen af 1880’erne satte Hedeselskabet undersøgelser af landets moser i gang med det formål at mosearealerne skulle inddrages til dyrkning, andre udnyttes til tørvegravning.

1890 Plantning var et af Hedeselskabets allerførste arbejdsområder og en nødvendighed for at beskytte nye afgrøder på markerne, men også for at sikre adgang til byggematerialer og brænde. Hedeselskabet var dybt engageret i såvel småplantninger som egentlig skovrejsning.

Engvanding

Mergling Plantning

1940 Hedeselskabet er direktorat for statens tørveproduktion med administration, kontrol og analyser.

Vandløbsregulering Mosekultur

Plantageanlæg

Grundforbedring Beskæftigelsesprojekter


hedeselskabet | hedeselskabets historie  S | 23

I Hedeselskabet er vi stolte af vores historie og det visionære arbejde, som Enrico Mylius Dalgas – selskabets første direktør – skabte for for næsten 150 år siden sammen med andre fremsynede mennesker. Dalgas var en energisk, motiverende og ambitiøs mand, der så rige frem-

1960

tidsmuligheder i hedens opdyrkning – og tilknyttede projekter. Vi bygger i dag videre på Dalgas’ holdninger om at tænke nyt, tænke i helheder og tænke fremad – fordi mange investeringer i natur og miljø er langsigtede. Set i bakspejlet har Hedeselskabet ydet

1980

et markant bidrag til udviklingen af det danske landskab. De oprindelige målsætninger er for længst blevet nået, og nye opgaver er kommet til. I Hedeselskabet vil vi altid være tæt forbundet med samfundsudviklingen og forholde os til krav, ønsker og forventninger fra omverdenen.

2000

2020

1990 Grundforbedringsafdelingen omstiller sig og etablerer derved grundlaget for en af Danmarks førende miljø- og energirådgivere.

1993 Hedeselskabet Sp. z o.o. etableres i Polen 1970 Miljøreformer, indsats mod forurening, landskabspleje, aktiviteter i U-lande med mere afspejles i en ny og tids­s varende formålsparagraf.

1999 Miljø- og energi­a ktiviteter udskilles i et selvstændigt datter­selskab, Orbicon A/S.

1999 Etablering i Baltikum med fokus på handel og forvaltning af skov- og naturejendomme.

2002 Udskilning af aktiviterne inden for biogasanlæg og levering af andre energi- og miljøanlæg i et selvstændigt selskab, Xergi A/S. 1947 Projekter med naturbeskyttelse og landskabspleje. Første spildevandsledning og rensningsanlæg.

2004 Skov- og landskabsaktiviteterne udskilles i et selvstændigt datterselskab, HedeDanmark a/s.

2008 HedeDanmark overtager ledelsen af selskabet Emirates Landscape L.L.C. i Abu Dhabi, som arbejder med grønne anlægsprojekter.

2009 Orbicon A/S køber Leif Hansen Engineering A/S

Landvinding- og dræningsprojekter Naturplejeprojekter

Udnyttelse af energiressourcer Bred indsats på miljøområdet

Overførsel af de første klimakreditter fra Polen til Danmark


© Hedeselskabet, 2011. Foto: Bert Wiklund, Par No. 1, Hedeselskabet, HedeDanmark a/s, Orbicon A/S, Xergi a/s, iStockphoto, FOCI Image Library, Claus Haagesen (Chilli), Karsten Schnack, Scanpix, NatureEyes, Krzysztof Bialoskorski og Kontraframe. Minden (Scanpix), André Andersen, Anne Mette Kleis-Kristoffersen (Mymind), Naturfocus, Colourbox, AlgeCenter Danmark, maleri af E.M. Dalgas på bagside: August Andreas Jerndorff (Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot).

YK

TR

Hedeselskabet Klostermarken 12 Postboks 91 DK-8800 Viborg

CVR-nr. 42 34 46 13

Tlf. +45 87 28 11 33 Fax +45 87 28 10 01 www.hedeselskabet.dk info@hedeselskabet.dk

Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

SA

1 G N R . 54

-

8 61

Enrico Mylius Dalgas (1828-1894) Medstifter af Hedeselskabet i 1866

Hedeselskabet DK  

Hedeselskabet DK