Page 1

Teamkatalog for Team 4

Bocenter Hedelund Københavns Kommune Socialforvaltningen

November 2008 / administrativ justering juni 2009

Side 1 af 22


Indholdsfortegnelse

1. Indledning

Side 3

2. Faktuelle oplysninger

Side 5

3. Ydelseskatalog

Side 6

4. Teamprofil

Side 9

5. Teambeskrivelse

Side 17

6. Teamudviklingsplan

Side 22

November 2008 / administrativ justering juni 2009

Side 2 af 22


1. Indledning Bocenter Hedelund har i sin udviklingsplan for 2006 – 2008 forpligtet sig til at videreudvikle de overordnede rammer, som blev besluttet i 2004:

Udviklingsområder: 

Øget brugerindflydelse

Styrkelse af beboernes mulighed for udvikling af et mere selvstændigt liv

Afvikling af institutionsmiljøet

Udvikling af arbejdsmiljøet for personalet

Visionerne er: 

At Hedelund fremover kan tilbyde en vifte af boformer med indbyrdes variation, så flest mulige beboeres behov kan tilgodeses, samt flere selvstændige boliger med eget bad og toilet

At sikre beboere bedre mulighed for at blive forberedt til et liv udenfor Hedelund, bl.a. via netværks skabende tiltag og tilbud om beskyttet job

At flytte fokus fra det sygdoms- og plejeorienterede mod det mere udviklingsorienterede med fokus på beboernes sociale rettigheder og behov

At tilbyde beboerne mulighed for valg af sund levevis på kostområdet, fysisk træning m.m.

At Hedelund fortsat fremstår som en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø

Værdier Bocenter Hedelund arbejder ud fra 4 værdier, der jævnligt diskuteres i alle teams: Ligeværd, nærvær, åbenhed og troværdighed

Organisering: For at udvikle et fleksibelt og effektivt brug af personaleressourcer i forhold til beboernes behov for ydelser er personalet på Hedelund organiseret i forskellige teams. Dette indebærer bl.a. at teamet opnår bedre kendskab til/faglig indsigt i et større arbejdsområde, vidensdeling på tværs af boenheder, samt at beboerne sikres større fleksibilitet i ydelserne.

November 2008 / administrativ justering juni 2009

Side 3 af 22


Recovery: På Hedelund danner begrebet Recovery udgangspunkt for udviklingsplaner og aktiviteter på stedet. Recovery kan oversættes til at komme sig – efter en psykisk lidelse. Recovery tanken er en måde at forholde sig til mennesker med psykiske lidelser. Det er vigtigt at de personer, som skal støtte beboeren, tilrettelægger deres hjælp så den kommer til at fremme og ikke hæmme muligheden for at kunne komme sig. Ligeledes skal organisationen i sin struktur og beslutningsprocesser afspejle recovery begrebets håb og optimisme.

Brugerindflydelse: Hedelund følger anbefalingerne fra Københavns Kommunes brugerpolitik. Hedelund har et beboerråd med repræsentanter fra boenhederne. Beboerne sikres indflydelse eller medinddragelse i boenhedernes drift gennem husmøder, beboerråd og centerråd. Beboerne inddrages i ansættelsen af personale til alle stillinger i teamet. Beboerne vælger selv deres kontaktpersoner, og gennem individuelle handleplaner har den enkelte beboer størst mulig indflydelse på eget liv og den støtte og hjælp der er behov for.

Indhold i teamkataloget Teamkataloget består af et ydelseskatalog, en teamprofil, en teambeskrivelse samt teamets udviklingsplan. Formålet med teamkataloget er, at teamet i samlet form har beskrevet dets ydelser, profil, kompetencer, samarbejds- og kommunikationsformer samt udviklingsplan. I ydelseskataloget er beskrevet hvilke kontakt– og støtteformer der generelt ydes til beboerne i teamets arbejdsområde. Desuden præsenteres hvilken målgruppe af beboere teamet henvender sig til. I teamprofilen konkretiseres teamets ydelser i forhold til de arbejdsfunktioner teamet udfører, samt hvilke kvalifikations – og kompetencekrav der stilles til teamets medarbejdere. I teambeskrivelsen beskrives teamets kommunikations– og samarbejdsformer. Desuden indeholder den hvorledes teamet vil sikre teamets faglige udvikling. Udviklingsplanen præsenterer personalets og beboernes forventninger til udviklingen i de kommende år for teamet.

November 2008 / administrativ justering juni 2009

Side 4 af 22


2. Faktuelle oplysninger

Teamleder

Bo Baudtler

Tlf.: 43 95 81 48

Assisterende teamleder

Reidar S. Petersen

Tlf.: 43 95 81 47

Øvrige personale

Hedelunden 31, 2670 Greve

Tlf.: 43 95 81 67

Øvrige Personale

Hedelunden 37, 2670 Greve

Tlf.: 43 95 81 68

Beboer telefoner

Tlf.: 43 95 81 27 43 95 81 28

Team 4 består af 2 boenheder Lynghuset Pilehuset

15 boliger 15 boliger (heraf 1 akutbolig) Teambetegnelsen benyttes udelukkende i forhold til personalets organisering og ikke i forhold til hvor en beboer lever. Der er ansat: pædagoger og sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social-og sundhedshjælper, andre faggrupper er ikke udelukket.

November 2008 / administrativ justering juni 2009

Side 5 af 22


3. Ydelseskatalog Målsætning Vi tilbyder beboerne hjælp og støtte til at gøre hverdagen forudsigelig, genkendelig og levende, med udfordringer der er tilpasset den enkeltes formåen og til styrkelse af selvværdsfølelse og livskvaliteten. Vi ønsker at understøtte beboernes sociale rettigheder, sådan som de er formuleret i FN´s standardregler om lige muligheder for mennesker, der har et handicap.        

Tage beslutning om eget liv Have egen økonomi Komme omkring og have kontakt med andre Have arbejde eller anden aktivitet i hverdagen Få undervisning og uddannelse Dyrke interesser Få råd og vejledning Få behandling

Personale Hver medarbejder er kontaktperson for op til 4 beboere. Kontaktpersonen planlægger i samråd beboeren, hvordan aftale om hjælp og støtte skal tilrettelægges. Personalet arbejder i dag- og aftentimer samt weekend efter individuelle aftaler. Det er ledelsens mål at tilstræbe en ”drømmemødeplan” for medarbejderne i kombination med teamets behov. Der er aftalt selvforvaltningstimer for den enkelte medarbejder, målrettet til nærvær med beboer/beboerne (røde cirkeltimer/dage). Ved aftalte funktioner medfølger et selvstændigt budget og defineret kompetence. Der er fokus på ”at gøre en forskel” og teamledelsen er indstillet på at dette honoreres individuelt. Der er synlige aftaler om hvem der gør hvad, og beskrevet forventninger. Personalet kan ryge udendørs. Der er forskellige velværetilbud, som gælder både for personale og beboere, f.eks. massage, fysioterapi og zoneterapi. Sammen med beboerne kan medarbejdere deltage i fysiske aktiviteter under projektet ”Hedelund bevæger sig”. Der er forskellige stillingstyper og timekvote.

November 2008 / administrativ justering juni 2009

Side 6 af 22


Brugerindflydelse Hvem skal være tovholder for aftalerne om hjælp og støtte? I Team 4 ønsker vi at beboerne tager tovholderrollen, og personalet lytter til hvilke ønsker og behov for hjælp og støtte der er. Beboerne har indflydelse på, hvem der bliver deres kontaktperson. Sammen med kontaktpersonen aftales den hjælp og støtte, som beboeren ønsker og har brug for, samt hvordan kontaktpersonens ”røde cirkeltimer” skal bruges. Beboerne inddrages i og har medindflydelse på beslutninger om indkøb af større inventar til fællesarealerne og større renoveringsprojekter. Beboerne inddrages i og har medindflydelse på beslutninger om kosten, indkøb og tilberedning, samt om fællesaktiviteter. Beboerne kan deltage ved personalemøder, og de medvirker ved ansættelser af nyt personale. På organisationsplan har beboerne indflydelse gennem beboerrådet og centerrådet.

Fællesskab I husene tilstræbes der en rar og praktisk indretning af køkken/spisestue og opholdsstue. Der er fælles TV opholdsstuer, og der er udendørsfaciliteter til hyggeligt samvær. Hvert hus er selvfølgelig præget af de beboere som i øjeblikket bebor boligerne, hvad angår indretning og møbelvalg i dagligstuer, samt farver på væge i fællesrum og gangarealer. Beboerne kan ryge i egen bolig. Når beboerne ryger i egen bolig er der aftalt at døren til egen bolig skal være lukket. Morgenmad anrettes som buffet i begge huse, så beboerne kan indtage morgenmad alt efter hvornår de synes det passer ind i deres hverdag. Middags- og aftensmaden spises efter eget valg, i egen bolig, i fællesskab eller i Spisehuset Gryden. Der kan spises i fællesskab til faste tider i større eller mindre grupper, afhængig af beboerens fysiske formåen og den enkeltes ønske om socialt samvær. Ønskes samvær med andre i bocentret kan den med fordel opleves i Klub Mosaik eller i Cafeen.

November 2008 / administrativ justering juni 2009

Side 7 af 22


Hjælp og støtte Den hjælp og støtte den enkelte beboer skal have, aftales individuelt mellem beboerne og deres kontaktperson, og det indskrives i ”Hjælp og støtte ” planen i beboermappen. Det vi yder/tilbyder, er bl.a.:             

Hjælp og støtte til en aktiv, tryg, meningsfuld og selvstændig tilværelse Støtte til fællesaktiviteter Styrkelse af kompetencer med henblik på en mere selvstændig boform Støtte til at indgå i og bidrage til samfundets fællesskab Støtte til at indgå i og bidrage til sociale netværk Praktisk hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask Fælles eller individuel madlavning i boenheden Hjælp til personlig pleje og toiletbesøg Hjælp til forflytning Hjælp til at hente, indtage eller destruere medicin Hjælp til varetagelse af problemer i forbindelse med sygdom, sanser, søvn, hvile, kost, medicin og nydelsesmidler. Støtte til varetagelse af økonomi Støtte i forbindelse med personlige mål f.eks. udflytning, arbejde og uddannelse

Samarbejde Samarbejdet med pårørende og det offentlige eller private behandlingssystem, er baseret på den enkelte beboers ønske om og tilladelse til at inddrage og/eller udveksle oplysninger med disse. Det vil tydeligt fremgå af beboermappen. Der afholdes arrangementer for de pårørende i team 4, hvor der også er mulighed for information af de generelle forhold og ændringer i teamet/boligerne. Der er ligeledes mulighed for at spørge om eller diskutere alle forhold af generel karakter. Derudover er pårørende repræsenteret i Centerrådet.

November 2008 / administrativ justering juni 2009

Side 8 af 22


4. Teamprofil Arbejdsfunktioner Det forudsættes at beboerne medinddrages, hvor det er muligt: -

Indkøb / kost / levnedsmiddelkontrol krav Beboerjob og hjælpemidler Udlæg / taxakørsel / forskønnelse / indkøb af små inventar / møntvask / depotbestilling Indkøbsgrupper Dialog og nærværsgruppen Medicinansvarlig Medicinegenkontrol i team 1, team 4, team 5 ”Hedelund bevæger sig” projekt Hjernenetværk Hedelund Misbrugsteam Praktikvejleder for pædagogstuderende Praktikvejleder for social- og sundhedsassistent elever Clearet til at kunne håndtere varsling / alarm Uddannelsesudvalg Ansættelsesudvalg

Mad: - praktisk forberedelse omkring måltiderne tage mad ud af fryser, oprydning - planlægning / indkøbsliste - indkøb/bestilling - menu og kostudvalg - sætte varer på plads - egenkontrol Depotvarer: - bestilles - sættes på plads - fyldes op i boliger og fællesarealer Tøj: -

mærkning af tøj vask og tørring af tøj lægge tøj på plads

Hjælpemidler: - vedligeholdelse af fælles hjælpemidler, kørestole, rollatorer og lifte Rengøring: - lejlighedsvis rengøring af fællesarealer eks. kaffepletter - tømning af skraldespande - toiletter

November 2008 / administrativ justering juni 2009

Side 9 af 22


Informationer: - møder - modtage telefonopkald - postomdeling - søge oplysninger og videregive dem - læse mail hver dag, besvare og udsende mails - dokumentation og læsning/beboermapper - fagblade Medicin: - bestilling/ændring/beboerinformation - opfølgning på lægesamtaler - sætte varer på plads - kontrollere dosispakninger - sidedoseringer - pakke medicin til beboere der skal ud af huset - akut medicin, bestilling, afhentning og dosering - dokumentation/ajourføring - indhente informationer om præparater og procedurer - insulin og depotinjektioner - lægebesøg med beboer, opfølgning af aftaler ved lægesamtaler Laboratorieprøver: - bestilling af prøver - kontrol af svar - formidling og opsamling (psykiater el. læge) - indhente svar, skrive henvisningssedler - dokumentation/kalenderføring Varsling/alarm: - gå til varsling og alarm - opsamling/debriefing Økonomi: - indkøbsregnskab - kostregnskab - taxaregnskab - reguleringskladder - beboerøkonomi efter aftale/bank Fællesarrangementer og møder: - motivere - deltagelse - oprydning - opsamling/referat og formidling - aktiviteter og nærvær med beboerne

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 10 af


Funktioner med forhandlet funktionstillæg i Team 4 og aftalt budget til selvstændig administration (forhandlet 2009):          

Nærvær/aktivitet/ dialog/pårørende (4 medarbejdere, hver 2 trin ) Medicinansvarlig/ indkøb/ kvalitetsikring (1 medarbejder med 7 trin) Medicinegenkontrol og kvalitetstjek – særskilt funktionstillæg ifølge aftale Koordinerende sygeplejerske og kvalitetstjek – særskilt funktionstillæg ifølge aftale Beboerjob, hjælpemidler /udeareal (1 medarbejdere med 3 trin) Depotvarer/udlæg/ taxa kørsels regnskab/mindre inventar/ forskønnelse (1 medarbejdere med 4 trin) Kost/Egenkontrol/indkøb/afregning/beboerinddragelse (1 medarbejdere med 3 trin) Misbrugsteamdeltager (1 medarbejder, 7000 kr. årligt) ”Hedelund bevæger sig” projekt 2008-2009 (2 medarbejdere, 5600 kr. årligt) Sikkerhedsrepræsentant – særskilt funktionstillæg ifølge aftale

Job- og kompetenceprofil for kontaktpersoner På Hedelund er kontaktpersonfunktionen central i forbindelse med relationen mellem personale og beboerne. Grundlaget for arbejdet som kontaktperson er Hedelunds udviklingsplan og udviklingstiltag. Dette indebærer, at kontaktpersonen arbejder recovery-orienteret, med brugerindflydelse, med styrkelse af beboerens muligheder for udvikling af et mere selvstændigt liv samt med at afvikle institutionsmiljøet. Alle beboere på Hedelund har en kontaktperson efter eget valg. Lovgrundlag: Servicelovens § 83, tilbud om ydelse af personlig og praktisk hjælp samt § 85 tilbud om ydelse af socialpædagogisk bistand.

Faglig kvalifikation Kontaktpersonen har som uddannelsesmæssig baggrund kvalifikationer indenfor det social-, pædagogisk- eller sundhedsfaglige område. For at være kontaktperson kræves kvalifikationer der uddannelsesmæssigt minimum svarer til social - og sundhedsassistent.

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 11 af


(Færdiggjort på Teamdag sammen med personale og beboere den 26/11-08).

Faglig kompetence Ansvar:

Opgave:

Skabe og arbejde i en ligeværdig relation

I en atmosfære præget af tillid, tryghed og humor skabes der mulighed for personlige samtaler med beboerne. Dialogen mellem kontaktperson og beboer bygger på gensidig respekt. Beboere og personale holder møder i fællesskab. Beboerne:  Mere tid til at tale sammen  Det fungerer godt med den daglige kontaktperson  Tilfredshed Medarbejderne:  Dialog og gensidig respekt  Afsætte tid til personlige samtaler  Tillid, tryghed, humor

Føre den nødvendige dokumentation

Al dokumentation er tilgængelig for og efter aftale med beboeren. Sproget er let forståeligt. Det tilstræbes at dokumentationen udføres sammen med beboeren. Det skaber tryghed at sundhedsfaglige vurderinger og informationer dokumenteres. Den faglige indsat højnes, der sikres opfølgning på væsentlige og aftalte indsatsområder. Beboerne:  Man kan godt læse idet  Det er trygt at vide at vigtige sundhedsfaglige informationer gives videre Medarbejderne:  Evt. sammen med beboeren  Informere beboeren om hvad man skriver  Sprogligt forståeligt  Beboerne skal vide at de har mulighed for at læse i beboermappen  Efter faglig vurdering  Beboerens evt. ønsker ift. dokumentation nedskrives også

Støtte til en tryg, meningsfuld, aktiv og selvstændig tilværelse

For at beboeren kan føle sig tryg skal kontaktpersonen være synlig og tilgængelig, overholde aftaler samt være opmærksom på og handle på utrygge situationer i teamet /huset. Personlige samtaler med beboeren føres i beboerens bolig. Det er en selvfølge at tavshedspligten overholdes. Beboeren informeres om muligheder for at tilkalde hjælp via kontakten ”Personalekald” /telefonen og personnødkald.

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 12 af


Forsættelse: Støtte til en tryg, meningsfuld, aktiv og selvstændig tilværelse

Det giver mulighed for følelsen af meningsfylde, når der følges op på beboerens ideer til ændringer eller nye aktiviteter, bl.a. ved at formidle dem videre til f.eks. ”Nærvær og dialoggruppen”. Kontaktpersonen taler med beboeren om mulighederne for aktiviteter og beboerjobs. Med anerkendelse af beboerens ressourcer opmuntres gennem dialog til aktiviteter og selvstændighed. Beboerne:  Udflugter  Aktiviteter som tegne og male  Museumsbesøg  Venlige og rare omgivelser  Synge sammen  Opmærksom på evt. uro  Banko Medarbejderne:  Være synlig og tilgængelig  Tale med beboeren om de aktiviteter der er udbudt og tilmelde og hjælpe med det praktiske  Overholde aftaler (troværdighed)  Føre personlige samtaler i beboerens bolig  Informere om telefonisk tilkald  Følge op om beboerens ideer  Komme med forslag for at gøre noget  Opmuntre til selvstændighed og aktivitet  Dialog  Anerkende beboerens ressourcer  Nødkald efter faglig vurdering  Beboerjobs  Formidle ideer fra beboer til aktivitetsudvalg

Skabe og udvikle kontakt og netværk

I dialog med beboeren afklares behov og ønsker. Kontaktpersonen kan efter aftale med beboeren kontakte pårørende. Det kræver altid en faglig og menneskelig vurdering, når pårørende kontaktes ved sygdom. Der kan formidles besøgsven. Beboeren kan følges til forskellige aktiviteter på Hedelund eller andre steder. Små kaffeklubber eller gæstebud med beboere fra andre huse kan skabe kontakter. Beboerne:  Snakke om det  Ringe efter man har lavet en aftale  Kontakte pårørende f.eks. ved sygdom  Berolige familien Medarbejderne:  Dialog omkring at underrette pårørende  Overveje fagligt og menneskeligt hvad der skal gøres  Afklare beboerens ønsker og behov  Informere om aktiviteter på Hedelund  Formidle besøgsven  Ledsage beboeren til aktiviteter eller besøg  Arrangementer med pårørende  Lave små kaffeklubber  Invitere beboerne fra det andet hus

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 13 af


Støtte og hjælp til nødvendige praktiske opgaver

I dialog med beboeren aftales den ønskede og nødvendige støtte. Kontaktpersonen guider eller udfører de praktiske opgaver sammen med beboeren. Der skabes mulighed for samtaler mens man arbejder sammen. Beboerne:  Hjælpe med at ringe  Rengøring  Skrive breve  Tid til personlig hjælp f.eks. bad  Ledsage til lægebesøg efter beboerens valg Medarbejderne:  At snakke mens man samarbejder  Tage dialog med beboeren og aftale hjælp efter behov (beboermappen)  Guide eller gøre det sammen med beboeren

Foretage en faglig vurdering af beboers situation og handle derud fra

Kontaktpersonen vurderer beboerens situation, reaktioner og handlinger og tager som det første skridt en dialog med beboeren derom. Kontaktpersonen udarbejder og ajourfører i samarbejde med beboeren en pædagogisk handleplan og en sundhedsmæssig helhedsvurdering. Ved dialog med beboeren aftales hvad der skal iværksættes. Beboerne:  Indstille til psykiater  Anbefale fodbad  Gå med til læge Medarbejderne:  Fysisk og psykisk  Vurdere beboerens adfærd og tage en dialog om det som det første skridt

Støtte til sund levevis

Til sund levevis hører at komme op om morgenen og i seng om aftenen, sund og varieret kost, bevægelse, frisk luft og personlig hygiejne. Kommunens rengøringsstandarder efterleves. Støtte aftales sammen med beboeren. Beboerne:  Komme op om morgen  Flere grøntsager  Skraldede kartofler og gennemstegt kød  Danske retter  Påminde om at gå i bad Medarbejderne:  Madudvalget tilrettelægger menuplan  Fysisk aktivitet med støtte fra FYSISK AKTIVITETSKONSULENT  Gøre opmærksom på muligheder for fysisk aktivitet  Gåtur omkring søen  Opfordre og støtte til daglig hygiejne  Komme i seng om aftenen  Frisk luft på stuerne

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 14 af


Udarbejde og følge op på den pædagogiske handleplan

Arbejdet med beboermappen foregår efter aftale med beboeren i beboerens egen bolig. Der tages udgangspunkt i beboerens egne ideer og ønsker. Aftalerne om hjælp og støtte følges op, og der udarbejdes status efter gældende regler. Beboeren informeres, hvis der undtagelsesvis er dokumenteret i beboermappen, uden beboerens medvirken. Beboerne:  Være med til at skrive  Skrive egne ideer  Evalueres Medarbejderne:  Foregår i beboerens bolig  Efter gensidig aftale med beboeren

Organisatorisk kompetence Ansvar: Arbejde i et tværfagligt miljø

Opgave: Kontaktpersonen inddrager kollegaernes ressourcer og faglige viden/kompetencer. Den enkelte medarbejder kan udbyde specielle tilbud ud fra egne kompetencer. Beboerne kan efter eget ønske oplyses om kontaktpersonens faglige kompetencer. Beboerne:  Det er godt at vide noget om den enkeltes faglige kompetencer Medarbejderne:  Bruge hinandens ressourcer og faglig viden  Udbyde specielle tilbud ud fra den enkeltes faglighed

Samarbejde med det øvrige personale i forskellige opgaveløsninger

Det er vigtigt med en positiv og anerkendende kommunikationsform. Vigtigt med et højt informationsniveau, hellere informere en gang for meget end en gang for lidt. Beboerne:  Alle snakker godt sammen, smiler Medarbejderne:  Kontakt via mail  Invitere klubben til husene  Kontakte serviceteam

Interesse og engagement i egen og kollegers kompetenceudvikling

Den enkelte kontaktperson arbejder interesseret med sin faglige kompetence-udvikling og opsøger faglig viden. Ny viden deles med kollegaerne, og der afsættes tid og rum til det. Det forventes, at kollegaerne evt. overtager opgaver for den, der er på kursus. Supervision efter aftale.

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 15 af


Personlig kompetence Beboerne: Almenviden, sød og venlig, forstående, smile, hilse Medarbejderne: Humor, kreativ, rummelighed, god samarbejdsevne, troværdighed, åbenhed, ligeværd, nærvær, inspirerende, spontanitet, positiv, lyttende, rolig, anerkendende måde at tale på, livserfaringer

Færdiggjort på Teamdag sammen med personale og beboere den 26/11-08 .

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 16 af


5. Teambeskrivelse Ledelse Vi tilbyder en positiv og tillidsfuld samarbejdsform, hvor den enkelte medarbejder, såvel som gruppen, har mulighed for at udvikle sine specifikke kompetencer. Vi ønsker at optræde motiverende, og vi ønsker at uddelegere ansvar til teamets medarbejdere. Hvor selvkontrol og kontrol er en selvfølge. Vi tilstræber at udøve ledelse i en feedback kultur, hvor alles ønsker og ideer er lige velkomne til drøftelse, og hvor der er tillid til at ledelsen agerer professionelt når der skal træffes beslutninger. Vi ønsker ledelse baseret på Hedelunds 4 værdier: Ligeværd, åbenhed, nærvær og troværdighed. Vi forventer at der udvises gensidig respekt mellem kolleger og ledelse. Vi arbejder på at forenkle og synliggøre arbejdsfunktioner og arbejdsgange. Vi tilstræber ” første gang rigtig kultur” og ønsker at hente spildte ressourcer af denne vej. Vi forventer at aftaler efterleves. Vi forventer at alle mestrer respektens kundskab og at beboerne medinddrages.

Teamledelsen ønsker at arbejde videre med:               

Uddelegere opgaver, ansvar og kompetence Yde situationsbestemt ledelse Synliggørelse af: ”Hvem gør hvad” og hvad kan den enkelte beslutte Forenkling af arbejdsrutiner/gange Styrke brugerindflydelse og nærvær Medvirke til sparring og faglig vejledning og styrke egenkontroller Kompetenceudvikle medarbejderne med afsæt i MUS – samtaler og hverdag Implementering af Hedelunds værdier At vi skal leve op til overordnede krav/forventninger i forhold til tilgængelige ressourcer og Hedelunds politikker Overholdelse af det aftalte budget Embedslægens tilsyns kommenterer Socialfagligt tilsyns kommenterer Miljøledelse og sikre at alle medarbejdere har forståelse for dette Medvirke aktivt til at opfylde Hedelunds Kvalitetsmodel og Resultatkontrakt Medvirke aktivt til et bredt samarbejde på tværs på Hedelund

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 17 af


Teamledelsens forventninger til medarbejderne i Team 4: 

 

             

Som medarbejder i team 4 tager man ejerskab af de opgaver man påtager sig Hvis man ikke kan leve op til opgaver/funktioner, siger man til Kontaktperson funktionen tages alvorligt, der skal tilbagemeldes omkring de områder, man ikke har styr på, eller kompetence til. At overholdelse af aftaler er et must At faglig ajourføring er en selvfølge At beboer indflydelse og nærvær er en selvfølge Medvirke til at virkeliggøre beboer deltagelse i personalemøder. At alle aftaler og samarbejdet bygger på respekt til hinanden At kvalitet og professionel indsats er en selvfølge Når du siger du ikke kan, så fortæl os, hvad vi kan gøre for at hjælpe dig Øget bevidsthed om at team 4 er en del af en større helhed At alle kender Hedelunds mål og politikker At blive fortrolig med at arbejde i team Kollegial støtte og etisk omgang og respekt og god tone Job – og funktionsbeskrivelser og øget budget indsigt og medansvar Mødestruktur og indhold og arbejdskultur styrkes At der etableres beboermøde/husmøde struktur i team 4

Kommunikation Generelle informationer formidles til hele team 4 via mail. Tilbagemeldinger på informationer og spørgsmål gives per mail. Alle fastansatte har autoriseret tilgang til EDB. Der forventes at alle med EDB adgang sørger for at ajourføre / læse mails når de er på arbejde. Samt handler på dette. Feedback gives mundtligt, hvis muligt.

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 18 af


Prioritering og fordeling af opgaver Personalet prioriterer og planlægger som oftest selv udførelse af de opgaver der er. Vi løser de opgaver vi har kompetence til (teamets faglige kompetencer skal udnyttes) og efter hvem der er kontaktperson den pågældende dag. Det er en selvfølge at vi bruger hinanden til løsning af opgaver.

     

Der er en forventning til at medarbejdere i fællesskab planlægger og udføre dagligdagens gøremål. Der er en forventning til at medarbejderen planlægger sammen med beboerne. Der er en forventning til at daglige planmøde bruges til at planlægge. Der er en forventning til at det der er påkrævet udføres først. Fordeling og udførelse af opgaver hænger sammen med kompetencer og prioritering, faglige vurderinger og aftaler, i forhold til ressourcer. Det forventes at man hjælper indbyrdes.

Mødestruktur Planmøde kl. 10.30 til 10.45 alle ugens dage. Personale med Plankort 1 og plankort 3 koordinerer dagens opgaver. Næste dags plan udarbejdes. Dialogmøde med centerledelsen 4 gange årligt. Oftest tirsdage kl. 13.30 til 14.15. Personale- og beboerdeltagelse Egentlige personalemøder er ikke fast planlagte. Der holdes ikke møde for mødets skyld, men når der vurderes behov for møde. Beboerdeltagelse er et af målene i Hedelunds udviklingsplan 2006-2008. Teammøder er etableret fra januar 2009: Disse møder afholdes 5 gange årligt i tidsrummet 15-18. Personalet har mødepligt. Beboere og pårørende, der finder det relevant har mulighed for at deltage. Personalemøder udgår. Temadage kan have en varighed af halve og hele arbejdsdage. Der kan kombineres med teammøde. Vi stiler efter at afholde 2 temadage årligt om relevante emner.

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 19 af


Etiske spilleregler (Udarbejdet og besluttet på Teamadag sammen med personale og beboere den 26/11-08 ).

-

-

-

Bo-glæde (glæden ved at bo i team 4) og arbejdsglæde, andres opfattelser, samt styrket opmærksomhed på den kerneydelse personalet skal yde. De nye arbejdsplanlægnings kort (påbegyndt primo november 2008) har været med til at forbedre tonen personalet indbyrdes. Der er ikke de store diskussioner om hvem der gør hvad. Opgaver er blevet synlige for alle. Der frigives mere tid med de nye kort. Vi skal møde hinanden og andre med et smil og imødekommenhed. Opmærksomme på når et menneske træder ind i ”rummet”. Være bedre til at melde ud, hvis man en dag har nedsat personlige ressourcer. Vi skal være bedre til at lytte til modparten.. Vi skal udvise mere ansvarlighed. Vi skal øge ansvarsbevidstheden. Respekt for andres meninger, grænser, følelser og oplevelser. Vi skal udvise omsorg for hinanden. Vi skal være troværdig og vise tillid. Vi skal være med til at nedtrappe en konflikt hvis den opstår. Møde hinanden positivt (hvad man sender ud får man tilbage). Sikre en god omgangstone, hvor ingen føler sig stødte og der opleves tryghed. Respekt for hinandens personlige og faglige kompetencer. Assertiv: (respekt for både egne og andres ...) Vi skal leve op til LÅNT (ligeværd, åbenhed, nærvære og troværdighed). Vi skal tale med hinanden og ikke om hinanden. Gensidig respekt for hinandens forskelligheder beboer-leder-medarbejder. Imødekommenhed: Ser vi en besøgende/ pårørende/ ukendt person, skal vi lige sikre at vedkommende får hjælp/ - og at vi stiller os til rådighed, hvis der er brug for hjælp. ”er der noget jeg kan hjælpe dig med ”? De skal også føle sig hjemme. Vi skal udvise interesse for hinanden og være gode til at give positive tilbagemeldinger. Det er ok, at sige fra og ikke ville høre på sladder, brok. Men det er ikke ok at sladre. Lytte aktivt til hinanden. Overholde en aftale og hvis den ikke kan overholdes med det samme, lave aftalen om, hvornår så. Der er legalt og nødvendigt at sige fra når der snakkes om andre og ok at spørge hvorfor. Samarbejde om dagens opgaver. Stille sig til rådighed. Respekt for hinanden. Og medindlevelse. Bruger sin intuition, vurdering og udføre handling. Rydde op efter sig selv som minimum – borde, vaskerum, fællesrum. Ro når der spises i spisestuen. Det vil sige ingen opvaskmaskine er i gang eller personale der står og taler uden for det sociale, at spise sammen.

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 20 af


Kompetenceudvikling Der stilles store forventninger til at personalet arbejder på et højt fagligt niveau og professionelt og at man som medarbejder selv gør en indsats for at holde sig fagligt ajour. Der er stor fokus/forventning og opbakning til kompetenceudvidelse og der er afsat økonomiske ressourcer til dette. Hedelund har et Kompetenceteam, med mangeartede læringstilbud, som det kan anbefales aktivt at benytte. Supervision er et redskab, der kan benyttes til at bibringe løsning og styrkelse, udfra forskellige problemstillinger der måtte opstå. Der tilbydes supervision 2 gange om måneden, således at hver medarbejder kan deltage mindst en gang om måneden. Uddannelse / læring er et vigtigt element, for at kunne udvikle sig fagligt og personligt. Vi skal i fællesskab tilstræbe vidensdeling og opfordre til at der i dagligdagen tages emner til drøftelse. Det er med til at udvikle medarbejdernes kompetencer, at der kommer elver og studerende i praktikforløb. Medarbejdere deltager i planlagte kursusforløb og der afsættes de fornødne ressourcer til dette. I forhold til teamets visioner besluttes områder for kompetenceudvikling i fællesskab med personalet. Ideer og udspil fra beboerrådet medtages i beslutningen. samt med afsæt i ydre krav og tendenser, sammenholdt med Bocentret Hedelunds kvalitetsudviklingsmodel og indgået resultatkontrakt. Minimum en gang årligt indkalder teamledelsen til MUS (Medarbejder Uviklings Samtale). Der drøftes nutidige og fremtidige kompetenceudviklinger for den enkelte medarbejder. Der gøres status og der justeres for tidligere indgået aftaler.

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 21 af


6. Teamudviklingsplan Hvilke planer har teamet for de næste 2 år (2009 – 2010) -

Øge brugerindflydelse og beboerdeltagelse i fællesmøder / temadage i team 4

-

Beboermappeajourføring efter de foreliggende regler og vejledninger

-

Mere ud af huset – aktivering. Oprettelse af beboerjob og benyttelse af disse

-

At en større del af beboere i teamet deltager i aktivitet udenfor de aftalte og planlagte dagligdags gøremål

-

Fokus på udflytning og synlige handleplaner for tiltag i forbindelse med dette

-

Recovery orienteret udgangspunkt og øget viden om dette

-

Øget benyttelse af EDB og oprettelse af en ekstra PC til personalet

-

Synliggørelse af funktioner / budgetter/ forbrug

-

Research på personale ressourceforbrug i forhold til opstillede mål

-

Teamkatalog ajourføres med beboere og personale til fastlagte terminer, Bocentret Hedelunds Kompetenceteam inddrages

-

Udføre forskønnelse i team 4, herunder (inventar og vedligehold)

-

Styrke medicinkompetencen og fastsætte niveauer for personalets kompetence

-

Implementere standarder, der er besluttet i Socialforvaltningen

-

Udarbejdelse af introduktionsplan for nyansatte

-

Synliggørelse af gensidige forventninger, beboer / personale

-

Synliggørelse af muligheder og krav

-

Implementering af Bocenter Hedelunds værdier: ligeværd, åbenhed, nærvær og troværdighed

-

Fokus på etiske regler i team 4.

-

Være med til at øget indsatsen til fælles Hedelund.

-

Fastholdelse af værdi skabende medarbejdere. ”de der gør en forskel”.

-

Synliggøre beboer tilfredshed eller det modsatte og handle herpå.

-

Øge pårørende samarbejde, hvis beboerne giver tilladelse

November 2008 / administrativ justering juni 2009 22

Side 22 af

Team 4 - Teamkatalog  

Teamkatalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you