Page 1

Hedegaard foods’

egg news

1. april 2009 | nr. 2 | www.eggs.dk |

Brian Simonsens høns Foto: Rasmus Blume fra Torben Hjulmand

Etagebyggeri til høns... Vi fandt en Moviestar! FIND opskiften på

Projekt

H

jælp Nikolaj Kirk og os med at samle penge ind til Masanga Hospitalet i Sierra Leone...

SMS Masanga til 1245 og doner 100 kr. DIN hjælp gør en forskel!

GOD PÅSKE

Læs mere om projektet på side 11

butterdejstærte inde i EGG NEWS

Q-Pan en super

pandekagemaskine

bager en pandekage på ca. 1 minut Slut med at stå alene og bage pandekager, mens resten af familien sidder og spiser! Ta’ i stedet Q-Pan med ved bordet og bag og spis sammen... Køb Q-Pan på eggs.dk


2

| 1. april 2009

PüskeÆG Foto: Torben Hjulmand


1. april 2009 |

3

Forbruget af æg stiger eksplosivt! af Ivan Noes Jørgensen

derfor sjældent eller aldrig negativ i relation til salmonella.

Æ

F

orbruget af friske skalæg er de seneste år steget markant. Siden 2000 er forbruget af friske skalæg øget med 29 %. Fra 2007 til 2008 steg forbruget alene med 5,6 %. HEDEGAARD foods har fulgt udviklingen og ligger stabilt med en markedsandel på 40 %.

D

er er to årsager til det øgede forbrug. På den ene side omhandler det tillid og på den anden side en megatrend, hvor ernæring og sundhed er i højsædet.

T

illiden til danske æg er i gennem de seneste år styrket. Dette er sket i forlængelse af den konsekvense bekæmpelse af salmonella, som har fundet sted i Danmark. Der har i mange år været en nul tolerance for salmonella, når det gælder æg i Danmark. Dette har sammen med vores egen kvalitetssikringssystem ”Fra Jord til Bord” koncept betydet, at der i praksis ikke er salmonella i vores friske skalæg. I pressen omtales æg

g er sunde! Æg indeholder alle essentielle næringsstoffer med undtagelse af C-vitamin. De fleste vitaminer og mineraler findes i blommen, mens indholdet af natrium og kalium er markant større i hviden end i blommen. Hviden er rig på protein og har dermed høj næringsværdi. Æg indeholder ca. 12 g protein pr. 100 g og alle 8 essentielle aminosyrer.

Dette afspejles i et øget forbrug af friske skalæg. Det ser ud til, at denne tendens gør sig gældende i det meste af verdenen, hvilket betyder, at der i øjeblikket er en markant efterspørgelse efter æg på det globale marked.

D

et øgede forbrug af æg påvirker også HEDEGAARD foods i en positiv retning. Vores salg af friske skalæg steg således med 16 mio. æg fra 2007 til 2008.

P

å kort sigt har finanskrisen også indvirkning på det øget forbrug af skalæg. Restaurantbesøgene er skåret ned og mange laver nu selv deres mad fra bunden.

Jeg vil gerne ønske vores kunder, medarbejdere, ægproducenter og andre interessenter en rigtig god påske! Venlige hilsner Ivan


4

| 1. april 2009

Etagebyggeri til høns af Torben Jacobsen

Det er Danmarks første nybyggede hønsehus med etageanlæg! Brian Simonsen tog hønsehuset i brug i begyndelsen af februar 2009.

E

tagebyggeriet har to primære fordele sammenlignet med traditionelle hønsehuse. Hønsene har nu mulighed for at søge i højden - en adfærd de har med sig fra naturen, hvor høns og fugle flyver op i træer for at søge i sikkerhed.

I

vejle bor Brian Simonsen, en af vores producenter af skrabeæg. Brian har netop investeret i et nyt etagebyggeri til skrabeægs høns.

E

n anden fordel er, at man kan muge ud løbende - en fordel man ikke har i nuværende hønsehuse. Dette giver et væsentlig bedre

indemiljø til glæde for både høns og Brian Simonsen.

D

et nye hønsehus i Vejle er på 1728 m2, hvoraf 360 m2 er pakke- og kølerum samt kontor.

D

er er plads til 24.000 skrabeægs høns, som ved mit

Tegning af Brian Simonsens etagebyggeri til høns

Brian Simonsens etagebyggeri til høns Foto: Rasmus Blume fra Torben Hjulmand


1. april 2009 |

5

Brian Simonsens glade høns Foto: Rasmus Blume fra Torben Hjulmand

Brian Simonsen sorterer æg Foto: Rasmus Blume fra Hjulmand og fotograf Rasmus’ besøget den 9. marts 2009 var 21 uger gamle.

P

roduktionen er kommet rigtigt fint i gang og æglægningen er på 60 %. Et spørgsmål, der har været rejst af mange før etableringen af dette system, er mængden af gulvæg. Brian fortæller, at der er max 1 % gulv/slat æg - og at tallet er faldende. En slat er en perforeret gulvrist, hvor gødningen falder igennem ned på et gødningsbånd.

H

ønsene til dette system er opdrættet på hejs/bare slats, et system hvor vand og foder er placeret på slattet, som er i forskellige niveauer. Dette er en forudsætning for at træne hønsene til at kunne bevæge sig op og ned i dette etagesystem. En fordel ved systemet er, at hønerne bliver meget rolige og tillidsfulde. Hvilket vi også oplevede, da fotografen og jeg var på besøg.

S

om det ses på billederne var hønsene meget rolige og de fordeler sig fint i systemet.

S

iden vi var på besøg, har vi modtaget de første æg fra etagebyggeriet og kvaliteten på æggene er meget fin.

Familien Simonsen Foto: Rasmus Blume fra Hjulmand


6

| 1. april 2009

Formanden har ordet af Christian Junker

at styrke og udvikle forretningsområdet. Dette skal ske gennem en øget fokusering på æg og pasteuriserede ægprodukter. Med en markedsandel i Danmark på 40 % vurderes det, at en del af indsatsen skal foregå uden for landets grænser.

D

et nye selskab vil få navnet HEDEGAARD foods A/S. Selskabet direktion vil bestå af Ivan Noes Jørgensen, adm. Direktør.

D

an Agro Holding A/S, som er moderselskab for HEDEGAARD A/S har, med virkning fra den 1. januar 2009 besluttet at udskille aktiviteterne i foods i et selvstændigt aktieselskab.

B

eslutningen om at udskille Foods skal ses som et ønske om

Lidt lækkert til påskefrokosten: Minispejlæg m/spinat og laks - find opskriften på www.eggs.dk Foto: Torben Hjulmand

I

forbindelse med at Dan Agro Holding i 2008 købte aktierne i HEDEGAARD A/S, blev HEDEGAARD koncernen en del af en meget stor familie med aktiviteter rundt om hele Østersøen. De nuværende aktiviteter er for uden Danmark placeret i Norge, Sverige, Finland og de Baltiske lande. Gruppen

og dens aktiviteter repræsenterede i 2008 en samlet omsætning på ca. 20 mia. kr. Hovedaktiviteterne er handel med landbruget inden for korn, gødning, planteværn, såsæd, foder, vitaminforblandinger, energi og øvrige farm supply produkter.

E

jerkredsen bag HEDEGAARD foods er illustreret i diagrammet. (Se næste side). Som det fremgår, er det en stærk gruppe med dybe rødder i dansk landbrug, der nu står bag ved HEDEGAARD. Det er gruppens forhåbning, at HEDEGAARD foods kan bruge dette netværk til at styrke sin position fremover. Med venlig hilsen Christian Junker Bestyrelsesformand


7

1. april 2009 |

Dan Agro Holding A/S Pajbjerg Holding

11,3 %

11,3 %

11,3 %

11,3 %

11,3 %

11,3 %

HEDEGAARD A/S

11,3 %

100,0 %

11,3 %

HEDEGAARD foods A/S

9.7 %


8

| 1. april 2009

IPW - vores nye elektroniske kvalitetsstyringssystem af Vivi Nielsen

S

H

EDEGAARD foods har gennem de seneste måneder arbejdet med at opbygge et elektronisk kvalitetsstyringssystem. Der er sammen med HEDEGAARD agro indkøbt et system hos IPW, som vi fandt, var det rigtige system i forhold til vores behov.

ystemet er nu færdigopbygget. Det har været muligt at kopiere en del af procedurerne ind i systemet, men her udover har det været nødvendigt at oprette diverse formularer, hvor de daglige registreringer fremover skal foregå i. Systemet er web baseret. Det har været vigtigt for os, at systemet er simpelt og nemt for medarbejderne at anvende. Samtidig med overgangen til det elektroniske system er der foretaget en gennemgang af hele systemet med henblik på at forenkle vort kvalitetsstyringssystem.

I

mplementeringsfasen er startet op, hvor der er kørt introduktion til IPW systemet. Dette har været kombineret med træning af medarbejderne i kvalitetsstyringssystemet. Systemet vil blive taget i brug fra 1. april og der forventes en overgangsperiode, hvor papirsystemet ikke helt er udgået. Ligeledes skal opstartsfasen bruges til yderligere vejledning af medarbejderne i anvendelse af systemet.

S

ystemopbygningen i det elektroniske system er lig opbygningen af papirsystemet i dag med inddelingen i tre niveauer: Niveau A der indeholder Kvalitetshåndbogen, Niveau B der indeholder de generelle procedurer og tilhørende formularer samt Niveau C der indeholder de specifikke procedurer gældende for Produktfabrikken og Pakkeriet samt tilhørende formularer.

F

Indgangsskærmbilledet til kvalitetsstyringssystemet

ordelen ved at overgå til et elektronisk system er blandt andet at styring og opdateringer i systemet bliver nemmere. Fra at skulle skifte dokumenter og indeks ud i diverse mapper ved bare de mindste rettelser gør IPW systemet det muligt at foretage rettelse ét sted og straks er rettelserne ude ved


1. april 2009 |

9

den enkelte bruger. En anden stor fordel er, at den indtastning af data fra registreringer på skema i dag ikke først skal indtastes i eksempelvis Excel for at kunne blive behandlet, men nu sker registreringerne direkte i systemet, hvorefter det er simpelt i administrationsdelen at foretage en behandling af data.

V

i forventer med det nye system større sikkerhed for registrering af alle kundehenvendelser samt hurtig behandlingstid af disse. Kvalitetsstyringssystemet er ligeledes med til at sikre styring af forløbet fra råvare til færdigvare samt sikre at vore kunder modtager friske produkter fra HEDEGAARD foods.

Friske skalæg kendetegnes ved, at de synker til bunds i vand. Når luftblæren mellem skal og æggehvide er lille er ægget nyt og synker tilbunds. Jo ældre ægget bliver, jo større bliver luftblæren og det vil med tiden få ægget til at ligge i vandoverfladen.

”Direktiv om beskyttelse af æglæggende høner” bur forbud 2012 af Torben Jacobsen

D

ette emne har været behandlet på Danske Ægs bestyrelsesmøde den 21. januar 2009. EU Kommissionens holdning er fortsat, at der ikke kan blive tale om en udskydelse af forbuddet mod konventionelle bure som fastlagt i direktivet. De forelagte krav pr. 31. december 2011 er en realitet, det vil sige, at produktion i sådanne bure ikke må finde sted efter den 31. december 2011.

P

å mødet var der enighed om, at man fra hele branchens side og hermed også fra Danske Ægs side bør være med til at gøre det klart, at vi i Danmark forventer at følge direktivet og dermed vil der ikke efter 31. december 2011 være konventionelle bursystemer i ægproduktionen i Danmark. Både ægpakkerier og organisationerne bag branchen er enige om denne holdning. Der afsættes ikke æg fra konventionelle bure i Danmark efter 31. december 2011.

Brian Simonsens høne Foto: Rasmus Blume fra Hjulmand


10

| 1. april 2009

Personale-udflugten til Starup af Vivi Nielsen

naturligvis en spændende rundvisning, hvor der kunne ske sammenligning med Moba maskinen i Hadsund. Kirsten og Elin var ligeledes så indgroet i rutinerne, at de straks begyndte at fylde bakker i dinesterne, da der manglede.

Bagerste ‘række’: Bjarne med hue, Karin, Kurt, Jannie, Eva, Torben, Jan, Kirsten, Kim og Bjarne Foreste række: Svend Erik, Kirsten, Thomas, Elin, Tage og Jens Foto: Vivi Nielsen

S

øndag den 1. marts 2009 var 16 medarbejder fra HEDEGAARD foods på tur til Starup for at se vores farm. Bjarne Madsen, driftleder på Starup Æg, havde givet tilladelse til, at vi kunne komme og se det nye hus, inden der blev desinficeret og sat dyr ind.

T

uren var arrangeret af Eva og Torben og startede fra Hadsund kl. 8 søndag morgen. Under den 2½ times køretur blev der serveret morgenkaffe og -brød og der var tid til at snakke med kollegerne.

V

ed ankomsten i Starup bød Bjarne velkommen. Torben startede med at fortælle lidt om Starups baggrund samt om de investeringer der er sket på farmen gennem de sidste år.

Torben Jacobsen fortæller...

Bjarne, Kim og Tage...

S

idste del af besøget var en rundvisning i den nye stald. Vi blev delt op i to grupper og gik ned langs buranlæggene og fik mulighed for at se indretning i de berigede bure. Der blev flittigt stillet spørgsmål, som Bjarne velvilligt svarede på. Turen sluttede af med en rundgang uden for bygningerne.

B

jarne viste os herefter, hvorledes styringen af den igangværende stald foregår via computeren. Her er det muligt at styre foder, lys, varme mv. Styresystemet er specielt opbygget til at varetage kravene i Starup. Det er muligt at kalde op til systemet fra Hadsund, så produktion kan følges på tæt hold.

B

jarne bød på kaffe, øl og sodavand og efterfølgende var der rundvisning i Pakkeriet. Det var

Jan Fly er meget interesseret...

E

fter rundvisningen kørte vi til Agerbæk Hotel for at spise frokost. Herefter gik turen igen nord på og sidst på eftermiddagen var vi tilbage i Hadsund efter en rigtig god og spændende tur.


1. april 2009 |

11

Masanga Projektet af Mette Tranholm

V

ores 10 stk danske økologiske æggebakke holder påskeferie i april og i stedet for har vi lagt et foto af Nikolaj Kirk på... Sammen med Nikolaj Kirk hjælper vi med at samle penge ind til Masanga Hospitalet i Sierra Leone i Vestafrika.

Masanga Leprosy Hospital, som det hed tidligere, fordi det primært var et spedalskheds sygehus, ligger midt inde i Sierra Leone. Det har været et meget velfungerende sygehus drevet af adventistbevægelsen fra 1964 og frem til 1997, hvor det lukkede pga. borgerkrigen i landet.

F

ra januar 2002 har der været fred i landet, men store dele af sundhedssektoeren ligger i ruiner og landet har ikke selv ressourcer til at få sundhedssektoren på fode igen. Der er brug for International bistand til at opbygge landet og sundhedsektoren igen.

M

asangas venner har til formål at medvirke til at rehabilitere og drive hospitalet i samspil med de nationale og regionale sundhedsmyndigheder.

D

ette kan kun blive virkeligtgjort, hvis vi er i stand til at skaffe de økonomiske og materielle midler der skal til for at få sygehuset på ret køl igen.

F

oreningen (AFOM, Associations Friends Of Masanga)

arbejder sammen med en Engelsk velgørenheds organisation SLAA (Sierra Leonean Adventist Abroad) om driften af sygehuset og har sammen indgået en kontrakt med regeringen om at rehabilitere og drive sygehuset over en 10 årig periode.

DIN hjælp gør en forskel!

H

edegaard foods er kommet ind i projektet efter henvendelse fra to sygeplejestuderende, Rikke og Betina, der arbejder frivilligt for Masangas venner. Vi besluttede at donere 30.000 kr., som ubeskåret gik til opstart af et hønseri med 200 høns, der hver dag producerer sunde æg til hospitalets patienter, medarbejdere og frivillige. Det er fire afrikanske ansatte, der passer hønsene og har deres levebrød den vej igennem.

Abubakarr Tarawally Abubakarr er hjælpelægen på Masanga. Her undersøger han en patient på en af de senge, som er sendt fra Masangas Venner.

D

u kan hjælpe ved at donere 100 kr. via sms og pengene går ubeskåret til hospitalet. For dine 100 kr. kan tre mennesker opereres.

SMS Masanga til 1245 og doner 100 kr. Læs mere på www.masanga.dk

Assan Fullah Assan går i mellemskolen, og han plejede at blive båret af sin mor og brødre. Han er vældigt glad for sin nye rullestol, og han og familien takker donorerne.


12

| 1. april 2009

ButterdejstĂŚrte til 4 personer | forfatter: HEDEGAARD foods


1. april 2009 |

13

Butterdejstærte med asparges Du skal bruge

Sådan gør du

1 rulle frisk butterdej, ca. 250 g 1 æg

Varm ovnen op til 200° C.

Server med salat og groft brød.

Rul butterdejen ud på bagepapir. Pensl med pisket æg og læg 6 skiver bacon eller parmaskinke på - ikke helt ud til kanten. Bages i ca. 15 min. til dejen er puffet op og er gylden. Tag den ud af ovnen, og prik med en gaffel på midten af dejen, så der kommer en kant rundt.

Tilberedningstid: 45 min.

Fyld: 200 g asparges 4 æg 6 skiver mager bacon eller parmaskinke Salt og kværnet peber Tilbehør: Salat Romaine eller anden frisk grøn salat Groft brød

Sværhedsgrad: Middel Energi pr. portion: 2464 kJ/ 586 kcal

Skær bunden af aspargsene, og blancher dem, fordel dem på tærten, og slå æggene ud imellem dem. Bages videre ved 220° C i ca. 8 min. til æggene er næsten stivnet. Krydr med salt og kværnet peber.

Tranebær/orange drik Du skal bruge 500 g rabarber 125 g rørsukker 1 liter vand 1 citron, usprøjtet 15 g frisk ingefær

Kog det op i 5 min. og skum overfladen for urenheder. Tag gryden af varmen og lad drikken trække i 30 min. Sigtes gennem en fin sigte el. et klæde.

Pynt: Mynteblade

Serveres afkølet med isterninger, mynteblade og evt. citron.

Sådan gør du

Tips: Smager også skønt lunt.

Skær rabarber i mindre stykker og kom stykkerne samt rørsukker, vand, tykke citronskiver, og in gefær i en gryde.

Tilberedningstid: 45 min. Sværhedsgrad: Let Energi pr. portion: 659 kJ/ 157 kcal


14

| 1. april 2009

Moviestar? Den Store af Mette Tranholm

Vinderen er: Søren Jakobsen & Roskilde Tekniske Skole Titel: Fra jord til bord

I

februar var Månedens Æg en Moviestar Æggebakke og var understøttet af en konkurrence, hvor man skulle lave en film om HEDEGAARD og æg. Set i bagklogskabets klare lys må vi nok erkende, at det var en stor opgave - og vi modtog 20 film. MEN de 20 film var tilgengæld super gode, sjove og der var virkelig lagt et stort stykke arbejde i at lave disse film.

I

uge 20 stoppede konkurrencen og vi skulle finde en vinder af de udlovede 10.000 kr. for bedste film. Et lille panel bestående af fem glade HEDEGAARD foods medarbejdere så filmene og fandt frem til en vinderfilm, som fortæller en god og sød historie om HEDEGAARD og æg.

2. pladsen går til: Peter Bech Buje, Støvring

Pandekagedag af Mette Tranholm

I

år deltog HEDEGAARD foods i traditionen Den Store Pandekagedag! Vivi og jeg startede dagen med at lave ca. 15 liter pandekagedej og i forlængelse af frokosten bagte vi pandekager og hyggede om alle medarbejdere med friskbagte pandekager, syltetøj og is!

J

eg tror nok, at det er bedst, at vi deltager i Den Store Pandekagedag igen næste år... :)

Titel: Action Eggs

Kurt, Svend Erik, Jimmy, Jens, Elin og alle de andre spiser og spiser og spiser...

3. pladsen: Jess Bang Hansen, København Ø. Titel: HEDEGAARD final

Mette og Vivi bager og bager og bager...

Se nogle af filmene på www.eggs.dk/ konkurrencer.

...ca. 300 pandekager i alt!!


1. april 2009 |

15

Kampagneplan for Månedens Æg april - juni 2009 April Pause

April & Pause Månedens Æg holder pause i april! I stedet for kan du finde vores brune 10 stk. skrabeæg ude i butikkerne!

Maj

Spies Sommer

Juni

Fårup Sommerland

Vind en drømmerejse til 10.000 kr. Hent omeletinspiration fra hele verden på www.eggs.dk

Deltag i FårupSommerland vendespil på www.eggs.dk og VIND et ferieophold for 2 voksne og 2 børn til en værdi af 5.000 kr. F.eks. 3 overnatninger i luksus campinghytte og 4 dages ubegrænset adgang til Fårup Sommerland Vi trækker lod om 2 ophold!


Over easy Tillykke du Fødselsdage |Jubilæumer | Fester

Firma-Bowling Personale-udflugt af Vivi Nielsen

af Vivi & Mette

F

12. april 2009

redag den 24. april står den på bowling i Hobro. Der spises fra kl. 19-21, hvor de tilbyder buffet med en masse forskellige retter. Der bowles fra kl. 21-23. Der vil være præmie til de 3, der klarer sig bedst og så bliver der en trøstepræmie til den, der klarer sig knap så bedst.

26. april 2009

ransporten bliver i bus. Der bliver opsamling på Glerupvej 5 og ved Brugsen. Tidspunkterne følger senere, når der er fundet en bus og en chauffør.

10. april 2009 Kim Martin Sørensen modtagelse - emballage fødselsdag | 50 år

Elin Birgitte Jepsen pakkeri - daghold jubilæum | 10 år

Yvonne Laila Nielsen pakkeri - nathold jubilæum | 10 år

27. maj 2009 Jimmy Schultz Nielsen modtagelse - æg fødselsdag | 30 år

EGG NEWS nr. 3 udkommer 1. juli 2009

til Fårup Sommerland

T T

ilmelding er nødvendigt og skal ske senest tirsdag den 14. april. Brug tilmeldingsskemaet på tavlen i kantinen.

H

åber mange af jer har lyst til at deltage og have en rigtig hyggelig og fornøjelig aften.

S

øndag den 7. juni inviteres alle HEDEGAARD foods medarbejdere + familie på en tur til et Sommerland helt ude i skoven - nemlig Fårup Sommerland.

E

n god udflugt omfatter også et måltid mad. Vi har reserveret bord til fælles spisning kl. 13:30, hvor der er grillbuffet og pizzabuffet.

T

ilmelding skal ske seneste mandag den 25. maj. Aflever tilmeldingsskema til Mette eller Vivi.

G

læder os til at modtage en stribe af tilmeldinger så vi sammen kan få en god oplevelse helt ude i skoven! :)

EggNews no. 2  

News letter for customers

EggNews no. 2  

News letter for customers