Antikorruptionspolitik

Page 1

”Bestikkelse skaber unfair konkurrence og man gennemsigtighed i markedet. HedeDanmark øn konkurrere på fair vilkår, og derfor har vi helt kla cipper på dette område: Vi giver ikke, og vi m kke bestikkelse eller deltager i andre tilsvarende for adfærd, der kan skabe unfair konkurrence.” deDanmark anerkender, at der nogle kulturer e Politik for anti-korruption ogi bestikkelse tion for at give samarbejdspartnere symbolske g med tilhørende retningslinier at udtrykke påskønnelse. Vi ønsker dog ikke at til at skabe situationer, hvor der opstår en forv om særlige overvejelser i udvekslingen af en gave.” – ”Vi stræber efter at bruge gode argu til at udtrykke vores synspunkter effektivt. Der vi ikke økonomisk støtte til politiske partier. Nå ighedsvis yder donationer til velgørenhed eller sponsorater, sker det altid for at støtte en konk som lever op til HedeDanmarks mission”. – ”Bes skaber unfair konkurrence og manglende gennem hed i markedet. HedeDanmark ønsker at konku fair vilkår, og derfor har vi helt klare principper p område: Vi giver ikke, og vi modtager ikke bes eller deltager i andre tilsvarende former for adfæ kan skabe unfair konkurrence.” – ”HedeDanm erkender, at der i nogle kulturer er tradition for samarbejdspartnere symbolske gaver for at u påskønnelse. Vi ønsker dog ikke at bidrage til a situationer, hvor der opstår en forventning om overvejelser i udvekslingen af en for stor gave.” stræber efter at bruge gode argumenter til at u vores synspunkter effektivt. Derfor yder vi ikke misk støtte til politiske partier. Når vi lejligheds

”Bestikkelse skaber konkurrence og ma gennemsigtighed i m HedeDanmark ønske kurrere på fair vilkår, o har vi helt klare princ dette område: Vi giver vi modtager ikke bes eller deltager i andre ti de former for adfærd, skabe unfair konkurre ”HedeDanmark anerk der i nogle kulturer er for at give samarbejd


Lars H. Petersen Adm. direktør

Indhold Leder: Bidrag til en bedre verden. . . . . . . . . . . 3 Retningslinjer og god adfærd. . . . . . . . . 4 Medarbejders ansvar. . . . . . . . . . . . . . . 4 Leders ansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bestikkelse: Vi giver, accepterer og modtager ikke bestikkelse. . . . . . . . . . . Kunder skal have størst værdi. . . . . . . . Leverandør med bedste ydelser. . . . . . . Rettesnor for god adfærd . . . . . . . . . . .

6 6 6 7

Gaver: Vi hverken modtager eller giver store gaver . . . . . . . . . . . . . . Uafhængighed og fair konkurrence . . . . Ingen luksusoplevelser . . . . . . . . . . . . . Interne gaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grænser for gaver. . . . . . . . . . . . . . . . . Rådfør dig med din leder. . . . . . . . . . . .

8 8 8 9 9 9

2

Samarbejde og sponsorater: Argumenter frem for penge . . . . . . . . . . Religiøse og politiske formål. . . . . . . . . Samarbejde med brancheorganisationer. . . . . . . . . . . . . . Fastlagt sponsorpolitik . . . . . . . . . . . . . Interessekonflikter . . . . . . . . . . . . . . . . Samarbejde med nærtstående . . . . . . .

10 10 10 10 10 11

Giv udtryk for din bekymring . . . . . . . . . 12 Pligt til at melde overtrædelser. . . . . . . 12

Illustrationer: Claus Riis


Leder:

Bidrag til en bedre verden I HedeDanmark er vi åbne og ærlige om­ kring vores adfærd, og vi tager ansvar for vores handlinger, som vi altid er parate til at stå på mål for. Det er et løfte til os selv og til vores omverden. Et sådant løfte bety­ der også, at vi ønsker at bidrage til at fjerne korruption og de negative indvirkninger, kor­ ruption har på mennesker og samfund over hele verden. Vi gør det dels fordi vores kunder og samar­ bejdspartnere i stadig større grad kræver og forventer, at vi kan dokumentere, at vi ikke bidrager til korruption. Men først og frem­ mest gør vi det, fordi vi i HedeDanmark øn­ sker at bekæmpe og modvirke de negative konsekvenser af korruption. HedeDanmark ønsker at drive en ordentlig og ansvarlig forretning baseret på faglighed, værdiskabelse og nytænkning. Den måde at drive forretning på har været fundamentet i HedeDanmark i mange år. Vores tilgang til at drive forretning har altid været – og vil også fremover være – at det skal ske på et højt fagligt og etisk niveau og efter sunde forretningsprincipper.

I HedeDanmark har vi allerede retningslin­ jer for god adfærd i omgangen med den ver­ den, vi er en del af. Men tiderne skifter, og det, der var god og acceptabel adfærd på en arbejdsplads, kan ændre sig på få år. Foran­ dringerne betyder, at der løbende kan være områder, som efterlader os med tvivl. Hvor stor må en gave være, før der er tale om be­ stikkelse? Støtter HedeDanmark politiske formål, og hvordan skal man forholde sig, hvis man vil indgå samarbejde med nære venner eller familie? Disse spørgsmål vil vi forsøge at besvare i dette hæfte, som ikke tager højde for alle situationer, men beskriver HedeDanmarks overordnede principper på vigtige områder. Principperne i dette hæfte skal ses som et værktøj i kampen mod korruption og som en hjælp til alle medarbejdere, til at vi i fælles­ skab kan leve op til egne og omverdenens forventninger og normer. HedeDanmark kan ikke fjerne korruption alene, men vi kan bidrage til at bekæmpe et globalt problem. Det er i sig selv et stort – og vigtigt – skridt i retning af en bedre verden.

Viborg, d. 16. november, 2016 Lars H. Petersen Adm. direktør

3


Retningslinjer og god adfærd HedeDanmarks politik mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer skitserer den måde, vi driver virksomhed på. Den beskriver også hvordan vi bør opføre os som ansatte i HedeDanmark og behand­ le de etiske problemstillinger, som vi kan møde i vores daglige arbejde. Politikken og de tilhørende retningslinjer gælder for alle medarbejdere i HedeDanmark, herunder medarbejdere i datterselskaber, som er ejet af HedeDanmark.

4

Hvis lokale love og bestemmelser i dit land er strammere end dem, der er beskrevet i denne politik og de tilhørende retningslinjer, skal du både overholde lokale bestemmel­ ser og de regler, der er fastsat af HedeDan­ mark. Det er vigtigt at følge de instruktioner, der beskrives i politikken og retningslinjer­ ne, da forkerte beslutninger risikerer at på­ virke HedeDanmarks omdømme negativt. I værste fald kan overtrædelser medføre rets­ forfølgelse eller bøder.


Leders ansvar: ∙ Fremme sunde forretningsprincipper og god adfærd inden for eget ansvarsområde og til enhver tid foregå med et godt eksempel. ∙ Sørge for, at dine medarbejdere forstår deres ansvar. ∙ Skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at komme med deres betæn­ keligheder. ∙ Sørge for, at alle nye medarbejdere introduceres til og forstår politikken mod korrup­ tion og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer.

Medarbejders ansvar: ∙ Læse, forstå og overholde HedeDanmarks politik mod korruption og bestikkelse og de tilhørende retningslinjer. ∙ Forstå, hvilke kanaler du skal gå igennem, hvis du vil rapportere betænkeligheder omkring overtrædelser. ∙ Rapportere, hvis du støder på et problem omkring manglende overholdelse af politik­ ker og retningslinjer.

Tjekliste for god adfærd: ∙ Er adfærden i overensstemmelse med politikken mod korruption og bestikkelse? ∙ Er det lovligt? ∙ Har jeg beføjelser til at gøre dette? ∙ Vil omverdenen se på dig og HedeDanmark i et positivt lys, hvis du foretager hand­ lingen? Hvis svaret er “nej” til et af disse spørgsmål, så lad være at gøre det.

Vigtigt: Som medarbejder i HedeDanmark skal du altid rådføre dig med din nærmeste leder, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal agere i forhold til HedeDanmarks politik for an­ ti-korruption som beskrevet i dette hæfte.

5


Bestikkelse:

Vi giver, accepterer og modtager ikke bestikkelse ”Bestikkelse skaber unfair konkurrence og manglende gennemsigtighed i markedet. HedeDanmark ønsker at konkurrere på fair vilkår, og derfor har vi helt klare principper på dette område: Vi giver ikke, og vi modtager ikke bestikkelse eller deltager i andre tilsvarende former for adfærd, der kan skabe unfair konkurrence.”

Det er HedeDanmarks klare politik at drive en sund og ansvarlig forretning uden brug af bestikkelse og andre tilsvarende former, der kan skabe unfair konkurrence. HedeDanmark er en international virksom­ hed, som driver forretning på markeder, hvor bestikkelse eller facilitation payment (”smørelse”) forekommer. Det ændrer ikke på, at HedeDanmark anser begge dele som uacceptable metoder, der anvendes af en virksomhed for på uetisk vis at bringe sig i en uretmæssig fordelagtig position – ek­ sempelvis ved at give en kunde penge under bordet eller returkommission. HedeDanmark derfor hverken giver eller modtager bestikkelse, returkommission el­ ler andre tilsvarende former. Vi ønsker med den klare holdning at medvirke til at sikre en sund og værdiskabende konkurrence – også selvom manglende betaling kan føre til gener for virksomheden eller medarbej­ derne.

Kunder skal have størst værdi Vores politik bygger på en grundlæggen­ 6

de holdning om, at vores kunder skal købe vores ydelser og produkter, fordi de skaber størst værdi for kunden – ikke, fordi vi be­ taler kunder eller andre samarbejdspartnere for at handle med os.

Leverandør med bedste ydelser Samme princip gælder, når HedeDanmark er kunde. Når vi køber ind, så vælger vi al­ tid de leverandører, der leverer den bedste ydelse eller produkt til den mest konkurren­ cedygtige pris. Det betyder, at HedeDan­ mark ikke handler med personer eller virk­ somheder, der forsøger at bestikke os ved eksempelvis at tilbyde penge under bordet, gaver eller returkommission mv.

Rettesnor for god adfærd Grænserne for god adfærd ændrer sig og kan nogle gange virke flydende. Typisk er man dog sjældent i tvivl, når man møder bestikkelse eller andre tilsvarende former for uetisk adfærd. Afgørende er det, at He­ deDanmark altid skal kunne forsvare sine handlinger og adfærd over for offentlighe­ den. Derfor er det altid en god rettesnor at spørge sig selv, om man åbent vil kunne


fortælle en kollega eller en journalist om sin adfærd. Er svaret nej, er der risiko for, at adfærden er kritisabel og udtryk for, at der er tale om bestikkelse eller ”smørelses­ penge”.

Læs også mere i de tidligere afsnit ”Med­ arbejders ansvar” eller ”Leders ansvar” eller ”Giv udtryk for din bekymring” bagerst i det­ te hæfte, hvis der er mistanke om kritisabel adfærd.

7


Gaver:

Vi hverken modtager eller giver store gaver ”HedeDanmark anerkender, at der i nogle kulturer er tradition for at give samarbejdspartnere symbolske gaver for at udtrykke påskønnelse. Vi ønsker dog ikke at bidrage til at skabe situationer, hvor der opstår en forventning om særlige overvejelser i udvekslingen af en for stor gave.”

Gaver eller tilbud om underholdning er en normal og udbredt måde at sikre sig et godt forhold til potentielle eller nuværende sam­ arbejdspartnere. Inden for rimelighedens grænser er der derfor heller ikke noget forkert i at give eller modtage gaver. Bliver gaverne for store, risikerer de imidlertid at påvirke dømmekraften hos os selv og vores eksiste­ rende eller potentielle samarbejdspartnere. Hos HedeDanmark hverken giver eller mod­ tager vi derfor store gaver – og aldrig kon­ tanter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke blot fysiske ting opfattes som ga­ ver. Tjenester, kulturelle begivenheder eller arrangementer som rejser, jagt eller under­ holdning betragtes også som gaver.

Uafhængighed og fair konkurrence Vi ønsker at hjælpe med at sikre uafhæn­ gighed og fair konkurrence på de markeder, vi opererer i. Hvis vi modtager store gaver fra vores leverandører, kan gaven være gi­ vet i forventning om en ny ordre eller no­ get andet til gengæld. Det samme gælder, hvis vi giver store gaver til vores kunder, som måske tror, at vi forventer noget til gengæld. Det ønsker vi ikke. Derfor hver­ ken giver eller accepterer vi store gaver. (Se øverst side 9). 8

Ingen luksusoplevelser Medarbejdere i HedeDanmark kan selv­ følgelig deltage i såvel faglige som sociale arrangementer, som – ud fra en samlet og forretningsmæssig vurdering – eksempel­ vis kan bidrage til at styrke kompetencer eller relationer til kunder eller samarbejds­ partnere. Som medarbejder er det derfor også fuldt legitimt at deltage i sports- eller kulturelle begivenheder, receptioner, jagt, frokostmøder mv. Dette forudsat, at begi­ venheder ikke finder sted så ofte, at det an­ tyder, at det ikke har en forretningsmæssig karakter. Omvendt afviser vi som medarbej­ dere i HedeDanmark tilbud om luksusrejser, betalte ferieophold, gentagne, usædvanlige og dyre middags- eller jagtinvitationer og lign. til medarbejdere (og deres ægtefæller) fra eksempelvis en leverandør. Tilsvarende tilbyder og inviterer vi heller ikke selv til lig­ nende arrangementer.

Interne gaver I HedeDanmark anerkender og belønner vi gerne medarbejdere for deres indsats, lige­ som vi gerne fejrer personlige begivenheder. For at sikre, at anerkendelse, belønning og fejring af medarbejdere sker på lige vilkår, og der er åbenhed og gennemsigtighed i måden,


Acceptable gaver: ∙ Beskedne og lejlighedsvise måltider med forretningsforbindelser. ∙ Gaver af begrænset værdi som virksomheders reklameprodukter eller en flaske vin/en buket blomster ved særlige lejligheder, f.eks. et jubilæum.

Uacceptable gaver: ∙ Større gaver, der gives med forventning om at få noget til gengæld (”noget for noget”). ∙ Gaver i form af kontanter, gavekort eller lign. ∙ Personlige ydelser eller tjenester. ∙ Lån. ∙ Repræsentation i form af ydelser af seksuel karakter eller lign. ∙ Værdifulde ting som iPads, iPhones, weekendophold, smykker eller andre luksusting.

vi fejrer medarbejdere på, er der udarbejdet klare retningslinjer for gaver til og mellem medarbejdere. Retningslinjerne beskriver blandt andet reglerne for gaver i forbindelse med jubilæer, runde fødselsdage, fratrædel­ ser og endt uddannelse. Disse retningslinjer er tilgængelige på HedeDanmarks intranet og kan også rekvireres i HR-afdelingen.

Grænser for gaver HedeDanmark har ikke en fast grænse for, hvornår en gave er af passende størrelse, men alle medarbejdere skal bruge deres sunde fornuft. Generelt vurderer vi, at de lokale skattemæssige grænser for en gave er en fair og generelt accepteret øvre græn­

se for størrelsen og værdien af en gave. Som udgangspunkt har medarbejdere i He­ deDanmark derfor mulighed for at give og modtage gaver til en værdi, der maksimalt kan svare til den lokale grænse for modta­ gelse af skattefrie gaver. Er der ikke lokalt fastsat grænser for skattefrie gaver, bør der som hovedregel tages udgangspunkt i de danske skatteregler.

Rådfør dig med din leder Hvis du ønsker at give eller modtage en gave, der overstiger den skattemæssige grænse for skattefri modtagelse af gaver, skal du indhente godkendelse af din nær­ meste leder.

9


Samarbejde og sponsorater:

Argumenter frem for penge ”Vi stræber efter at bruge gode argumenter til at udtrykke vores synspunkter effektivt. Derfor yder vi ikke økonomisk støtte til politiske partier. Når vi lejlighedsvis yder donationer til velgørenhed eller indgår sponsorater, sker det altid for at støtte en konkret sag, som lever op til HedeDanmarks mission”.

Religiøse og politiske formål HedeDanmark deltager gerne i samfunds­ debatten og herunder også den politiske debat, men det sker altid ud fra et princip om, at argumenter vejer tungere end penge. HedeDanmark yder derfor ikke økonomisk støtte til hverken politiske partier eller re­ ligiøse formål og herunder deres eventuelle tilknyttede organisationer eller enkeltper­ soner. Det betyder også, at HedeDanmark som virksomhed ikke er involveret i parti­ politik gennem eksempelvis partipolitiske medlemskaber, politiske græsrodsbevægel­ ser m.v.

Arbejde i brancheorganisationer HedeDanmark deltager gerne aktivt i forret­ ningsmæssige aktiviteter, som understøtter HedeDanmarks mission og vision. Dette sker blandt andet gennem en række bran­ che-organisationer inden for blandt andet det grønne område. Gennem branchepoliti­ ske samarbejder ønsker vi at samle kræfter­ ne med andre virksomheder, som har fælles interesser, og som understøtter HedeDan­ marks og branchens forretningsmæssige interesser. Ved deltagelse i branchesamar­ bejder skal HedeDanmarks medarbejdere til enhver tid være opmærksomme på eventu­ 10

elle initiativer, som kan medvirke til at be­ grænse konkurrencen mellem de deltagen­ de virksomheder. (Kartelvirksomhed).

Fastlagt sponsorpolitik Gennem en fastlagt sponsorpolitik, der ta­ ger udgangspunkt i HedeDanmarks missi­ on, vision og værdier, yder HedeDanmark alene støtte til aktiviteter, der er tæt forbun­ det med vores aktiviteter inden for naturen og det grønne område. Ansøgning om spon­ sorater stiles til kommunikationsdirektør Anders Lehmann, aleh@hededanmark.dk. Der kan ikke indgås sponsorater uden for­ udgående godkendelse af HedeDanmarks direktion.

Interessekonflikter Det er naturligt for HedeDanmark at handle med samarbejdspartnere, som vi har tillid til og gode erfaringer med. Mangeårige forret­ ningsforbindelser kan over tid blive gode be­ kendte eller ligefrem venner. Derfor er der som udgangspunkt heller ikke noget forkert i at handle med gode bekendte, venner eller sågar familie. Fordi der er en særlig og tæt relation, er det imidlertid ekstra vigtigt at være særligt opmærksom og forsigtig. Det gælder opmærksomhed over for gaver, be­


stikkelse eller andre former for ”smørelse”, men det er også afgørende vigtigt at sikre, at aftaler altid indgås på konkurrencemæs­ sige vilkår og herunder, at aftaler altid vare­ tager HedeDanmarks interesser. Medarbejdere i HedeDanmark må derfor ikke være engageret i aktiviteter eller have finansielle interesser, der er i konflikt med deres arbejde som ansat i HedeDanmark. Medarbejderes beslutninger skal altid tages ud fra HedeDanmarks behov og interesser og ikke på basis af personlige interesser eller egne forhold. Der opstår en interes­ sekonflikt, hvis en medarbejder forsøger at

påvirke udfaldet af en beslutning for egen vindings skyld. Det er ikke muligt at oprem­ se alle situationer, der kunne udgøre eller give indtryk af at være en potentiel interes­ sekonflikt, så den enkelte situation skal vur­ deres nøje.

Samarbejde med nærtstående Før der kan indgås aftaler med gode be­ kendte, nære venner eller familie, skal der altid indhentes tilbud fra mindst en konkur­ rerende virksomhed. Ligesom nærmeste chef skal være underrettet om de personlige forbindelser. (Se også tjekliste for god ad­ færd side 5).

11


Giv udtryk for din bekymring Som medarbejder skal du følge de princip­ per, der er nævnt i dette hæfte. Det er en betingelse for din ansættelse. Ved at føl­ ge de principper beskytter du samtidig ikke blot dit eget omdømme, men samtidig også dine kollegers og HedeDanmarks som en helhed.

Pligt til at melde overtrædelser Vi forventer, at vores medarbejdere og sam­ arbejdspartnere er opmærksomme på ure­ gelmæssigheder og ikke forholder sig tavse, hvis de har betænkeligheder ved aspekter i HedeDanmarks måde at drive sin forret­ ning. På den måde har ledelsen bedre mu­ lighed for at skride ind over for potentielle problemer på et tidligt tidspunkt. Vi har fuld forståelse for, at nogle medar­ bejdere kan være tilbageholdende med at udtrykke deres betænkeligheder af frygt for repressalier. HedeDanmark tolererer dog ikke chikane eller repressalier fra nogens side. Det gælder uanset niveau og stilling. HedeDanmark vil altid tage passende tiltag til beskyttelse af de medarbejdere, som i god tro giver udtryk for bekymringer.

∙ Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er i tvivl om, hvordan du skal opføre dig i en given situation, skal du slå op i politikken mod korruption og be­ stikkelse og de tilhørende retnings­ linjer. ∙ Hvis du er bekymret for, at en kor­ rupt handling overvejes eller har fundet sted – enten i HedeDanmark eller hos nogen af vores samarbejds­ partnere – skal du rapportere det til din leder. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at tale med din leder, bedes du rapportere det til en anden overordnet leder. ∙ Hvis du har mistanke om, at din nærmeste chef er involveret, skal du rette henvendelse til hans eller hen­ des overordnede. ∙ Hvis du tror, at selskabets admini­ strerende direktør er involveret, kan du i stedet henvende dig til din divi­ sionsdirektør.

2244

Selvom HedeDanmark ikke forventer, at en medarbejder fuldt ud kan bevise rigtigheden af en påstand, er det dog afgørende, at det er muligt at påvise, at der er rimelig grund til bekymringen. I tilfælde af betænkelighe­ der kan der tages udgangspunkt i følgende:


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.