Page 1

marts - maj 2017

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Reformationsjubilæum

Hvad er det, vi kan fejre og glæde os over? I år fejres 500 - året for reformationen. Det er ikke gået ubemærket hen! Vores dronning har broderet et antependium til Slotskirken i Wittenberg, som tager udgangspunkt i Lutherrosen. Rundt om i landet holdes mange arrangementer i anledning af, at Luther den 31. oktober 1517 slog sine 95 teser op på døren til netop denne kirke. Heldigvis er reformationsjubilæet ikke en dyrkelse af Luther som person, for Luther var kun et menneske, og derfor må vi også forholde os kritisk til ham, men 2017 er en god anledning til at stoppe op og reflektere over, hvad reformationen betød og stadigvæk betyder for vores kirke. Reformationen er nemlig ikke kun noget historisk. Reformationen gør sig også gældende i dag, for en ganske central tanke fra den tid er, at kirken konstant må reformere sig. Det er jo en spændende udfordring ikke kun til præsten men til alle døbte, for Luther mente, at enhver som er døbt også er præst for Vor Herre. Kirken er derfor ikke kun præstens opgave, men den er et fælles anliggende. Som munk kæmpede han for at finde frem til en nådig Gud. Han anstrengte sig og forsøgte at udføre alt til perfektion, men alligevel kom han i tvivl og vidste ikke, om det var nok. Denne tvivl plagede ham og forplantede sig til angst for Gud, indtil han en dag i sit

2

tårnkammer læste i Romerbrevet. Det kalder man for tårnoplevelsen. Luther var blevet kaldet til det nyoprettede universitet i Wittenberg, hvor han først blev doktor i teologi og dernæst professor. I et tilbygget tårn fik han et kammer. Der læste han Romerbrevets kap 3,23-24, hvor der står: ”Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus”. Pludselig gik det op for Luther, at han havde misforstået Guds retfærdighed. Det er nemlig ikke en retfærdighed, der straffer og belønner, men Guds retfærdighed er lig med Guds kærlighed, tilgivelse og barmhjertighed. Det betyder, at frelsen ikke afhænger af menneskets egne gerninger. Frelsen og friheden er Guds barmhjertighed, som skænkes i tro. Alt vi skal gøre er at tage imod den gave og tro, at vi er gode nok og elsket som mennesker. Selvom verden ser anderledes ud i dag, så tørster vi som mennesker også efter at føle os accepteret, elsket og værdsat. I dag bedømmes vi i høj grad på det, vi gør, og det vi formår at få ud af livet. Men ligesom Luther finder vi en frihed i bibelen, fordi vi der hører, at vi er elsket, blot fordi vi er til. Vi skal intet foretage os for at gøre os fortjent til


det. Som mennesker er vi svøbt i Guds kærlighed og nåde livet igennem. Det budskab sætter os fri, fordi vi ikke skal frygte, om vi nu slår til og er gode nok som mennesker. Man kan sige, at evangeliet sætter os fri fra at være så optaget af os selv, men det paradoksale er, at i samme øjeblik vi skænkes denne frihed, så bliver vi bundet på ny nemlig til vort medmenneske. Den kristne frihed er altså aldrig en frihed til bare at være sig selv og sig selv nok. Den kristne frihed er altid bundet til de mennesker, vi møder, og som vi lever sammen med. Men hvem har ikke også oplevet, hvilken lykke det er, når man i et øjeblik glemte sig selv og sine egne bekymringer og bare var fuldt og helt til stede med et andet menneske? Denne frihed fandt Luther ved at søge tilbage til kilderne. I kilderne kunne

han intet belæg finde for kirkens afladshandel. Derfor begyndte han at kritisere paven og hang de famøse 95 teser på døren til Slotskirken i Wittenberg. Luther oversatte bibelen og skrev salmer, som menigmand kunne synge med på. Nu var gudstjenesten noget, man kunne tage del i og være en del af. Det var ikke længere noget, som foregik på uforståelig latin. Disse tanker fejrer vi i år, og vi kan glæde os over, at de fortsat giver mening i 2017, men samtidig havde Luther nogle holdninger og synspunkter, som jeg tager afstand fra. Det gælder især hans syn på jøderne og støtten til fyrsterne i bondeoprøret. Dog er det en kilde til daglig glæde at have rod i en evangelisk – luthersk folkekirke. Det må vi da fejre med hinanden! Marie Vestergaard

Reformationsjubilæum i Hedeagerkirken Forår 2017: Torsdag d. 2. marts kl. 19.30

Professor, dr. phil. Jørn Henrik Petersen: ”Næstekærlighed og velfærdsstat – og hvad sker der så, når vi bevæger os mod konkurrencestaten? ” (Dette foredrag kommer ind på Luthers tanker om kærlighedens gerninger)

Torsdag d. 4. maj kl. 19.30

Stiftsteolog Henning Kjær Thomsen: ”Luther – liv og konsekvens” (Dette foredrag belyser, hvem Luther var, og hvilken betydning han har for vores tid)

Efterår 2017: Lørdag d. 28. oktober kl. 11.00

Sigurd Barret fortæller om Luther for børn i Herning kirke. (Et samarbejde mellem Herning Kirke, Sct. Johannes Kirke, Fredens Kirke, Gjellerup Kirke og Hedeagerkirken)

3


Hende den nye i menighedsrådet

En søndag i november, lige før gudstjenesten, blev jeg spurgt:” Er du hende den nye?” (Underforstået i menighedsrådet) Og, ja, det er jeg! Og det er jeg både stolt over og glad for. Mit navn er Anne-Marie Engelbøl, født i 1952 og opvokset i Herning. Bosiddende i Hedeager sogn siden 1980. Jeg er vokset op i et hjem, hvor kristendommen skabte en helt naturlig baggrund for familiens værdisæt, og disse værdier har fulgt mig lige siden. Også i mit mangeårige arbejdsliv som pædagog har værdier som omsorg, respekt og empati haft stor indflydelse. Jeg fik i 2012 mulighed for at gå på efterløn. Det var jeg meget taknemmelig for, idet jeg mærkede, at de mange år blandt børn og med store udfordringer så som omstruktureringer, besparelser og sammenlægninger af institutioner, havde slidt mig både fysisk og psykisk. Jeg er stadigvæk meget optaget af,

4

hvordan vi som samfund behandler de mest sårbare, f.eks. børnene, de handicappede, flygtninge og de gamle. Mine ”fritidsinteresser” er naturen, sang og musik. Jeg føler, efter at jeg er holdt på arbejdsmarkedet, at jeg har fået et nyt liv med plads til at gøre mere for andre mennesker inklusiv familie og venner. Jeg har fået mere overskud. Så da jeg så de første opslag om menighedsrådsvalg i november, gik jeg i dialog med mig selv, om det ikke lige var et sted for mig at lægge nogle frivillige kræfter. Jeg deltog i opstillings-og informationsmødet d. 13. september, og (til min egen overraskelse) gik jeg hjem som nyvalgt menighedsrådsmedlem af Hedeagerkirkens menighedsråd. En helt ny verden har åbnet sig for mig; fra at besøge kirken til gudstjenester og i forbindelse med højtider, er jeg nu kommet med bag kulisserne, hvor der foregår mange spændende ting. Som nyt medlem bliver man inviteret til diverse introduktionsmøder, og det har været vældig godt for mig at deltage i. I menighedsrådet har jeg fået rollen som sekretær. Hovedopgaven er foreløbig at skrive referat fra møderne. Jeg er kommet med i 3 underudvalg aktivitetsudvalget, kirkebladsudvalget


og kor-og koncertudvalget. Jeg er blevet rigtig godt modtaget af både kirkens ansatte og af de allerede siddende menighedsrådsmedlemmer. Stemningen er positiv, og selv om jeg stiller mange, sikkert mere eller

mindre begavede spørgsmål, bliver jeg mødt med stor venlighed og tålmodighed. Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde!

Hedeagerkirkens fødselsdag Palmesøndag den 9. april kl. 10.00

Program: Gudstjeneste ved Anne Grethe Guldager Frokost På rundtur i Højskolesangbogen v. Erling Lindgren

Højskolesangbogen er et skatkammer af tradition og fornyelse, og er som den mest solgte bog i landet ganske populær. Vi skal kigge på et bredt udsnit af sangene, nyere såvel som ”de gode, gamle”, og Erling Lindgren vil fortælle lidt om sangene og deres melodier. Der vil også blive tale om et par sange fra hans eget melodiværksted. Og så skal vi naturligvis synge sangene!

Kaffe og kage

Kan vi hjælpe dig? Røde Kors har en bisiddertjeneste Hvis du har brug for en neutral person, som kan gå med dig ved samtaler med offentlig myndighed, retsvæsen, hospital, læge, bank eller lignende, kan Røde Kors hjælpe dig. En bisidders opgave er: - at være et par ekstra ører - at hjælpe med at tilrettelægge samtalen - at huske, hvad der er blevet sagt/aftalt En bisidder har tavshedspligt. Bisidderhjælpen er gratis. Dog kan der være udgifter til kørsel/transport. Kontakt Røde Kors på tlf. 6127 7353

5


Det sker… Marts 2017

Torsdag d. 2. marts kl. 19.00

25 minutters musik før Hedeageraftenen

Torsdag d. 2. marts kl. 19.30

Professor, dr. phil. Jørn Henrik Petersen: ”Næstekærlighed og velfærdsstat – og hvad sker der så, når vi bevæger os mod konkurrencestaten?” Luthers tanker om kærlighedens gerninger rettet mod næsten blev i velfærdsstatens periode taget op af Erling Olsen og Svend Auken. På det grundlag præsenteres elementer af den socialdemokratiske ”civilreligion”, og oplægget handler om, hvorvidt Luthers, Olsens og Aukens tanker kan forenes. Svaret følger i en udvikling af velfærdsstaten som næstekærlighedens surrogat. Den er stærkt inspireret af den nu afdøde teolog Knud Løgstrup. Velfærdsstatens værdigrundlag sammenlignes i et luthersk perspektiv med det, der præger den stedfindende bevægelse mod konkurrencestaten.

6

Søndag d. 12. marts kl. 9.30

Gudstjeneste og indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Indsamlingen begynder med Højmesse kl. 9.30. Derefter er der kirkekaffe med rundstykker, hvor indsamlerne får en kort orientering, før de går ud på ruterne. Efter indsamlingen er der dækket op til en lækker frokost som tak for hjælpen Meld dig som indsamler til: Birthe Sandfeld Hansen Mail: job74@outlook.dk Tlf. 97 26 74 14 eller 21 15 14 10 Ved Sogneindsamlingen i marts 2016 blev der indsamlet i alt 15.900 kr.

Tirsdag d. 14. marts kl. 19.30

Tidl. sygehuspræst Preben Kok: ”Med udsigt til begge sider” Inspirationsaften for Folkekirkens Besøgs og Aflastningstjeneste i Herning kommune. Aftenen foregår i Hedeagerkirken. Et gammelt visdomsord siger: ”Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid”. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold glemt den ene af de to sandheder. Det er der nu ved at blive rettet op på. Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirken en særlig rolle. Hvilken?


Onsdag d. 22. marts kl. 14.00 Karin Bragt: ”Dagligdagen i Iran

Onsdag d. 29. marts kl. 17.00

Maj 2017 Torsdag d. 4. maj kl. 19.00

Spaghettigudstjeneste

25 minutters musik før Hedeageraftenen

April 2017

Torsdag d. 4. maj kl. 19.30

Søndag d. 2. april kl. 10.00

Gudstjeneste og visionsdag. Efter gudstjenesten og kirkekaffen drøfter vi Hedeagerkirkens visioner med hinanden. Kirsten Lund, personalekonsulent i Herning Nordre og Søndre Provsti, vil lede mødet.

Søndag d. 9. april kl. 10.00

Sognestævne – kirkens fødselsdag: Gudstjeneste, spisning og underholdning ved tidl. organist Erling Lindgren, Lemvig

Onsdag d. 26. april kl. 14.00

”Foredragsholder Lene Thorkildsen: ”Med hjerte og stok”

Stiftsteolog Henning Kjær Thomsen: ”Luther – liv og konsekvens” Hvem var han, denne munk fra Wittenberg, der tidligt blev både doktor og professor? Og oven i købet kom til at skubbe så meget til den måde, man tænkte om Gud, verden og mennesket på, at en ny kirke og dermed også en ny kultur langsomt men sikkert udviklede sig. Og hvad blev alle disse nye tanker til, efter at han var død og borte og erstattet af den lutherske kirke? Det er nogle af spørgsmålene, aftenens fortæller vil forsøge at svare på. ”

Tirsdag d. 30. maj kl. 19.30

Koncert med kammerkoret Nemo Juni 2017

Mandag d. 5. juni kl. 10.00

Friluftsgudstjeneste på den gamle kirkegård

Onsdag d. 14. juni kl. 12.30

Sogneudflugt. Tilmeldingslister vil ligge i mellemgangen

7


Gudstjenester 5. 12. 19. 26.

marts marts marts marts

1. s. i fasten 2. s. i fasten 3. s. i fasten Midfaste

kl. 10.00 kl. 09.30 kl. 10.00 kl. 10.00

Vestergaard Thyssen NB! Vestergaard Thyssen

2. 9. 13. 14. 16. 17. 23. 30.

april april april april april april april april

Mariæ bebudelsesdag Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag 1. s. e. påske 2. s. e. påske

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 19.30 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Vestergaard Guldager Thyssen Vestergaard Vestergaard Vestergaard Thyssen Vestergaard

7. maj 3. s. e. påske 12. maj Bededag 14. maj 4. s. e. påske 21. maj 5. s. e. påske 25. maj Kristi Himmelfartsdag 28. maj 6. s. e. påske

kl. 09.00 kl. 10.30 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Vestergaard, konfirmation Thyssen, konfirmation Vestergaard, konfirmation Vestergaard Vestergaard Thyssen Thyssen

4. juni 5. juni

kl. 10.00 kl. 10.00

Vestergaard Fælles friluftsgudstjeneste

Pinsedag 2. pinsedag

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Åbningstid: Mandag – fredag: 9 – 13 torsdag tillige: 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen JNS@km.dk Sognepræst Marie Ginnerup Vestergaard, Gl. Kirkevej 31. Tlf. 9712 6646 MGO@km.dk Sognepræst og provst Kirsten Braad Thyssen Gl. Kirkevej 33. Tlf. 2179 4180 kbt@km.dk

Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere. Tlf. i kirken: 9721 7043 Aksel Poulsen Tlf. 3063 5832 Anna Grethe Sangild Nielsen Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen Tlf. 9712 54 66 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER

Profile for Hedeagerkirken

49449 hedeagerkirken marts 2017  

49449 hedeagerkirken marts 2017  

Advertisement