Page 1


per a aprendre el∫

˙´µþ®Ø‡ Unitat∫, formació de desene∫, cardinal∫ i ordinal∫, parell∫ i imparell∫

La família del 20 i el∫ caramel∫ de menta

MARÍA VALENZUELA GÓNGORA

EDICIONS, S.L.


å Numeràlia, el∫ die∫ passaven tranquil∫ entre encàrrec i encàrrec. El∫ número∫ practicaven al∫ comptòdrom∫ gairebé tota l’estona. En aquesta ocasió, va arribar el missatger de Viladolça. Si u∫ en recordeu, aquest era el paí∫ on vivien el mag Ensucrat, que feia màgia blanca, i la bruixa Piruleta, que era molt i molt bona. å mé∫, aquí també ∫’hi fabricaven tot∫ el∫ dolço∫ i llaminadure∫. El missatger va informar el Consell Numèric que aviat arribaria un carregament de caramel∫ de menta que ∫’havien de comptar. Ben aviat seria la tardor, i amb aquesta estació ja se sap que comença a fer fred i arriben el∫ mal∫ de coll i la to∫. 2


3


—El vaixell ja é∫ aquí! Va dir el guaita encarregat de controlar el port de Numeràlia. —Molt bé, crideu el 2 i la seva família perquè ∫’ocupin de l’encàrrec de Viladolça —va dir el membre del Consell que supervisava le∫ entrade∫ i sortide∫ de vaixell∫. —Ja som aquí amb un∫ quant∫ ajudant∫ magnífics. Aquest grup de deu número∫ 2 amb qui estava practicant, acabat∫ de diplomar —va dir el 2 cap de família. El∫ jove∫ número∫ 2, vestit∫ de vermell, com bé recordeu, van començar a carregar el∫ caramel∫ col·locant-lo∫ en caixe∫. Mentrestant, la família del 2 el∫ esperava al comptòdrom per representar le∫ unitat∫. 4


5


Cadascú va portar due∫ caixe∫, amb deu caramel∫ a cada una, com ja sabeu, i el∫ que no hi cabien se’l∫ posaven a la butxaca. Així donc∫, el primer 2 va portar le∫ due∫ caixe∫ que representava, una a cada mà, però amb el∫ nervi∫ del primer dia no va pensar a posar-se cap caramel a la butxaca. Quan va arribar, el 0 e∫ va col·locar al seu costat per representar 0 unitat∫. El segon 2 va carregar due∫ caixe∫ i nomé∫ e∫ va posar un caramel a la butxaca. Quan el va veure l’1 se li va posar a la vora content de fer la seva feina.

6


7

La Família del 20  

Contes per Aprendre Números 3

La Família del 20  

Contes per Aprendre Números 3

Advertisement