Page 1

ANEXO 3 HERBICIDA E APLICACIÓN


INDICE 1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………..2 2. PROCEDEMENTO……………………………………………….…………..2 3. METODOLOXÍA………………………………………………………………2 Tratamento contra as malas herbas mediante mochila Cálculo de dose por hectárea Cálculo de doses para a parcela obxecto de estudo Cálculo de tempo para 1 hectárea Cálculo de tempo para a parcela Cálculo de doses herbicida para a parcela Cálculo de sulfatadoras de 16l Cálculo de doses herbicida/ sulfatadora de 16l 4. TRATAMENTOS ……………………………………………………………..3 5. PRESUPOSTO DO HERBICIDA…………………………………………...5 6. MAN DE OBRA………………………………………………………….……5

2


1. INTRODUCCIÓN Tratamento contra as malas herbas mediante mochila. Realizouse un ensaio para determinar a cantidade total e o tempo que se precisará para tratar a parcela en cuestión (10.917 m 2). 2. PROCEDEMENTO O ensaio fíxose cunha mochila sulfatadora con un contido de 3 litros de caldo que na súa aplicación abarcou unha superficie tratada de 108,5 m 2 (3,50 m2 de ancho e 31 m2 de largo). O tempo invertido no tratamento foi de 4 minutos e 5 segundos (4´05”). Posteriormente fanse os cálculos para 1 Ha e logo para a superficie total da parcela, sabendo así o tempo e herbicida necesario que fará falla para tratar contra as malas herbas a plantación. A finca ten unha superficie de 10.917 m 2. Dato: recomendación de 200-400 litros de caldo/Ha Modo de emprego: Aplicar a baixa presión e sen mollar as follas ou partes verdes dos cultivos a doses de: 2,5 l/Ha contra herbas máis desenroladas ou vivaces, seguindo a etiqueta do produto. 3. METODOLOXIA Cálculo de dose por hectárea. 3 litros------108,5 m2 X------------ 10.000 m2

X=276,5 litros de caldo/Ha

Calculo de doses para a parcela (10.917m2) 276,5 1 litros----------10000 m2 X-------------------------10.917 m2

X=301,9 litros de caldopara a

parcela. Cálculo de tempo para 1 hectárea.

3


4 minutos e 5 segundos = 4,08 minutos 4,08 min------------108,5 m2 X---------------------10000 m2

X=376,03 minutos; 6,26 horas; 6 horas e 15 minutos

Cálculo de tempo para a parcela 6,26 horas-----------10000 m2 X-----------------------10.917 m2

X= 6,83 horas

Cálculo de doses herbicida para a parcela (10.917 m2) 2,5 litros------------10000 m2 (1Ha) X----------------------10917 m2

X= 2,73 litros

Cálculo de sulfatadoras de 16l 1 Sulfatadora------16 litros X----------------------301,9 litros

X=18,87 sulfatadoras; 19 sulfatadoras

Cálculo de doses herbicida/ sulfatadora de 16l 19 Sulfatadoras-----------2,73 litros 1 sulfatadora---------------X

X= 0,14 litros/sulfatadora

Á conclusión dos datos obtidos podemos dicir que no tratamento da parcela usaranse 301,9 litros de caldo e tardarase 6 horas e 15 minutos en aplicalo. En cada tratamento a dose do herbicida será de 2,73 litros para toda a parcela. O facer o tratamento cunha sulfatadora de 16itros a cantidade de herbicida que se botará por sulfatadora será de 0,14 litros (140 cm 3) e farán falla unhas 19 sulfatadoras para tratar todo o terreo. 4. TRATAMENTOS

4


Os tratamentos que se farán dependerán moito da cantidade de herbas que aparezan, en principio considerando que o terreo era pasteiro, os tratamentos serían os seguintes:

1º ano: 3 tratamentos herbicidas e 2 desbroces (desbrozadora manual). Os tratamentos faranse en inverno,mediados primavera e finais do verán. Os desbroces farianse a principios do verán e finais do outono.

2º ano: 3 tratamentos herbicidas e 2 desbroces. Os tratamentos farianse en inverno,mediados primavera e finais do verán. Os desbroces farianse a principios do verán e finais do outono.

3º ano: 2 tratamentos herbicidas e 2 desbroces. Os tratamentos faranse a principios da primavera e mediados do outono. Os desbroces faranse no inverno e mediados do verán.

4º ano: 2 tratamentos herbicidas e 2 desbroces. Os tratamentos faranse a principios da primavera e mediado outono. Os desbroces faranse no inverno e mediados do verán.

5º ano: 2 tratamentos herbicidas e 2 desbroces. Os tratamentos faranse a principios da primavera e mediados do outono. Os desbroces faranse a mediados do verán (Os dous???).

6º ano: 2 tratamentos herbicidas e 2 desbroces.

5


Os tratamentos faranse a principios da primavera e mediados do outono. Os desbroces faranse a mediados do verán. (Os dous???). No perímetro localizado ó redor das plantas farase un escardado manual, periodicamente cando o precisen as mesmas ou a medida que vaian saíndo as malas herbas. 5. PRESUPOSTO PARA O HERBICIDA. Vaise utilizar Glifosato 36 %, a garrafa de 20 litros con un custo 62 € (IVE incluído). Para cada tratamento utilizaremos 2,73 litros e faremos en principio 14 tratamentos o que en total fan 38,22 litros en 6 anos. Necesítanse 2 garrafas de 20l

UNIDADE

PREZO UNITARIO

CANTIDADE

SUBTOTAL

Garrafa 20 L de glifosato 36%

62 €

2

124 €

6. MAN DE OBRA UNIDADE 1: Peón forestal (6 €/hora) UNIDADE 1 1

CANTIDADE 7 horas 24 horas

1 APLICACIÓN 42 € 144 €

APLICACIÓNS 14 12 TOTAL

SUBTOTAL 588 € 1728 € 2316 €

Especifica as dúas unidades e falas de facer un escardado manual n apriximidade das plantas pero non o presupostas. PRESUPOSTO TOTAL: GLIFOSATO + APLICACIÓN + DESBROCE PRESUPOSTO TOTAL: 124 + 588 + 1728 = 2440 € DOUS MIL CATROCENTOS CUARENTA EUROS

6

Formulario de ley de bosque nativo  

leyes de un bosque

Formulario de ley de bosque nativo  

leyes de un bosque