Page 1

por t f ol i o


CURRI CUL UM VI T AE na me :

héct ormi guelf ar r er amanduj ano.

hi ghs chool : i ns t i t ut ot ecnol ógi codees t udi os s uper i or esdemont er r ey ,campus chi apas . chi t ect ur ei ni ns t i t ut et ecnol ógi co pr of f es i ona l s t udi es : ar dees t udi oss uper i or esde mont er r ey ,campusmont er r ey . pr of f es i ona l ex pi r i ence :

s t aci onar qui t ect ur awi t hces ar guer r er oi nmont er r ey ,n. l .2008. PROESAwi t hmar i oj os uées cobari n t ux t l agut i er r ez ,chi apas .2008.

ui sbar r agáncompet i t i onand compet i t i ons : XXl 1 2t har qui necompet i t i on“ ar ca ” . pani s handengl i s h. l a ngua j e : s ocad,r ev i tar chi t ect ur al ,phot os of t wa r es : aut s hop,i ndes i gn,r hi nocer os4,f l as h.


THE RI A PAVI LI ON Bi l bao,Spai n


FRONT ELEVATI ON

0

5M

FLOOR PLAN

0

5M


EAST ELEVATI ON

0

SECTI ON

0

5M

5M

WEST ELEVATI ON

0

5M


POLARI TY HOUSE Tux t l aGut i ér r ez , Chi apas.Méx i co.


SAN PEDRO CENTER SanPedr oGar z aGar ci a, NuevoLeon.Mex i co.


ARCA TENOSI QUE T enosi que, T abasco.Mex i co


PROTOTYPE X Mont er r ey , NuevoLe贸n. M茅x i co.


LOCALI ZATI ON


soci alr egener at i on Theconceptofpr ot ot ypexi st osoci al l y r egener at et heci t ybycr eat i nganequi l i br i um andi nt er dependencebet weent heuser s.Thi s pr ot ot ypeai msf ort heci t yt obecompl et el y i ndependentf r om t heout si dewor l dand ex t r emel ydependentf r om t hei nsi de,wher e peopl e’ sapt i t udesar eenhancedt opr oduce l aboref f ect i venessandatt hesamet i met o f ul f i l lt henecessi t i esofot her s.

det onat or T omaket hi ssoci alr egener at i onwor k, punct ualdet onat or sar eneeded,wher e val uesar eaddedt oex i st i ngonescr eat i nga r eact i ont opr oducecompactnodeswi t h mi x edpr ogr amst hathaveanat t ached cor r el at i on.


EXPERI MENT :THEEFFERVESCENCE

T oknow t hel ocat i onandspat i alr el at i onshi psbet weent hesenodes,an i nvest i gat i onofnat ur alsci encessuchasphysi cs,chemi st r yandbi ol ogy wasappl i edanal yz i ngdi f f er entbehavi or sr esul t i ngonani dealur ban syst em.Af t eranex t ensi ver esear ch,t hechemi calr eact i onof ef f er vescencewasadopt edbecauseofi t sgr eatadvant aget oi t er at eusi ng t het abl etf or m,aswel lbecausei tcover edt heur bani nt ent i onsoft he pr oj ect ,suchaschai nconnect i on,act i veandst at i cspaces.


BUBBLEVORONOIRELATI ON

Thebubbl e’ sper i met eri sdet er mi nedbyt her adi alf or cet heai r cr eat esi nsi dei t .Whent wobubbl eswi t ht hesamepr essur ei nt er act wi t heachot herwi t houtj oi ni ng,t hei rl i mi ti sr i ghti nbet weent hem, j ustast hevor onoit essel l at i oncr eat esequi di st antl i nesbet ween t hedesi r edpoi nt s.


Themai nex i st i ngst r eet sar epr ol onged t hr ought hei nnerci t yf l owi ngal ongt he vor onoipat hmaki ngt hem t hepr i mar y r oads. Al ongwi t ht hepr i mar yr oads,anot her st r eeti saddedt hatr unst r ought hesi t ei n aper pendi cul arway ,wor ki ngasapr i nci pal di st r i but oral ongt hei nner ci t y . Secondar yst r eet sl i nkt hemai nonest o t henodes,mostoft hem bei ngunder gr ound i nor dert or eacht hepar ki ngsyst em bel ow. At r am r unsl ongi t udi nal l yal ongt hesi t e wi t hst opsl ocat edatst r at egi cpoi nt s bet weennodes,endi ngatt heex i st i ng met r ost opi n“ Mader o�st eet .

St at i cspacesr eadi nt heex per i mentt ur n i nt oagr eenax i st hatf l owsi nbet weent he nodesar t i cul at i ngt hem t oboostcycl i ng andwal ki ng.St r eet sar ebur i edatdi ver se sect i onst okeept hegr eenax i sf r eef r om t r af f i cnoi seandai rpol ut t i on. Col orl i nesr epr esentwaysr unni ngal ong l evelz er o. Ther estoft hevor onoinet wor ki s pr oposedaspedest r i ant opr omot e coex i st ancebet weent heuser s.


sect i on


hf portfolio  

architectural projects

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you