Page 1

Projecte Intercanvi escolar amb l’institut Montessori de

Hengelo (Holanda) PROJECTES D’ÀMBIT INTERNACIONAL

Benvolguts pares, Benvolgudes mares, Com deveu saber, enguany, la classe de 2n d’ESO participarà al pla d’intercanvis escolars de l’escolagavina. Aquesta participació tindrà dues fases: •

Una primera d’acollida d’alumnes holandesos de l’O.S.G. Hengelo Afdeling Montessori que tindrà lloc entre els mesos de març i abril del 2011 i

Una segona d’estada a la vila de Hengelo (Holanda) que es desenvoluparà el mes de maig del 2011.

La proposta del present curs té la particularitat de ser organitzada conjuntament amb l’escola La Masia de Museros i, per tant, requereix un gran esforç de coordinació de totes les activitats per part dels equips docents dels tres centres participants al projecte. Durant el curs escolar, els grups implicats fan una proposta de treball conjunt que consisteix a realitzar, entre d’altres, presentacions en diversos formats sobre els participants, tant des del vessant individual com pel que fa als seu entorn (família, escola, poble o ciutat...) El treball es desenvolupa a partir del portal d´internet E-Twinning, una eina informàtica dissenyada per la Unió Europea per tal d´afavorir el contacte entre centres escolars de tota Europa. L’objectiu final i cloenda de tot el projecte és la visita dels alumnes i mestres de cada escola al país dels seus companys de treball. Lògicament aquestes tasques es complementen amb la preparació de la l’acollida i l’estada, quant a la formació língüística i cultural de l’alumnat, per garantir que l’experiència resulte enriquidora i joiosa. Una altra qüestió veritablement important d’aquest projecte és l’acollida familiar. Viure al si de les famílies és un dels seus trets distintius i requereix un treball intensiu i compartit


entre família i escola sobre les habilitats comunicatives i la capacitat d’adaptació de l’alumnat. Per una altra banda, hi ha la tasca de planificació i gestió del projecte, sense la qual, una experiència d’aquesta dimensió no fóra possible. El fet que l’activitat requeresca un desplaçament amb avió fa que la previsió i reserva de vols haja de fer-se amb la major antel·lació per aconseguir un preu raonable. Al mateix temps, la necessitat d’agilitzar les gestions d’organització dels viatges i els tràmits d’acollida (cercar famílies, donar-los explicacions dels detalls del programa, assignar alumnes acollits…) ens obliguen a demanar-vos un compromís de participació, amb una certa premura, puix sovint depén justament de l’antel·lació amb què es faça tal gestió que el preu siga més o menys favorable. Però, per fer efectiu el vostre compromís i el dels vostres fills/filles com a participants directes i imprescindibles, haureu d’omplir la butlleta que teniu al full annex, lliurar-la als responsables del projecte abans de dilluns 15 de novembre. La butlleta inclou una autorització, a l’administració del centre, per carregar, al vostre compte bancari, una bestreta del pagament total en concepte de reserves de vols i contractació d’assegurances de la segona fase de l’intercanvi. Com que, fins al tancament del grup, no es pot establir el preu definitiu de la tramesa en qüestió, no hi ha una concreció, però orientativament, podem considerar que el preu no excedirà els 300 €. En el supòsit que, en el moment de realitzar l’operació, el seu cost estigués per damunt d’aquesta estimació, us demanaríem una nova autorització. En acordar un programa definitiu de l’acollida de la delegació holandesa, l’administració del centre passarà una segona tramesa, a totes les famílies de la classe, per afrontar les despeses de la primera fase de l’intercanvi (material, tallers, excursions, actes protocolaris...) Tant abans de la rebuda de la delegació holandesa, com abans de la fase d’anada a Hengelo, sereu convocats a ambdues reunions a l’escola per explicar-vos tots i cadascun dels aspectes dels programes de manera detallada i seran ateses totes les vostres preguntes al respecte. Per la nostra part, us intentarem encomanar el goig i la il·lusió que una experiència d’aquesta entitat fa al nostre equip docent. Agraïm d’avantmà la vostra atenció i col·laboració, i romanem a la vostra disposició per atendre dubtes al voltant del projecte. Rebeu una salutació ben cordial.

Hèctor-Xavier Salvo Responsable de projectes internacionals Departament llengües estrangeres

escolagavina cooperativa valenciana


COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ de l’alumne/a a l’intercanvi escolagavina – Montessori College Hengelo HOLANDA En/na ...........................................................……………. amb document d’identitat núm. ..............……………………., pare/mare de l’alumne/a …………………….................... …………......................................….., mitjançant la signatura del present document, AUTORITZA la participació de l’alumne/a al projecte de col·laboració entre escolagavina i l’escola La Masia per a l’intercanvi d’alumnes amb l’Institut Montessori de Hengelo (Holanda). Aquest compromís es refereix a totes dues fases de l’activitat: Pel que fa a la fase d’acollida, que tindrà lloc durant una setmana entre els mesos de març o abril del 2011, el sotasignant allotjarà un/a alumne/a holandés/a i facilitarà la seua participació a les activitats programades. Quant a la fase d’anada a Hengelo, el/la sotasignant autoritza l’alumne/a a participar a totes les activitats programades a Holanda durant una setmana entre maig i juny del 2011. Així mateix, autoritza, a l’administració del centre, a carregar, al seu compte bancari, un pagament no superior a 300 € en concepte de reserva de vols a i des d’Holanda i la contractació d’assegurances oportunes. El/La pare/mare de l’alumne/a accepta, mitjançant la signatura d’aquest document, que el pagament referit més amunt és una quantitat que no es pot recuperar en cas de la no participació de l’alumne/a al projecte. Signat: ………………………………............... Data:

……………………………............….

DADES REQUERIDES per l’organització de l’intercanvi Nom i cognom:

Edat:

Mòbil de l’alumne/a:

Adreça electrònica:

Adreça:

Telèfon/s dels pares:

Informació rellevant per a l’acollida o l’allotjament (alèrgies, règim alimentari especial, qüestions mèdiques…)

Hengelo 2010 2011  
Hengelo 2010 2011  

Document informatiu sobre l'intercanvi amb Montessori College de Hengelo (Holanda)

Advertisement