Page 1


Hea y ounYun

Myma i nma t e r i a l i sane t . I t houghtne ts wi ngsa ndi tc a nbeus e dnotonl yc hi l dr e nbuta l s oa dul t s . T hev a r i e t yc ol or s howsi nt er es t i nga tt hi sdr ea r ypl a c e. I a ppl i edunbr el l a sa ndpl a s t i cpa per ( fis h) whenwedi di nt ec hnol ogyc l a s s . Thei ns i des ubj ec ti sma k i ngna t ur a l env i r onment . TheMel bour neCent r eha sma nys hopsa ndr es t a ur a nt sbut s omepeopl ewa ntaqui t es pa c e. Thi sa r eai sac l a ma ndnotc ompl i c a t eds o, I di s pl a y edt her ewher es oundbi r d a ndfly i ngbut t er flya si ti sna t ur a l s ur r oundi ng


PE RS PE CT I VE S

S wi ngc a f e( net+ba l l oon)

S wi ngpl a y gour nd( net+bot t l ec a p)

Na t r ua l s ur r oundi ng( net+pl a s t i cbut t er y )

I MAGE S


J i a Ki m T her ea r eal otofr ec y c l edma t er i a l sa r oundus . Wega t her eds omer ec y c l edma t er i a l ss uc ha s, t y r e, us edc a r pet , ma ga z i nesa ndapi ec eoft i mberet c …… Wet r i edt oma k ef ur ni t ur es uc ha sas of aa ndt a bl eus i ngt her ec y c l edma t er i a l s . Andwes etupt hef ur ni t ur e ont heKnoxL at ot es ta ndl ea dr ea c t i onsa ndr es pondsofpeopl e. Buta tni ght , t hes pa c ei st ooda r k . Noone l ooka ndpa s st hr ought hel a newa y . F i r s tpe r s pe c t i v e , t hr ought hepr e v i oust e s tI t houghtwene e dmor el i ght i ngont hel a ne wa ya tni ght . T he r e f or e , I wa ntt oc r e a t ena t ur a l a t mos phe r eont hel a ne wa y . I wa si ns pi r e dbyfie l dof r e e d. Asus i ngt hes ol a rpowe rL E D l i ght s, I wa ntt os e tors us pe ndi ngt ha tk i ndsof l i ght i ngsa ndc r e a t ena t ur a l moodi nt her e. T hes ec onda ndt hi r dper s pec t i v esoneofourgr oups ’ i dea si sus i ngs ma l l t hi ngsbec omeabi gt hi ngwhi c hc a n bes pa c eorobj ec t s , wi t hr ec y c l edma t er i a l s . Us i ngt her ec y c l edma t er i a l sl i k ema ga z i nes , news pa per s , c a s s et t e t a pe s , wec a nma k ev a l ua bl et hi ngsl i k es e r i e soff ur ni t ur es uc ha sc ha i r s , t a bl esa nds t ool set c ……. Wec a nt r a ns f or medt hepubl i cs pa c et os pa c eofdomes t i cf unc t i on


PE RS PE CT I VE S

I MAGE S


Ka t r i naL i m Dur i ngourgr oupdi s c us s i on, wea ppr oa c hourpr oj ec tbyl a y i ngoutk ey wor ds : DI Y/ L owbudget , i nt er a c t i on, s ma l l c l a i ms , da i l yl i f ea ndpubl i c / per s ona l s pa c e. I wa si ns pi r edbyi nt er a c t i ons t r eeta r t sa ss hownont he r i ghtha ndc ol l umn. Mya i m wa st ogr a bpeopl e’ sa t t ent i on. Al l owi ngt hem t oi nt er a c twi t hpubl i cs pa c ea nd c r ea t et hei rownper s ona l s pa c ewi t ht hei rownnot es . I a l s opr opos eds c ul pt ur est obepl a c edi nt hes pa c e i ns pi r edbyMa r kJ enk i ns , a l l owi ngc ur i os i t yt oa r i s e, byget t i ngc l os ert ot hes c ul t ues .


PE RS PE CT I VE S

I MAGE S

S c e ne1

S c e ne2

Wa t e rl e a v e si n c ome rof Col l i nsa nd S wa ns t onS t r e e t

S c e ne3 Pr opos e dMa t e r i a l : Pos ti t Ce l l ot a pe


Va r i c ha y aS a ehng


PE RS PE CT I VE S

I MAGE S

Imaginary space  

Design laneway in Melbourne city

Imaginary space  

Design laneway in Melbourne city

Advertisement