Page 1

+RZWREH'VVRhJDc_oTY ʂ2QHRIWKHDGYDQWDJHVRIEHLQJGLVRUJDQL]HGLVWKDWRQHLVDOZD\VKDYLQJVXUSULVLQJ GLVFRYHULHVʃ ɾ$$0LOQH aźʝʉϡʝɬʐŹa

ʂ,V\RXUKRXVHWRRQHDW"+DYH\RXDOZD\VZDQWHGWRQRWNQRZH[DFWO\ZKHUHHYHU\WKLQJ LV"'R\RXZDQWWRFRPSOHWHO\JLYHXSRQRUJDQL]LQJ\RXUKRXVH",I\RXDQVZHUHG\HVWR DQ\RIWKHVHTXHVWLRQVWKLVJXLGHLVIRU\RX,QWKLVKRZWRJXLGHRQPDNLQJ\RXUKRXVH GLVRUJDQL]HG\RXZLOOOHDUQWKHVSHFLILFVRIZKDW\RXVKRXOGRXWZKHUHLQRUGHUWREHSURXG RI\RXUGLVRUJDQL]HGVHOI$QGDFFRUGLQJWRPDQ\UHDGHUVH[SHULHQFHVZLWKWKLVJXLGHLWLVD KXJHKHOSLQEHFRPLQJDGLVRUJDQL]HGSHUVRQ6RLI\RXDUHDLPLQJIRUWKDWLQOLIHWKLVJXLGH LVIRU\RXʃ ɾ6DUD/ aźʝʉϡʝɬʐŹa

,BBBB LQVHUWQDPHKHUH BBBBZLOOQRWKROG1LWDVKDUHVSRQVLEOHIRUDQ\LQMXULHVFDXVHGEHFDXVHRIP\ GLVRUJDQL]HGKRXVH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB aźʝʉϡʝɬʐŹa

 3DUW7KH5RRP 6WHS7KH%HG 

7DNHWKHWKURZSLOORZVDQGSODFHWKHPRQWKHJURXQGQHDUWKHEHG<RXPD\SODFHD IHZRQWKHEHGLQDSLOHRQWKHULJKWVLGHRIWKHEHGLQGLFDWLQJWKDW\RXVOHHSWKHOHIW VLGHRIWKHEHGRUYLVHYHUVD 0DNHVXUHWKHHQGVRIWKHEODQNHWVDUHVFUXQFKHGXSLQWRDOLWWOHEDOOEHFDXVHWKLV VKRZVWKDWWKHEHGZDVQRWSODQQHGRQEHLQJPDGHDQ\WLPHVRRQ$OVRWKHHQGVRI WKHEODQNHWVFDQQRWEHWXFNHGLQWRWKHEHG7KH\PXVWEHVSUHDGRXW6RPHFDQHYHQ KDQJRIIWKHVLGHRIWKHEHG<RXPXVWUHPHPEHUWKDWWKHEHGVKRXOGORRNOLNH\RXKDG DURXJKVOHHS $WWKHKHDGUHVW\RXPXVWKDYHWKLQJVKDQJRIIRILW HJMDFNHWVSXUVHVEDJVKDWV HWF ,IWKHUHDUHQRSRVWVRQWKHKHDGUHVWV\RXPD\LJQRUHWKLVVWHSEXWWKLVLVDYHU\ LPSRUWDQWVWHS 

6WHS7KH'HVN 

)LQG\RXUEURNHQSHQVDQGSHQFLOVDQGVFDWWHUWKHPRQ\RXUGHVN7KHSHQFLOVFRXOG MXVWEHRXWRIOHDGRUHUDVHUOHVVDQGWKHSHQVFRXOGEHRXWRILQN7KHUHVWRIWKHSHQV DQGSHQFLOVFDQEHSODFHGLQWRDVHFOXGHGDUHDVXFKDVLQDGUDZHURULQDEDVNHW<RX GRWKLVEHFDXVH\RXZLOOVWLOOQHHGWRZULWHZLWKZRUNLQJSHQVDQGSHQFLOV 0DUNHUVWKDWGRQèWZRUNVKRXOGEHVFDWWHUHGLQDIDVKLRQWKDWLWORRNVOLNHDUDLQERZ $Q\ZRUNLQJPDUNHUVVKRXOGEHSODFHGZLWKWKHSHQVDQGSHQFLOV&RORUHGSHQFLOVDQG FUD\RQVDUHLQFOXGHGLQWKLVVHFWLRQ


 $Q\ORRVHRUVFUDSSDSHUVKRXOGEHSODFHGLQDPHVV\SLOHLQDGUDZHURI\RXUGHVN,I WKHGHVNGRHVQèWFRQWDLQDQGGUDZHUVSXW\RXUSLOHDWWKHEDFNRI\RXUGHVN $Q\ZKLWHVKHHWVRISDSHUVKRXOGDOVREHSODFHGLQWKHGUDZHUZLWKWKHSHQVSHQFLOV DQGPDUNHUVRUQHDUWKHPLQWKHVHFOXGHGDUHD ,I\RXKDYHDQ\SKRWRSDSHULWVKRXOGEHKLGGHQDZD\IURPHYHU\WKLQJHOVHVRLW GRHVQèWJHWUXLQHGHYHQWKRXJK\RXDUHWU\LQJWRKDYHDPHVV\GHVN\RXQHHGWREH FDUHIXODERXWSKRWRSDSHU 2Q\RXUFKDLUWKHUHVKRXOGEHVRPHPLVSODFHGQRWHSDGVJLYLQJWKHIHHOWKDW\RXZRUN UHDOO\KDUGDQGGRQèWKDYHWLPHWRPRYH\RXUZRUNXQWLOLWLVêILQLVKHGë2QWKHILUVWSDJH RIWKRVHQRWHSDGVVKRXOGEHGRRGOHV HJVTXLJJOHVVPLOH\IDFHVHWF

 ,IWKHUHLVDSULQWHU\RXVKRXOGSODFHERRNVPDJD]LQHVHWFRQWRSRIWKHVFDQQHU<RX PD\DOVRSODFHSHQFLOVKDUSHQHUVWDSHVFLVVRUVHWF<RXZLOOGRWKLVEHFDXVHWKHWRSRI WKHVFDQQHULVWKHSHUIHFWSODFHWRSXWWKLQJVLIWKHUHLVQRPRUHURRPOHIWRQ\RXUGHVN WKLVSODFHZLOODOZD\VEHKDQG\ ,IWKHUHLVDEXOOHWLQERDUGFKDONERDUGZKLWHERDUGHWF\RXVKRXOGSODFHUDQGRP WKLQJVRQLW6RPHRIWKHVWXIIFDQEHRYHUODSSLQJHDFKRWKHU aźʝʉϡʝɬʐŹa3DUW7KH%DWKURRP 6WHS7KH9DQLW\ 

2QWKHYDQLW\SODFHWKHWRRWKEUXVKQH[WWRWKHVLQNIRUFRQYHQLHQFH7KHQSODFHWKH WRRWKSDVWHQH[WWRLW5HPHPEHUWROHDYHWKHFDS23(1 7KHSODFHWKHVRDSRQWKHWRSULJKWFRUQHURIWKHYDQLW\7KHVRDSVKRXOGEHLQDERWWOH XQOHVVLWLVKDQGVRDS0DNHVXUHWKHVRDSLVRQWKHVXUIDFHRIWKHYDQLW\QRWRQWRSRI VRPHWKLQJ 3URGXFWVXVHGWRFOHDQ\RXUIDFHVKRXOGEHRQWKHOHIWVLGHRIWKHVLQNPL[HGLQZLWK PDNHXS)RUH[DPSOHWKH\FRXOGEHLQWKLVRUGHUIDFHZDVKOLSVWLFNEOXVKZLWKEUXVK FRWWRQDFQHFUHDPHWF 2QWKHULJKWVLGH\RXVKRXOGSODFHWKHFUHDPVOLNHORWLRQVDQGJRRGVPHOOLQJVWXII<RX VKRXOGGRWKLVLQDPDQQHULQZKLFKLWLVQèWDUUDQJHGIURPKHLJKWVPDOOHVWWRWDOOHVWLWLV DUUDQJHGLQDQ\ZKLFKZD\VRPHWKLQJVRQWRSRIHDFKRWKHU 

6WHS7KH6KRZHU 

3ODFHWKHVRDS V RQWKHIORRUQHDUWKHHGJHRIWKHWLOHIORRULQJ:KHQ\RXSODFHWKH VRDS V WKHUHLWZLOOEHSODFHGLQDVWDFN 3ODFH\RXUVKDPSRRRQWKHVKRZHUêVHDWëOD\KRUL]RQWDOO\DQGOHDYHLWKDOIRSHQHG%XW QRWHQRXJKVRWKDWWKHVKDPSRRVSLOOVRQWRWKHIORRURIWKHVKRZHU 6WDQGLQJYHUWLFDOO\\RXZLOOSODFHWKHFRQGLWLRQHULW\RXKDYHWKHêLQëNLQGWKHQGRQèW GRWKLVVWHS7KLVVWHSZLOOPDNH\RXVHHPXQRUJDQL]HGDQGWKDW\RXFDQQRWNHHSWUDFN RI\RXUVWXII


 ,IWKHUHLVDQ\WKLQJHOVHLW\RXUVKRZHU\RXZLOOSODFHLWQH[WWR\RXUVRDSSLOH7KLVZLOO PDNHLWORRNOLNH\RXKDYHWRRPXFKVWXIIVRLWLVRYHUIORZLQJ7KLVFDQVKRZ\RXDUH EHLQJGLVRUJDQL]HG aźʝʉϡʝɬʐŹa3DUW7KH+DOOZD\ 6WHS7KH)ORRU 

2QWKHIORRUWKHUHLVXVXDOO\DFDUSHWRIVRUWV7KHFDUSHWVKRXOGEHSODFHGDQJXODUO\ VRLWLVQèWSDUDOOHOWRWKHZDOOV7KHUXJZLOOEHSXWLQVXFKDZD\WKDWLWIROGVRYHUDJDLQVW WKHZDOO,IWKHFDUSHWLVDWWDFKHGWRWKHZDOOVWKHQSXWDUXJGRZQLQDVLGHZD\V IDVKLRQ:KHQWKHUXJRUFDUSHWLVIROGHGDJDLQVWWKHZDOOLWZLOOORRNOLNHLWKDGEHHQ NLFNHGDURXQGLQWKHSDVW ,IWKHUHDUHRXWOHWVRQWKHZDOOVRIWKHKDOOZD\PDNHVXUH\RXSOXJLQDEXQFKRI QLJKWOLJKWVWROLJKWXSWKHKDOOZD\V7KLVZLOOJLYHLWDPRUHOXPLQHVFHQWHIIHFWDQGDYRLG LQMXULHV ZKLFKLVERXQGWRKDSSHQZLWKVXFKDPHVV\KDOOZD\  <RXVKRXOGSODFHFORWKHVRQIORRUOLNHMDFNHWV7KHVHMDFNHWVZLOOEHSODFHDOORYHUWKH IORRUPDNLQJWKLVDGDQJHURXVHQYLURQPHQW<RXPXVWEHH[WUHPHO\FDUHIXOZKHQ\RX DUHZDONLQJGRZQWKHKDOOZD\ aźʝʉϡʝɬʐŹa:KHQSHRSOHVHH\RXUKRXVHWKHZLOODOOVD\œ'R\RXOLYHLQDSLJVW\"Ŕ$OWKRXJKWKH\PLJKW EHLQVXOWLQJ\RXUKRXVH\RXZLOOKDYHDIHHOLQJRISULGHZKHQ\RXVHHWKHLUUHDFWLRQVWR\RX KDOOZD\V\RXUEDWKURRPVDQG\RXUEHGURRP<RXZLOOUHVSRQGZLWKœ2IFRXUVHQRW,MXVWXVHGP\ VHFUHWZHDSRQ+RZWREH'VVRhJDc_oTYŔ$Q\ZD\VWDWDIRUQRZDQG,KRSH\RXHQMR\\RXU QHZO\PHVV\KRXVH*RRGOXFN

How to be Disorganized by Nitasha  

Being disorganized in just a few simple steps.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you