Page 1

ค่าของคน ในกาลครั้งหนึ่งยังมียายแก่คนหนึ่ง สามีเสี ยชีวิต ส่วนลูกหลานก็แยกย้ายกันไปอยูท่ ี่อื่น ยายแก่ทาำ มาหากินอยูต่ วั คนเดียวด้วยความขยันขันแข็งมาตลอด แกเก็บเล็กผสมน้อย ใช้จ่ายอย่าง กระเหม็ดกระแหม่ จึงสะสมเงินทองไว้ได้พอสมควร แกจึงไปซื้ อไหเก่าใบหนึ่งมาใส่ เงินนั้นไว้ จะไปไหนก็จะอุม้ ไหติดตัวไปด้วย และไม่เคยเปิ ดไหอวดใครเลย ครั้นเมื่อยายอายุมากขึ้นๆ ทำางานอย่างเดิมไม่ไหว ลูก หลาน ซึ่งพากันคิดว่ายายแก่ คงจะต้องมีทรัพย์สมบัติมาก จึงพากันมารับยายแก่ไปอยูด่ ว้ ย ยายแก่กร็ ู้เท่าทันแต่กท็ าำ เฉยเสี ย ช่วยลูกหลานทำางานสุ ดกำาลัง เพื่อไม่ให้ลูกหลานดูถูกได้วา่ เสี ยข้าวสุ กเปล่า หรื อเกาะเขากิน จนวันหนึ่งแกลงไปดายหญ้าทำาสวนอยูค่ นเดียว แดดก็จดั แกรู้สึกปวดหลังเป็ นกำาลัง ถึงกับล้มฟาดไปไม่รู้ตวั หมดสติอยูก่ ลางแดดเป็ นเวลานานกว่าลูกหลานจะมาพบ และช่วยกัน อุม้ เข้าบ้าน เมื่อแกฟื้ นขึ้นมาปรากฏว่าแกเป็ นอัมพาตพอจะพูดและเคลื่อนไหวได้บา้ ง รักษาอยู่ เป็ นเวลานานก็ไม่ทุเลา แกใช้เงินที่แกสะสมไว้เป็ นค่ารักษาจนหมด ลูกหลานทั้งหลาย พากันเดาว่ายายแก่คงใช้เงินรักษาจนหมดตัวแล้ว จึงพากันตีตวั ออกห่าง ในที่สุดเพื่อนบ้านแถวนั้นทนไม่ได้จึงผลัดกันมาดูแลยายแก่ แต่ทุกคนก็มีหน้าที่การงานต้องทำา จะมาพยาบาลอยูน่ านก็ไม่ได้ ยายแก่จึงต้องช่วยตัวเองซะส่วนมาก จะไปถ่ายอุจระก็ไม่ได้ ไหของ แก เมื่อเงินทองหมดก็ยงั ว่างเปล่าอยู่ แกจึงถ่ายอุจระไว้ในไหนั้นทุกวัน แล้วก็ปิดฝาไว้ เมื่อมีชาวบ้านมาเยีย่ ม แกก็เริ่ มคุยอวดชาวบ้านว่าความจริ งเงินของแกก็ยงั พอจะมีเหลือ "ฉันกันเงินของฉันไว้ส่วนหนึ่ง เอาไว้ตอนเข้าตาจน ไม่เชื่อลองโยกไหดูสิ" ชาวบ้านต่างก็ลองเอามือผลักไหดู ก็เชื่อว่ามีเงินอยูใ่ นนั้นแน่ พอกลับบ้านต่างคนก็ต่างไปเล่าต่อๆกัน "ยายแก่ แกยังมีเงินเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยเลย ไหที่ใส่ ไว้หนักอึ้งทีเดียว" ความนี้ในที่สุดก็ไปเข้าหูหลานๆของยายแก่ ด้วยความละโมบจึงพากันกลับมาคอยรับใช้ยายแก่อีก ต่างคนก็ชิงกันเอาใจยายแก่ เพราะหวังจะครอบครองทั้งทองและเงินในไห ต่อมาไม่นานยายแก่กถ็ ึง อายุขยั หลานๆก็จดั งานศพเสี ยงดงาม เมื่อเสร็ จจากงานศพแล้ว ลูกหลานทุกคนก็ต่างคิดบัญชีค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้แบ่งเงินในไหว่า ใครได้ส่วนแบ่งมาก ใครได้นอ้ ย พอคิดบัญชีเสร็ จแล้วก็ยงั ทะเลาะกันจนยุติไม่ได้ เพราะต่างคนก็ อยาก จะได้มาก ไม่มีใครยอมใคร ในที่สุดก็ตกลงให้เปิ ดไหก่อนเพื่อจะนับเงินทอง แต่แล้วทุกคนก็ตอ้ งผิด หวัง เพราะพอเผยอฝาไหออก กลิ่นอุจระก็เหม็นคลุง้ จนทุกคนผงะหงาย


ลูกหลานทุกคนเสี ยรู้ ยายแก่ เสี ยแล้ ว

8jk-v'8o  
8jk-v'8o  

wfh8;k,i6H.oginjv'9jk'q,kd,kp