Page 1


ίς,

µικό µα πιο δυνα ό κ α ς το έ φ ποδεχτεί έφει και amp επιστρ ρεξάτη να υ ο C ι α le κ ty s η e ιµ if L το έ αι από το Healthy µάδα είναι 1 Ιουλίου κ ο 3 η 6 2 η λ ς Ό τι . ό ό ό. π µικ ΟΝ στον Αγρ 2 οµάδες, α ∆ και καινοτο ε Ο σ Ρ ς ίο α ε σ χ ο ιά δ παιδ ξενο και φέτος τα του 2009 αντίστοιχα, στο ς 10-15 χρονών. σ ύ ο ικ λ ία τις 31-4 Αυγ υν παιδιά η ο χ έ ς ή χ το ε υµµ α από τη ∆ικαίωµα σ νικό και µέσ α ιδ ι α ίν ε ίο ς σωχε τις αρχές τη ό το ξενοδο ν π υ ο α θ ω ά ρ µ ύ α γ θ ν την ο ση, τα παιδιά Το περιβάλλ ύµνασης για γ ω ρ ς ά υ λ ο α π χ ό τη τρ και σωστούς διασκέδαση ώς και τους θ α κ , ς ή φ ο στής διατρ ωγεία. ι µε επιµορφ καλή τους υ α κ ό κ ια ρ ο ατοποια πρωτοπ mp είναι έν ονών. Πραγµ a ρ C χ 5 le 1 ty s 0 e 1 if ς γίνει L ία Το Healthy παιδιά ηλικ ρο σκοπό να τε ια γ ώ π p α m ε a µ c 7 αι ρα ύπρο το 200 ιση, αλλά κ Κ π τικό χαρακτή ν τώ τη ε σ µ ά τι ρ ν ο α ρώτη φ ουµε µία στην ήθηκε για π αντιµετωπίζ λεί καινοτο υ τε ο ο π π ς α ία ι κ α ρ κ α ιη ς Camp είνα ς της παχυσ θεσµός, µια α le γ ty τι s σ e ά if µ L ς y ψη τη υ Health ινό τρόπο στην πρόλη Ο σκοπός το ιών προς ένα πιο υγιε . α ρ ε µ ή σ ση. παγκόσµια άς των παιδ µερινή άσκη ρ η ο θ α ιφ κ ρ ε ν π τη µ ι υ σ τροφή κα στροφή της τη σωστή δια σ η σ α φ µ ντιληέ ζωής µε παιδιά να α τα ι ε σ ιή ο π υγεία ητο ίναι για την ε ι να ευαισθ ε ή κ κ τι ιώ ν ιδ α π µ ε η α µα ή και πόσο σ οια οφέλη θ φ π Το πρόγραµ ο ι α τρ κ ια η δ σ η τή αι σωσ κοπεύει τι είναι άσκ φθούν τι είν η. Επίσης σ τανοήσουν σ α η κ κ σ α ν ά ι ή α ιν κ από ρ εύσει µέσα την καθηµε τους καθώς ιδ ό α π π α κ ς ε υ το τα υγεία ς και να ιού και έχουν στην θέµατα υγεία ς διασκέδασης, παιχνιδ ε σ ι ε σ ώ φ ρ αποδεκτή να τα επιµο ογράµµατα ρ π α ν έ µ υ ε εξειδικ . χαλάρωσης σετε να αλώ µη διστά κ α ρ α π ς ίε ρ ο ρω πληροφ Για περαιτέ σετε. επικοινωνή Sc, RD ολόγος ιχαηλίδου, Μ γος/∆ιατροφ ό λ Νικολέτα Μ ο ιτ ια ∆ ή Αθλητικ amp Κλινική και y Lifestyle C h lt a e H η ν υ Υπεύθ 26 om Τηλ: 995155 stylecamp.c fe li y h lt a e .h www

νε Αγαπητοί γο

1


κησης οτε µορφής άσ π ή δ σ ια ο π ο ι ιο α είναι ακόµα π ς διατροφής κ , ς τή σ ω µ ω ό σ ς ιά τη ιδ α ία π Η σηµασ ς. Για τα ής και στής διατροφ όλες τις ηλικίε ω α σ γι ς η τη λ γά ία ε ξ µ α ι η είνα από µικρά την µερινή εποχή η ν υ σ ο θ τη ά Σ µ . ς ή να ό τρόπο ζω ρα η σηµαντικ να τα κάνουν ρση. Ειδικότε α τε ξ σ έ ώ ε σ ι ι τσ α έ ίν ς ε η άσκησ ανορεξία . βουλιµία και η η , ία κ ρ εις επιδηµίας α σ σ τά χυ σ πα ια δ ι νε ίρ ρχισε να πα παχυσαρκία ά ί, συκία είναι πολλο ρ α σ χυ α π ν τη σουν σ πορεί να οδηγή Οι λόγοι που µ σµός και ένας συνδυα α ίν ε ς ω µ ό η ς νήθω µικότητα και νο ο ρ η λ κ Η αντικό ταστάσεων. α παίζουν σηµ ρ υ ο ίγ σ η σ ε θ προδιά χυσαρκίας πτυξη της πα νά α ν τη σ ύν ο λ ρό γοι που οδηγο λό ι ο ρ τε ιό ρ υ κ αλλά οι ή και η κακή διατροφ η ι α ίν ε ν τή υ ές σε α κές διατροφικ α κ ι ο ή δ λα η δ όπος ακινησία, καθιστικός τρ ο ι α κ ς ιε ε συνήθ σαρκία αυτά, η παχυ α λ ό ρ α Π . ς ή της ζω πιστεί µέσω τω ε ιµ ντ α να µπορεί . ς και άσκησης ή φ ο τρ ια δ ς τή σωσ ι να διαπαιδιού πρέπε ασµού σωστής υ υ το νδ υ η σ σ υ ω φ το ρ η ό σ Η επιµ προώθη φθεί και ικρή ηλικία µε ορεί να προλη µ π ό µ π α ία ι κ ε ρ σ α ή σ ιν χυ κ γοα ξε ία, µέσω των . Η παιδική π ε ς λ η σ χο η σ κ σ τα ά σ ι α ς κ η τροφής καταεκπαίδευσ σκηνώσεων. Η τεί µέσω της τα ισ α κ π ν τω ώ ε κ ιµ τι ντ ν ω α φ να ι, αποτελεί ένα ι µέσω επιµορ χε α έ κ υ α ο π π α τυ ρ ό ρ τή π κό χαρακ νιών ως ό τον ψυχαγωγι π α ζωής. α σ έ µ η σ εινού τρόπου σκήνω γι υ υ το ς η νσ υ άρρ ίναι καλό τρόπο ενθ estyle Camp ε if L y h lt a e H σηµανοηγούµενα µίζουν αρκετά τα από τα 2 πρ ο α κ µ ο σ π έ α λ ιά τε ο ιδ π α α π Τα ση που θα πρέ είχνουν ότι τα η δ κ σ ς ά ώ ν θ α τη κ ι ά α κ κ τι πολύ θε σµατα οφή τους ς για τη διατρ λα τα αποτελέ ό ίε ρ ε ο ίτ φ ε ο ρ ρ β η λ να π ε ς τικέ πορείτ καθηµερινά. Μ ν υ νο ά κ να ι ε π .com p m a τοσελίδα µας, c ισ e ν l τη y σ t ς s να e υ if ε της έρ ealthyl

2

www.h


1. Οι συµµετέχοντες ν’ αντιληφθούν τι είναι σωστή διατροφή κα ι πόσο σηµαντική είναι για την υγεία τους. 2. Οι συµµετέχοντες να µπορέσουν να καταλάβουν τι είναι η άσκηση , ποια είναι τα οφέλη για την υγεία µας και πώ ς να κάνουν την άσκηση τρόπο ζωής. 3. Οι συµµετέχοντες να επιµορφωθούν σε διάφο ρα θέµατα υγείας. 4. Οι συµµετέχοντες να απολαύσουν παιχνίδια, να κοινωνικοποιηθούν και να χαλαρώ σουν.

¶ˆ ˜ ı·  ¶ ÈÙ ˘¯ ıÔ ‡Ó :

Καθηµερινά θα γίνονται µαθήµατα διατροφής στα οποία τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν ενεργά . Επίσης, θα διεξάγονται µαθήµατα για διά φορα γνωστά και άγνωσ τα αθλήµατα. Κάθε απόγευµα θα υπάρχουν καλεσµένοι οµιλητές κα ι γνωστοί αθλητές που θα καλύπτουν διάφο ρα ενδιαφέροντα θέµατα. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ

· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜:

8:00 •‡¶ÓËÌ· 8:30- 9:00 ¶ÚfiÁÂ˘Ì· 9:15 – 11:00 ¢È¿ÊÔÚ˜ ·ı ÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 11:00 – 11:30 ª¶¿ÓÈÔ, ÂÏ Â‡ıÂÚÔ 11:45 – 13:00 ª¿ıËÌ· ¢È· ÙÚÔÊ‹˜ 13:00 – 14:00 ªÂÛËÌÂÚÈ· Ófi 14:00 – 16:00 •ÂÎÔ‡Ú·ÛË 16:00 – 17:30 ¢È¿ÊÔÚ˜ ·ı ÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 17:30 – 18:15 ª¶¿ÓÈÔ, ÂÏ Â‡ıÂÚÔ 18:30 – 19:30 ¢È¿ÏÂÍË* (‚Ú ·‰È¿ ·ıÏËÙÒÓ, „˘¯ÔÏÔ

Á›·, chef, ο¶ÓÈÛÌ·/Ó·ÚΈÙÈο, η ÓÔ ÓÈÛ ÌÔ› ·Û Ê·Ï›·˜) 20:00 – 21:00 µÚ·‰ÈÓfi 21:00 – 23:00 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙ ËÙ˜ - ¶·È¯Ó›‰È· 23:00 ⁄¶ÓÔ˜

*¢È¿ÏÂÍË ·¶fi ÙÔÓ √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ ¡›ÎÔ ÃÚÈ

ÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜

3


™ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙ· ¶·È‰È¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfi-

ı

ÁÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ¶ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ¿ÛÎËÛ˘ Î·È ÁÂÓÈο ˘Á›·˜. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ¯·Ú¿ ‚Ϥ¶Ô˘Ì ¶ˆ˜ Î·È ÛÙȘ 2 ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ Ù· ¶·È‰È¿ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·¶fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. °È· ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·

ÙÔ

95% ÙˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ ·¶¿ÓÙËÛ·Ó ÛˆÛÙ¿ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ·

ÙËÓ ¶ÔÈÎÈÏ›· Ê·ÁËÙÒÓ, ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ηıÒ˜ Î·È Ù· ˆÊÂÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÛÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. ∂¶›Û˘, ÙÔ

4

99% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ

‰‹ÏˆÛ·Ó ¶ˆ˜ ı· Í·Ó·¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û ηٷÛ΋ӈÛË Ì ٤ÙÔÈÔ ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ. °È· ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ¶·Ú·Î·ÏÒ Â¶ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ

www.healthylifestylecamp.com


9

1Ë ÔÌ¿‰·: 26-31 πÔ˘Ï›Ô˘ ÁÈ· 85 ¶·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 10-15 2Ë ÔÌ¿‰·: 31-4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÁÈ· 85 ¶·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 10-15 * ÏfiÁˆ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ı¤ÛÂˆÓ ı· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜

4

˙

∆Ô¶ÔıÂÛ›·: •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ƒ√¢√¡ ∞ÁÚfi˜ ∫fiÛÙÔ˜ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: € 290 ∏ ÙÈÌ‹ ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: > ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô(ÁÈ· 5 Ó‡¯Ù˜) > ÂӉȿÌÂÛ· ÛÓ·Î > ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¶ÚÔ˜ Î·È ·¶fi ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô

> 3 Á‡̷ٷ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ > ÓÂÚfi > ·ÛÊ¿ÏÂÈ· camp (Ù· ¶·È‰È¿ ı· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ)

2

À¶Â‡ı ˘ÓË ¡ÈÎÔϤٷ ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘ H ΜSc, RD, Κλινική και Αθλητική .L.C ∆ιαιτολόγος/∆ιατροφολόγος, Τ. 99 515 526 ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶·¶·‰Ô¶Ô‡ÏÔ˘ ΒSc Sports and Fitness Management, Personal Trainer, Τ. 99 429 020 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ï·¶Ô‰¿˜ BSc Computer Science, MSc Computer Engineering, Καθηγητής Πληροφορικής, Τ. 99 454 279 °ÈÒÚÁÔ˜ ŸÍÈÓÔ˜ Dc, ∆όκτορ Χειροπρακτικής, BA Human Physiology, Προπονητής Κολύµβησης, Τ. 99 070 523 ª¿ÚÈÔ˜ ∫·Ï·¶Ô‰¿˜ BSc Physical Education and Sports Science, MSc Sports & Leisure Management, Personal Trainer, Τ. 99 433 126 ∞ÓÙÚ¤·˜ ∫Ô˘Ê¤Ù·˜ BSc Physical Education, Qualified in Squash Coaching by ESF level 1 and 2, Τ. 99 880 997 °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ BSc Physical Education UEFA C, Προπονητής Ποδοσφαίρου, Τ. 99 316 242 ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ ¶·¶·¯Ú˘Û¿ÓıÔ˘ BSc Physical Education, MSc Sports Management, Προπονητής Κολύµβησης, Τ. 99 35 98 39

ͯ

6

4

5

1


Μέγας Χορηγός:

Πλατινένιος Χορηγός:

Χορηγοί:

Υποστηρικτές:

Χορηγός επικοινωνίας: Κάτω από την αιγίδα του Συνδέσµου ∆ιαιτολόγων Κύπρου

6

και την υποστήριξη του Συνδέσµου Χειροπρακτών Κύπρου


Hea lthy Lifesty le Camp Í ¢‹ÏˆÛË ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ονοµατεπώνυµο: Ηµεροµηνία Γεννήσεως: Ονοµατεπώνυµο Κηδεµόνα: Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Οικίας: Fax:

Κηδεµόνα:

Συµµετέχοντα:

Email:

∆ιεύθυνση Κατοικίας: Αγαπηµένο Άθληµα:

Μέγεθος Φανέλας:

Πως µάθατε για το Healthy Lifestyle Camp: Παρακαλώ σηµειώστε τους αριθµούς 1,2 δίπλα από τις ηµεροµηνίες, ανάλογα µε την προτίµησή σας 26 – 31 Ιουλίου 2009 _____

31 – 4 Αυγούστου 2009 _____

Ιστορικό Υγείας. Παρακαλώ σηµειώστε χ (όλες οι πληροφορίες είναι εµπιστευτικές)

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆ιαβήτης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Άσθµα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αναιµία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επιληψία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆ιατροφική διαταραχή (βουλιµία, ανορεξία)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καρδιακό πρόβληµα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υποφέρετε από πόνους στο στήθος;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχετε συχνές τάσεις λιποθυµίας ή έχετε επεισόδια ζαλάδας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σας έχει αναφέρει ποτέ ο γιατρός σας πως έχετε πρόβληµα µε τα οστά ή συνδέσµους όπως αρθρίτιδα το οποίο µπορεί να επιδεινωθεί µε την άσκηση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υπάρχει κάποιος οργανικός λόγος που δεν αναφέρετε πιο πάνω και για τον οποίο δεν θα έπρεπε να ακολουθήσετε πρόγραµµα φυσικής κατάστασης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

‘Αλλο πρόβληµα υγείας; Τι;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Λαµβάνετε φαρµακευτική αγωγή; Αν ναι αναφέρετε τι;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

**Εάν απαντήσετε ΝΑΙ σε οποιαδήποτε ερώτηση σας συνιστούµε να συµβουλευτείτε το γιατρό σας και να σας δώσει επιβεβαίωση πως µπορείτε να λάβετε µέρος στο Healthy Lifestyle Camp.

Υπογραφή Κηδεµόνα

7


Έναρξη εγγραφών: 15 M·ÚÙ›Ô˘ 2009 Λήξη εγγραφών: 1 πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÚÔÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û·˜ Ì ÂÈÙ·Á‹ ‹ Ì direct banking

∞ÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ηٿıÂÛË: ∆Ú¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ 0120-01-042147, fiÓÔÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ N.M Health Lifestyle Camp ¶·Ú·Î·ÏÒ fiˆ˜ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÙ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Η υποβολή αιτήσεων µπορεί να γίνει µέσω φάξ ή ταχυδροµικώς ή προσωπικά σε οποιοδήποτε µέλος του Healthy Lifestyle Camp º·Í: 22 590 361 ‹ 22 456 011

¢È‡ı˘ÓÛË: ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 13, ∫Ù›ÚÈÔ ∞Ï¿ÛÈ·, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ # 22 §Â˘ÎˆÛ›·, 1075 °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú·Î·ÏÒ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù www.healthylifestylecamp.com email: info@healthylifestylecamp.com NÈÎÔϤٷ ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘: 99 515 526 *Με τη συµµετοχή του παιδιού σας στο Healthy Lifestyle Camp, αυτόµατα παραχωρείτε και τα διακαιώµατα για χρήση οποιουδήποτε φωτογραφικού υλικού από την κατασκήνωση για σκοπούς προώθησης του Healthy Lifestyle Camp.

8


HLC 2009  
HLC 2009  

The HLC 2009 booklet