Page 1

นิตยสารเพื่อคนรักสุขภาพ

MARCH 2018


3

อาจินต์ ศิริวรรณ

Facebook : TonNumrob


4

หลายท่านคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกสีฟัน กระแสที่มาแรงในขณะนี้ หลายท่าน อยากฟันขาวแต่ก็กล้า ๆ กลัว ๆ ที่จะลองท�ำ หรือกลัวที่จะไปพบทันตแพทย์ วันนี้หมอฟันก็ มาอยู่ตรงหน้าท่านแล้ว เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการฟอกสีฟันไว้เป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจของท่าน ฟันเหลือง เกิดจากอะไรและสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง? สาเหตุที่ท�ำให้เกิดฟันเหลือง - อายุที่เพิ่มขึ้น - คราบชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่ติดสี - ได้รับยาปฎิชีวนะในบางกลุ่ม เช่น TETRACYCLINE เบื้องต้นแนะน�ำให้ขูดหินน�้ำลายและคราบที่ติดอยู่บนตัวฟันก่อน หากยังต้องการสีฟัน ที่ขาวขึ้น ควรปรึกษาทันตแพทย์เกี่ยวกับการฟอกสีฟันเป็นล�ำดับต่อไป อยากฟอกสีฟันต้องท�ำอย่างไร?

สามารถฟอกสีฟันได้ทั้งคลินิกและที่บ้าน ความแตกต่างเชิญรับชมได้จากตาราง

ระยะเวลาที่พบ ทันตแพทย์ กระบวนการ ท�ำให้ฟันขาว

ฟอกสีฟันที่คลินิก

ฟอกสีฟันที่บ้าน

1 ครั้ง

2 ครั้ง ครั้งแรกมาพิมพ์ฟัน ครั้งที่2 มารับน�้ำยาและถาดฟอกสีฟัน

ทันตแพทย์จะใส่น�้ำยาฟอกสี ใส่ถาดฟอกสีฟันพร้อมน�้ำยา ตามที่ทันตแพทย์ ฟันบนตัวฟันและท�ำบนยูนิต แนะน�ำ ใส่ตลอดเวลาการนอนตอนกลางคืน ท�ำฟันประมาณ 1 ชั่วโมง

การออกฤทธิ์ของ น�้ำยา ฟอกสีฟัน

ฟันขาวทันทีหลังจาก ฟอกสีฟัน

ผลข้างเคียง

อาจจะมีอาการเสียวฟันได้ จากการฟอกสีฟัน

ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หรือ จนกว่าท่านจะพอใจในสีฟันที่ขาวขึ้น

จะฟอกสีฟันที่คลินิกหรือฟอกสีฟันที่บ้านดี? ลักษณะการฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับความสะดวกของคนไข้ สามารถฟอกสีฟันที่คลินิกเพื่อ ให้เห็นผลทันทีและฟอกสีฟนั ทีบ่ า้ นต่อเพือ่ คงความขาว หรือจะท�ำอย่างใดอย่างหนึง่ ก็ได้ หาก ท่านอ่านมาถึงตรงนี้ ท่านจะเห็นได้ว่าการฟอกสีฟันไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงอย่างที่คิด อีก ทัง้ ยังเสริมสร้างความมัน่ ใจและบุคลิกภาพทีด่ ใี ห้รอยยิม้ คุณ หากท่านต้องการฟอกสีฟนั ควร ปรึกษาทันตแพทย์เพือ่ วางแผนการรักษาทีเ่ หมาะสม ขอให้ทกุ คนฟันขาวสวยอย่างทีต่ งั้ ใจครับ


5


6

ศูนย์สุขภาพผู้หญิง

โดย : พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลหัวเฉียว


7


8


9


10

ผมมีสี แต่ข้อดีผมหงอกคือมักมีขนาดเส้นผมที่หนาขึ้นและยาวได้มากกว่าผมปกติท�ำให้ ผมดูหนาขึน้ ได้ รวมถึงหนวดเคราทีไ่ ม่มเี ม็ดสีกลายเป็นสีขาวสามารถยาวกว่าหนวดปกติ ได้ถึง 4 เท่า ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารรักษาผมหงอกทีป่ ลอดภัยและได้ผลถาวร มีการทดลองรักษาด้วย ยาบางชนิดแต่เมื่อหยุดยาผมก็กลับมาหงอกเช่นเดิม จึงแนะน�ำให้หลีกเลี่ยงปั จจัยที่อาจ กระตุ้นให้ผมหงอกมากขึ้น ได้แก่การสูบบุหรี่และดื่มสุรารวมถึงความเครียดรุนแรง ซึ่ง นอกจากเป็นสาเหตุของผมหงอกผมบางแล้วอาจเป็นสาเหตุของโรคภัยอืน่ ๆอีกมากมาย การท�ำสีผมทัง้ ชนิดชัว่ คราวและถาวรเพือ่ ปกปิดผมหงอกไม่พบว่าเป็นสาเหตุการเกิดผม หงอกโดยตรง รวมถึงสารสกัดจากเปลือกไม้เฮนน่าก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยถ้าไม่มี อาการแพ้สารดังกล่าว ภาวะผมหงอกที่ควรมาพบแพทย์ ได้แก่ ผมหงอกจ�ำนวนมากตัง้ แต่อายุน้อยโดย ไม่มีประวัติครอบครั วผมหงอกก่อนวัย ผมหงอกเป็นกระจุกหรือเฉพาะจุด ซึ่งอาจมี สาเหตุจากโรคด่างขาว หรือโรคผมร่วงเป็นหย่อม ซึ่งรักษาได้และมักได้ผลการรักษาดี หรือมีอาการร่วมของโรคซีด หรือโรคไทรอยด์ คือใจสั่น นํ้าหนั กลด เหนื่อยง่าย ซึ่งควร ได้รับการตรวจเพิ่มเติมและรักษาสาเหตุที่พบร่วมกันต่อไป


13


เหงอื กอักเสบ

ไรฟัน

เหงือ

เลือดออ บ ส เ ก อกั

ตาม

น ัฟ ผุ


15

:


16


17


20


21


22


23


24


25


26


Health News Thailand MAR.2018  
Health News Thailand MAR.2018  

Health and healthy lifestyle news from Thailand. นิตยสาร “HEALTH News” เป็นนิตยสาร FREE COPY เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวไลฟ์สไตล์ ต่างๆที่น่...

Advertisement