Health News Thailand January. 2019

Page 1


Happy NewYear 2019 Content ศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือก

4

คุยกับแพทย์แผนจีน

6

เรื่องเล่าจาก รพ.พญาไท

8

บทความพิเศษ

9

คุยกันเดือนละครั้งกับหมอสมใจ 14 หมอบัว พาทัวร์อิตาลี

16

โยคะกับครูตา

20

นักทุ่งเที่ยว

26

อาจินต์ ศิริวรรณ TonNumrob

#จิตเปิดรู้#

ผู้ผลิต

บริษัท นักทุ่งเที่ยว จำ�กัด เลขที่ 2 ซ.นครลุง 4 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

0 ชีวิตจริงไม่งดงามตามในฝัน ชีวิตจริงชีวิตนั้นต้องฟันฝ่า ชีวิตจริงบ้างซวนเซบางเวลา ต่อสู้...กับอัตตาในตัวตน 0 ละบางสิ่งทิ้งบางอย่างรู้วางปล่อย ใจลอยดึงกลับไม่สับสน ยามร้อนไม่ทุกข์ร้อนทำ�ร้อนรน ยามหนาวก็ต้องทนกับหนาวนั้นสุขภาพฟันดีกับหมอฟันมหิดล
HEALTH NEWS 15:


The Soul-Mate

ก�ำหนดฉาย 10 มกราคม 2562 แทจิน (คิมยองกวาง) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจประสบอุบัติเหตุระหว่างสืบสวนคดี วิญญาณของเขาหลุดออกจากร่าง เขามุ่งมั่นที่จะ ท�ำงานและกลับไปหาแฟนสาว ฮยอนจิ (อียูยอง) ทว่าเขาได้กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน จนกระทั่งเขาพบว่าคนที่สามารถมองเห็นวิญญาณ ของเขาได้มเี พียง ครูสอนยูโดนามว่า จางซู (มาดงซ็อก) เท่านัน้ พวกเขาจึงต้องร่วมมือกันสะสางคดีทคี่ า้ งคาและมิตรภาพต่างภพก็บงั เกิดขึน้

Galveston

ก�ำหนดฉาย 17 มกราคม 2562 นักฆ่าฝีมอื ดี รอย โคดี้ (เบน ฟอสเตอร์) ได้รบั แจ้งว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งปอดและก�ำลังจะตายในไม่ชา้ หลังรูข้ า่ วร้ายไม่นาน รอยถูก เจ้านายสัง่ ให้ไปเก็บเป้าหมายโดยห้ามใช้ปนื เด็ดขาด เขาหารูไ้ ม่วา่ จริงๆ แล้วนัน่ คือแผนการของเจ้านายเพือ่ เก็บเขาแทน แต่นอกจากรอยจะ หนีออกมาได้แล้ว เขายังช่วยเหลือ ร็อคกี้ (แอลล์ แฟนนิ่ง) หญิงสาววัย 19 ปีที่ถูกจับตัวไว้ที่นั่นด้วย ทั้งคู่เดินทางออกนอกเมืองไปยัง กัลเวส ตัน บ้านเกิดของ รอย ซึ่งเขากะจะกบดานอยู่ที่นั่นสักพักแล้ววางแผนล้างแค้น แต่การจะไปถึงกัลเวสตันได้นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด นอกจากจะถูกเหล่านักฆ่าตามล่า รอยและร็อคกี้ยังมีเหตุให้ต้องหยุดกลางทาง หลายครัง้ หนึง่ ในนัน้ คือการแวะรับเอา ทิฟฟานีย่ ์ (คูแ่ ฝด อนิสตัน และ ทินสลีย่ ์ ไพรซ์) น้องสาวของร็อคกีร้ ว่ มเดินทางไปยัง Galveston ดว้ ยกัน