__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Happy NewYear 2019 Content ศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือก

4

คุยกับแพทย์แผนจีน

6

เรื่องเล่าจาก รพ.พญาไท

8

บทความพิเศษ

9

คุยกันเดือนละครั้งกับหมอสมใจ 14 หมอบัว พาทัวร์อิตาลี

16

โยคะกับครูตา

20

นักทุ่งเที่ยว

26

อาจินต์ ศิริวรรณ TonNumrob

#จิตเปิดรู้#

ผู้ผลิต

บริษัท นักทุ่งเที่ยว จำ�กัด เลขที่ 2 ซ.นครลุง 4 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

0 ชีวิตจริงไม่งดงามตามในฝัน ชีวิตจริงชีวิตนั้นต้องฟันฝ่า ชีวิตจริงบ้างซวนเซบางเวลา ต่อสู้...กับอัตตาในตัวตน 0 ละบางสิ่งทิ้งบางอย่างรู้วางปล่อย ใจลอยดึงกลับไม่สับสน ยามร้อนไม่ทุกข์ร้อนทำ�ร้อนรน ยามหนาวก็ต้องทนกับหนาวนั้น


สุขภาพฟันดีกับหมอฟันมหิดล


HEALTH NEWS 15


:


The Soul-Mate

ก�ำหนดฉาย 10 มกราคม 2562 แทจิน (คิมยองกวาง) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจประสบอุบัติเหตุระหว่างสืบสวนคดี วิญญาณของเขาหลุดออกจากร่าง เขามุ่งมั่นที่จะ ท�ำงานและกลับไปหาแฟนสาว ฮยอนจิ (อียูยอง) ทว่าเขาได้กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน จนกระทั่งเขาพบว่าคนที่สามารถมองเห็นวิญญาณ ของเขาได้มเี พียง ครูสอนยูโดนามว่า จางซู (มาดงซ็อก) เท่านัน้ พวกเขาจึงต้องร่วมมือกันสะสางคดีทคี่ า้ งคาและมิตรภาพต่างภพก็บงั เกิดขึน้

Galveston

ก�ำหนดฉาย 17 มกราคม 2562 นักฆ่าฝีมอื ดี รอย โคดี้ (เบน ฟอสเตอร์) ได้รบั แจ้งว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งปอดและก�ำลังจะตายในไม่ชา้ หลังรูข้ า่ วร้ายไม่นาน รอยถูก เจ้านายสัง่ ให้ไปเก็บเป้าหมายโดยห้ามใช้ปนื เด็ดขาด เขาหารูไ้ ม่วา่ จริงๆ แล้วนัน่ คือแผนการของเจ้านายเพือ่ เก็บเขาแทน แต่นอกจากรอยจะ หนีออกมาได้แล้ว เขายังช่วยเหลือ ร็อคกี้ (แอลล์ แฟนนิ่ง) หญิงสาววัย 19 ปีที่ถูกจับตัวไว้ที่นั่นด้วย ทั้งคู่เดินทางออกนอกเมืองไปยัง กัลเวส ตัน บ้านเกิดของ รอย ซึ่งเขากะจะกบดานอยู่ที่นั่นสักพักแล้ววางแผนล้างแค้น แต่การจะไปถึงกัลเวสตันได้นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด นอกจากจะถูกเหล่านักฆ่าตามล่า รอยและร็อคกี้ยังมีเหตุให้ต้องหยุดกลางทาง หลายครัง้ หนึง่ ในนัน้ คือการแวะรับเอา ทิฟฟานีย่ ์ (คูแ่ ฝด อนิสตัน และ ทินสลีย่ ์ ไพรซ์) น้องสาวของร็อคกีร้ ว่ มเดินทางไปยัง Galveston ดว้ ยกัน


Profile for Health News Thailand

Health News Thailand January. 2019  

Health and healthy lifestyle news from Thailand. นิตยสาร “HEALTH News” เป็นนิตยสาร FREE COPY เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวไลฟ์สไตล์ ต่างๆที่น่...

Health News Thailand January. 2019  

Health and healthy lifestyle news from Thailand. นิตยสาร “HEALTH News” เป็นนิตยสาร FREE COPY เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวไลฟ์สไตล์ ต่างๆที่น่...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded