__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


3


สุขภาพฟันดีกับหมอฟันมหิดล

ทพญ.ศิริกาญจน์ เจนวัฒนาเวช ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมระบบค่าตอบแทน คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

ฟันร้าวคืออะไร เป็นการเกิดรอยร้าวหรือรอยแยกบนตัวฟัน ซึง่ เป็นช่องทางให้เชือ้ แบคทีเรียจาก น�ำ้ ลายเข้าสูโ่ พรงประสาทฟันท�ำให้เกิดการอักเสบของเนือ้ เยือ่ ในฟันขึน้ มาได้ โดยรอย ร้าวมักเริม่ เกิดจากบริเวณตัวฟันด้านบดเคีย้ วหรือร้าวลึกไปจนถึงรากฟัน ซึง่ เมือ่ เกิดรอย ร้าวบนตัวฟันระยะแรกมักตรวจพบได้ยาก ท�ำให้การวินจิ ฉัยว่าฟันมีรอยร้าวเกิดขึน้ ท�ำได้ ค่อนข้างยาก โดยฟันร้าวมักพบในผูป้ ว่ ยทีม่ นี สิ ยั ชอบเคีย้ วอาหารแข็ง นอนกัดฟัน หรือ แม้แต่บงั เอิญกัดโดยอุบตั เิ หตุ เป็นต้น

4


5


6


7


วิธีคุมกำ�เนิด ยาฝังคุมกำ�เนิด ทำ�หมันชาย ห่วงอนามัยเคลือบฮอร์โมน ยาฉีดคุมกำ�เนิด (ฮอร์โมนรวม) ทำ�หมันหญิงแบบทั่วไป ห่วงอนามัยหุ้มทองแดง ยาฉีดคุมกำ�เนิด (ฮอร์โมนเดี่ยว) แผ่นแปะคุมกำ�เนิด วงแหวนคุมกำ�เนิด (NuvaRing) ยาเม็ดคุมกำ�เนิด ถุงยางอนามัยชาย การหลั่งนอก การหลั่งใน (ไม่มีการป้องกัน)

การใช้ยาแบบทั่วไป

การใช้อย่างถูกต้อง

ระดับความเสี่ยง

0.05 (1ใน 2,000 คน) 0.05 (1ใน 666 คน) 0.2 (1 ใน 500 คน) 0.2 (1 ใน 500 คน) 0.5 (1 ใน 200 คน) 0.8 (1 ใน 125 คน) 6 (1 ใน 17 คน) 9 (1 ใน 11 คน) 9 (1 ใน 11 คน) 9 (1 ใน 11 คน) 18 (1 ใน 5 คน) 22 (1 ใน 11 คน) 85 (6 ใน 7 คน)

0.05 0.1 0.2 0.2 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3 2 4 85

ต�่ำมาก ต�่ำมาก ต�่ำมาก ต�่ำมาก ต�่ำมาก ต�่ำมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก

8


9


10


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาลเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ห้องปฏิบัติการ ร้านขายยา ปั้นรายได้โตรับเทรนด์ผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม ธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) (บีดเี อ็มเอส) เปิดเผยถึง ภาพรวมอุตสาหกรรม บริการด้านสุขภาพของประเทศไทยยังคงมีอัตราเติบโตอย่าง แข็งแกร่ง เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการ แพทย์ (เมดิเคิล ฮับ) ชั้นน�ำของโลก ประกอบกับการขยาย ตัวของโครงสร้างประชากรสูงวัยทั่วโลก และการที่ชาวต่าง ชาตินยิ มเดินทางเข้ามารับการรักษาหรือท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพใน ประเทศไทย ท�ำให้โรงพยาบาล หลายแห่งทัง้ ภาครัฐและเอกชน

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ

มีการขยายตัว และมีความต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเข้ามาดูแล เพื่อรองรับจ�ำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ดังนัน้ จึงเป็นโอกาส ของกลุม่ ธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิส เท็มส์ จ�ำกัด (เอ็น เฮลท์) ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการ ทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล และ บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (เซฟดรัก) ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ทีจ่ ะเติบโต ในปี 2561 ทั้งนี้ เอ็น เฮลท์ ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2561 ที่ 4,200 ล้านบาท เติบโตขึ้นราว 17% จากปี 2560 ที่ผ่านมาที่มีรายได้ รวมกว่า 3,600 ล้านบาท จากอุตสาหกรรมธุรกิจสนับสนุนโรง พยาบาลรวมที่มูลค่า 11,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีพอร์ทราย ได้หลักจาก บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ บริการ วิศวกรรมทางการแพทย์ และบริการผ้าและปราศจากเชือ้ ภายใน โรงพยาบาล เป็นสัดส่วนลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาล (B2B) 95% ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2C) 5% “เราสามารถท�ำผลการด�ำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก ได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งบริษัทได้เข้าไปสนับสนุน บริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ อย่างเช่น ห้อง ปฏิบัติการได้มีจ�ำนวนการตรวจวิเคราะห์เพิ่มขึ้นทั้งในด้านการ ป้องกัน (Preventive Healthcare) และการตรวจวิเคราะห์เพื่อ ให้แพทย์ใช้ประกอบการรักษาโรคต่างๆ รวมถึงการเป็นตัวแทน จ�ำหน่ายเครื่องมือแพทย์และได้เข้าไปดูแลเครื่องมือแพทย์ใน กลุ่มลูกค้าใหม่ อย่างเช่น โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลัง เอ็น เฮลท์ ได้พัฒนา ศักยภาพการบริการสนับสนุนทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ให้มปี ระสิทธิภาพด้วยระบบดิจติ อลมากขึน้ รวมทั้ ง ขยายบริ ก ารไปสู ่ ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ โ ภคผ่ า นช่ อ งทาง อี-คอมเมิรซ์ ซึ่งมีบริการตรวจสุขภาพที่สามารถไปตรวจถึงที่ บ้าน และมีสินค้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมน�ำเข้าสินค้า ที่มีความแตกต่างอย่างสินค้านวัตกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือ

27

แพทย์ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับตลาด นอกจากนี้ยัง อยู่ระหว่างศึกษากฎระเบียบในการลงทุนเพื่อขยายสาขาไปยัง ประเทศต่างๆในภูมิภาค อาทิ ประเทศอินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ หลังจากได้เปิดสาขาไปยัง ประเทศ กัมพูชา และ เมียนมา เรียบร้อยแล้ว ขณะทีบ่ ริษทั เซฟดรัก ทีป่ จั จุบนั มี 150 สาขา ทัง้ ในและ ต่างประเทศ ตัง้ เป้าหมายรายได้ปี 2561 ที่ 1,100 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี2560 ที่มีรายได้ 975 ล้านบาท โดยได้ปรับภาพลักษณ์ ของร้านค้าให้ดทู นั สมัย มีสนิ ค้าและบริการครอบคลุมตอบโจทย์ คนรุน่ ใหม่ ด้วยการน�ำสินค้านวัตกรรมทางการแพทย์ ทัง้ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่มีความแตกต่างจากท้องตลาด สินค้าอุปโภค บริโภคทีเ่ ป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ และมีความหลากหลายของสินค้า ประเภทยาที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เป้าหมาย พร้อมกัน นี้ยังพัฒนาระบบเพื่อให้เ ป็น ศูน ย์รวมด้าน สุขภาพ อย่างการพัฒนาระบบสมาชิกผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ซึ่งจะเริ่มใช้งานเฟสแรกในเดือนตุลาคม 2561 จะท�ำให้ลูกค้า สามารถสะสมคะแนน สามารถดูโปรโมชั่นลดราคาต่างๆ โดย ในเฟสที่ 2 จะพัฒนาระบบที่ลูกค้าสามารถดูประวัติการซื้อยา ของแต่ละบุคคล ท�ำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหรือเติมยาชนิด เดิมได้ด้วยฐานข้อมูลเดียวกันทุกสาขา นอกจากนี้ จะมีบริการ ให้ค�ำปรึกษาในการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะน�ำและน�ำเสนอ แพ็คเกจตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อเป็นการตอบ โจทย์การดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อว่า กลุ่มเป้าหมายของลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการจะไม่ใช่คนป่วยเท่านั้น แต่จะเป็นคนทั่วไป ที่อยากรู้ว่าสุขภาพตนเองเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่รับ ข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัล ดังนั้นแนวทางการสื่อสารของ เอ็น เฮลท์ และ เซฟ ดรัก คือการใช้ดิจิทัลมีเดียมากขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมายและสร้างการรับรู้ว่า ทั้ง 2 บริษัทมีบริการอะไร บ้างที่สามารถตอบโจทย์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ส�ำหรับผู้บริโภค


28


29


Laplace’s Witch (ลาปลาซ วิปลาส)

ก�ำหนดฉาย : 16 สิงหาคม 2561 Laplace’s Witch ถือเป็นผลงานเรื่องที่ 80 ในชีวิตการทำ�งานของเคโงะ เมื่อคนสองคนเสียชีวิตเพราะการสูดก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นกันคนละสถานที่ ตำ�รวจจึงต้องพึ่งความเห็นของนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ชูสุเกะ อาโอเอะเพื่อพิสูจน์ว่าทั้ง สองคดีคืออุบัติเหตุหรือการฆาตกรรม ในระหว่างการสืบสวน ชูสุเกะได้พบกับสาวน้อยปริศนา มาโดกะ อุฮาระ เธอสามารถทำ�นาย สถานที่เกิดปรากฏการณ์ได้อย่างแม่นยำ� จุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างวิทยาศาสตร์และความลึกลับจึงเริ่มขึ้น นิยายเรื่องนี้ ได้ กลายเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่กำ�กับโดย ทาคาชิ มิอิเกะ ซึ่งกำ�ลังจะเข้าฉายในบ้านเรา 16 สิงหาคมนี้ “นี่คือคดีฆาตกรรมที่ผู้ต้องสงสัยอาจเป็นทั้งคนธรรมดา ปีศาจ และแม่มด” แล้วใครคือฆาตรกรตัวจริง เตรียมค้นหาคำ� ตอบ 16 สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์

30


31


34


35

Profile for Health News Thailand

Health News Thailand August. 2018  

Health and healthy lifestyle news from Thailand. นิตยสาร “HEALTH News” เป็นนิตยสาร FREE COPY เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวไลฟ์สไตล์ ต่างๆที่น่...

Health News Thailand August. 2018  

Health and healthy lifestyle news from Thailand. นิตยสาร “HEALTH News” เป็นนิตยสาร FREE COPY เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวไลฟ์สไตล์ ต่างๆที่น่...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded