__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

e l l e -b ี ณ า ล ล เบลล์ เ

ล แ ต ิ ชีว

ว ั ต ง ล ่ ี ท น า ง ะ


สุขภาพฟันดีกับหมอฟันมหิดล


เข้าใจโรคนอนไม่หลับ

น้องนอนไม่หลับ หัวใจมันกระสับกระส่าย... หลายคนที่ได้ยินเพลงนี้อาจจะอยากลุกขึ้นมาเต้นขยับร่างกาย แต่สำ�หรับผู้ที่ประสบกับภาวะ นอนไม่หลับนี้จริงๆน่าจะไม่สนุกเหมือนในเพลงเป็นแน่ วันนี้หมอจะพาทุกท่านมาทำ�ความรู้จักกับโรคนอนไม่หลับฉบับย่อ ใน 5 ข้อกันค่ะ 1. สาเหตุของการนอนไม่หลับนั้นเกิดจากอะไรได้บ้าง ? ทางจิตใจ ความเครียด หรือ ความวิตกกังวล พบว่าเป็นสาเหตุให้นอน ไม่หลับมากที่สุด ทางกาย เช่น อาการเจ็บปวดทางกาย, วัยหมดประจ�ำเดือน อันมีผลมา จากความไม่สมดุลของฮอร์โมนทีป่ รับตัวอย่างรวดเร็ว,โรคกรดไหลย้อน(GERD), โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกลั้น (OSA), โรคขากระตุกขณะหลับ (PLMD) และ โรคขาอยู่ไม่สุข (RLS) ซึ่งมักพบได้ในผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ภาวะอื่นๆ เช่น ร่างกายขับคาเฟอีนออกได้ช้า, ออกก�ำลังกายหนักมาก เกินไป, ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด และ สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการ นอนหลับ (แสง เสียง อุณหภูมิ) 2. โรคนอนไม่หลับมีกี่รูปแบบ ? นอนหลับยากในช่วงเริ่มต้น เมื่อหัวถึงหมอนแล้วใช้เวลานานกว่า 20 นาทีในการหลับ ตืน่ กลางดึกแล้วหลับต่อยาก เช่น เริม่ ต้นนอนหลับง่ายแต่เมือ่ ตืน่ ขึน้ มาก ลางดึกหรือลุกเข้าห้องน�้ำแล้วจะหลับต่อได้ยาก หลับได้ไม่นาน คือ หลับได้เป็นระยะเวลาสั้นๆ 2-3ชั่วโมง และตื่นเป็น ระยะๆ 3. โรคนอนไม่หลับส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง ? ภาวะน�้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน ภูมิคุ้มกันต�่ำลงป่วยง่าย ระบบย่อย อาหารผิดปกติ ความจ�ำลดลง ความดันโลหิตสูง ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน ง่าย ผิวหนังไม่แข็งแรงหย่อนคล้อยแลดูแก่ก่อนวัย ผื่นผิวหนังอักเสบ เสื่อม สมรรถภาพทางเพศ 4. วิธีแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับด้วยตัวเองเบื้องต้น ? ก�ำจัดความเครียด ท�ำจิตใจให้ผ่อนคลาย อันเป็นสาเหตุหลักของภาวะ นอนไม่หลับ อาหารมือ้ เย็นควรหลีกเลีย่ งชนิดทีย่ อ่ ยยากในปริมาณมาก เช่น เนือ้ สัตว์ อาหารรสจัด ก่อนเข้านอน 2 ชั่วโมง งดเล่นอุปกรณ์ที่มีแสงสว่าง เช่น ดูทีวี เล่นมือถือ ใช้งานคอมพิวเตอร์ เตรียมตัวก่อนเข้านอน 2ชั่วโมง โดยเน้นกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่น อ่าน หนังสือหรือนิตยสารเพลินๆ ฟังเพลงบรรเลง สวดมนต์ นัง่ สมาธิ นวดผ่อนคลาย กล้ามเนื้อ หรือ ใช้น�้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์

หากมีอาการหิวก่อนเข้านอน ไม่ควรอด แนะน�ำให้ดื่มนมอุ่นๆ กล้วยครึ่ง ลูก หรือ ขนมปังครึ่งแผ่นเพียงเพื่อให้หายหิว จัดสภาพแวดล้อมการนอนให้เหมาะสม ที่นอนและหมอนควรท�ำความ สะอาดอยู่เสมอ ปรับอุณหภูมิที่ไม่หนาวหรือร้อนเกินไป 25๐C เสียงเงียบไม่มี สิง่ รบกวนเช่น เสียงแอร์ดงั เสียงนาฬิกาเดิน เสียงสัตว์รอ้ ง แสงควรมืดสนิทหรือ ใช้ผ้าคาดปิดตาช่วย หากนอนไม่หลับเกินกว่า 30-60 นาที ควรลุกออกจากเตียงแล้วกลับมา เตรียมตัวก่อนเข้านอนอีกครั้งจนกว่าจะเริ่มง่วงนอนอีกครั้ง ฝึกนิสัยการเข้านอน ตื่นนอน ให้เป็นเวลาทุกวัน และพยายามโดนแสง แดดอ่อนๆในเวลากลางวัน หลีกเลีย่ งการท�ำกิจกรรมอืน่ ๆบนเตียง เพือ่ สร้างความเคยชินให้กบั ร่างกาย ได้รสู้ กึ ผ่อนคลายเมือ่ ล้มตัวลงบนทีน่ อน เช่น การรับประทานขนมบนเตียง นอน ดูทีวีบนเตียง เล่นมือถือ คอมพิวเตอร์ หรือคุยโทรศัพท์บนเตียง เป็นต้น หากนอนไม่หลับอันเนื่องมาจากการเดินทางเปลี่ยนสถานที่ หรือ ไปต่าง ประเทศ (Jet Lag) สามารถรับประทานเมลาโทนินเพื่อช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น ได้ 5.อาการหนักแค่ไหนถึงควรพบแพทย์เพื่อบ�ำบัดรักษา ? เมื่อนอนไม่หลับมากกว่า 3วัน/สัปดาห์ เป็นเวลานานกว่า 3เดือน หรือ ภาวะนอนไม่หลับนี้ส่งผลต่อสุขภาพ กิจวัตรประจ�ำวันและการท�ำงาน ควรรีบ ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและประเมินหาสาเหตุที่แท้จริง


มากขึน้ มีการขยายเส้นทางไฮเวย์และรถไฟความเร็วสูง ท�ำให้คนกว่า 1 .3 ล้านคนมาท่องเทีย่ วที่ นี ่ หากเรียกเมืองโยเนซาว่า ว่าเมืองซามูไร ก็ไม่ผดิ เพราะตระกูลซามูไร Uesugi Kenshin ได้พฒ ั นา ปฏิรปู เศรษฐกิจของเมือง วางพืน้ ฐานอุตสาหกรรมทอผ้าจนมีชอื่ เสียง ทุกปี คนกว่า 800 คน ร่วมใจ กันจัดงานฉลองแสดงวิถซี ามุไร ช่วง Goldenweek ต้น พค 29 เมษา-3 พค เพือ่ ร�ำลึกถึงตระกูล ซามูไรของเมือง มีการจ�ำลองพลังกองทัพ และการด�ำเนินการปฏิรปู procession of the Uesugi Army จ�ำลองสนามรบให้เห็นกันทุกปี โรงงานสาเก นับว่าอยูค่ เู่ มืองมาตัง้ แต่สร้างเมือง 423 ปี นับ รุน่ ทีท่ ผี่ ลิตติดต่อกันมา 23 รุน่ แล้ว ทีก่ ลัน่ สาเก มาตัง้ แต่กอ่ นสมัยเอโดะ สาเก มีชอื่ เสียงและดีจน ใช้เป็นเครือ่ งบรรณาการให้เจ้าเมืองโชกุนในปราสาท ทุกวันนี้ มีSake Brewing Museum ในเมือง เก่า ของโยเนซาวา Yonezawa และโรงกลัน่ สาเกท้องถิน่ ทีม่ รี ะดับ คว้ารางวัลนานาชาติทลี่ อนดอน การท�ำสาเก ต้องระวังเรือ่ งอนามัย ความโดดเด่น อยูท่ กี่ ารบ่มสาเกด้วยภูมปิ ญ ั ญาโบราณทีส่ บื ทอด มาถึงทุกวันนีใ้ นโรงเดียวกันทัง้ หมดทีเ่ คยผลิตมานับร้อยปี ใช้โอ่งและไม้ เป็นเครือ่ งมือในการผลิต เปิดให้ชมิ ได้ทกุ ชนิดทีผ่ ลิตทีน่ ี่ เรือ่ งอาหาร น�ำ้ ละลายจากหิมะท�ำให้มนี ำ�้ ดี มีนาดี ผลิตข้าวได้รสชาติ ดี เหมาะน�ำมาผลิตสาเกตัง้ แต่ป1ี 580 หมักในโอ่ง จนถึงปัจจุบนั นายกเทศมนตรี คุณMasaru Nakakawa กล่าวว่า ทีน่ มี่ หี มิ ะ Yonezawa มีเนือ้ วัวทีม่ ชี อื่ เสียง เมืองแห่งซามูไร ถ้ามาเทีย่ วเมืองเก่า ก็จดั ชุดกิโมโน ชุดซามูไร ไว้ใส่เดินเทีย่ วในเมืองได้ เทศกาลโคมไฟ คนไทยทีร่ กู้ ม็ มี าบ้าง เดินแล้วแช่ออนเซน ให้อบอุน่ ผิวพรรณดี หิวก็กนิ ข้าวสุขภาพ และกินเนือ้ โนเนซาวา ช่วงหนาวนี้ มาตะลุยหิมะเมืองAizu ไอสุ หมูบ่ า้ นโบราณ เมืองในเขตฟูกชุ มิ ะของญีป่ นุ่ เก่า แก่ยคุ เดียวกับหมูบ่ า้ นหลังคาฟางหญ้า เช่นเดียวกับมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หมูบ่ า้ นพักแรมทาง บนเส้นทางไปเมืองหลวงเอโดะหรือโตเกียวยุคกว่า 100 ปี อาหารทีน่ อี่ ร่อย #โซบะ #ข้าวแกงกะหรีใ่ ช้ไก่บา้ น #โซบะใช้ตน้ หอมแทนตะเกียบ #ชิง โกโร ข้าวจีญ ่ ป่ี นุ่ คุณ Muroi Shohei นายกเทศมนตรี Mayor Aisu wakamatsu City กล่าวว่า การเดิน ทาง หากสะดวกขึน้ เชือ่ ว่า นักท่องเทีย่ ว จะเดินทางมาเมืองโบราณได้มากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ FIT ทีม่ าเเทีย่ วเองด้วยความสนใจส่วนตัว นักท่องเทีย่ วไทย มาแล้วมาอีก หาทีเ่ ทีย่ วใหม่ๆ ทีเ่ มืองนีต้ งั้ มา ตัง้ แต่ 1868-2018 ครบรอบ 150 ปี ถือเป็นเมืองนักรบซามุไรเช่นกัน Zamurai City ต�ำบลนาไง (Nagai) ทีม่ าของชือ่ นาไง (Nagai) มาจาก “แหล่งทีส่ ายน�ำ้ มารวมตัวกัน”. เมืองนีห้ อ้ มล้อมด้วยพฤกษชาตินานาพันธุจ์ ากภูเขา ทีต่ งั้ อยูโ่ ดยรอบ. น�ำ้ ใสแจ๋วจากแม่นำ้� โมงามิ (Mogami) ซึง่ เป็นแม่นำ�้ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของญีป่ นุ่ ไหล ผ่าน พร้อมเติมความชุม่ ชืน้ ให้กบั พืน้ หญ้าและนาข้าว. ในสมัยเอโดะ (พ.ศ. 2146-2411 / ค.ศ. 1603-1868) ทีน่ เี่ ป็นเมืองค้าขายทีเ่ จริญรุง่ เรือง เนือ่ งจากมีเรือขนส่งแล่นผ่านตามแม่นำ�้ โมงามิ (Mogami) และยังมีการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกับเมืองเกียวโต (Kyoto) จึงท�ำให้เกิดบรรยากาศ ของความหลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรมขึน้ . นอกจากนัน้ นาไง (Nagai) ยังเป็นเมืองของดอกไม้ หลากสีสนั ทีส่ ามารถชมได้ตลอดทัง้ 4 ฤดู เริม่ ต้นจากฤดูใบไม้ผลิดว้ ยดอกซากุระบาน ตามด้วยดอก อาซาเลียขาว ดอกไอริสและดอกไม้พนั ธุอ์ นื่ ๆอีกมากมาย.


:


12.-


àÅÍủ ·Õèä˹ àÁ×èÍäËË ¡çÍËÍ ÁÕ¨íÒ˹‹ÒÂáŌǷÕèà«àÇ‹¹ÍÕàÅ¿àÇ‹¹


àÅÍủ ·Õèä˹ àÁ×èÍäËË ¡çÍËÍ ÁÕ¨íÒ˹‹ÒÂáŌǷÕèà«àÇ‹¹ÍÕàÅ¿àÇ‹¹


àÅÍủ ·Õèä˹ àÁ×èÍäËË ¡çÍËÍ ÁÕ¨íÒ˹‹ÒÂáŌǷÕèà«àÇ‹¹ÍÕàÅ¿àÇ‹¹


àÅÍủ ·Õèä˹ àÁ×èÍäËË ¡çÍËÍ ÁÕ¨íÒ˹‹ÒÂáŌǷÕèà«àÇ‹¹ÍÕàÅ¿àÇ‹¹


Profile for Health News Thailand

Health News Thailand April. 2019  

Health and healthy lifestyle news from Thailand. นิตยสาร “HEALTH News” เป็นนิตยสาร FREE COPY เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวไลฟ์สไตล์ ต่างๆที่น่...

Health News Thailand April. 2019  

Health and healthy lifestyle news from Thailand. นิตยสาร “HEALTH News” เป็นนิตยสาร FREE COPY เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวไลฟ์สไตล์ ต่างๆที่น่...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded