__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

E-book Magazine : นิตยสารเพื่อคนรักสุขภาพ

ปที่ 4 ฉบับ 37


2


สุขภาพฟันดีกับหมอฟันมหิดล


6


8


10


12


“เกี๊ยวกุ้งสุดอร่อย เนื้อกุ้งเต็มคำ ต้องติ่มซำเจดดราก้อน”

53 .-


เที่ยวมิวนิคตอนจบ

คุยกันเดือนละครั้งกับหมอสมใจ

รศ. (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.สมใจ สาตราวาหะ

เดิ น ต่ อ ไปอี ก หน่ อ ยก็ จ ะถึ ง บริ เ วณที่ เ รี ย กว่ า Munich Hackenviertel ไม่ไกลจาก Rathaus เข้าไปในร้านอาหารเลยนะคะ ขอแนะน�ำร้าน Hackerhaus ค่ะ การตกแต่งร้าน อาหารดูดมี าก (รูปที่ 9, 10) อาหารราคาเหมาะสมค่ะ ถ้ามาทานอาหาร ทีร่ า้ นอาหารทีไ่ ม่ใช่ Fast food เราควรจะให้ tip 15% ค่ะ เป็นมาตรฐาน อาหารทีข่ าย จะเป็นอาหารพืน้ เมืองค่ะ วันนัน้ สัง่ ใส้กรอก Nürnberg กับ Sauerkaut มาทานกับ mustard และ ketchup น่าทานไหมคะ อร่อยมากค่ะ นานๆทานที ดีนะคะ คนทีน่ น่ั ดืม่ เบียร์เป็นน�ำ้ เลยค่ะ จะตามเค้าก็ได้ ตัวผูเ้ ขียนขอบดืม่ น�ำ้ โซดาช่วยย่อย

รูปที่ 9 : การตกแต่งภายใน Hackerhaus

รูปที่ 10 : อาหารสไตล์บาวาเรีย

ทานอาหารเสร็จไปเดินเที่ยวต่อ เป็นการช่วยย่อยอาหารไปในตัว เดินชม แถวนี้ก่อนเพราะ มีร้านขายเสื้อผ้า ของใช้มากมาย นาฬิกา และสินค้าbrand nameเยอะมาก และไปแวะชมโบสถ์แถว Asamhof คือ St. John Nepomuk ซึ่ง ก็อยูแ่ ถวนี้ (รูปที่ 11, 12) งดงามดูอลังการมากเลย แล้วย้อนกลับไปทาง Rathaus อีกทีเพื่อจะไปเดินดูตลาดนัดที่ขึ้นชื่อของเมืองคือ Viktualienmarkt มีของขาย เยอะมากๆ โดยเฉพาะพวกอาหาร เปิดทุกวันเป็นที่นิยมชมชอบของคนที่นั่นและ นักท่องเที่ยว (รูปที่ 13, 14) พลาดไม่ได้เป็น A Must คือไป Munich แล้วต้อง ไปเดินชมตลาดนี้

บริเวณแถว Marienplatz มี สถานที่ที่น่าสนใจมากมาย มีโบสถ์ หลายแห่ง รวมทั้ง Frauen Kirchen ที่ เ ป็ น สั ญ ญลั ก ษณ์ แ ห่ ง หนึ่ ง ของ Munich เดินทั้งวันก็ยังไม่หมดค่ะ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ น ่ า สนใจอี ก อย่ า งนะคะ คื อ ระหว่ า ง Marienplatz กั บ Viktualienmarkt มีรปู ปัน้ Juliet จาก นิยายรักชื่อดังของโลกคือ Romeo and Juliet ตัง้ เด่นอยูต่ รงบริเวณ old town hall มีคนมาถ่ายรูปด้วยเยอะ ที่น่าสังเกตุคือก็จะเหมือนที่ Verona ที่อิตาลีค่ะ ใครที่มาถ่ายรูปด้วยมัก เอามื อ ลู บ หน้ า อกรู ป ปั ้ น Juliet จนเป็นมันวับเลย (รูปที่ 15) จาก ความเชื่อว่าจับหน้าอกด้านขวาของ จูเลียตจะสมหวังในความรัก

รูปที่ 15

รูปที่ 16, 17, 18 สถานที่ ที่ เ รี ย กว่ า A Must มี ม ากมายจริ ง ๆดู ใ นรู ป แล้ ว เลื อ กเองนะคะ ว่าจะไปที่ไหนดี มีรูปสวยๆมากมายเอามาอวดได้ไม่หมดเสียดายจังเลย ไปดูเองก็ดี นะคะ รูปที่ 16 บริเวณที่ติดกับถนนคนเดินจะมีรถรางหรือ S-Bahn มาถึง รูปที่ 17 รูปที่ 12: ภายในโบสถ์ St. John Nepomuk รูปที่ 11: ภายนอกโบสถ์ St. John Nepomuk Lodenfray, Fashion house ที่โด่งดัง และ รูปที่ 18 โรงแรมชื่อดังแบบโอเรียล เต็ลชื่อ Bayerischer Hof ค่ะ วันหนึ่งอาจไปได้ไม่ครบทุกที่นะคะแค่แถว City center ก็มากมายแล้ว เดือนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ

รูปที่ 13, 14 : Viktualienmarkt

14


16


18


20


:


22


24


26


27


30


31


32


34

Profile for Health News Thailand

Health News Thailand October. 2018  

Health and healthy lifestyle news from Thailand. นิตยสาร “HEALTH News” เป็นนิตยสาร FREE COPY เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวไลฟ์สไตล์ ต่างๆที่น่...

Health News Thailand October. 2018  

Health and healthy lifestyle news from Thailand. นิตยสาร “HEALTH News” เป็นนิตยสาร FREE COPY เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวไลฟ์สไตล์ ต่างๆที่น่...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded