Page 1

MAY 2018


อาจินต์ ศิริวรรณ

Facebook : TonNumrob


ยาฆ่ ยาฆ่าเชื าเชื้อ ้อ…VS… …VS…ยาแก้ ยาแก้อักอเสบ ักเสบ ไปถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าตัดอื่นๆ มา ทาไมบางทีได้ยาฆ่าเชื้อ บางทีก็ได้ยาแก้อักเสบ บางทีก็ได้ทั้ง 2 อย่าง ไปถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าตัดอื่นๆ มา ทาไมบางทีได้ยาฆ่าเชื้อ บางทีก็ได้ยาแก้อักเสบ บางทีก็ได้ทั้ง 2 อย่าง ตกลงแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่านะ ?? ตกลงแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่านะ ?? ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย หรือยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) กับยาแก้อักเสบ (Anti-inflammatory drugs) ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย หรือยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) กับยาแก้อักเสบ (Anti-inflammatory drugs) หลายท่านคงเคยคิดว่ายาทั้งคู่เป็นยาแบบเดียวกันรึป่าว? เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีอาการกล้ามเนื้อ หลายท่านคงเคยคิดว่ายาทั้งคู่เป็นยาแบบเดียวกันรึป่าว? เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีอาการกล้ามเนื้อ อักเสบ ข้ออักเสบ เส้นเอ็นอักเสบ ส่วนใหญ่เป็นการอักเสบที่ไม่ใช่การติดเชื้อ คือไม่ได้มีเชื้อเข้าไป อักเสบ ข้ออักเสบ เส้นเอ็นอักเสบ ส่วนใหญ่เป็นการอักเสบที่ไม่ใช่การติดเชื้อ คือไม่ได้มีเชื้อเข้าไป ทาให้มันอักเสบ ไม่ได้มีหนองที่เกิดจากการตายของเม็ดเลือดขาวจานวนมาก (ปกติถ้ามีเชื้อ ทาให้มันอักเสบ ไม่ได้มีหนองที่เกิดจากการตายของเม็ดเลือดขาวจานวนมาก (ปกติถ้ามีเชื้อ แบคทีเรียจะมีเม็ดเลือดขาวจานวนมากมากาจัด) ยาที่ใช้รักษาก็ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่เป็น แบคทีเรียจะมีเม็ดเลือดขาวจานวนมากมากาจัด) ยาที่ใช้รักษาก็ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่เป็น ยาที่มีการลดอาการปวดอักเสบ เช่น Ibuprofen, Diclofenac, Ponstan เป็นต้น ยาที่มีการลดอาการปวดอักเสบ เช่น Ibuprofen, Diclofenac, Ponstan เป็นต้น ในอีกกรณีหนึ่ง หากคุณมีอาการเจ็บคอ แผลอักเสบ เป็นการอักเสบแบบติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ในอีกกรณีหนึ่ง หากคุณมีอาการเจ็บคอ แผลอักเสบ เป็นการอักเสบแบบติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด กรณีนี้เม็ดเลือดขาวจะทาหน้าที่ของมัน บางครั้ง ทาให้เกิดหนอง บวมได้ ยาที่ใช้รักษาจะต้องเป็น กรณีนี้เม็ดเลือดขาวจะทาหน้าที่ของมัน บางครั้ง ทาให้เกิดหนอง บวมได้ ยาที่ใช้รักษาจะต้องเป็น ยาฆ่าเชื้อ เช่น Amoxycillin, Cloxacillin เป็นต้น ยาฆ่าเชื้อ เช่น Amoxycillin, Cloxacillin เป็นต้น ตกลงแล้วไปถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าตัดอื่นๆ มาจาเป็นต้องได้ยา 2 อย่างนี้หรือไม่ ?? ตกลงแล้วไปถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าตัดอื่นๆ มาจาเป็นต้องได้ยา 2 อย่างนี้หรือไม่ ?? ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ว่าลักษณะการผ่าตัดนั้น หรือ โรคที่มารับการรักษานั้นมีการติดเชื้อหรือก่อให้เกิดการอักเสบมากหรือไม่ จึง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ว่าลักษณะการผ่าตัดนั้น หรือ โรคที่มารับการรักษานั้นมีการติดเชื้อหรือก่อให้เกิดการอักเสบมากหรือไม่ จึง ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องได้รับยาเหมือนกันเสมอไป และที่สาคัญ ยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าเชื้อก็ไม่ใช่ยาแก้อักเสบ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องได้รับยาเหมือนกันเสมอไป และที่สาคัญ ยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าเชื้อก็ไม่ใช่ยาแก้อักเสบ หากได้ยาทั้ง 2 ประเภทนี้ จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ?? หากได้ยาทั้ง 2 ประเภทนี้ จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ?? ยาฆ่าเชื้อนี้มีความสาคัญมาก หากได้รับยาประเภทนี้มีความจาเป็นต้องทานต่อเนื่องจนหมด เพราะหากไม่ครบอาจก่อให้เกิดการ ยาฆ่าเชื้อนี้มีความสาคัญมาก หากได้รับยาประเภทนี้มีความจาเป็นต้องทานต่อเนื่องจนหมด เพราะหากไม่ครบอาจก่อให้เกิดการ ดื้อยาได้ แต่ยาแก้อักเสบนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ว่าจะต้องทานต่อเนื่องเท่าใด ดื้อยาได้ แต่ยาแก้อักเสบนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ว่าจะต้องทานต่อเนื่องเท่าใด เห็นได้ชัดเลยว่ายาฆ่าเชื้อคือ ยาสาหรับฆ่าเชื้อ อาจเป็นแบคทีเรีย หรือเชื้อรา หรืออื่นๆ ซึง่ ต่างจากยาแก้อกั เสบ เพราะการ เห็นได้ชัดเลยว่ายาฆ่าเชื้อคือ ยาสาหรับฆ่าเชื้อ อาจเป็นแบคทีเรีย หรือเชื้อรา หรืออื่นๆ ซึง่ ต่างจากยาแก้อกั เสบ เพราะการ อักเสบส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการติด เชื้อ ดังนั้น ยาฆ่าเชื้อ หรือยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ยาแก้อักเสบ หากมีการใช้ผิดประเภทแล้วผลที่ อักเสบส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการติด เชื้อ ดังนั้น ยาฆ่าเชื้อ หรือยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ยาแก้อักเสบ หากมีการใช้ผิดประเภทแล้วผลที่ ตามมานอกจากจะรักษาไม่หายแล้ว ยังเกิดการดื้อยาฆ่าเชื้อที่พบได้บ่อยในคนไทยด้วย ทราบอย่างนี้แล้วอย่าใช้ยาผิดประเภทนะ ตามมานอกจากจะรักษาไม่หายแล้ว ยังเกิดการดื้อยาฆ่าเชื้อที่พบได้บ่อยในคนไทยด้วย ทราบอย่างนี้แล้วอย่าใช้ยาผิดประเภทนะ ครับ ทางที่ดี ถามแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนการซื้อ ยารับประทานเองนะครับ ครับ ทางที่ดี ถามแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนการซื้อ ยารับประทานเองนะครับ

ทันตแพทย์ สิ ทธิพงษ์ ชัยมานะการ ทันตแพทย์ สิ ทธิพงษ์ ชัยมานะการ ท.บ. , ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) ท.บ. , ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชียล)

Health News   4

เภสัชกรหญิง พิชญา โรจนดารงกุล เภสัชกรหญิง พิชญา โรจนดารงกุล ภ.บ. ภ.บ.

ทันตแพทย์ สิ ทธิพงษ์ ชัยมานะการ

ท.บ. , ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโ


Health News   5


Health News   6


Health News   7


Health News   8


Health News   9


“เพราะโรคภัย มาไมเลือกเวลา”

• • • • •

จักษุ 24 ชั่วโมง กุมารเวช 24 ชั่วโมง สูตินรีเวช 24 ชั่วโมง อายุรกรรม 24 ชั่วโมง ศัลยกรรม 24 ชั่วโมง

• • • • •

หัวใจเที่ยงคืน โรคกระดูกและขอเที่ยงคืน ทันตกรรมเที่ยงคืน ตรวจสุขภาพและทำประกันเที่ยงคืน ไตเทียมเที่ยงคืน

113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กทม. 10700


:


Health News   17


Health News   19


Health News   20


Health News   21


Health News   22


Health News   23


10-1-6010054643

อย่าปล่อยให้ผิวถูกทำ�ร้าย

จนริ้วรอย จุดด่างดำ�มากวนใจ

สบู่นํ้านมผสมคอลลาเจน

ศ ท เ ะ ร ป ว ่ ั ท ย ่ า น ห � ำ จ น ท แ ว ั ต รับสมัคร

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า resteeskincare 08 7409 0005


Health News   27


Health News   28


Health News   29


Health News   31


Health News Thailand May. 2018  

Health and healthy lifestyle news from Thailand. นิตยสาร “HEALTH News” เป็นนิตยสาร FREE COPY เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวไลฟ์สไตล์ ต่างๆที่น่...

Health News Thailand May. 2018  

Health and healthy lifestyle news from Thailand. นิตยสาร “HEALTH News” เป็นนิตยสาร FREE COPY เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวไลฟ์สไตล์ ต่างๆที่น่...

Advertisement