Page 1


Een Afghaanse medewerkster geeft voorlichting over psychosociale gevolgen voor vrouwen van oorlog en geweld.


HealthNet werkt aan de gezondheid van mensen die uitgesloten zijn van fatsoenlijke zorg. Twintig jaar onderzoek en praktijkervaring in crisisgebieden heeft ons geleerd dat mensen door het samen足werken aan een betere leefwereld gezonder worden. Door gezondheidszorg op te bouwen en sociale dienstverlening te organiseren herstellen mensen eigenwaarde en onderling ver足trouwen. Gezondere mensen kunnen meer uitdagingen aan, en werken zowel aan eigen inkomsten als de publieke zaak. De projecten worden uitgevoerd door ruim 2000 lokale medewerkers, gefaciliteerd door het hoofdkantoor in Amsterdam.


Kinderen in een Pakistaans vluchte足 lingenkamp krijgen psychische steun via groep sessies


HealthNet werkt met mensen die vrijwel alles verloren hebben. Er wordt van hen verwacht dat zij de maatschappij weer opbouwen, terwijl zij lijden onder armoede, ziekte en verlies. We helpen hen de problemen en mogelijke oplossingen in kaart te brengen en vervolgens de plannen uit te voeren. Onze projecten variÍren dan ook van het opleiden van artsen, tot het opzetten van verzekerings­ systemen, tot het ondersteunen van overheden bij het ontwikkelen van nationaal beleid. Per land en per gemeenschap zijn de specifieke behoeften anders en onze projecten worden daarop aangepast. De diverse projecten zijn grofweg te verdelen over vier thema’s.


Sociale wederopbouw Moderne oorlogen en terreur richten zich op sociale structuren. Seksueel geweld als oorlogswapen, etnische strijd en religieuze twisten vernietigen de vertrouwensbanden die onmisbaar zijn voor een samenleving. De gevolgen van die schade aan de sociale omgeving waarin mensen moeten functioneren wordt vaak onderschat. Daarom ontwikkelt HealthNet een bijzondere aanpak van sociaal werk waarin het herstel van vertrouwen binnen de gemeenschap centraal staat. Met groepen mensen uit verschillende geledingen van de samenleving worden de problemen in kaart gebracht, en worden oorzaken en oplossingen bespreekbaar gemaakt. De praktische samenwerking die daaruit volgt is de eerste stap op weg naar een betere gezondheid.

Management bijeen足 komst van Afghaanse gezondheidswerkers


Geestelijke gezondheidszorg HealthNet is een voorloper op het gebied van psychiatrie en psychologie in fragiele staten. Psychische stoornissen, gedragsstoornissen, alcohol­ verslaving en zelfmoord komen onder oorlogsslacht­ offers veel voor. Het is van essentieel belang om psychische zorg – het werken aan de psychosociale en traumatische gevolgen van oorlog – te integreren in de gezondheidszorg en het onderwijs. Naast het trainen van lokale artsen en verplegers in het verlenen van psychische hulp, creëren we bewustwording voor geestelijke problematiek in de gemeenschap en lobbyen we op beleidsmatig niveau.

Congolese zorgver­ leners krijgen training in het (h)erkennen van psychische problemen.


Ziekte­be­strijding Conflicten, armoede, en het wegvallen van een overheid leiden tot een dramatische verslechtering van de gezondheid. Mensen in lage inkomenslanden zijn tegenwoordig niet alleen maar kwetsbaar voor aandoeningen zoals malaria, HIV/Aids en tuberculose. Door de globalisering zijn niet-overdraagbare ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, inmiddels ook veelvoorkomende doodsoorzaken. Door te werken aan complete zorgsystemen waarin ziektebestrijding duurzaam kan worden ingebed, dragen we bij aan de gezondheid van het land en haar inwoners. HealthNet is daardoor onder andere uitgegroeid tot één van de grootste spelers in malariabestrijding.

Een lokale mede­ werker geeft uitleg aan Afghaanse dorpelingen over het correcte gebruik van malarianetten.


Zorgfinanciering

De familie Lork is lid van het zorgver­ zekeringsproject in Cambodja. Doordat vele families een bescheiden premie betalen kunnen indivi­ duele hoge ziektelasten worden voorkomen.

Een stabiele financiële basis is één van de noodzake­ lijke voorwaarden voor kwaliteit en duurzaamheid van gezondheidszorg. HealthNet focust daarom binnen al haar programma’s op de financiering van zorg. Vaak wordt gezondheidszorg in fragiele gebieden langdurig betaald uit noodhulpfondsen. Dit haalt niet alleen het ‘ownership’ weg bij de overheid en de lokale bevolking, het is ook fnuikend voor het voortbestaan van zorg als die financiering uiteindelijk stopt. HealthNet werkt sinds jaar en dag aan alternatieve financierings­ modellen om toegang tot duurzame zorg te vergroten. Zoals betaalsystemen waarmee de kosten voor zorg voor de bevolking met de helft worden verminderd, terwijl zorgverleners een beter salaris ontvangen. Op grond daarvan bouwen we nu lokale verzeke­ ringssystemen waarmee onderlinge solidariteit wordt verhoogd.


Pakistan Afghanistan

Nepal

Cambodja

Zuid-Soedan

DR Congo

Oeganda

Sri Lanka

Burundi

HealthNet werkt in gebieden waar oorlog, geweld en natuurrampen (nog steeds) effect hebben op het dagelijks leven. Deze gebieden, de zogeheten ‘fragiele staten’, worden gekarakteriseerd door een gebrek aan infrastructuur, middelen en politieke kracht om voorzieningen te bouwen of te herstellen. HealthNet is een middelgrote organisatie met een jaarlijkse omzet van ongeveer € 25 miljoen. Sinds 1992 hebben we projecten geïmplementeerd in 27 landen.

HealthNet is al langdurig aanwezig in Afghanistan, Burundi, Cambodja, DR Congo en Zuid-Soedan. Daarnaast werken we onder meer in Nepal, Pakistan, Sri Lanka en Oeganda en breiden we steeds verder uit.


Lokale zorgverleners ontvangen een regulier salaris en worden steeds bijgeschoold zodat de kwaliteit van zorg verbetert.


HealthNet werkt ruim twintig jaar aan ‘wederopbouw’ na oorlog en natuurgeweld – en vaak een combinatie van beide. Daar hebben we veel van geleerd. Bijvoorbeeld hoe belangrijk de gemeenschap is als bron van initiatieven. Ook hoe moeilijk het is om tijdig over te stappen van ‘noodhulp’ naar een benadering waarin de mensen zelf meer zeggenschap hebben. Lang­durige noodhulp werkt ver­slavend, en de ‘ontwikkelingshulp’ bleek weinig effectief. Daarom kiezen we voor een meer onder­ nemende aanpak.


Deze Cambodjaanse kliniek is onderdeel van het coÜperatieve verzekeringsprogramma waarin iedereen – ziek en gezond – een kleine bijdrage levert.


HealthNet probeert steeds om lokale gemeenschappen actief te betrekken bij de projecten. We beginnen vaak met de meest geïsoleerde mensen en stimuleren hen om weer een rol in de gemeenschap te gaan spelen. Door vanuit dit slachtoffer-isolement bij te dragen aan de gemeenschap als ‘sociaal werker’, gezondheids­ werker, ‘verzekeringsagent’ of kleine ondernemer, veroorzaken we samen een nieuwe dynamiek. Van alle betrokkenen wordt een bijdrage verwacht: niet alleen qua inzet, maar vaak ook financieel.


Samenwerken

Burundese vrouwen bespreken hun strategie om een eigen inkomen te vergaren

Projectgelden van institutionele donoren wordt aangevuld met inkomsten die de diensten op een zeker moment gaan genereren. De betalingen van patiënten aan de kliniek worden niet meer ‘onder de tafel’ betaald, maar voor iedereen zichtbaar omgezet in verbeterde voorzieningen en salarissen voor de gezondheidswerkers. Dat geeft vertrouwen en genereert kwaliteit. Met hulp van Nederlandse verzekeraar Achmea bouwen we dan ook aan lokale, coöperatieve verzeke­ ringsvormen. Daarmee worden risico’s beheersbaar, groeit de samenwerking, wordt veel geld bespaard en neemt de kwaliteit van de gezondheidszorg toe. Om dit te verduurzamen werkt HealthNet op verschil­ lende niveaus: niet alleen de lokale uitvoering, maar ook bij het vormgeven van nationaal beleid en het ondersteunen van de regionale coördinatie. Het is immers de bedoeling dat de fragiele staten uiteindelijk zelf hun zorgsysteem kunnen managen.


Social entrepreneur

Deze Zuid-Soedanese vroedvrouw werd opgeleid door Health­ Net en helpt nu om de hoge kindersterfte in haar gemeenschap terug te dringen.

De bevolking van fragiele staten behoort tot de ‘bottom billion’: het miljard mensen dat in de vooruit­ gang van de wereldbevolking eigenlijk afgeschreven is. Die mensen hebben geen overheid die zich om hen bekommert, beschikken niet over veel opleiding en al helemaal niet over economische middelen. Toch is dit ook een groep waarin de meest verrassende weerbaar­ heid en zelfredzaamheid te vinden is. Dat is niet verwonderlijk in een omgeving waarin ‘overleven’ al een flinke ambitie is. Het is echter ook een bron van kracht. Door die kracht aan te wenden helpen we mensen niet alleen met het verbeteren van hun eigen positie, maar ook onszelf door het veiliger en gezonder maken van de wereld. Hoe we dat doen hangt erg af van de plaatselijke situatie. In Burundi verbreedt het programma zich van standaard gezondheidszorg, naar ‘sociale zelfhulp­ groepen’, naar combinatieverzekeringen voor landbouw en ziektekosten. In Afghanistan hebben we tientallen vrouwenorganisaties opgezet die economische productiviteit koppelen aan een verbeterde sociale positie en daardoor een sterk verbeterde gezondheid.


Onderzoek

In Zuid Soedan laat de gezondheidszorg nog veel te wensen over. Hier houdt een lokale gezondheidswerker spreekuur in het dorp

Het doen van onderzoek ligt aan de basis van HealthNet’s activiteiten. Met onze eigen onderzoeks­ afdeling doen we onderzoek naar de onderliggende mechanismen, behoeften en gezondheidsproble­ matiek van individuen en gemeenschappen. De vorm varieert van grondige evaluatie van activiteiten, tot ingewikkeld epidemiologisch academisch onderzoek. Het doel is altijd om meer kennis te verkrijgen – en deze te delen – om onze inzet nog effectiever te maken. Veel van deze onderzoeken worden gepubli­ ceerd in bekende ‘peer-reviewed’ tijdschriften op het gebied van geneeskunde, psychiatrie, epidemiologie en sociale wetenschappen. Bijvoorbeeld The Lancet, JAMA, PloS Medicine, Archives of Psychiatry en Social Science and Medicine. Daarnaast hebben we al meer dan twintig promovendi begeleid die nu hun kennis wereldwijd toepassen in verschillende (onderzoeks) functies. Kijk op onze website voor een lijst van recente publicaties.


Donaties Alle kleine beetjes helpen. Stort uw ‘inzet’ op IBAN: NL64 RABO 010408 0000 t.n.v. HealthNet TPO, doneer online via www.healthnettpo.org of geef een machtiging af.

Sponsoring Om ons werk gedaan te krijgen zijn mensen en middelen nodig. En die moeten betaald worden. Het duurzaam, toegankelijk en onaf­ hankelijk maken van een zorgsysteem vereist naast inzet ook een financiële aanzet. U kunt daar op verschillende manieren aan bijdragen.

U kunt met uw bedrijf een financiële bijdrage leveren of uw goederen en diensten beschikbaar stellen. De inzet van uw bedrijf vermelden wij graag in onze communicatie. Wij lichten de mogelijkheden graag aan u toe.

Nalatenschap Een nalatenschap is een duurzame gift. Want helaas zal ook in de toekomst nog sprake zijn van mensen die door oorlogen of rampen geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg. Denkt u erover ons op te nemen in uw testament? Wij maken graag een af­ spraak om de mogelijkheden te bespreken. Kijk voor meer informatie op www.healthnettpo.org


HealthNet TPO Lizzy Ansinghstraat 163 1072RG Amsterdam +31 (0)20 620 00 05 info@hntpo.org www.healthnettpo.org

HealthNet TPO - Brochure  

Algemene informatie over HealthNet TPO. Wie zijn we? Wat doen we? Welke strategie volgen we? En waar werken we?

HealthNet TPO - Brochure  

Algemene informatie over HealthNet TPO. Wie zijn we? Wat doen we? Welke strategie volgen we? En waar werken we?

Advertisement