Page 1

ISSUE 149 APRIL 2018

www.healthchannel.co.th

“เครียด”ÃкºÃ‹Ò§¡ÒÂá»Ã»Ãǹ

ÊÑÞÞÒ³ÍѹµÃÒ MRI ÁÕ¤íҵͺ ● ● ● ●

¤ÇÒÁàª×èͼԴæ àÃ×èͧ´Ç§µÒ¨Ò¡Ê×èÍ Social “ÎÕ·ÊâµÃ¡” ÀÑÂÊØ¢ÀҾ˹ŒÒÌ͹ ¤Ø³¡íÒÅѧ໚¹ “âäÂéíÒ¤Ô´ÂéíÒ·íÒ” ËÃ×ÍäÁ‹? àÁ×èÍ¡Òù͹ËÅѺÁդسÀÒ¾...ªÕÇÔµ¡çÁդسÀÒ¾

รูกอนปลอดภัย รักษาไดไมลุกลาม ประชาชื่น MRI

MRI Check up ราคาพิเศษ เมือ ่ จองตรวจทาง Online @mrithailand

MRI »ÃЪҪ×è¹ MRI Call Center : 0-899-898-777 www.mrithailand.com

ÊÒÁÒöࢌҵÃǨ MRI ·Ø¡ÍÇÑÂÇÐä´Œ´ŒÇµÑÇàͧ â´ÂäÁ‹µŒÍ§ÃÍãºÊÑè§á¾·Â


HC 149 April2018  

"เครียด" ระบบร่างกายแปรปรวน สัญญาณอันตราย MRI มีคำตอบ

HC 149 April2018  

"เครียด" ระบบร่างกายแปรปรวน สัญญาณอันตราย MRI มีคำตอบ

Advertisement